Aussage : 2017/10111 saylı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinde bildirilen öncelikli yatırım konularına Lisanslı Depoculuk Yatırımları ve Nükleer Enerji Santrali eklenmiş ve aynı Kararın Alt Bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı 18. maddesine 2017/9917 sayılı Karar ile eklenen 4 ncü fıkranın geçerlik tarihi de 22.11.2016 olarak belirlenmişitr.

Anzahl der Entscheidungen : 2017/10111

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Wirtschaft 21/4/2017 datiert 44943 Nr Schriften, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 25/10/1984 datiert 3065 Gesetz Nr 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 datiert 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 datiert 5510 sayılı Kanunun ek 2 th, 3/6/2011 datiert 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 th 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 datiert 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/4/2017 Es wird vereinbart.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ARTIKEL 1- 15/6/2012 datiert 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Lisanslı depoculuk yatırımları,

s) Nükleer enerji santrali yatırımları.”

ARTIKEL 2- 13/2/2017 datiert 2017/9917 nummerierte Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Bu Kararın 2 Artikel 22/11/2016 Seit dem Tag der Veröffentlichung gültig zu sein, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

ARTIKEL 3- diese Entscheidung 2 Artikel 22/2/2017 Seit dem Tag der Veröffentlichung gültig zu sein, In Kraft tritt am Tag der Veröffentlichung anderer Stoffe.

ARTIKEL 4- Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

Minister im Amtsblatt der Verordnung veröffentlicht
historisch Graf
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
historisch Graf
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987