Das Ministerium für Wirtschaft:

Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) dieses Communiqué, Positionieren Sie die Zolltarifstatistik (GTIP) und die Definition bestimmter Waren (unter dem Zollwert im Nennwert von nur solche mit Einheiten) Import enthält Grundsätze und Verfahren, die voraussichtlich für Überwachungsanwendungen umgesetzt werden.

GTIP Warenbeschreibung Zollwert Einheit (ABD Doları/m²)
8541.40.90.00.14 Fotovoltaik (solar) modül ve paneller 300

Überwachungsanwendung

ARTIKEL 2 - (1) Dieses Communiqué 1 aber das Ministerium für Wirtschaft Waren im Sinne von Artikel (Generaldirektion für Importe) Es wird von Prüfbescheinigung importiert werden gehalten. Prüfbescheinigung der Eintragung der entsprechenden Zollamt in der Zollanmeldung. Es wird durch das Single Window-System für die Überwachung der Dokumente in elektronischen Medien statt gegeben werden 23 Erklärung der Zeitpunkt erforderlichen Dokumente mit Dokumentenstellige Zahl 44 In der Box nummeriert „Certificate Reference Number“ und „Belegdatum“ im Bereich erklärt.

Anwendung

ARTIKEL 3 - (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan form ve belgelerin eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

Prüfung

ARTIKEL 4 - (1) Dieses Communiqué 3 üncü maddesinde belirtilen form ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Sanktion

ARTIKEL 5 - (1) Die Bewerbungsunterlagen in der Phase der Untersuchung erforderlich oder wenn festgestellt wird, dass es Unstimmigkeiten oder Auslassungen in den Informationen und Dokumenten, die an die Wahrheit der Aussage widersprechen oder den Antragsteller Prüfbescheinigung kann nicht gehalten werden.

Überwachungsdokument der Überwachung der Verwendung von Informationen und Dokumenten

ARTIKEL 6 - (1) Die Gültigkeitsdauer der Überwachungsdokumente beträgt sechs Monate.

(2) Überwachungsdokument, 27/10/1999 datiert 4458 Anzahl der Waren nicht entgegensteht, die Anwendung der Bestimmungen des Zollgesetzes in Bezug auf den Zollwert. 1 Artikel angegebenen Wert, 4458 Nr Zollkodex der Durchführung des Artikels der Bestimmungen über den Zollwert nicht wesentlich ist.

(3) Zollamt und der angenommene Wert oder die Menge bei der Registrierung der Zollanmeldung bestimmt, oder Menge von Wertpapieren im Rahmen des Leitliniendokumentes registriert, 5% der Gesamt (%5 da) Exceed eine geringere Rate nicht Importe verhindern.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

ARTIKEL 7 - (1) 19/11/2015 datiert 29537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2015/9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Kraft

ARTIKEL 8 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 9 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

ATTACHMENTS

  • Ek-1 GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
  • Ek-2 : BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER


A-1

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: …./…/….

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(Generaldirektion für Importe)
2180 Schuft. Nein: 63 06520 Söğütözü/ANKARA
Dilekçe ve Taahhütname

İthalatını gerçekleştirmek isdediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2017/3) çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza – Kaşe
İsim – Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı :
Adresi :
Telefon numarası: Fax: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları) 20... 20...
Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (gelir/kurumlar)
Kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası ve sicil numarası:
İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan farklı ise)

Adı/Unvanı :
Adresi:
Telefon numarası: Fax: E-posta:
Vergi dairesi/numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası ve sicil numarası:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTIP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke: Ödeme şekli:
Aracı banka ve şube ismi: Varsa akreditif numarası:
Miktar (Kg): FOB değeri: Birim fiyat CIF/(Kg):
CIF Değeri:
Miktar (Anzahl): FOB değeri: Birim fiyat CIF/(Anzahl):
CIF Değeri:
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük kapısı:

İHRACATÇI ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Telefon numarası: Fax: E-posta: İnternet sitesi:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel numarası: Fax: E-posta: Internet sitesi:

Ek-2 :

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER

2EIN- İthalatçı Bilgi Formu

2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu

2C- İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin fotokopisi. Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Söz konusu belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir).

2D-Proforma fatura veya ticari faturanın sureti (Proforma veya ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

2E- Başvuru konusu eşyanın kullanılacağı Güneş Enerjisi Santraline ait lisanslı projeler için lisans veya ön lisansın sureti; lisanssız projeler için TEDAŞ proje onay yazısı örneği (LUY numarası belirtilecek) und projenin sahibi, ili, ilçesi, adası, parseli, kurulu gücü, kullanılacak panel miktarını gösteren projenin ilgili sayfası.

Ek-2A: İTHALATÇI BİLGİ FORMU

ich- Genel Bilgiler

Firmanıza İlişkin Bilgiler

1. Firmanın tarihçesi ile üretimini ve/veya ticaretini yaptığı ürünler hakkında bilgi veriniz.

2. Firmanız adına bu soru formuna ait cevapları hazırlayan yetkililerin ismi, unvanı ve irtibat bilgilerini belirtiniz.

3. Firmanızın hissedarlarına ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz

TC KİMLİK NO ADI SOYADI HİSSE PAYI (%)

4. Firmanızın ve/veya firma ortaklarınızın yurt içi ve yurt dışındaki ortaklıkları, iştirakleri bulunuyorsa, bunları her bir ortak için hisse paylarıyla belirtiniz.

5. Serbest bölgelerde faaliyetiniz bulunmakta mıdır? Eğer varsa, hangi ürünleri üretmekte veya hangi ürünlerin ticaretini yapmaktasınız? Üretim faaliyetiniz var ise üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir ve ürünler itibarıyla firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

6. Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz. İşletmesi ve/veya mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz. Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?

7. Firmanızın son takvim yılı itibarıyla en büyük 5 müşterisini ve bu müşterilerin yaklaşık paylarını belirtiniz.

İthalata İlişkin Bilgiler

8. İthalat yapma sebebiniz ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebepleriniz nelerdir?

9. Yurt dışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile ithalat/iş geliştirme süreciniz ne zaman ve nasıl başlayıp devam etmiştir?

10. Yurt dışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar tarafınızca ziyaret edildi mi? Eğer ziyaret ettiyseniz, en son ne zaman ziyaret ettiniz?

11. Yurt dışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile akreditifli mi çalışıyorsunuz? Değil ise, malın kalitesi ve teslimi gibi hususlarda hangi ticari güvenceler mevcuttur?

Başvuru Konusu Ürüne İlişkin Bilgiler

12. Başvuru konusu ürünün tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür vs. belgeleri ekleyiniz).

13. Başvuru konusu ürünün üretim sürecine ilişkin bilgi veriniz.

14. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vs. gibi yasal prosedürler ile zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar varsa belirtiniz. Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

15. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

16. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?

17. Başvuru konusu ürüne ilişkin fiyat bilgilerini sağlayınız ve yerli ürünler ile ithal ürünlerin fiyat karşılaştırmasını yapınız.

18. Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri belirtiniz.

Ekonomik Göstergelere İlişkin Bilgiler

19. Firmanız gözetime tabi ürünün alım satımını yapan TACİR FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge talosunu doldurunuz.

II- Tacir İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

Göstergeler* YIL**
Birim 20.. 20.. 20..
ich- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (ich)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Faaliyet Karı (Olağan Kar) Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam
Özsermaye
Değer (TL)
Toplam
Net Ciro
Değer (TL) (n)
Toplam
Amortisman Gideri
Değer (TL) (o)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider
(Net)
Değer (TL)
Toplam Olağan Faaliyet Karı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direk İşçi sayısı (m)
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
ONAYI*** :

*Tablonun ilk kısmı firmanın satışını yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
**Son 3 yıl için doldurulacaktır.
*** Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

20. Firmanız ÜRETİCİ FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

III-Üretici İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

Göstergeler* Birim

YILLAR**

20.. 20.. 20..
ich- Tek Ürüne İlişkin Bilgiler
Üretim Miktar (ein)
Değer (TL)
Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım Miktar
Değer (TL)
Yurt İçi Satışlar Miktar (b)
Değer (TL) (c)
Yurt Dışı satışlar Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (G)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (ich)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Olağan Faaliyet Karı Değer (TL) (k)=(f-j)
Stoklar Miktar (l)
Değer (TL)
Kapasite ve KKO Kapasite (Miktar/Yıl)
KKO %
Amortisman Giderleri Değer (TL)
P=(o)*[(f)/(n)]
II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler
Toplam
Öz Sermaye
Değer (TL)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (n)
Toplam
Amortisman Gideri
Değer (TL) (o)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net) Değer (TL)
Olağan Faaliyet Karı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direk İşçi sayısı (m)
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
ONAYI*** :

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimini yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.
**Son 3 yıl için doldurulacaktır.
*** Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

Ek-2B: İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU
Annex-2B: (EKPORTER – PRODUCER INFORMATION FORM)
(Bu form Ek-2E’de belirtilen kapasite raporunun ibraz edilmemesi durumunda doldurulacaktır.)

Bu form beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğruluğu, ilgili ülkedeki resmi bir kurum tarafından onaylanacaktır. Formun tüm sayfalarında, üretici firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. auch, resmi kurum yetkilisinin imzası Türk Konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurumun içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı Bölüm 5’te yer alacaktır.

(This form consists of fıve sections and contains Information with regard to the exporter company, the producer company and the product concerned. The accuraey of the content of information in this form shall be approved by an official body in the related country. All the pages of the form shall include the signatures of the authorized persons in the producer company and the official body. Also, the signature of the official body’s authorized person shall be approved by the Apostille of the Turkish Consulate. The producer company’s declaration, the official body’s approval of the related content, and the Turkish Consulate’s Apostille shall appear in Section V.)

ich. İHRACATÇI FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER COMPANY)
Unvan (Title)
Adresse (Address)
Telefon (Telephone)
Fax (Fax)
E-posta (E-mail)
İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler
(Information With Regard to the Tax Authority the Exporter Company is Registered to)
Unvan (Title)
Adresse (Address)
Telefon (Telephone)
Fax (Fax)
E-posta (E-mail)
Kayıt Tarihi ve numarası (Registration Date and Reference Number)
İhracatçı Firma Hakkında Genel Bilgiler
(General Information About the Exporter Company)
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount Of Registered Capital)
Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adresse, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)
Çalışan İşçi Sayısı (Number Of Workers)
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (average monthly salary per worker)

II. ÜRETİCİ FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER COMPANY)
Unvan (Title)
Adresse (Address)
Telefon (Telephone)
Fax (Fax)
E-posta (E-mail)
Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine İlişkin Bilgiler
(Information With Regard to the Tax Authority the Producer Company is Registered to)
Unvan (Title)
Adresse (Address)
Telefon (Telephone)
Fax (Fax)
E-posta (E-mail)
Kayıt Tarihi ve Numarası (Registration Date and Reference Number)
Üretici Firma Hakkında Genel Bilgiler
(General Information About the Producer Company)
Üretime Başlangıç Tarihi (Initiation Date of Production)
Üretim Kapsamı. Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz. (Scope of Production – Please Indicate the Items Produced.)
Üretim Lisansı. Lisans Sahibini Belirtiniz (Production License. Please Indicate the Licensee.)
Kayıtlı Sermaye Miktarı (Amount of Registered Capital)
Toplam Ciro (Total Turnover)
Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adresse, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz. (Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)
Yıllık Çalışma Günü Sayısı (Number of Working Days per Year)
Haftalık Ortalama Çalışma Saati (Average Working Hours per Week)
Çalışan İşçi Sayısı (Number Of Workers Employed)
Üreticinin Sahip Olduğu Ulusal veya Uluslararası Kalite Belgelerini Belirtiniz. (Please Indicate Any National or International Quality Certifıcates that the Producer Owns.)
İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret (average monthly salary per worker)

III. ÜRETİCİ FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ (ECONOMIC INDICATORS OF THE PRODUCER COMPANY)
Göstergeler (Indicators)* Birim(Unit)** YILLAR (YEARS)***
20.. 20.. 20..
Toplam Kapasite
(Production capacity)
Miktar(Quantity)
Toplam Üretim
(Total production)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
Toplam Yurtiçi Satışlar
(Total domestic sales)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
Toplam İhracat
(Total exports)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
Dönem Sonu Stoklar
(End of period stocks)
Miktar(Quantity)
Değer(Value)
İşçi Sayısı
(Number of workers employed)
Kişi (Persons)
Ortalama Aylık Ücret
(Average monthly salary per worker)
ABD Doları
(US Dollars)
Proforma Faturada Yer Alan Ürünlerin Üretim Tarihi (Production Date of the Products in the Proforma Invoice) Ay/Yıl
(Month/Year)

* Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır (The table shall be fılled out separately for every product in the proforma invoice/invoice).
**Miktar birimleri (Anzahl, kilogram vs.) ve değer birimleri (ABD doları, yerel para birimi vs.) belirtilecektir (Quantity units (pieces, kilograms etc.) and value units (USD, local currency etc.) shall be indicated).
***Tabloda son 3 yıla ilişkin bilgiler yer alacaktır (The table shall include figures for the last 3 years).

IV. İLGİLİ EŞYANIN BİRİM MALİYETİ
(UNIT COST OF THE PRODUCT CONCERNED*)
Ürünün Miktar Birimi, Kodu ve Tanımı (Quantity Unit, Code and Description of the Product)
Bir Birim Ürün Üretimi İçin Maliyet Kalemleri (Cost Items for One Unit of Production) Girdi Miktarı -kg, metre, vs.
(Quantity of input-kg., meters etc.)
Birim Girdi Fiyatı
(Unit price of input)
Birim Maliyet
(Unit cost)
DİREKT İLK MADDE VE MALZEMELER
(Direct Materials)
Hammadde 1
(Raw Material 1)
Hammadde 2
(Raw Material 2)
Hammadde…
(Raw Material…)
DİREKT İŞÇİLİK( Direct Labor)
GENEL
ÜRETİM
GİDERLERİ

(Production Overheads)
Yardımcı madde 1
(Auxiliary Material 1)
Yardımcı madde 2
(Auxiliary Material 2)
Yardımcı madde…
(Auxiliary Material…)
Dolaylı işçilik
(Indirect Labor)
Enerji
(Energy)
Paketleme
(Packaging)
Amortisman
(Depreciation)
Diğer
(Other Overheads)
Birim Ürün Üretim Sınai Maliyeti (Industrial Cost of Production per Unit)
Birim Ürün Satış ve Genel İdari Giderleri
(Selling, General and Administrative Expenses per Unit)
Birim Ürün Net Finansman Giderleri (Net Financial Expenses per Unit)
Birim Ürün Üretim Ticari Maliyeti (Commercial Cost of Production per Unit)

* Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır (The table shall be filled oııt separately for every product in the proforma invoice/invoice).

V. BEYAN VE ONAY KISMI
(DECLARATION AND APPROVAL SECTION)

EIN- ÜRETİCİ FİRMA BEYANI (DECLARATION OF THE PRODUCER COMPANY)

Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin ………………………………………… (Firma Adı) tarafından üretildiğini aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum. Bu formda sunulan bilgilerin doğru olduğunu ve formun sunulduğu kurum tarafından firmamız tesislerinde herhangi bir zamanda doğrulanabileceğini taahhüt ediyorum. Bu form … sayfadan oluşmaktadır.

(ich, with my signature below and at each page of the form, certify that the goods covered by this form were manufactured by ………………………………. (Name of the Company). I undertake that the information provided in this form is accurate and can be verified any time on the premises of my company by the institution to which this form is submitted. This form is composed of… pages.)

Ad (Name) : Tarih (Date) :
Unvan (Title) : Mühür ve İmza :
(Seal and Signature)

Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.
(Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above- mentioned company.)


B- RESMİ KURUM İÇERİK ONAYI (APPROVAL OF THE CONTENT BY THE OFFICIAL BODY)

Firma tarafından bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında yer alan imzam ile onaylıyorum.

ich, with my signature below and at each page of the form, approve that the content of the information/data provided in this form by the company is accurate.

Ad (Name) : Tarih (Date) :
Unvan (Title) : Mühür ve İmza :
(Seal and Signature)

C-TÜRK KONSOLOSLUĞU ONAYI (APOSTILLE OF THE TURKISH CONSULATE)
Türk Konsolosluğu Onayı
Turkish Consulate Apostille