[ad_1]

Aussage : Bazı tarımsal ürünlerin ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenecek ihracat iadesinin belirlenmesi hakkında Tebliğ (Dönem: 01.01.2018 – 31.12.2018)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Geschichte : 06/04/2018

Karar No : 2018/12

Thema : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ministerium für Wirtschaft 08/02/2018 datiert 12885 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 02/02/2018 datiert 23 No’lu Toplantısında aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı”nın kabulüne, karar verilmiştir.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI

Karar No:

ARTIKEL 1 - (1) diese Entscheidung, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 datiert 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun …/…/… tarihli ve … sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır.

ARTIKEL 2 - (1) diese Entscheidung, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

ARTIKEL 3 - (1) Bu Karar’da geçen;

ein) İhracat İade Miktarı: Fiziki birim başına yapılacak ödeme miktarıdır.

b) Miktar Barajı: Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten
orandır.

c) Azami Ödeme Oranı: Mamulün ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen orandır.

ç) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak, ihracatçı ile üretici arasında, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili İhracatçı Birliğine teslim edilen sözleşmedir.

d) Fiili İhracat: İhraç ürününün, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesi’ni terk etmesidir (Serbest Bölgelere yapılan satışlarda ise ürünün buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsikidir.).

ARTIKEL 4 - (l) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin ihracatında, yine tabloda belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanır.

(2) İhracatçı firmalar adına doğan hak edişler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır.

(3) İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler.

(4) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDŞ) ortakları, SDŞ kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve SDŞ tarafından hak edişlerin ortaklarına devredilmesi durumunda teşvikten faydalanabilirler.

(5) İhracatçı firmalar; hak edişlerinin en fazla % 85’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara bu Karar’ın 6’ncı maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilirler. Hak ediş devri yapılan firmalar da, yine bu Karar’ın 6’ncı maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere, söz konusu hak edişleri üçüncü kişilere devredebilirler.

(6) Söz konusu devir kapsamında enerji giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınır.

SIRA
NEIN
MADDE ADI ARMONİZE GTİP İHRACAT
İADE
MİKTARI
MİKTAR
BARAJI
AZAMİ
ÖDEME
ORANI
1 Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç) 02.07 (0207.13.91,99; 0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43; 0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53; 0207.54,91,99; 0207.55.93,95,99; 0207.60.91,99 ohne) 430 TL/Ton % 41 % 14
2 Yumurta 0407.00 40 TL/1000 Adet % 65 % 10
3 Bal 0409.00 160 TL/Ton % 20 % 2
4 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar 0603.11,12,13,14,15,19 475 TL/Ton %45 % 9
5 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (gefroren) 07.10 (0710.10 ohne) 180 TL/Ton % 45 % 10
6 Kurutulmuş sebzeler (intakt, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, aber in anderer Weise zubereitet) 07.12(0712.90.11 ohne) 800 TL/Ton %40 %10
7 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, gefroren) 08.11 175 TL/Ton % 45 % 6
8 Olivenöl 15.09 20 TL/Ton % 100 % 2
9 Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler 1601.00.99; 1602.31,32 550 TL/Ton % 50 % 13
10 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 16.04 550 TL/Ton % 100 % 5
11 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 18.06 270 TL/Ton % 48 % 5
12 Makarnalar 19.02 150 TL/Ton % 32 % 9
13 Bisküviler, gofretler, kekler 1905.31,32; 1905.90.45; 1905.90.70.00.19 (sadece kekler) 270 TL/Ton % 18 % 7
14 Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11; 2008.19.12;
2008.19.13.00.11;
2008.19.19.00.14, 39, 49;
2008.19.92;
2008.19.93.00.11;
2008.19.95.00.14, 39, 49;
2008.19.99.00.19 ohne)
185 TL/Ton % 100 % 8
15 Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları 20.07 (2007.99.20;
2007.99.97.00.18 ohne)
140 TL/Ton % 35 % 5
16 Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları 20.09 360 TL/Ton % 15 % 12

ARTIKEL 5 - (1) 4’üncü maddede yer alan tablonun 5, 6, 7 ve 14’üncü sıra numaralarında belirtilen ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 100 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 100’lük artış tutarının % 50’si üreticiye nakit ödenir, % 50’si ise, 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(2) 4’üncü maddede yer alan tablonun 3 ve 4’üncü sıra numaralarında belirtilen ürünlerin İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde ise, 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarının % 50’si üreticiye nakit ödenir, % 50’si ise, 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(3) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili İhracatçı Birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. aber, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir.

(4) 4’üncü maddede yer alan tablonun 5, 6, 7 ve 14’üncü sıra numaralarında belirtilen mamullerin üretiminde hammadde olarak kullandığı ürünleri, sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazilerinde üreten ve bu durumu idrak tarihinden önce ilgili İhracatçı Birliğine tevsik eden ihracatçı firmalar, artırımlı iadenin tamamından mahsup sistemi çerçevesinde faydalandırılır.

(5) 4’üncü maddede maddede yer alan tabloda belirtilen ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve bu durumun Organik Ürün Sertifikası ile tevsik edilmesi halinde 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarı 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(6) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi’nin şekil ve şartları Ekonomi Bakanlığı (Generaldirektion für Exporte) tarafından tespit edilir.

ARTIKEL 6 - (1) Bu Karar kapsamında; Steuern (gümrük vergileri hariç), vergi cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.

(2) Bu Karar kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara nakit ödeme yapılmaz.

ARTIKEL 7 - (1) Bu Karar kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

ARTIKEL 8 - (1) Adına hesap açılacak imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığına hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınır.

(2) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında artırımlı olarak hesaplanan hak ediş tutarı içinde üretici payına tekabül eden tutar, üretici tarafından beyan edilmiş olan banka hesabına aktarılır.

ARTIKEL 9 - (1) Mahsup işlemleri, imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen hak ediş belgeleri üzerinde bu Banka şubeleri tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. Ancak vergilerin ödenmesinde izlenecek usul ve esaslar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokollerle belirlenir.

(2) Şubeler, mahsubu istenen meblağı ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumca belirlenen hesaba aktarır.

(3) Bu Karar kapsamında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların giderleri ile ilgili mahsuplar sonucu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenir.

ARTIKEL 10 - (1) Bu Karar’da yer alan tarım ürünleri ihracatında ihracatı müteakip imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, mamulün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili mamulün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır. İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat iadesinin belirlenmesinde, beher sevkiyat için miktar barajı dikkate alınır.

ARTIKEL 11 - (1) Mahsup hesabına, 4’üncü maddede yer alan tabloda belirtilen mamullerin;

ein) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,

b) Transit ticareti,

c) Sınır ve kıyı ticareti,

ç) Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

d) Bedelsiz ihracatı,

e) 4458 des Zollgesetzes Nr. 128 ile 134’üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,

f) Mer’i Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ihracatı,

G) İhracat sayılan satış ve teslimleri,

G) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı, dahil edilmez.

(2) Karar kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin mer’i Dahilde İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınır.

(3) 4’üncü maddedeyer alan tabloda belirtilen ürünlerin ihraç edilmesini müteakip Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda (Serbest Bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenir.

ARTIKEL 12 - (1) Bu Karar kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının % 50’sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.

ARTIKEL 13 - (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.03, 20.05, 20.06, 20.08 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan maddeler (zeytin için madde 14 dikkate alınır), 10 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde, geçici konserve olarak mütalaa edilir ve mahsup hesabına dahil edilmez. 20.08 pozisyonundaki fındık mamulleri için ambalaj sınırı uygulanmaz.

ARTIKEL 14 - (l) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.05 GTP altında yer alan zeytinler 18 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde mahsup hesabına dahil edilmez. 20.01, 20.04 und 20.05 GTP’lerinde yer alan zeytin için ihracat iadesi oranı 30 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55 ve azami ödeme oranı % 2 wie angewendet.

(2) 2001.90.65.00.15,25; 2004.90.30.00.17,27 und 2005.70.00.00.15,25 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTIP) yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 280 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 wie angewendet.

(3) 2001.90.65.00.14,24; 2004.90.30.00.16,26 und 2005.70.00.00.14,24 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 425 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 wie angewendet.

(4) 2001.90.65.00.13,23; 2004.90.30.00.15,25 und 2005.70.00.00.13,23 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) olan ambalajlarda tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 630 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 wie angewendet.

ARTIKEL 15 - (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 8’inci sıra numarasında bulunan zeytinyağı azami net ağırlığı 5 kg’a kadar (5 kg dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi halinde mahsup hesabına dahil edilir.

(2) 1509.90.00.00.16 und 1509.10.80.00.13 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 430 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 10 wie angewendet.

(3) 1509.90.00.00.15 und 1509.10.80.00.12 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 820 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 wie angewendet.

(4) 1509.90.00.00.14 und 1509.10.80.00.11 GTİP’terinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 1.600 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 wie angewendet.

ARTIKEL 16 - (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 7’nci sıra numarasında bulunan 0811.10 GTP’sinde yer alan dondurulmuş çilek için miktar barajı % 70, azami ödeme oranı % 4 wie angewendet.

ARTIKEL 17 - (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 16’ncı sıra numarasında bulunan meyve sularının şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde miktar barajı % 50, şeker katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise miktar barajı % 100, azami ödeme oranları ise % 30 wie angewendet. auch, bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 15’inci sıra numarasında belirtilen 2007.99.39.00.11 G.T.İ.P. ile tanımlı pekmez için ihracat iadesi miktarı 550 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 wie angewendet. Anılan ürünün tescilli Türk Markası ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilmesi halinde ihracat iadesi miktarı %50 artırımlı olarak uygulanır.

ARTIKEL 18 - (1) 4’üncü maddede yer alan tablonun 3’üncü sıra numarasında belirtilen balın net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilmesi halinde miktar barajı % 100 wie angewendet.

(2) 4’üncü maddede yer alan tablonun 5, 6, 7, 14 (zeytin hariç), 15 (pekmez hariç) ve 16’ncı sıra numaralarında belirtilen ürünler ile bu ürünler için belirlenen ihracat iadesine tabi diğer ürünlerin tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilmeleri halinde ihracat iadesi miktarları ve azami ödeme oranları %50 oranında artırılır.

ARTIKEL 19 - (l) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 6’ncı sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 9’uncu fasıldaki gıda maddesi olarak kullanılan kurutulmuş biberler için de uygulanır.

ARTIKEL 20 - (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 19’uncu fasılda yer alan hububat içeren sebze konserveleri için de uygulanır.

ARTIKEL 21 - (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 16’ncı sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 22’nci fasıldan kayda aldırılan meyve nektarları için de uygulanır.

ARTIKEL 22 - (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 2’nci sıra numarasında bulunan yumurta için belirlenen ihracat iade miktarı; ürünün damızlık veya kuluçkalık yumurta olması durumunda %50 artırımlı olarak uygulanır.

ARTIKEL 23 - (1) Bu Karar kapsamında, ihracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primleri, ilgililerden 6183 nummerierte Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

ARTIKEL 24 - (1) Bu Karar kapsamı ürünlerin ihracatında; ithalatçı ülke mevzuatında öngörülen standart ve kriterlere aykırılık teşkil edecek şekilde sevk edildiği, ilgili ithalatçı ülke resmi makamları veya ülkemiz yurt dışı temsilcilikleri (Büyükelçilik, Konsolosluk, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği) tarafından tespit edilen ürünler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinden faydalandırılmaz. Bahse konu ürünlere yönelik herhangi bir ödeme yapılmış olması durumunda ise söz konusu ödemeler ilgililerden 6183 nummerierte Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

ARTIKEL 25 - (l) Bu Karar’ın uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları idari yoldan çözümlemeye ve idari müeyyideleri tespite, destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve ödeme miktarlarını kısıtlamaya ve ödemeleri durdurmaya Ekonomi Bakanlığı (Generaldirektion für Exporte) ist berechtigt,.

(2) 2018 yılından sonraki yıllar için bu Karar kapsamı ürün grupları ile ürün gruplarına sağlanacak ihracat iade miktarlarını, ilgili yılın bu Karar için İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenen bütçe ödeneğini aşmamak kaydıyla yeniden belirlemeye İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi yetkilidir.

ARTIKEL 26 - (1) İşbu Karar kapsamında ihracat iadesi yardımı sağlanabilmesini teminen fiili ihracatın 01/01/2018 tarihinden sonra (einschließlich diesem Datum) gerçekleşmesi aranır.

ARTIKEL 27 - (1) diese Entscheidung 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 28 - (1) Dieser Beschluss wird vom Minister für Wirtschaft durchgesetzt werden.

T A A H H Ü T N A M E

MALİYE BAKANLIĞINA

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin ……………………tarihli ve …………… sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan tarafımıza herhangi bir sebeple fazla ve/veya gereksiz bir ödeme yapılması halinde, haksız yere yapılan destekleme ödemelerini, ödeme tarihinden itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faizi ile birlikte ve anılan Kanun’da belirtilen usuller çerçevesinde, derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

Name des Unternehmens :

Steuernummer :

Adresse :

Tel :

Yetkili Kişi* :

Yetkili İmza :

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

[ad_2]