Explanation : 2010/10 No. Temporary Imported Temporary Circular regarding the issuance of Imported Packaging Packaging Other Company Re-Issue by titled 6 ıncı madde eklenmiştir.

ONLY FOR SERVICE

T.C.
CUSTOMS AND TRADE MINISTRY
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Number : 72093537-010.06.02

topic: 2010/10 Sayılı Genelgede
Değişiklik-Geçici İthal Edilen
Ambalajın İhracı

24.04.2018 /33769735
CIRCULAR
(2018/8)

Interest: 09.03.2010 dated, 2010/10 Circular No.

İlgide kayıtlı Genelgeye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“6. Geçici İthal Edilen Ambalajın Başka Firma Tarafından Yeniden İhracı

Geçici ithal edilen ambalajların geçici ithalat işlemini yapan yükümlü dışında başka bir firma tarafından yeniden ihracının gerçekleştirilmesi halinde işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

a) Tek Pencere Sisteminde (TPS) yapılan izin başvurularında, geçici ithal edilen ambalajları ihraç edecek firma bilgileri sisteme girilir.

İhracat yapma yetkisi verilen firmanın; dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi niteliğinde olması veya idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketi olan grup ihracatçısı olması gerekir.

b) Geçici ithalat kapsamında ithal edilen eşyanın ayniyetine uygun biçimde yeniden ihraç edilmesi gerekmekte olup, TPS üzerinde ihracat yapılabileceği beyan edilen firmanın geçici ithal eşyasını ayniyetine uygun biçimde yeniden ihraç etmesi gerekmektedir.

İzin sahibi firma tarafından ihracat yapma yetkisi verilen firmanın yapacağı ihracat işlemi dolayısıyla tespit edilecek usulsüz işlemlerde, ziyaa uğratılan gümrük vergilerinden izin sahibi ve ihracatçı firma müştereken ve müteselsilen sorumludur.

c) TPS üzerinde ihracat yapabileceği beyan edilen firma tarafından geçici ithalata konu ambalajın yeniden ihraç edilmesi durumunda yeniden ihracat işlemi, geçici ithalat izinlerinin kapatılmasında kullanılır.”

Information and the need to please.

email is signed
His Holiness AŞCI
Ministers a.
Undersecretary

Distribution:
-All the Regional Directorate of Customs and Trade