[ad_1]

Explanation : Electronic Commerce Customs Declaration (ETGB) Once issued under procedures to be made for returned goods Hk.

No Genelge: 2017/25 (Correspondence Relating to Returning Items Covered eCPCV)

T.C.
CUSTOMS AND TRADE MINISTRY
Customs General Directorate

Number : 52707093-010.06.01
topic : Correspondence Relating to Returning Items Covered eCPCV Uygulamaya Geçiş Tarihi: 10.01.2018

15.12.2017
CIRCULAR
(2017/25)

Ministry of event that gets us, Electronic Commerce Customs Declaration (ETGB) ile ihraç edildikten sonra geri gelen eşyada, 4458 Customs Law No. 168 inci maddesi kapsamında geri gelen eşya muafiyetinden faydalanılmak istenmesi durumunda vergi dairesi ile yapılan yazışmaların uzun sürdüğü ve eşyanın tesliminde gecikmelerin yaşandığı anlaşılmıştır.

As known, yürürlükteki gümrük mevzuatı ve Katma Değer Vergisi-Özel Tüketim Vergisi mevzuatları uyarınca, ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın muafen serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edilmesi gerekmektedir. In this context, ilgili gümrük idarelerince geri gelen eşya için ihracat istisnasından yararlanılıp yararlanılmadığı ile yararlanılan miktarın tespiti hususu mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak sorulmakta ve alınacak sonuca göre işlem yapılmaktadır.

Bahse konu mevzuat kapsamında yapılan işlemler sırasında ortaya çıkan gecikmelerin önüne geçilebilmesini teminen, ETGB kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde aşağıdaki şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

– Yükümlü tarafından 4210 rejim kodu ve “GGE” muafiyet kodu beyan edilecek,

– Yükümlü tarafından önceki rejime ilişkin beyannamenin Tescil Tarihi, Tescil Numarası ve Taşıma Senedi Numarası, “Belge/Kap/Konteyner Bilgileri” bölümündeki Belgeler alanında (Historical, Referans Numarası ve Kodu alanlarında) beyan edilecek,

– Söz konusu beyanı takiben yükümlü tarafından Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden “geri gelen eşyaya ilişkin vergi dairesi yazısı” için belge başvurusu yapılacak,

– İdare tarafından ilgili kurumların kontrollerinin tamamlanmış olmasına dikkat edilmek kaydıyla Gümrük Yönetmeliğinin beyanın kontrolü ve diğer işlemlere ilişkin 180 ila 195 inci madde hükümlerine göre gümrük işlemleri yerine getirilen geri gelen eşyaya ilişkin ETGB kapatma işlemleri tamamlanmaksızın eşya hak sahibine teslim edilecek,

– İlgili gümrük idaresince yükümlü tarafından yapılan belge başvurusu Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden onaylanarak ilgili vergi dairesine iletilecek,

– Yükümlü tarafından ETGB için tamamlayıcı beyanda bulunulacak,

– İlgili vergi dairesince “geri gelen eşyaya ilişkin vergi dairesi yazısı” için TPS üzerinden gönderilen 23 haneli İD numarası ilgili gümrük idaresi tarafından ETGB sistemine girilecek; yazının içeriğine göre gerekliyse ek tahakkuk işlemleri gerçekleştirilecek ve akabinde ETGB kapatılacaktır.

Bilgi ve gereğim rica ederim.

His Holiness COOK
Ministers a.
Undersecretary

Distribution :
All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]