T.C.

Ministerium für Wirtschaft

Produktsicherheit und -kontrolle Generaldirektion

Anzahl : 24545304-331.01.02 -E.72302

Thema : ÜGD Tebliğleri Hk.

30.06.2017

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Bilindiği gibi, 2017 Produktsicherheit und Kontrolle (UGD) Kommuniqués 30/12/2016 Datum und 29934 (wiederholt) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğler kapsamındaki ürünler. Außenhandel Risk-Based Control System (Tracks) üzerinden, tabi oldukları teknik mevzuata uygunlukları yönünden denetime tabi tutulmaktadır.

CE işareti taşıması gereken bazı ürünlerin itlıalat denetimlerine ilişkin 2017/9 sayılı Tebliğ eki (Ek.2) listede yer alan ve aralarında ev tipi soğutucular ve lambalar da bulunan belirli GTİP’ler kapsamındaki ürünler, enerji verimliliği ile ilgili hususları düzenleyen “Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (ENERJİ ETİKETLEMESİ)” ve “Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESIGN)” kapsamında da yer almakta olup, bu ürünlerde ENERJİ ETİKETLEMESİ ve ECO-DESIGN denetimlerinin başlayacağı tarihin TAREKS üzerinden ilan edileceği Tebliğ’de ifade edilmiştir.

Benzer şekilde, ayakkabı ithalatında yapılan denetimleri düzenleyen 2017/18 sayılı Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği eki liste kapsamı ürünler ftalat analizine tabi tutulmakla birlikte, Tebliğ kapsamı ürünler için ilgili mevzuat çerçevesinde ilave testler istenebileceği Tebliğ’de belirtilmiştir.

Öte yandan, oyuncakların ithalat denetimlerini düzenleyen 2017/10 sayılı Tebliğ kapsamındaki denetimlere esas teşkil eden Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği uyarınca imalatçının düzenlemekle yükümlü olduğu belgeler arasında “AT Uygunluk Beyanı” da bulunmaktadır.

Bu beyanda, 10 Juli 2017 Ab Datum;

  • 2017/9 sayılı ÜGD Tebliği’nin Ek-2’sinde yer alan ev tipi soğutucular ile lambalara yönelik, enerji verimliliği denetimlerine başlanacaktır.
  • 2017/18 sayılı ÜGD Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, ayakkabı cinsi ürünlerin ftalat içeriğine ek olarak Dioktiltin (DOT) ve KROM 6 içeriklerine ilişkin de teste gönderilmesi uygulamasına başlanacaktır.
  • 2017/10 sayılı ÜGD Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne göre imalatçının düzenlemekle yükümlü olduğu belgeler arasında yer alan “AT Uygunluk Reyanı’nın firmalar tarafından ibraz edilmesi gerekecektir.

Konu hakkında ilgili sektör derneklerine bilgi verilmiş olmakla birlikte, keyfiyetin üyelerinize duyurulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerini rica ederim

Bumin Kaan KÖKTÜRK
Minister ein.
Abteilungsleiter

DISTRIBUTION:
Istanbul Association of Customs Brokers
Izmir Association of Customs Brokers
Customs Brokers Association in Ankara
Bursa Association of Customs Brokers
Customs Brokers Association of Mersin