T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

09.03.2017

Anzahl : 39044742-130[Özelge]-68333

Thema : 2933.71.00.00.00 G. T. ICH. P. numarasında tanımlanan kaprolaktam isimli
hammaddenin ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2933.71.00.00.00 Zolltarif Statistiken Position (GTIP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ve ticari hayatta kaprolaktam (flake-solid) olarak adlandırılan hammaddenin naylon iplik imalatında kullanılmak üzere ithalatının gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ürünün ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV Raten, 3065 Anzahl der Umsatzsteuergesetz 28 Veröffentlicht auf der von dem Artikel Behörde 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (ich) Das Hotel liegt nummerierte Liste für Lieferung und Service % 1, (II) Das Hotel liegt nummerierte Liste für Lieferung und Service % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 Es wurde identifiziert als.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/3 üncü sırasında, “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)” hükmüne yer verilmiştir.

Auf der anderen Seite, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)‚s 29 uncu faslında “Organik Kimyasallar” tanımlanmış, bu fasla ait 29.33 tarife pozisyonunda “Sadece azotlu heterosiklik bileşikler” sıralanmış ve 2933.71.00.00.00 GTİP numarasında ise “Epsilon kaprolaktam (6-hekzanelaktam)” sayılmıştır.

aber, 2933.71.00.00.00 Zolltarif Statistiken Position (GTIP) numarasında sınıflandırıldığı ve ticari hayatta kaprolaktam (flake-solid) olarak adlandırıldığı ifade edilen ürünün, söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/3 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Dementsprechend, söz konusu ürünün ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Ich bitte, dass die Informationen zur Verfügung.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) Prüfung, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.