Aussage : Nepal ve Bangladeş menşeli/çıkışlı sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Das Ministerium für Wirtschaft:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan re’sen inceleme neticesinde, Nepal ve Bangladeş menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Ministerium: Das Ministerium für Wirtschaft,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Zentrale: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) G.T.P: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Gesetz: 14/6/1989 datiert 3577 Nein. Das Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import,

e) Entscheidung: 20/10/1999 datiert 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) Vorschriften: 30/10/1999 datiert 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ausdrücken.

Soruşturma konusu eşya

ARTIKEL 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/8 und 2014/2 sayılı Tebliğler ile ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler”dir. (G.T.P 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 ohne) 55.10 (5510.20 ohne); 55.11)

(2) Bu aşamada belirtilen G.T.P’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Başvuru ve mevcut durum

ARTIKEL 5 - (1) 12/1/2009 datiert 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2009/1) entsprechend, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya ve Hindistan menşeli ve 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 ohne) 55.10 (5510.20 ohne); 55.11 G.T.P.leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” ithalatına yönelik 0,23 ila 0,80 ABD Doları/Kg arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Bunun yanında, 17/4/2015 datiert 29329 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr:2015/8) ile tamamlanan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) sonucunda söz konusu önlemlerin muhtelif firmalar için uygulanan oranlarda değişikliğe gidilerek uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

(2) 8/4/2014 datiert 28966 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli anılan eşya ithalatında, Malezya için CIF bedelin %11,26’sı ila %18,32’si, Pakistan için CIF bedelin %6,62’si ila %12,18’i, Tayland için CIF bedelin %7,79’u ila %20,24’ü ve Vietnam için CIF bedelin %19,48’i ila %26,25’i oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) Önlem konusu ülkeler menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Nepal ve Bangladeş üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(4) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

ARTIKEL 6 - (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, Nepal’den yapılan ithalatın dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. In diesem Zusammenhang, söz konusu önleme konu edilen ipliklerin Nepal menşeli olarak ithalatı 2011 yılı itibariyle yaklaşık 1.700 ton olarak gerçekleşmiş olup, bahsi geçen ithalat, 2016 yılı sonunda yaklaşık 9.700 ton miktarına yükselerek %470 oranında artış göstermiştir. Bunun yanında, söz konusu artışın 2017 yılının ilk 10 ayı itibariyle de devam ettiği görülmekte olup, anılan dönemde bahis konusu ithalat 14.560 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Nepal menşeli bahis konusu eşya ithalatının birim fiyatlarının 2011-2017 döneminde dikkat çekici ölçüde gerilediği tespit edilmiştir. In diesem Zusammenhang, söz konusu eşyanın Nepal menşeli olanlarının ithalatında birim fiyatlar, bahsi geçen dönemde 4,38 ABD Doları/Kg tutarından 2,50 ABD Doları/Kg tutarına gerileyerek %54,6 oranında azalmıştır.

(3) Nepal’in toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2011 yılında yaklaşık %1’den, 2017 yılının ilk 10 ayı itibariyle yaklaşık %9’a yükselmiştir.

(4) Auf der anderen Seite, Bangladeş’ten yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. In diesem Zusammenhang, söz konusu önleme konu edilen ipliklerin Bangladeş menşeli olarak ithalatı 2015 yılı itibariyle yaklaşık 1.150 ton olarak gerçekleşmiş olup, bahsi geçen ithalat, 2016 yılı sonunda yaklaşık 2.120 ton miktarına yükselerek %83,6 oranında artış göstermiştir. Bahis konusu artış 2017 yılında da artarak devam etmiş olup, 2017 yılının ilk 10 ayında yapılan Bangladeş menşeli anılan eşya ithalatı yaklaşık 3.000 ton olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılının aynı döneminde yapılan yaklaşık 1.500 ton miktarındaki ithalata kıyasla takribi %100 oranında artış göstermiştir.

(5) Bangladeş menşeli bahis konusu eşya ithalatının birim fiyatlarının yıllar itibarıyla gerilediği tespit edilmiştir. In diesem Zusammenhang, Bangladeş menşeli olarak gerçekleştirilen bahis konusu eşya ithalatında birim fiyatlar 2013-2016 yılları arasında 3,47 ABD Doları/Kg seviyesinden 2,85 ABD Doları/Kg seviyesine gerileyerek yaklaşık %20 oranında azalmıştır.

Karar ve işlemler

ARTIKEL 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Nepal ve Bangladeş menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Verordnung 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Untersuchung, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soruşturma dönemi

ARTIKEL 8 - (1) 1/1/2015 mit 1/12/2017 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

ARTIKEL 9 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim ve anılan bildirim ekinde yer alan soru formu gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. Fragebogen und die Antworten auf die damit verbundenen anderen Parteien als Informationen, die alle Antworten, belgisch, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler

ARTIKEL 10 - (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 Tag. 9 uncu maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İşbirliğine gelinmemesi

ARTIKEL 11 - (1) Verordnung 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

ARTIKEL 12 - (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

ARTIKEL 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

Ministerium für Wirtschaft

Generaldirektion für Importe

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. Nein: 63 06530 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 (312) 204 99 53

Fax: +90 (312) 204 86 33

E-Mail: oek846@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

ARTIKEL 14 - (1) Untersuchung, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Kraft

ARTIKEL 15 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 16 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.