[ad_1]

Aussage : Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kara yolu ile kargo taşımacılığına konu eşyanın beyanına ilişkin usul ve esaslar hk.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kargo Taşımacılığına Konu Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Karar – 2017/10999 (11.01.2018 t. 30298 s. R. G.)

Anzahl der Entscheidungen: 2017/10999

Ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kargo Taşımacılığına Konu Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ministerium für Zoll und Handel 6/10/2017 datiert 28325098 Nr Schriften, 4458 Von Zollgesetz Nr 80, 131, 168, 202und 225 inci maddelerine göre, Ministerrat 16/10/2017 Es wird vereinbart.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
ARASINDA KARGO TAŞIMACILIĞINA KONU EŞYANIN GÜMRÜK
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KARAR

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1- (1) Der Zweck dieser Entscheidung, Türkiye Cumhuriyeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kara yolu ile kargo taşımacılığına konu eşyanın beyanına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

(2) diese Entscheidung, 27/10/1999 datiert 4458 Von Zollgesetz Nr 80, 131, 168, 202 und 225 inci maddelerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmesini öngördüğü hususları kapsar.

Unterstützung

ARTIKEL 2- (1) diese Entscheidung, 4458 Gesetz Nr 71, 80, 131, 168, 202 und 225 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar

ARTIKEL 3- (1) 4458 Gesetz Nr 225 Perle gemäß Artikel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kara yolu ile kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen;

ein) 29/9/2009 datiert 2009/15481 Nr vom Ministerrat verabschiedet 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararının 45 inci maddesinde düzenlenen önemli değeri olmayan eşya,

b) Gönderi başına kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya,

c) 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 58 inci maddesi kapsamındaki eşya,

ç) 4458 Gesetz Nr 167 Artikel des ersten Abschnitts (8) numaralı bendinin (d) alt bendi kapsamındaki numunelik eşya ve modeller,

d) Gönderi başına kıymeti 7500 Avro’yu geçmeyen ticari miktar ve mahiyetteki serbest dolaşıma giriş rejimine konu eşya,

e) Gönderi başına kıymeti 7500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya,

f) 4 üncü, 5 th 6 ncı maddeler kapsamındaki eşya,

iki ülke arasında kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından dolaylı temsilci olarak beyan edilir. Aynı gönderici tarafından bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınır. (d) und (e) bentlerinde yer alan eşya için değer limitlerini artırmaya ve azaltmaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Aşağıdaki belgelerin ibrazı durumunda kargo taşımacılığı yapan şirketlere dolaylı temsilci olarak işlem yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Zollgeneraldirektorat)’nca yetkilendirme yapılır.

ein) Şirketin Türkiye’de kuruluşu ile faaliyet alanı içerisinde uluslararası kargo ve/veya kurye taşımacılığı olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya örneği.

b) Yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla alınacak 250.000 TL tutarında teminat.

c) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar ve casusluk, Lastschrift, irtikâp, bestechen, güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal), Diebstahl, Betrug, Fälschung, Missbrauch des Glaubens, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık (Meineid), suç uydurma (Strafanzeige) ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı suçlarından 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 4926 Nr Anti-Schmuggel Law, 5607 Nr Anti-Schmuggel Law, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmadığına dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil, belgeleri asılları.

(3) Yetkilendirilen şirketler, yetki kapsamındaki işlemlerin, yapılmasında alıcıyı/göndericiyi ayrıca başka bir işleme gerek kalmadan temsil eder ve yetki kullanılırken vekâletname ibrazı aranmaz. Gönderilerin teslim ve tesellümüne ilişkin belgelerin alıcı/gönderici tarafından imzalanması bu yetkinin kendileri hesabına kullanıldığının kabul edildiği anlamına gelir.

(4) Birinci fıkra düzenlemesi dışında kalan eşyanın gümrük işlemlerinde, 4458 sayılı Kanun ve Gümrük Yönetmeliğinde yer alan doğrudan veya dolaylı temsile ilişkin genel hükümler uygulanır.

Tamir veya bakım amacıyla getirilen eşya

ARTIKEL 4- (1) Türkiye Gümrük Bölgesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderildiği tevsik edici bilgi ve belgelerle kanıtlanmış eşyanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kara yolu ile kargo taşımacılığı kapsamında tamir veya bakım amaçlı olarak ülkemize geçici ithali halinde bu Karar hükümlerine göre beyan edilir ve eşya aynı usule tabi tutularak yeniden ihraç edilir. Bu fıkra kapsamındaki eşya için dahilde işleme izni aranmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde ayrıca teminat aranmaz.

(3) Bu madde konusu eşyaya ilişkin düzenlenecek gümrük beyannamesinde eşyanın ayniyet tespitinin yapılmasına yarayacak özelliklerine yer verilir. Gerek görülmesi halinde gümrük idaresince ayniyat tespitine ilişkin uygun görülen önlemler alınır.

(4) Eşyanın tamir veya bakımını müteakip yurt dışı edilmesinden beyan sahibi sorumludur.

(5) Tamir amaçlı Türkiye’ye getirilen eşyanın garanti kapsamında yenisiyle değiştirilmesi, ancak söz konusu eşyanın Türkiye’den satın alındığının tevsiki kaydıyla mümkündür. Bu durumda tamir edilmek üzere gelen eşyanın yurt dışı edilme şartı aranmaz.

Bir ticari fuarda veya benzeri faaliyetlerde kullanılmak amacıyla getirilen eşya

ARTIKEL 5- (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilen ve bir ticari fuar, sergi, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşyanın geçici ithalinde bu Karar hükümlerine göre beyan yapılır. Eşya aynı usule tabi tutularak yeniden ihraç edilir. Bu fıkra kapsamındaki eşya için geçici ithalat izni aranmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde ayrıca teminat aranmaz.

(3) Bu madde konusu eşyaya ilişkin düzenlenecek gümrük beyannamesinde eşyanın ayniyet tespitinin yapılmasına yarayacak özelliklerine yer verilir.

(4) Eşyanın süresi içerisinde yurt dışı edilmesinden beyan sahibi sorumludur.

Geri gelen eşya ve mahrece iade edilen eşya

ARTIKEL 6- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında ihraç edilmiş eşyanın tamamen veya kısmen geri gelmesi halinde, geri gelen eşyanın beyanı bu Karar kapsamında yapılır.

(2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ein), (b), (c), (ç) und (d) bentleri kapsamında serbest dolaşıma girişi yapılmış olan eşyanın mahrece iade beyanı bu Karar kapsamında yapılır.

Eşyanın tasnifi

ARTIKEL 7- (1) Bu Karar kapsamında kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen, Türkiye Gümrük Bölgesinden gönderilen eşya gümrük idaresinin gözetim ve denetimine tabidir.

(2) Kargo taşımacılığı yapan şirketler taşıdıkları eşyayı gümrük kontrolüne sunarken, bu Karar kapsamında beyana tabi olanlar ve olmayanlar şeklinde ayrı ayrı tasnif eder.

(3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ein), (b), (c), (ç) und (e) bentleri kapsamında gelen ya da gönderilen, alıcısı ve göndericisi birden fazla olan eşya için, ilgili rejime girişe ilişkin düzenlenecek gümrük beyannamesinde her bir eşyanın cins, nevi, niteliği, miktar ve kıymeti, alıcı/gönderici adı, adresi ve TC kimlik numarası/vergi numarası bilgisine yer verilir ve varsa faturaları eklenmek suretiyle beyanda bulunulur.

(4) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) und (f) bentleri kapsamında beyan edilecek her bir eşya için ilgili rejime girişe ilişkin ayrı bir gümrük beyannamesi düzenlenir ve üçüncü fıkradaki bilgilere ilave olarak eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonuna ilişkin bilgiye yer verilir.

İşlemlerin ücretlendirilmesi

ARTIKEL 8- (1) Bu Karar uyarınca yetkilendirilen şirketler, dolaylı temsilci sıfatıyla yaptıkları beyan için verilen hizmet karşılığında, gümrük müşavirliği, ordino, terminal, ardiye gibi isimler altında ilave ücret alamaz.

Sorumluluk

ARTIKEL 9- (1) 3 üncü madde uyarınca dolaylı temsilci olarak işlem yapan şirketlerin yaptıkları beyandan dolayı gümrük mevzuatı uyarınca vergi kaybına neden olan bir fiilin işlendiğinin bilindiği veya bilinmesi gerektiği hallerde, ortaya çıkan kamu alacağından dolaylı temsilci yetkisi verilen kargo taşımacılığı yapan şirketler tüzel kişilik olarak, gelen eşyada alıcı, gönderilen eşyada ise gönderici ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(2) Bu Kararda düzenlenen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen şirketler hakkında fiilin daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmemesi halinde, 4458 Gesetz Nr 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Gümrük idaresi

ARTIKEL 10- (1) Bu Karar kapsamındaki eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenir.

Diğer hükümler

ARTIKEL 11- (1) Bu Kararda düzenlenmeyen hususlarda, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Behörde

ARTIKEL 12- (1) Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Kraft

ARTIKEL 13- (1) Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 14- (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]