T.C.
CUSTOMS AND TRADE MINISTRY
Risk Management and Control General Directorate

Number : 56358280-10.06.02 18/6/2013
topic: Götürü teminat türleri

CIRCULAR
(2013/10)

27/3/2012 date and 2012/4 sayılı Genelgenin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir;

"On the other hand, Customs Regulations 494 üncü maddesine 5/4/2013 dated 28609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eklenen dördüncü fıkraya göre;

Onaylanmış kişiler veya yetkilendirilmiş yükümlülere ait antrepolar için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci maddesi uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar Gümrük Yönetmeliğinin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki teminat tutarı hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda 494 üncü madde uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz.

Bu itibarla onaylanmış kişilerin götürü teminat yetkileri kapsamında;

Gümrük antrepo rejiminde kullanmayı talep etmeleri halinde, dahilde işleme rejimi dahilinde götürü teminat kullanılacak ise GTR1 veya, dahilde işleme rejimi haricinde götürü teminat kullanılacak ise GTR2 teminat türleri kullanılacaktır.

Gümrük antrepo rejiminde kullanmayı talep etmemeleri halinde, dahilde işleme rejimi dahilinde götürü teminat kullanılacak ise GTR10, dahilde işleme rejimi haricinde götürü teminat kullanılacak ise GTR20 teminat türleri kullanılacaktır.

Götürü teminatın ÖTV Kanununun eki (I) numbered list (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde, yine yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda GTR1-ÖTV.IA, GTR2-ÖTV.IA, GTR10-ÖTV.IA veya GTR20-ÖTV.IA teminat türlerinden biri kullanılacaktır.”

Information and the need to please.

Ziya ALTUNYALDIZ
Ministers a.
Undersecretary

DISTRIBUTION:

Merkez ve taşra teşkilatına