Explanation : Bosnia and Herzegovina HK originating in the regulation of certain agricultural and processed agricultural products, tariff quota applicable to the importation.

The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 11/10/2010 dated 2010/1062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 5/3/2018 dated 2018/11512 sayılı Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 11/10/2010 dated 2010/1062 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 5/3/2018 dated 2018/11512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara ve 14/4/2010 dated 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Ministry: The Ministry of Economy,

b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,

ç) Company: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin ithalat performansı olan firmayı,

e) headquarters: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İlk gelen ilk alır yöntemi (İGİAY): Başvurunun tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı konusu eşyanın gümrüğe sunulması sonrasında, ithalatı öngörülen miktarla sınırlı olmak kaydıyla, başvuru sırası dikkate alınarak tahsis edildiği yöntemi,

g) Import licenses: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi,

ğ) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döneminde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük tarife istatistik pozisyonu bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonu kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

h) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılını,

I) Tariff quotas: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

i) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (one) ayı, EOTY ve İGİAY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

j) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

k) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (one) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

l) Tüketim performansı: Company, referans döneminde üretimde ham madde olarak kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (packaging, handling, items, ayıklama hariç) amount of,

m) Üretim performansı: Company, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede gerçekleştirdiği üretim (packaging, handling, items, ayıklama hariç) amount of,

n) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim performansı ve/veya tüketim performansı olan (packaging, handling, items, ayıklama hariç) firmayı,

express.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MATTER 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (one) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ye ve İGİAY’ye göre yapılacak olanlar için tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(2) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ministry of Economy (Ministry) web sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan “E-imza Uygulamaları” linki altında bulunan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(3) The company is authorized to make an application on behalf of the owner of the electronic signature of the person covered by this Communiqué, 27/12/2017 dated 30283 No. Electronic Application System communique published in the Official Gazette on Import Operations (Imports: 2017/3) frame is made of.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, specified in the second paragraph "Import Operations" page "Application Procedures" under the main heading "Application Access" screen as the Type Certificate "TPS-0956-Import License (Tarım-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) Birden fazla tarife kontenjanı için başvuruda bulunacak firmaların her bir tarife kontenjanı için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

(6) The application shall not be made because of difficulties that may arise in the electronic environment, başvurular Ek-3’de yer alan başvuru formu ile 15/1/2004 dated 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde elektronik imzalı olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden Bakanlığa iletilir.

(7) This is the accuracy of the declaration made under the Communiqué and to review related to the imported goods or the Ministry is authorized to make. by the Ministry, gerekli görülmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge istenebilir.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(9) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili olarak firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz.

(10) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(11) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. But, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmalara aynı tarife kontenjanında yeniden ithal lisansı düzenlenebilmesi için elektronik ithal lisansında kalan kısım kullandırılmaz ve söz konusu belge kapatılır.

(12) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı İGİAY’ye göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına başvuruda bulunmak için başvuru öncesinde eşyanın gümrüğe sunulmuş olması şarttır. Bakanlığa yapılacak başvuruda, eşyanın gümrüğe sunulduğuna ilişkin Ek-2’de belirtilen belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

(13) Bu Tebliğ kapsamındaki tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde yapılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY ve İGİAY’ye göre yapılan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

(14) Ek-1’deki tabloda yer alan ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerden bir ya da birden fazla gümrük tarife istatistik pozisyonu (gTip) için uygunluk yazısı aranan tarife kontenjanlarına yapılacak müracaatlarda uygunluk yazısının ibraz edilmesi halinde ilgili tarife kontenjanı kapsamı maddelerin tamamı için, uygunluk yazısının ibraz edilmemesi halinde ise yalnızca uygunluk yazısı aranmayan maddeler için ithal lisansı düzenlenir.

(15) Bu Tebliğ kapsamında tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda, başvuru konusu eşyaya ait en fazla 3 piece 12 haneli GTİP, madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir GTİP için başvuru formunda açık biçimde yazılması zorunludur.

(16) Ek-1’deki tablonun “Tarife Kontenjanı Kod No” sütununda belirtilen kod numarası altında yer alan birden fazla GTİP için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez. TTY’ye veya 8 The article 6 ncı fıkrası uyarınca EOTY’ye göre yapılacak dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod numarası için firma payına düşen miktar talep edilen GTİP’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MATTER 5 – (1) Ek-1’deki tabloda “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;

a) “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi,

b) “EOTY” ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi,

c) “İGİAY” ibaresi ilk gelen ilk alır yöntemi,

ile ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MATTER 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda “Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar” sütunundaki;

a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün,

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MATTER 7 – (1) Ek-1’deki tabloda “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;

a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Dağıtım kriterleri

MATTER 8 – (1) Ek-1’deki tabloda “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda belirtilen miktar, söz konusu tablonun “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY ve İGİAY’ye göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını belirtmektedir.

(2) Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmaz.

(3) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(4) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden dağıtılarak tahsis edilir.

(5) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanının dağıtımı Bakanlıkça yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin başvurular, Bakanlığa yapılan e-başvuru tarihi ve numarası esas alınarak, aynı tablonun “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda ilgili tarife kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (five) iş günü içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis edilmesiyle karşılanır.

(7) Sanayici vasfı ile tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firmaların ibraz ettikleri, specified in Annex 2, “Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler”in tam ve eksiksiz olmaması halinde, anılan firmalar tarife kontenjanı tahsisatında sanayici vasfı ile değerlendirilmez. But, ilgili firmanın “Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler”i tam ve eksiksiz olarak ibraz etmiş olması ve ilgili tarife kontenjanının sanayici vasfı olmayan firmalara da tahsis edilebilecek nitelikte olması halinde, söz konusu firma başvurusu sadece bu kapsamda değerlendirilir.

(8) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı İGİAY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, Bakanlığa yapılan e-başvuru tarihi ve numarası esas alınarak, ilgili ürünün gümrüğe sunulan miktarıyla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılır. Bu şekilde tahsis edilen miktar toplam tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı tahsis edilir. Tarife kontenjanından faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı miktarını aşması halinde sadece kalan tarife kontenjanı miktarı kadar kısım için ithal lisansı düzenlenir. Ancak tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (five) iş günü içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının, ilgili ürünün gümrüğe sunulan miktarıyla sınırlı olmak kaydıyla talep edilen miktarla orantılı şekilde tahsis edilmesiyle karşılanır.

İthal lisansı düzenlenmesi

MATTER 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firma adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Single Window System) given 23 document-digit number is located on the historic document. Application has also written notification is not made. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

İthal lisansı kullanımı

MATTER 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(4) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. Import licenses transferred to third parties.

(5) This Communiqué 9 uncu maddesi kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 In the box numbered "Certificate Reference Number" and "Document Date" is declared in the area.

Sanction

MATTER 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince tespiti halinde, Bakanlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri

MATTER 12 – (1) this Communiqué, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Authority

MATTER 13 – (1) Ministry, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Repealed notification

MATTER 14 – (1) 19/6/2016 dated 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Transitional provision

TEMPORARY TOPIC 1 – (1) 2018 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, from the date of publication of this Notification 15 gün içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

Force

MATTER 15 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 16 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

Ek – 1

Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

Tarife Kontenjanı Kod No gTip Article name Tarife Kontenjanı Dönemi Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı Tahsisat Yapılacak Firma Türü Tahsisat Yöntemi Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar
BH001 0303.14 Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster) 01.01-31.12 10 your EOTY
BH002 0303.25.00.00.00 Sazan balığı (Cyprinus spp., Carassius spp.,Ctenopharyngodon) idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 01.01-31.12 10 your EOTY
BH003 0711.90.30.00.00 sweet corn 01.01-31.12 10 your EOTY
BH004 18.06 Çikolata ve Kakao içeren diğer gıda müstahzarları 01.01-31.12 10 your EOTY
BH005 19.04 obtained by the swelling or roasting of food products of cereals or cereal products (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (except corn) Grains or cereals or otherwise processed in the form of flakes (a, Obtained from the coarse grain is coarsely milled and small pieces except) 01.01-31.12 10 your EOTY
BH006 19.05 Bread, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler 01.01-31.12 25 your EOTY
BH007 2202.99.91.00.00 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle %0,2’den az olanlar 01.01-31.12 20.000 lt EOTY
2202.99.95.00.00 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle %0,2 veya daha fazla fakat %2’den az olanlar
2202.99.99.00.00 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle %2 or more of those

Tarife Kontenjanı Kod No gTip Article name Tarife Kontenjanı Dönemi Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı Tahsisat Yapılacak Firma Türü Tahsisat Yöntemi Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar
BH008 02.01 meat of bovine animals (fresh or chilled) 01.01-31.12 8.000 your TTY ESK
02.02 meat of bovine animals (frozen)
BH009 02.04 Koyun ve keçi etleri (fresh, chilled or frozen) 01.01-31.12 2.000 your TTY ESK
BH010 02.06 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların yenilen sakatatı (fresh, chilled or frozen) 01.01-31.12 2.000 your TTY ESK
BH011 02.07 01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (fresh, chilled or frozen) 01.01-31.12 1.000 your TTY ESK
BH012 1101.00 Buğday unu veya mahlut unu 01.01-31.12 85.000 your İGİAY
BH013 15.12 Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) 01.01-31.12 75.000 your İGİAY
BH014 17.02 Other sugars (chemically pure lactose, maltose, including glucose and fructose) (solid); added flavoring or coloring agents participate sugar syrups; call Ballroom (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın): caramel 01.01-31.12 20.000 your TTY TŞF


Ek – 2

Başvurularda İbrazı Gereken Belgeler

A- Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler:

1- “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (Imports: 2017/3)” kapsamında yetkilendirilmiş kişi tarafından imzalanmış bir örneği Ek-3'te yer alan “Başvuru Formu” (Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle KEP adresi üzerinden Bakanlığa başvurulması halinde Bakanlığa sunulacak noter onaylı imza sirkülerinde belirtilen firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir).

2- Ek-l’de yer alan tarife kontenjanlarına ilişkin tablonun “Tarife Kontenjanı Kod No” sütununda, yanında (*) işareti bulunan maddeler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli uygunluk yazısı.

3- Ek-l’deki tabloda yer alan ve dağıtımı İGİAY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin başvurularda, eşyanın gümrüğe sunulmuş olduğunu gösterir ve ithalatçı unvanının açıkça yer aldığı belgeler.

a. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine deniz yolu veya hava yolu ile gelmesi halinde varış bildirimi ve konşimento ile eki belgelerin birer sureti.

b. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara yolu ile gelmesi halinde giriş gümrük idaresinde işlem görmüş TIR Karnesi ya da transit beyannamesi ve eki belgelerin birer sureti.

B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler:

1- Tarife kontenjanı talebi yapılan maddeyle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bir sureti.

2- Bir örneği Ek-4’te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu.


Ek – 3

TARIM ÜRÜNLERİ İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

T.C.
MINISTRY OF ECONOMY
(General Directorate of Imports)
2180 Cad. No: 63 06520 Söğütözü /ANKARA

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına İthal Lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumuzu. Imports our company can be verified on-site by the authorities of the Directorate General, We are committed to accept and transfer the Import License.

Information and hereby required.

Representative of the Company Name
Firma Yetkilisinin Unvanı
İmza Kaşe

Başvuru No: Başvuru Tarihi:
IMPORTER INFORMATION
Company name:(1)
Vergi No:
Address:(2)
Telephone:
Son İki Yılda Tahakkuk Eden Vergi
Company Type
The User-Goods Manufacturers : [ ]
Furniture Manufacturer of industrialists : [ ]
Geneleksel İthalatçısı : [ ]
New Importer : [ ]
Tahsisat Öncelikli Kurum/Kuruluş: [ ]

INFORMATION ON THE DECLARATION

Ad/Soyad – Unvan:
Vergi No – TC Kimlik No :
Address:
Telephone: Fax:
E-mail:(3)
IMPORTED GOODS OF THE INFORMATION(4)
gTip. 1..: / Description of Goods 1 :GTİP.2..: / Description of Goods 2 :

GTİP.3..: / Description of Goods 3 :

Grup Kodu:
Purpose of:
Menşei Ülke..: Sevk Ülke…:
Miktar1…:
Miktar2…:
Miktar3…:
CIF Değeri..:
FOB Değeri..:

Descriptions:

(1) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanı tam olarak yazılacak.
(2) Sadece firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi nde yer alan resmi tebligat adresi yazılacak.
(3) İş bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmesi gerekmektedir.
(4) Başvurulan Tarife Kontenjanı Kod No’sunda birden fazla gümrük tarife istatistik pozisyonu (gTip) için talepte bulunulacaksa her birinin GTİP ve madde ismi ayrı ayrı belirtilecektir. Ölçü biriminin, tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması gerekmektedir Birden fazla 12 haneli GTİP için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez.


Ek – 4

Annual Form Example

History: …./…./….

Below the title and registration numbers indicated on the company's application, the company's accounting records and the information contained has been reached concerning the activities of the company as a result of examination of the other related documents, joint legal responsibility for the consequences if such information is accurate and the information to be accurate and severally accept that we are responsible and we are committed.

Contact Person / Persons
Name and surname, Title
Signature and Stamp(1)
CPA Name
Seal
Signature and Stamp

1- Tariff Quota Allocation Request Information on the Company Found
a) Company name (2)
b) Address (2) and Phone / Fax Number
c) Üye Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası/Esnaf ve Sanatkârlar Odası
ç) Ticaret ve/veya Sanayi/Esnaf ve Sanatkâr Sicil No
d) Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/T.C. Identification number
e) 1 .Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı(3)
f) 2.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı(4)
g) Directorate of Insurance and Insurance Registry Number
ğ) 1 .Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı(3)
h) 2.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı(4)
2- Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler(5)
a) Üretilen Maddenin ismi
aa) Yıllık Üretim Kapasitesi
ab) 1. Yıl Üretim Miktarı (3)
ac) 2. Yıl Üretim Miktarı(4)
b)Üretimde Hammadde Olarak Kullanılan Maddenin İsmi
ba) Tüketim Kapasitesi
bb) 1. Yıl Tüketim Miktarı (3)
bc) 2. Yıl Tüketim Miktarı (4)
3- It builds a Certified Public Accountant's Review
a) Name and surname
b) Bed and affiliated to the Registration Number
c) Adres ve Telefon/Faks Numarası

Descriptions:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.
(3) 1 Year, başvurunun yapıldığı yıldan 2 yıl önceki yıl (for example, 2018 yılında başvuru yapılmışsa “1 Yıl” 2016 yılıdır) anlamındadır.
(4) 2 Yıl başvurunun yapıldığı yıldan 1 yıl önceki yıl (for example; 2018 yılında başvuru yapılmışsa “2 Yıl” 2017 yılıdır) anlamındadır.
(5) Üretim miktarına sadece tarife kontenjanı konusu maddede firmanın gerçekleştirdiği üretim miktarı, tüketim miktarına ise sadece tarife kontenjanına konu madde bir başka malın üretiminde hammadde olarak kullanılıyor ise doğrudan üretimde hammadde olarak kullanılan miktarı yazılacaktır Üretim ve tüketim miktarlarının belirlenmesinde bu Tebliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesi hükümlerine uyulması şarttır. Capacity, üretim ve tüketim miktarlarının ölçü biriminin tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması şarttır.