[ad_1]

Explanation : 2013/28 Circular No. attachment of the Navy and the Air Transport Decree Made Furniture Export Delivery List (Furniture Delivery List) e-başvuru Sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Customs General Directorate

Number : 73421605-106.05
topic : TPS-Goods Delivery List

03.05.2019 /43913814
CIRCULAR
(2019/18)

20/03/2012 date and 28239 published in the Official Gazette No. 2012/6 Within the framework of the Prime Ministry Circular on “Single Window System in Customs Services”, efforts to expand the Single Window System continue under the coordination of our Ministry..

In this context; 4458 Of Customs Law No. 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinde kullanılan 2013/28 sayılı Genelge eki “Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi”nin (Furniture Delivery List) “e-başvuru” Sistemi aracılığıyla Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Eşya teslim listesi verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 1014 kodlu eşya teslim listesi başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir. Eşya teslim listesi başvurusu Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur.

2- E-Devlet Kapısı üzerinden iletilen başvuruların ilgili gümrük idaresince değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi
durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, rejected on the grounds stated by the electronic media. rejected applications required by the lack of completion and / or sent again after the correction of errors.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular ilgili gümrük idaresince kabul edilir.

4- Başvurunun uygun bulunması halinde, Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden ilgili memurca onaylanır ve sistem tarafından e-belge ile bu belgeye ait 23 digit number is generated.

5- Produced by Single Window System 23 digit license number / document line number (Sample: No Referans: 19545419880849000000392/1) ilgili ihracat
beyannamesinin (BS-16 kodlu tamamlayıcı beyan) 44 No. In the box "Document Reference Number" and "Document Date" is declared in the area.

6- Information on the document in question will take place in the electronic media, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı eşya teslim listesi aranmaz. Interrogating the document content through a single window system in case of need during customs procedures is possible.

Information and the need to please.

Reza Danube Turagay
Ministers a.
Deputy Minister

[ad_2]