[ad_1]

Aussage : Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti ile ilgili 483 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Finanzministerium (Finanzverwaltung)‚Aus:

ARTIKEL 1 - 30/9/2017 datiert 30196 Steuerverfahrensrecht Allgemeine Communiqué veröffentlicht im Amtsblatt (Sıra Nein: 483)‚s 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 - (1) Dieses Communiqué 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen esaslara göre YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler (3100 Gesetz Nr OKC und die Steuerzahler, die durch die einschlägigen Rechtsvorschriften verwenden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını, mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.

(2) nach dem ersten Absatz dieses Artikels, Steuerzahler, die in OKC die Möglichkeit, vorhandene alte Generation Geschäft gebracht, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluşması halinde, ohne Beibehaltung der oben genannten Fiskalspeicher ändern 15/5/2004 datiert 25463 im Amtsblatt veröffentlicht Nein. 60 Seriennummer des Mehrwertsteuerzahler Zahlungs Gerät mit dem Recorder des Gesetzes über die Verpflichtung nach den Grundsätzen in der allgemeinen Verordnung Schrott und an ihrer Stelle YN OKC verpflichtet gesetzt, um starten Sie den Kauf mit erforderlich.

(3) Mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek mükellefler; mevcut eski ve yeni nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar, ÖKC fişlerinin veya bilgi fişlerinin (Rechnung, E-Rechnung, Archiv E-Rechnung, e-Bilet vb. bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edebileceklerdir. Düzenlenen bilgi fişlerinde müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

(4) Dieses Kommuniqué ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt, 13/6/2006 datiert 5520 Anzahl der Unternehmenssteuerrecht 18 und 19 Kombinationen angegeben in Artikel, Umdrehung, Abteilung, Mit Börse 13/1/2011 datiert 6102 Turkish HGB Nr Geschäfte Änderung von Staaten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von 31/12/1960 datiert 193 Nr Einkommensteuergesetz im Rahmen der individuellen Vermögenswerte des Unternehmens und Verbindlichkeiten mit der Übertragung des Eigentums an einem Unternehmen im Fall des Todes in Asche Einzel, Die Gesellschaft wird ihre Tätigkeit von den gesetzlichen Erben außer in Fällen weiter, eski nesil ÖKC’lerin devri mümkün değildir.”

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin başlığı “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

„(1) Dieses Communiqué 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükellefler (3100 Gesetz Nr OKC und die Steuerzahler, die durch die einschlägigen Rechtsvorschriften verwenden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (mit) raporlarına ait mali bilgileri; 1/7/2018 stammen aus,

ein) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,

c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacaktır.”

ARTIKEL 3 - Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

„(1) Dieses Communiqué 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükellefler (3100 Gesetz Nr OKC und die Steuerzahler, die durch die einschlägigen Rechtsvorschriften verwenden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ve 1/7/2018 tarihinden sonra GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gereken ÖKC günlük kapanış (mit) raporlarına ait mali bilgileri; Dieses Communiqué 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üç yöntemden birini tercih ederek elektronik ortamda GİB’e bildireceklerdir.”

ARTIKEL 4 - Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “2016 yılı” ibaresi “2016 veya müteakip yıllar” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

„(2) Obwohl es durch den ersten Absatz dieses Artikels abgedeckt, işletmelerinde kısmen YN ÖKC kullanmaya başlamış olan mükellefler, mevcut eski ve yeni nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar, müşteriye düzenlenerek elektronik ve/veya kağıt ortamda iletilen/verilen e-Fatura, Archiv E-Rechnung, e-Bilet vb. elektronik belgelere ait tahsilat ve ÖKC Bilgi Fişlerinin düzenlenmesi işlemlerinde kullanmaya devam edebileceklerdir. Düzenlenen bilgi fişlerinde müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.”

ARTIKEL 5 - Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

„(1) Dieses Communiqué 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Schliesstag des gehaltene OKC OKC in Bezug auf den Einzelhandelsverkauf von Waren und Dienstleistungen Leistung (mit) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden biri ile GİB’e iletilme zorunluluğu getirilen mükellefler, mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. İstenilen mali bilgileri bu Tebliğin 5 Artikel hergestellt auf der Basis der festgelegten Format Führung, standart ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen süreler içinde elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine iletilmediğinin veya yapılacak denetimler neticesinde söz konusu rapor ile bildirilmiş olan mali bilgilerin eksik veya yanlış bildirildiğinin tespiti hallerinde mükelleflere, In Bezug auf jedes detektierte 213 Gesetz Nr wiederholt 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.”

ARTIKEL 6 - Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

ARTIKEL 7 - Das Kommuniqué wird vom Minister für Finanzen durchgesetzt werden.

[ad_2]