Aussage : Vietnam menşeli 6802.23 und 6802.93 gtip unda sınıflandırılan Granitin ithlatında firma bazında uygulanmakta olan dampinge karşı vergi, Bach Viet Co. Ltd. firması için önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı tespit edildiğinden 0 (sıfır) olarak yeniden düzenlenmiştir.

Das Ministerium für Wirtschaft:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, 15/12/2017 datiert 30271 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr:2017/29) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 6802.23 und 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına yönelik olarak başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Ministerium: Das Ministerium für Wirtschaft,

b) Zentrale: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) G.T.P.: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) Gesetz: 14/6/1989 datiert 3577 Nein. Das Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import,

d) Entscheidung: 20/10/1999 datiert 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

e) Vorschriften: 30/10/1999 datiert 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

f) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

G) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini

G) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini

ausdrücken.

Soruşturma konusu eşya

ARTIKEL 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, 6802.23 und 6802.93 G.T.P. altında yer alan granittir.

(2) Granit, en sert doğal taşlardan birisi olup, su, güneş, donma gibi pek çok tabiat olayına karşı dayanıklılığı ve estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle, günümüzde yapı sektöründe dış cephe ve zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezgâhları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Granitin bu dayanıklı yapısı nedeniyle, düzgün şekilde kesilmesi ve parlatılması da diğer taşlara nazaran daha zor ve zahmetli bir işlem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalınlığında kesilen plakalar, kullanılacağı zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca göre de ebatlanmakta olup; plaka olarak veya ebatlanmış halde pazarlanmaktadır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

ARTIKEL 5 - (1) 6802.23 und 6802.93 GTP’leri altında yer alan granitin ÇHC menşeli olanlarının ithalatı, 10/7/2012 datiert 28349 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr:2012/14) innerhalb 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir.

(2) Auf der anderen Seite, 17/2/2016 datiert 29627 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2016/4) ile ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Vietnam menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(3) Bunun yanında, 22/10/2004 datiert 25621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2004/15) innerhalb, 6802.23 und 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “granit”lerin CIF kıymeti 500 ABD Doları/Ton’un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma

ARTIKEL 6 - (1) Vietnam’da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. firması, Vietnam menşeli granit ithalatına, Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2016/4) ile teşmil edilen dampinge karşı önlemle ilgili olarak yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur.

(2) Bahsi geçen firma tarafından yapılan başvuru ve sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmeler ışığında, Verordnung 36 ncı maddesi uyarınca, başvuru sahibi firma ve ortaklarının, Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıkları ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(3) Verordnung 36 ncı maddesi hükmü uyarınca, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması talebiyle ilgili olarak yerli üreticilerden de görüş talep edilmiş, söz konusu başvuruya ilişkin olarak adı geçen firmanın taleplerinin reddine dayanak teşkil edecek nitelikte bir yanıt alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması

ARTIKEL 7 - (1) Soruşturma açılışını müteakip başvuru sahibi üretici/ihracatçıya ve Türkiye’de yerleşik ithalatçısına/temsilcisine soru formlarına erişimlerini mümkün kılmak üzere bildirimde bulunulmuştur. Ayrıca Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliğine de soruşturma açılışına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönünde herhangi bir talebi bulunmamıştır.

(3) İhracatçı Bach Viet Co. Ltd. firması soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Söz konusu firma ayrıca, soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) Soruşturma döneminde başvuru sahibi firmadan soruşturma konusu ürünü ithal ettiği belirlenen ve kendisine soru formu gönderilen ithalatçı firmadan yanıt alınmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

ARTIKEL 8 - (1)Verordnung 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmanın Vietnam’daki üretim tesisleri ile idari merkezlerinde 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında yerinde doğrulama incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

ARTIKEL 9 - (1) Bach Viet Co. Ltd. firmasının gerek başvuru aşamasında gerekse soruşturma esnasında sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, bahse konu firmanın Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduklarına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(2) Başvuru sahibi firma, soruşturma konusu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2016/4) kapsamındaki 6802.23 und 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı granitlerin üretimini yapmaktadır.

(3) Söz konusu başvuru çerçevesinde, Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2017/29) ile başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır.

Entscheidung

ARTIKEL 10 - (1) Soruşturma sonucunda başvuru sahibi Vietnam’da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. firmasının Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde yeni ihracatçı firma olduğu, söz konusu eşyanın üreticisi bulunduğu ve halihazırda soruşturma konusu eşyanın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

(2) Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, anılan firma tarafından üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Importation (Kommuniqué Nr: 2016/4)’in 10 uncu maddesinde yer alan tablonun aşağıdaki şekilde değiştirilerek uygulanması kararlaştırılmıştır.

“G.T.P. Warenbeschreibung Menşe /Çıkış Ülkesi Firma Dampinge Karşı Önlem
6802.23
6802.93
Granit Vietnam Dong A Granite Stone Co. 0
Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co.
Bach Viet Co. Ltd.
andere 174 ABD Doları/Ton”

Anwendung

ARTIKEL 11 - (1) Zollverwaltungen, 10 uncu maddede G.T.P.’si, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, Unbeschadet der Bestimmungen anderer Rechtsvorschriften, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Kraft

ARTIKEL 12 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 13 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.