[ad_1]

Aussage : Malezya menşeli 4007.00 GTP i altında sınıflandırılan Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler ürününe yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Commerce Ministerium:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, yerli üreticiler ELPA Elastiki İplikler San. ve İhr. WIE. ile Şahin Lateks San. und Tic. WIE. von, Malezya menşeli “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına yönelik yapılan başvuruya istinaden, 4007.00 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Ministerium: Ticaret Bakanlığını,

b) Zentrale: Generaldirektion Import des Ministeriums,

c) GTP: Zolltarifposition,

ç) İlgili taraf: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde sayılan tarafları,

d) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

f) TGTC: Position Statistiken der türkischen Zolltarif aufzuspalten,

G) Vorschriften: 30/10/1999 datiert 23861 Verordnung zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs bei Einfuhren, veröffentlicht im Amtsblatt Nr.

ausdrücken.

Soruşturma konusu ürün

ARTIKEL 4 - (1) Soruşturma konusu ürün 4007.00 GTP’si altında yer alan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” (lateks iplikler) dir.

(2) Bahse konu GTP, Nur zu Informationszwecken angegeben und nicht bindend.

(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Repräsentativer Charakter der Anwendung

ARTIKEL 5 - (1) Aus den in der Antragsphase vorgelegten Nachweisen, başvuruda bulunan firmaların Yönetmeliğin 18 th 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Aktuelle Maßnahme

ARTIKEL 6 - (1) 29/1/2004 datiert 25361 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2004/1) çerçevesinde Malezya menşeli 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ithalatına yönelik olarak %11,6 mit %16,9 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 17/6/2014 datiert 29033 Kommuniqué zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs bei Importen, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. (Kommuniqué Nr: 2014/17) ile başlatılan son NGGS, 13/6/2015 datiert 29385 Kommuniqué zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs bei Importen, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. (Kommuniqué Nr: 2015/22) ile sonuçlandırılmış, bu çerçevede, Malezya menşeli mevcut önlem, 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ithalatına yönelik olarak uygulanmaya devam edilmiştir.

Grund

ARTIKEL 7 - (1) Verordnung 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 28/8/2019 datiert 30872 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2019/27) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, 4007.00 GTP’si için dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin söz konusu GTP için mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Entscheidungen und Maßnahmen

ARTIKEL 8 - (1) Als Ergebnis der Prüfung; Genug Informationen, um NGGS zu öffnen, Es versteht sich, dass es Dokumente und Beweise gibt, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Malezya menşeli 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 Es wurde beschlossen, ein NGGS im Rahmen des Artikels th zu eröffnen..

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

ARTIKEL 9 - (1) Verordnung 23 Dritte nach Artikel, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. aber, 11 inci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Nach der Untersuchung, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) In der Benachrichtigung, Benachrichtigung über das Öffnen der Anfrage, nicht vertrauliche Zusammenfassung des Antrags und Informationen zum Zugang zu Fragebögen.

(4) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmeleri takip edilerek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

ARTIKEL 10 - (1) Untersuchung, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T.C. Ministry of Commerce

Generaldirektion für Importe

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adresse: Söğütözü Mah. 2176. Sok. Nein: 63 Çankaya / ANKARA

E-Mail: damping@ticaret.gov.tr

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) Die Untersuchung „ansässigen Unternehmen in der Türkei, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

PEP-Adresse: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir.

(4) Türkisch gemacht schriftliche und mündliche Kommunikation im Zusammenhang mit der Untersuchung. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belgisch, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) Antworten von Interessenten auf den Fragebogen, sonstige Angaben zur Untersuchung, belgisch, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Name und Titel der relevanten Parteien in schriftlichen Präsentationen, Adressinfo, E-Mail-Addresse, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) Die betroffenen Parteien, Andere Informationen, die als relevant für die Untersuchung angesehen werden, außer den im Fragebogen angeforderten Informationen, Dokumente und Meinungen, schriftlich an die Generaldirektion mit Belegen 11 kann innerhalb der im zweiten Absatz des Artikels angegebenen Frist einreichen..

(7) Während der Untersuchung 22 Alle Arten von Informationen, die gemäß Artikel n Absatz 2 unter der Bedingung der Vertraulichkeit bereitgestellt werden, Eine nicht klassifizierte Zusammenfassung des Dokuments und der Stellungnahme wird bereitgestellt. Nicht vertrauliche Zusammenfassung, im Detail sein, um ein angemessenes Verständnis der wesentlichen Informationen zu ermöglichen. Die betroffenen Parteien, kann darauf hinweisen, dass diese Informationen in Ausnahmefällen nicht zusammengefasst werden können.. In solchen Ausnahmefällen, Die Gründe, warum die Informationen nicht zusammengefasst werden können, sollten angegeben werden..

Dauer

ARTIKEL 11 - (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, Einschließlich der Postzeit ab dem Datum der Mitteilung über die Eröffnung der Untersuchung 37 Tag.

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

Keine Kooperation

ARTIKEL 12 - (1) Verordnung 26 Innerhalb der Bestimmungen von Artikel n., Für den Fall, dass eine der verbundenen Parteien die erforderlichen Informationen und Dokumente nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit und im gewünschten Format bereitstellt oder den Zugang zu diesen Informationen und Dokumenten verweigert oder wenn sie die Untersuchung verhindert haben oder wenn sie dies tun Bei falschen oder irreführenden Angaben gilt die genannte Partei als nicht kooperativ.. In solchen Fällen vorübergehende oder endgültige Feststellungen im Rahmen der Untersuchung, positiv oder negativ, nach verfügbaren Daten gemacht.

(2) Wenn die betroffenen Parteien nicht oder nur teilweise zusammenarbeiten, kann das Ergebnis der Untersuchung für die betreffende Partei weniger vorteilhaft sein als die Zusammenarbeit..

Umsetzung der Meri-Maßnahme

ARTIKEL 13 - (1) Verordnung 35 inci maddesi uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Beginn der Untersuchung

ARTIKEL 14 - (1) Untersuchung, gilt als am Tag der Veröffentlichung dieses Kommuniqués begonnen..

Kraft

ARTIKEL 15 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 16 - (1) Das Kommuniqué wird von dem Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]