[ad_1]

T.C.

ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM

Zollgeneraldirektorat

Anzahl :85593407-156.02

Thema : KDV Kanunu 13(ich) Maddesinin Uygulanması

11.08.2017 / 27248142

VERTEILUNG DER PLACE

Interesse :13.01.2017 datiert 85593407-156.02/00021808596 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda 3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyanın ithalatında uygulanması gereken işlemlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 10.01.2017 datiert 2801 sayılı yazıdan bahisle; 3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyaya uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları ile bu ürünlerin KDV istisnası kapsamında olup olmadığına ilişkin tablonun yazıları ekinde gönderildiği; In diesem Zusammenhang, 2007/13033 Der Ministerrat den Beschluss Nr (BKK) eki (ich) nummerierte Liste 19 uncu sırası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/ı maddesinde ismen sayılan [örneğin tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana vb] ürünlerin kullanım yerine/amacına bakılmaksızın istisna kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 10.08.2017 datiert 99698 Nr Artikel, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 23 üncü faslının “Genel Açıklamalar” bölümünde; “Bu fasıl, hazır gıda sanayiinde kullanılan bitkisel maddelerden arta kalan değişik kalıntı ve döküntüleri ve aynı zamanda hayvansal menşeli bazı ürünleri kapsamaktadır. Bu ürünlerin bazıları insan tüketimi için uygun olmasına rağmen esas kullanımları (tek başlarına veya diğer maddelerle karıştırılarak) hayvan beslenmesidir.

Bazıları ise (şarap tortusu, ham tartar ve yağlı tohum küspeleri gibi) sanayide de kullanılmaktadır.”

Aynı İzahnamenin 23.01 bölümünde ise “Bu pozisyondaki unlar, kaba unlar ve pelletler esas olarak hayvan beslenmesinde kullanılır, fakat diğer amaçlarla da kullanılabilir, (örneğin; gübre olarak).” açıklamaları na yer verildiği;

Auf der anderen Seite, 6663 sayılı Kanunla 3065 Anzahl der Umsatzsteuergesetz 13 Des Artikels 1 numaralı fıkrasına eklenen (ich) bendinin gerekçesinde; “Maddeyle tarım ve hayvancılık sektörünün önemli girdilerinden olan gübre ve yem teslimleri istisna kapsamına alınarak; tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan üreticilerin üzerindeki vergi yükünün ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üreticilerin bu şekilde teşvik edilerek tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması ve tarımsal ve hayvansal ürün ihracatının artırılarak, ithalatın azaltılması amaçlanmaktadır.” ifadesine yer verildiği;

Ab diesem Zeitpunkt, söz konusu eşyaların gerek yurt içi tesliminden ve gerekse ithalinden sonra kısmen de olsa tarımsal amaç dışında kullanılabilmesinin mümkün olduğu, dolayısıyla, TGTC’nin 23 üncü faslında yer alan yemlerin tarımsal amaç dışında (örneğin sanayi, tıp, eczacılık, kozmetik v.b. gibi) kullanmak üzere satın alanlara teslim edilmesi durumunda 3065 Anzahl der Umsatzsteuergesetz 13 Des Artikels 1 numaralı fıkrasının (ich) bendinde yer alan istisnadan yararlanılmasının mümkün olmadığı;

Dementsprechend, bu kapsamdaki ürünlerin tarımsal amaç dışında kullanılmayacağına dair ithalatçı firmadan bir dilekçe alınması ve bu dilekçenin bir örneğinin mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi kaydıyla bahse konu istisna kapsamında ithaline izin verilmesinde yasal açıdan bir sakınca olmadığı;

Belirtilmektedir.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

Erkan Ertürk
Minister ein.
Abteilungsleiter

[ad_2]