[ad_1]

Explanation : 31/3/2018 Since (including this date) before 27/10/1999 dated 4458 No. Customs under the Customs Law and other relevant laws and customs liabilities by nature and apartments are charged depends on the Ministry of Commerce 21/7/1953 dated 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, Administrative fines, interest rates, default interest, gecikme zammı alacaklarının 11/5/2018 dated 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlemesi hk.

Customs and Trade Ministry:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué; 31/3/2018 Since (including this date) before 27/10/1999 dated 4458 No. Customs under the Customs Law and other relevant laws and customs liabilities by nature and apartments are charged depends on the Ministry of Commerce 21/7/1953 dated 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, Administrative fines, interest rates, default interest, gecikme zammı alacaklarının 11/5/2018 dated 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 11/5/2018 dated 7143 No. Some Taxes and Other Receivables Restructuring of Certain Laws Amending the Law 9 uncu maddesinin yirminci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Definitions

MATTER 3 – (1) In implementing this Communiqué;

a) credit: 31/3/2018 Since (including this date) before 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, overdue interest, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını,

b) Gümrüklenmiş değer: İthal eşyası için eşyanın Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını,

c) Law: 11/5/2018 dated 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu,

ç) Yi-PPI-month rate of change: Turkey Statistical Institute has set for each month of 31/12/2004 Until the wholesale price index (TEFE) the monthly rate of change, 1/1/2005 the producer price index from the date of (PPI) the monthly rate of change, 1/1/2014 domestic producer price index from the date of (Yİ-ÜFE) the monthly rate of change, 1/11/2016 months from the date % 0,35 rate,

express.

(2) Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2018 yılı Mayıs ayı için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, %0,35 oranı esas alınır.

Finalized receivables

MATTER 4 – (1) 31/3/2018 Since (including this date) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 18/5/2018 As of date (including this date) kesinleşen;

a) In cases where the outstanding matured with all or part of the unpaid customs duties have not yet found the time to pay interest attached to them, overdue interest, Instead ferry public claims such as late payment penalties 18/5/2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; The only outstanding receivables Yi-PPI-month rate of change rather than take the case to consist fer fer amount will be calculated on the basis, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, overdue interest, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 18/5/2018 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) In cases where the outstanding payment at maturity or duration of the unexpired located 4458 Law No. customs duties and customs obligations under other laws because of the cut administrative fines, regardless of their actual 30/3/2005 dated 5326 Misdemeanors Law of cut 50% of the administrative penalty provisions for their participation, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,

c) 30% of the cut administrative fines, depending on the duty paid value of all goods and customs duties if the original interest attached to them, overdue interest, Instead ferry public claims such as late payment penalties 18/5/2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, overdue interest, All of the ferry as the public will delay hike,

Is waived.

(2) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (a) subparagraph shall apply.

(3) Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, 18/5/2018 tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. This provision for receivables falling within the scope of further notification will be made and accepted as the date of the publication date of maturity of receivables Law. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

(4) In addition to the conditions specified in Article borrowers who want to benefit from this provision as they sue, and they must abandon their lawsuits are resorting to legal means.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları

MATTER 5 – (1) 31/3/2018 Since (including this date) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 18/5/2018 As of date;

a) İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; customs duties % 50’si ile,

b) Bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 18/5/2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerinin kalan % 50’si ile faiz, overdue interest, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(2) 18/5/2018 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

İtiraz/İstinaf veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar

MATTER 6 – (1) 18/5/2018 tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, In determining the principal will be paid according to this article, 18/5/2018 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.

(2) 18/5/2018 tarihinden önce verilmiş en son kararın;

a) In case of a decision to leave, ilk tahakkuka esas alınan gümrük vergilerinin % 20’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 18/5/2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerinin kalan % 80’inin, interest, overdue interest, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) In case of a decision regarding the approval or amendment ratification, tasdik edilen gümrük vergilerinin tamamı, terkin edilen gümrük vergilerinin %20’si ile bu tutarlara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 18/5/2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, terkin edilen gümrük vergilerinin kalan %80’i, interest, overdue interest, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

Is waived. But, verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde 5 inci madde hükmü, In the case of partially disturbing part of this paragraph to be the decision approving ratification parts (b) bands, bozulan kısım için 5 inci madde hükmü uygulanır.

Kesinleşmemiş idari para cezaları

MATTER 7 – (1) 18/5/2018 tarihi itibarıyla sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması hâlinde;

a) They never connected the penalty, customs duties 18/5/2018 tarihinden önce ödenmiş olması veya 4 üncü maddeye ilişkin olarak Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının,

b) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından 5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın %25’inin, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının; (a) 10% of the sentence in which the stage specified in subparagraph, (b) 50% of the amount approved in the penalty phase in specified in subparagraph, terkin edilen cezanın %10’unun Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

c) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’inin, In case of a decision approving partially partially disrupt, onanan kısım için, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) In the framework of the principles in subparagraph, According to half of the interest rates in the aforementioned paragraph, Deteriorated for 25% of moieties, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

ç) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları ile ilgili olarak 5 inci maddede belirtilen safhada olanlarda cezanın %15’inin, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının; (a) In the penalty phase mentioned in paragraph within 5% of, (b) 30% of the amount approved in the penalty phase in specified in subparagraph, The penalty is 5% of the leave, 15% of the penalties in the event of existence of the decision to break the latest decision, In case of a decision approving partially partially disrupt; upheld by the ratification of the approval or amendment of the penalty appeared to have been approved in the decision of 30%, The penalty is 5% of the leave, 15% of the deteriorated portion, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

Is waived.

(2)18/5/2018 tarihi itibarıyla idari itiraz süresi henüz geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal ettirilmiş veya dava açma süresi henüz geçmemiş sadece gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin;

a) They never connected the penalty, customs duties 18/5/2018 tarihinden önce ödenmiş olması veya 4 üncü maddeye ilişkin olarak Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının,

b) Asla bağlı olmaksızın kesilen gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarının %25’inin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezalarının %15’inin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

Is waived.

İnceleme ve tahakkuk safhasında olan işlemler

MATTER 8 – (1) 31/3/2018 Since (including this date) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 18/5/2018 Since ago;

a) Başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan 4458 sayılı Kanun kapsamında yapılan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tahakkuk eden vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine 18/5/2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra kararın tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, Depending on the actual tax penalty of 25% in non-criminal, eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarda cezanın %15’inin ve varsa gümrük vergileri aslının %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine 18/5/2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra kararın tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının; kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksitin tebliği izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, Depending on the actual tax penalty of 75% in non-criminal, eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin, gümrük vergilerine 18/5/2018 tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir. the Law 9 The first paragraph of by Article (a) bendinde belirtilen süre içinde tebliğ edilen kararlar için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi uygulanır.

b) Tamamlandığı hâlde, 18/5/2018 tarihinde ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tahakkuk üzerine bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şekilde belirlenen tutarın, aynı bentte belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.

(2) The first paragraph of this article (a) bendi hükümlerinden yararlanılabilmesi için incelemeye başlama tarihi olarak görevlendirmeye ilişkin Bakanlık Makamı Onay tarihi, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri ile diğer incelemeler için görevlendirme tarihi esas alınır.

(3) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri ile diğer incelemelerden 18/5/2018 tarihinden önce tamamlananlar için bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanır.

(4) The first paragraph of this article (b) bendi hükümlerinden yararlanılabilmesi için rapor tarihinin 18/5/2018 Since (including this date) önce olması gerekmektedir.

Kendiliğinden yapılan beyanlar

MATTER 9 – (1) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine 18/5/2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. this clause, gümrük vergi alacağının söz konusu olduğu gümrüklenmiş değere bağlı idari para cezalarını da kapsar.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki aykırılıkların gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın gümrüklenmiş değere bağlı olanlar dâhil sadece idari para cezası gerektirmesi ve bunların gümrük idaresinin tespitinden önce Kanunda belirtilen şekilde başvurulmak suretiyle kendiliğinden bildirilmesi durumunda, söz konusu idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

(3) When applying this substance 4458 Of Customs Law No. 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü dikkate alınmaz.

Çeşitli hükümler

MATTER 10 – (1) 5 ila 7 nci maddelere göre ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tahakkuka ilişkin verilen ve 18/5/2018 Since (including this date) the decision that has been conveyed to one side before.

(2) 18/5/2018 As of date; It was referenced in order to benefit from the provisions reconciliation, day of reconciliation or compromise is not given, the day has come or not achieved consensus, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanır.

(3) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanılması için bu maddeler kapsamına giren alacaklara karşı 18/5/2018 tarihinden sonra dava açılmaması, Failure to apply the laws and lawsuits filed abandonment of the road is a must.

(4) 5 ila 7 nci madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak Kanunda belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan, ilk tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. So far, 18/5/2018 tarihinden önce verilmiş olan en son yargı kararının, tahakkukun tasdikine ilişkin olması hâlinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir.

(5) 5 ila 9 uncu madde hükmünden yararlananlar, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 30/3/2005 dated 5326 sayılı Kabahatler Kanununun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar.

(6) 8 with 9 uncu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır.

(7) Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 Since (including this date) önce gümrük müdürlüklerince karar alma süreci tamamlanmış ancak henüz tebligat süreci bitmemiş alacakların Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacak olarak yapılandırılması mümkündür.

(8) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para cezaları Kanun kapsamında bulunmamaktadır.

Başvuru şekli ve süreler

MATTER 11 – (1) Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31/7/2018 günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine EK-1’de belirtilen forma uygun olarak başvuruda bulunmaları şarttır.

(2) the Law 1 The first paragraph of the Article (d) bendi kapsamına giren alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine yapılır.

(3) Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulur.

(4) Alacak aslı ve buna bağlı idari para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük beyannamesi, ek tahakkuk kararı ve para cezası kararı itibarıyla yapılır. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. In this case, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

(5) Başvurunun iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

(6) Gümrük vergileri aslına bağlı olmayan idari para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılır. But, aynı idarece takip edilen birden fazla para cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. In this case, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MATTER 12 – (1) Yapılandırma başvurusu, ilgili gümrük müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili servis tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, trade name, adres gibi bilgileri ile yapılandırılan alacaklara ilişkin bilgileri içerir şekilde kayda alınır.

(2) Süresi içinde yapılmadığı veya gerekli şartların sağlanmadığı anlaşılan başvurular gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.

(3) Süresi içinde ilgili gümrük idaresine yapılan başvuru konusu alacakların tamamının veya bir kısmının farklı bir gümrük idaresince takip edildiğinin anlaşılması durumunda, başvuru süresi içinde yapılmış sayılır ve başvurunun yapıldığı gümrük idaresi tarafından başka gümrük idarelerince takip edilen alacaklara ilişkin başvurular ilgili gümrük idaresine gönderilir. Bu şekilde alınan başvurular ilgili gümrük idaresince, birinci fıkra uyarınca kayda alınır.

(4) Diğer koşullar sağlanmak kaydıyla, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin yetkisiz kişilerce imzalanmış olduğunun anlaşılması durumunda başvuru doğrudan reddedilmez, borçluya 24 üncü maddeye uygun, davadan vazgeçme dilekçesi veya dilekçelerinin gönderilmesi için 31/7/2018 günü mesai bitimine kadar süre verilir. Bu sürenin sonunda dilekçenin veya dilekçelerin gönderilmemiş olması durumunda başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle reddedilir.

(5) Başvuru belgelerinin tam ve eksiksiz olduğunun anlaşılması durumunda, başvuru kabul edilerek, borçlu tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre 19 uncu madde de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde taksitler hesaplanarak ödeme planı hazırlanır.

(6) Kabul edilen başvurulara ilişkin davadan vazgeçme dilekçelerinin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

(7) Taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince gerekli idari önlemler alınır.

(8) Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin kayıtlar Tahsilat Takip Programı ve ilgili diğer programlar üzerinde güncellenir.

Payment period

MATTER 13 – (1) Kanunun ilgili maddelerindeki ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 2018 yılı Eylül ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.

(2) İlk taksit ödeme süresi 1 October 2018 (30/9/2018 date that fall on a Sunday) tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. Bu tarihten daha önce yapılacak ödemeler kabul edilir.

(3) Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Süresinde ödenmeyen taksitler

MATTER 14 – (1) Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 Law No. 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

(2) Alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması hâlinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Kesinleşmiş gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti

MATTER 15 – (1) 18/5/2018 historical (including this date) itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan gümrük vergilerine ilişkin olarak ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;

a) Vade tarihinden, 18/5/2018 tarihine kadar gecikme zammı yerine,

b) Daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması hâlinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. this amount, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunur.

(2) Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde gümrük vergilerine bağlı faiz, overdue interest, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 18/5/2018 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(3) 18/5/2018 historical (including this date) itibarıyla asılları tamamen ödenmiş gümrük vergileri üzerinden;

a) Vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine,

b) Gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır. Bu tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, gümrük vergilerine bağlı faiz, overdue interest, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

(4) Asılları tamamen ödenmiş gümrük vergilerine ilişkin gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zamlarından, 18/5/2018 Since (including this date) önce kısmen tahsil edilmesi durumunda;

a) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammı yerine,

b) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır.

Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından fazla olması hâlinde herhangi bir tahsilat yapılmaz, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir. However,, tahsil edilmiş gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faizden red ve iade yapılmaz. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından az olması hâlinde ise, ödenecek tutar Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz düşülmek suretiyle tespit edilir. Bu şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir.

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan gümrük vergileri alacağında tahsil edilecek tutarın tespiti

MATTER 16 – (1) 18/5/2018 As of date, gümrük yükümlülüğü doğmuş, idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan veya 31/3/2018 Since (including this date) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda alacak tutarı, customs duties % 50’si ile bu tutar esas alınarak gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih ile 18/5/2018 tarihi arasında kalan süre için hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının toplanması ile bulunur.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak hesaplamalarda ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 18/5/2018 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.

(3) 18/5/2018 As of date, ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 18/5/2018 tarihi itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.

(4) 18/5/2018 tarihinden önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması durumunda, alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen açıklamalara göre belirlenir. 18/5/2018 tarihinden önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması hâlinde ise, alacak tutarı 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yapılan açıklamalar dikkate alınarak belirlenir.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması

MATTER 17 – (1) Yİ-ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için 30/6/2007 dated 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de ve diğer mevzuatta esas alınan hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanır.

(2) Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılır.

(3) Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hâllerde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan başlamak suretiyle hesaplanır.

(4) Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile 1/11/2016 tarihinden itibaren uygulanması gereken aylık değişim oranı, EK-2 sayılı tabloda yer almaktadır. Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınır. Belli bir döneme ilişkin olarak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamları eksi değer olması hâlinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilir.

(5) Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanır. this amount, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre ödenecek alacak tutarı bulunur.

Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar

MADDE 18 – (1) Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hâllerde, bu sürelere uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunur.

(2) 6183 Law No. 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran iflas ve aciz hâlleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye Yİ-ÜFE aylık değişim oranı da uygulanmaz, bu hâllerin varlığı Yİ-ÜFE uygulanan süreyi de durdurur.

Ödeme ve taksitlendirmede katsayı uygulaması

MATTER 19 – (1) Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

(2) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve;

a) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların (the Law 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

b) Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 discount will apply.

(3) Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve;

a) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar (the Law 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) over %50 discount will apply.

b) Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 discount will apply.

(4) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, nine, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

(5) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

a) Altı eşit taksit için (1,045),

b) Dokuz eşit taksit için (1,083),

c) On iki eşit taksit için (1,105),

ç) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Tahsilinden vazgeçilecek alacaklar

MATTER 20 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2013 Since (including this date) önce olduğu hâlde 18/5/2018 tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;

a) The amount of 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların,

b) İdari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların,

c) Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların,

ç) Aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını aşmayanların,

Is waived.

(2) Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilen alacaklara ilişkin ek tahakkuk ve ceza karar kayıtları, “11/5/2018 tarihli ve 7143 numbered Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında tahsilinden vazgeçilmiştir.” notu düşülerek, Tahsilat Takip Programı ve ilgili diğer programları üzerinde kapatılır.

Tecil edilen alacakların yapılandırılması

MATTER 21 – (1) the Law 1 The first paragraph of the Article (d) bendi kapsamına giren alacakların, 18/5/2018 Since ago 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(2) Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 18/5/2018 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı ile gecikme cezası gibi fer’i amme alacakları hesaplanmaz.

(3) Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.

6552, 6736 and 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan alacaklar

MATTER 22 – (1) Kanun hükümleri, 10/9/2014 dated 6552 law No, 3/8/2016 dated 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 dated 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre 18/5/2018 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında uygulanmaz.

(2) 6552, 6736 and 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan kalan taksitlerin tamamının, 19 uncu maddenin;

a) ikinci fıkrasında belirtilen sürede ödenmesi hâlinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının (kalan tutarın sadece Yİ-ÜFE tutarından oluşması hâlinde anılan fıkranın (b) numaralı bendi kapsamında),

b) üçüncü fıkrasında belirtilen sürede ödenmesi hâlinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin (kalan tutarın sadece Yİ-ÜFE tutarından oluşması hâlinde anılan fıkranın (b) numaralı bendi kapsamında),

Is waived.

In this case, anılan Kanunlar kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır ve herhangi bir katsayı düzeltmesi yapılmaz, ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.

(3) 6552, 6736 and 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve 18/5/2018 tarihi itibarıyla anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan, 6552 Law No. 80 Of the Article (a) bands, 6736 Law No. 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası, 7020 Law No. 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında bir takvim yılında iki veya daha az taksiti süresinde ödememe veya eksik ödeme hakkının kullanılması nedeniyle 18/5/2018 tarihi itibarıyla ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının, son taksiti izleyen aydan ve ödeme süresi önce gelen taksitten başlamak üzere ikişer aylık dönemler (taksit ödemeleri aylık olan alacaklarda her ay) hâlinde, gecikilen her ay ve kesri için 6183 Law No. 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla anılan Kanunların hükümlerinden yararlanılır. Bu hüküm kapsamında ödeme süresi uzatılan taksitlerden birinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde anılan Kanunların hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

(4) 6552, 6736 and 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan 18/5/2018 tarihi itibarıyla anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar için söz konusu Kanunlardan yararlanma şartı olarak getirilen taksit ödeme süresince her bir takvim yılı itibarıyla cari yılda süresinde ödenmesi öngörülen tutarlara yönelik şartlar, 2018 yılı için bu Kanunun yayımı tarihinden takvim yılı sonuna kadar geçecek süre için yeniden başlatılır.

İade edilmeyecek alacaklar

MATTER 23 – (1) the Law 1 The first paragraph of the Article (d) bendi kapsamına giren alacaklara karşılık 18/5/2018 tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarlar, Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile 21 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. But, the Law 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tahakkuklara karşılık 18/5/2018 tarihinden önce ödeme yapılmış olması hâlinde, ödenen bu tutarlar, vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş davalara konu alacaklar için bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan başvurular ile verilmiş terkin kararları üzerine red ve iade edilebilir.

Davadan vazgeçme

MATTER 24 – (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.

(2) Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-3’te yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük idaresine verilir ve bu dilekçelerin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

(3) Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın 18/5/2018 tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.

Authority

MATTER 25 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Force

MATTER 26 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 27 – (1) Customs and Trade Minister executes the provisions of this Communiqué.

ATTACHMENTS

  • EK-1 BAŞVURU FORMU
  • EK-2 YILLAR İTİBARIYLA Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI
  • EK-3 DAVADAN VAZÇEME DİLEKÇESİ


I-1

APPLICATION FORM

…/…/20..

…………………………..GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Aşağıda tutarları belirtilen alacak-nedeniyle herhangi bir şekilde ihtilaf yaratmaksızın, alacağın anılan Kanun maddesine göre hesaplanmış tutarlarını tebliğ tarihinden itibaren Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Alacağa Esas Belgenin Türü/Tarih/Sayısı

( ) Gümrük Beyannamesi* :

( ) Ek Tahakkuk Kararı* * :

( ) Para Cezası Kararı**:

( ) Other:

Receivable Type / The amount of

( ) Gümrük Vergileri:

( ) Para Cezası:

Varsa Tebliğ Tarihi:

Talep Edilen Taksitlendirme Süresi:

Adı Soyadı/ Unvanı:

Signature:

Address:

I: Signature Circulars,

*: Gümrük beyannamesi yerine geçen belgeler de buraya yazılır. Gümrük Beyannamesinin birden fazla olması hâlinde beyannamelere ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir.

**: Ek Tahakkuk veya Para Cezası kararının birden fazla olması hâlinde beyannamelere ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir.


I-2

YILLAR İTİBARIYLA Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%)

Yıllar January February Mart April May June July August September October November December
1980 9.2 29.3 4.4 3.5 2.9 2.8 0.2 1.5 3.5 7.1 3.8 3.1
1981 4.6 2.2 -0.8 -0.8 2.2 6.4 0.2 1.1 2.9 1.6 2.0 1.7
1982 3.6 3.7 3.3 1.9 1.3 1.4 2.0 1.9 1.1 0.8 1.0 0.6
1983 9.5 2.4 1.6 1.4 1.7 1.3 1.2 2.1 2.1 2.8 4.1 4.4
1984 3.9 3.4 3.3 8.3 6.9 4.7 -0.7 3.2 2.3 3.3 3.7 1.7
1985 4.8 4.7 5.3 2.3 2.2 -1.3 0.5 1.8 2.7 5.0 3.1 1.9
1986 4.5 2.0 1.3 2.0 1.6 1.0 1.2 0.2 2.2 3.9 1.5 0.9
1987 3.6 2.2 3.5 2.6 4.8 0.5 1.7 2.8 2.1 3.5 2.8 10.8
1988 6.9 6.2 7.0 4.8 2.1 2.6 2.2 3.1 3.7 6.1 5.3 4.3
1989 7.7 5.1 2.3 4.5 3.8 6.3 5.0 3.1 4.2 4.3 3.5 3.3
1990 6.4 5.5 3.6 3.1 2.3 1.4 1.3 2.5 5.3 4.9 3.8 2.6
1991 4.6 5.3 4.9 5.4 2.9 1.4 2.2 4.7 4.4 3.5 3.9 4.4
1992 11.0 5.2 4.3 2.2 0.7 0.2 1.8 4.8 6.3 5.5 3.5 3.6
1993 5.0 5.2 4.8 2.6 2.9 2.3 4.7 3.8 4.0 3.6 6.4 2.9
1994 5.3 10.1 8.5 32.8 9.0 1.9 0.9 2.7 5.4 6.9 6.4 8.3
1995 8.4 7.0 6.1 3.9 1.7 1.3 2.4 2.9 4.8 4.4 4.3 4.1
1996 9.7 5.8 7.0 8.1 4.1 2.7 2.4 3.8 5.1 5.5 5.1 3.9
1997 5.6 6.2 6.0 5.5 5.2 3.4 5.3 5.3 6.3 6.7 5.6 5.4
1998 6.5 4.6 4.0 4.0 3.3 1.6 2.5 2.4 5.3 4.1 3.4 2.5
1999 3.6 3.4 4.0 5.3 3.2 1.8 4.0 3.3 5.9 4.7 4.1 6.8
2000 5.8 4.1 3.1 2.4 1.7 0.3 1.0 0.9 2.3 2.8 2.4 1.9
2001 2.3 2.6 10.1 14.4 6.3 2.9 3.3 3.5 5.4 6.7 4.2 4.1
2002 4.2 2.6 1.9 1.8 0.4 1.2 2.7 2.1 3.1 3.1 1.6 2.6
2003 5.6 3.1 3.2 1.8 -0.6 -1.9 -0.5 -0.2 0.1 0.6 1.7 0.6
2004 2.6 1.6 2.1 2.6 0.0 -1.1 -1.5 0.8 1.8 3.2 0.8 0.1
2005 -0.41 0.11 1.26 1.21 0.20 -0.48 -0.74 1.04 0.78 0.68 -0.95 -0.04
2006 1.96 0.26 0.25 1.94 2.77 4.02 0.86 -0.75 -0.23 0.45 -0.29 -0.12
2007 -0.05 0.95 0.97 0.80 0.39 -0.11 0.06 0.85 1.02 -0.13 0.89 0.15
2008 0.42 2.56 3.17 4.50 2.12 0.32 1.25 -2.34 -0.90 0.57 -0.03 -3.54
2009 0.23 1.17 0.29 0.65 -0.05 0.94 -0.71 0.42 0.62 0.28 1.29 0.66
2010 0.58 1.66 1.94 2.35 -1.15 -0.50 -0.16 1.15 0.51 1.21 -0.31 1.31
2011 2.36 1.72 1.22 0.61 0.15 0.01 -0.03 1.76 1.55 1.60 0.65 1.00
2012 0.38 -0.09 0.36 0.08 0.53 -1.49 -0.31 0.26 1.03 0.17 1.66 -0.12
2013 -0.18 -0.13 0.81 -0.51 1.00 1.46 0.99 0.04 0.88 0.69 0.62 1.11
2014 3.32 1.38 0.74 0.09 -0.52 0.06 0.73 0.42 0.85 0.92 -0.97 -0.76
2015 0.33 1.20 1.05 1.43 1.11 0.25 -0.32 0.98 1.53 -0.20 -1.42 -0.33
2016 0.55 -0.20 0.40 0.52 1.48 0.41 0.21 0.08 0.29 0.84 0,35* 0.35
2017 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
2018 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
* 7143 Law No. 1 The second clause of the Article (ç) In accordance with subparagraph, 1/11/2016 tarihinden Kanunun yayımlandığı ay dâhil Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak aylık 0,35 oranı dikkate alınmıştır.

A-3

…/…2018

DAVADAN VAZÇEME DİLEKÇESİ

…………………………..GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

Müdürlüğünüzce tescil edilen aşağıda belirtilen Gümrük Beyannamesi/Ek Tahakkuk Kararı/Para Cezası Kararı ile ilgili olarak tutarı aşağıda belirtilen alacak nedeniyle açmış olduğum tüm davalardan 7143 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlanmak amacıyla vazgeçiyorum. Söz konusu alacağın ilgili Kanun maddesine göre hesaplanmış tutarlarını herhangi bir şekilde ihtilaf yaratmaksızın Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Bilgi edinilmesini ve bu dilekçemin ilgili itiraz merciine yargı organına iletilmesini arz ederim.

İhtilaf Konusu Alacağa Esas Belgenin Türü/Tarih/Sayısı

( ) Gümrük Beyannamesi* :

( ) Ek Tahakkuk Kararı**:

( ) Para Cezası Kararı**:

( ) Other:

İhtilaf Konusu Alacak Türü / The amount of

( ) Gümrük Vergileri:

( ) Para Cezası:

Varsa Tebliğ Tarihi:

Dilekçenin İletileceği Adli Makam:

Dava Tarih/Sayısı:

Name / Title:

Signature:

Address:

I: Signature Circulars,

*: Gümrük beyannamesi yerine geçen belgeler de buraya yazılır. Gümrük Beyannamesinin birden fazla olması hâlinde beyannamelere ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir.

**: Ek Tahakkuk veya Para Cezası kararının birden fazla olması hâlinde beyannamelere ilişkin detay bilgiler ayrıca listelenecektir.

[ad_2]