Aussage : 18.12.2017 tarihinden itibaren Tek Pencere Sisteminde E-Devlet Kapısı üzeriden e-başvuru ile yapılacak olan TPS ler hk

HİZMETE ÖZEL

T.C.
ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Anzahl : 73421605-106.05
Thema : Tek Pencere Sistemi-E-Devlet

15.12.2017/30399885
KREIS
(2017/17)

20/03/2012 Datum und 28239 im Amtsblatt veröffentlicht Nein. 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Da bekannt ist, 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının E2.3.1. numaralı “Ortak İdari Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi” eylemi kapsamında “Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması” nın E-Devlet Kapısı’na alınmasına yönelik olarak karar alınmıştır.

In diesem Zusammenhang, Tek Pencere Sistemi uygulamasının E-Devlet ile entegrasyonunun sağlanması ve böylelikle başvurusu yapılan belgelere dair mükellefçe yapılan işlemler ile yapılan belge başvurularına dair belge izinlerinin düzenlenerek değerlendirilmesi ve ilgili Kurumlarca onaylanması işlemlerinin E-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi hususunda Bakanlığımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında yapılan teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda, 14.01.2014 datiert 2014/1 sayılı Genelge kapsamında Şeker Kurumu tarafından 02.07.2013 datiert 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi ve Düzenlemesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-ŞK-0760-Uygunluk Yazısı” ile 02.10.2013 datiert 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şeker İhracatı ve Ön İzin belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında düzenlenen “TPS-ŞK-0735-Ön İzin Belgesi”,

18.12.2014 datiert 2014/17 sayılı Genelge kapsamında Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona Ve Asfaltit Madenleri İle Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit Ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun’un 2. maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-EMİGM-0856-İhraç İzin Belgesi”,

18.12.2014 datiert 2014/18 sayılı Genelge kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından 31/12/2013 datiert 28868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-TSE-0848-İthal Araç Uygunluk Yazısı”,

15.02.2016 datiert 2016/6 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 31/12/2015 datiert 29579 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat: (2016/1) sayılı Tebliğ’in Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Eki’nde yer alan kimyasal maddelerin ithaline ilişkin 4. Kısım 4. Bölümü çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0875-KSS İthalat İzni”,

10.03.2016 datiert 2016/11 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle:2016/5) çerçevesinde düzenlenen TPS-GTHB-0902-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitkisel Gıda ve Yem),

05.04.2016 datiert 2016/14 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle 2016/11) çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0873-Kişisel Koruyucu Donanım İthalat İzni”,

14.04.2016 datiert 2016/15 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetim Tebliği ile 24.03.2007 datiert 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği, Oyuncakların İthalat Denetim Tebliği ile 31.10.2013 datiert 28807 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Oyuncaklar hakkında Yönetmeliği, Yapı Malzemelerinin İthalatı Denetim Tebliği ile 10.07.2013 datiert 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0928-Oyuncak İthalat İzni”, “TPS-EB-0929-Telsiz-Telekom İthalat İzni”, “TPS-EB-0930-Yapı Malzemeleri İthalat İzni”,

26.04.2016 datiert 2016/21 sayılı Genelge kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ile 2016/1 sayılı İthalat Tebliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-TSE-0911-GTHB Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Uygunluk Yazısı”, “TPS-TSE-0844-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Uygunluk Yazısı”, “TPS-TSE-0914-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı”,”TPS-TSE-0916-GTHB Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Parti Teşkil Etmez Yazısı”,

26.04.2016 datiert 2016/25 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 07/06/2011 datiert 27957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 07/06/2011 datiert 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, 09/01/2007 datiert 26398 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, 31/08/2004 datiert 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31/12/2015 datiert 29579 nummerierte 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle: 2016/16), 31/12/2015 datiert 29579 nummerierte 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle:2016/18), 31/12/2015 datiert 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle: 2016/15) çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0941-Tıbbi Cihaz Uygunluk Yazısı”, “TPS-EB-0942-Pil-Akü Uygunluk Yazısı”, “TPS-EB-0944-Ayakkabı Uygunluk Yazısı”,

27.04.2016 datiert 2016/27 sayılı Genelge kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016/6 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile 2016/1 sayılı İthalat Tebliği’nin Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatını düzenleyen 30 uncu maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-ÇŞB-0943-OTİM Kontrol Belgesi”,

29.04.2016 datiert 2016/36 sayılı Genelge kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından 02.11.1984 datiert, 18563 im Amtsblatt veröffentlicht Nein. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 26.04.2014 datiert, 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-MB-0940-Vergi Dairesi İstisna Belgesi”,

29.04.2016 datiert 2016/37 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 637 sayılı Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İthalat Rejimi Kararı ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0951-İthal Lisansı (Korunma-Otonom)“, “TPS-EB-0954-Die Einfuhrlizenzen (Tarım-Otonom)“, “TPS-EB-0955-İthal Lisansı (KİM-MET)“, “TPS-EB-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)“, “TPS-EB-0958-İthal Lisansı (Ozon)“, “TPS-EB-0962-Kullanılmış Eşya İzin Belgesi (Liste Dışı)“, “TPS-EB-0963-Prüfbescheinigung (Tarım)“, “TPS-EB-0964-Prüfbescheinigung (Sanayi)“, “TPS-EB-0965-Kati İthalat İzin Belgesi”, “TPS-EB-0966-İthal Lisansı (Tekstil)“, “TPS-EB-0967-İthal Lisansı (MAK-ELEKT-ELEKTR)“,

02.05.2016 datiert 2016/38 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği, 2016/9 sayılı ‘CE’ işareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ve Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0968-Standartlara Uygunluk Belgesi”, “TPS-EB-0969-CE Gerektiren Ürünler Belgesi”, “TPS-EB-0970-Kullanılmış Eşya Belgesi”,

20.05.2016 datiert 2016/43 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ve 2016/9 sayılı ‘CE’ işareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0972-Standartlara Uygunluk Belgesi/Düşümlü”, “TPS-EB-0973-CE Gerektiren Ürünler Belgesi/Düşümlü”,

30.06.2016 datiert 2016/48 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle: 2016/21) çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0975-Bakliyat, Yağlar, Kuru Ürünler ve Bal İthalatı”, “TPS- EB-0976-Bakliyat, Yağlar, Kuru Ürünler ve Bal İhracatı”, “TPS-EB-0977-Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İthalatı”, “TPS-EB-0978-Yaş Meyve Sebze, Yumurta ve Zeytin İhracatı”, “TPS-EB-0979-Pamuk İthalatı”, “TPS-EB-0980-Pamuk İhracatı”,

15.07.2016 datiert 2016/49 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İthalat Rejimi Kararı ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke Bazlı)“,

08.08.2016 datiert 2016/50 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 31/12/2015 Datum und 29579 nummerierte 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Tebliği’nin (Benachrichtigung 2016/1) Üçüncü Kısım İkinci Bölümü çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0983-Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi”,

Belgelerine ilişkin olarak Tek Pencere Sistemine yapılacak başvuruların E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi 18.12.2017 tarihinden itibaren uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda söz konusu tarihten itibaren yukarda belirtilen belgelere ilişkin olarak yapılacak başvurular E-Devlet Kapısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

E-Mail wird unterzeichnet
Seine Heiligkeit ASCI
Minister ein.
Staatssekretär