[ad_1]

Explanation : Settlement Regulation bonded inserts and changes are made on certain articles (form of reconciliation commission, authority of the reconciliation commission, The shape of Application, Application period, Examination of demand Reconciliation, Uzlaşma talebinin sonuçları, Uzlaşma Tutanağı…).

Commerce Ministry:

MATTER 1 – 27/8/2011 dated 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 3 Article is amended as follows:.

"MATTER 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alacak: Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ile para cezalarını,

b) Deputy Minister: Gümrükler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

c) Ministry: Trade Ministry,

ç) Customs duties: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergisi, All of the taxes and charges having equivalent effect,

d) Law: 27/10/1999 dated 4458 the Customs Law No.,

e) Komisyon: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Merkezi Uzlaşma Komisyonlarını,

f) Para cezaları: Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idarelerince kesilen tüm para cezalarını,

g) Uzlaşmanın temin edilememesi: Yükümlünün uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunu,

ğ) Uzlaşmanın vaki olmaması: Uzlaşma komisyonu teklifinin yükümlü tarafından kabul edilmediği durumu,

h) Vergi aslına bağlı olmayan para cezası: Vergi tutarının sadece idari para cezasının hesaplanmasında dikkate alındığı, bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezası ile gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezasını,

I) Vergi aslına bağlı para cezası: Para cezası tutarı belirlenirken, para cezasına dayanak bir vergi alacağının söz konusu olduğu durumdaki para cezasını,

i) Liable: Kendisine gümrük vergileri ve para cezaları borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişileri,

express. "

MATTER 2 – Of the same Regulation 7 nci maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesine “Uzlaşma Komisyonları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “18 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen durum hariç olmak üzere,"Phrase was added and the following paragraph has been added to the same Article.

“(3) Merkezi Uzlaşma Komisyonları, Deputy Minister, Director General of Customs, Risk management, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrükler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün sonradan kontrolle ilgili dairesinin bağlı bulunduğu Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı arasından Başkan tarafından belirlenen, Başkan dâhil, üç üyeden oluşur. the Commission, Bakan Yardımcısı veya Gümrükler Genel Müdürü başkanlık eder.”

“(6) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının yirmi veya üzerinde olması halinde, en fazla iki adet uzlaşma komisyonu oluşturulabilir.”

“(8) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen kişisel kullanıma mahsus taşıtlarla alakalı olarak geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğinin aracın Türkiye’den çıkışı sırasında tespit edilmesi halinde çıkış gümrük idaresince düzenlenecek ceza kararı içeriği alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulması durumunda yedinci fıkra hükmü uygulanmaz. Yükümlünün uzlaşma talebi derhal sonuçlandırılır.”

MATTER 3 – Of the same Regulation 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “500.000.- TL’ye” ibaresi “750.000.- TL’ye”, “500.000.- TL’yi” ibaresi ise “750.000.- TL’yi” olarak değiştirilmiştir.

MATTER 4 – Of the same Regulation 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma talepleri 12 nci maddede belirtilen kişiler tarafından, BİLGE şifresi kullanılarak, kurumsal internet sayfası üzerinden yapılır. Ancak BİLGE şifresinin temin edilemediği durumlarda, EK-3’te yer alan form ile başvuruda bulunulabilir. Her durumda başvurunun, 11 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında süre açısından değerlendirilmesinde EK-3’te yer alan formun, ekleri ile birlikte ilgili merciin evrak kaydına girdiği veya taahhütlü olarak postaya verildiği tarih esas alınır.”

MATTER 5 – Of the same Regulation 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uzlaşma talepleri, gümrük vergilerinin ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen onbeş günlük itiraz süresi içinde yapılır.”

MATTER 6 – Of the same Regulation 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Uzlaşma talebinde bulunulan alacakla ilgili olarak hesap hatası yapıldığının gümrük idaresi tarafından tespit edilmesi halinde, ilgili kararda gerekli düzeltmeler yapılarak düzeltilmiş karar gerekçesi ile birlikte yükümlüye tebliğ edilir ve uzlaşma görüşmeleri düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır. Görüşme sonucunda uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yapılacak itiraz başvurusu düzeltilmiş tutar üzerinden yapılır.”

MATTER 7 – Of the same Regulation 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak her durumda, sürenin bitimine beş günden az kalmış olması halinde süre beş güne tamamlanır.

(2) Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçe ile başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilir. Başvurudan feragat edilmesi halinde, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz.”

MATTER 8 – Of the same Regulation 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Uzlaşmanın vaki olmaması halinde; komisyonun nihai teklifi EK-7’ye uygun olarak tutanağa geçirilir ve bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlünün, 14 üncü maddede belirtilen hususlar dikkate alınmak kaydıyla, the Law 242 nci maddesinde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere gümrük müdürlüğüne bildirmesi halinde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.”

MATTER 9 – Of the same Regulation 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzlaşma görüşmesinin sonucu ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilir.”

MATTER 10 – Of the same Regulation 22 sixth paragraph of the agent is amended as follows:.

“(1) Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yükümlü, uzlaşmaya konu edilen alacaklar için tutanak tarihinden itibaren 14 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde itiraz/dava yoluna gidebilir.”

MATTER 11 – Of the same Regulation 24 the third paragraph of article is changed as follows:.

“(3) Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden 21/7/1953 dated 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.”

MATTER 12 – Of the same Regulation 25 Article is amended as follows:.

"MATTER 25 – (1) Liable, Due to the law, which was communicated to him 242 nd with the right of appeal in article 244 You can not use the right compromise held at the same time Article. Receivables subject to compromise, uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi, uzlaşma talebinin reddedilmesi, absence or the law failing to reconcile 242 Article may be subject to appeal in the frame. İtirazın henüz sonuçlandırılmamış olması kaydıyla alacağın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunulabilir.”

MATTER 13 – Of the same Regulation 28 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, Ek-4’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI” ibaresi ise “TİCARET BAKANLIĞI” olarak değiştirilmiştir.

MATTER 14 – Of the same Regulation 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında, 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibareleri “Gümrük ve Dış Ticaret” olarak değiştirilmiştir.

MATTER 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başvurulara ilişkin geçiş hükümleri

TEMPORARY TOPIC 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurulara, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.”

MATTER 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3, A-5, Ek-6 ve Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MATTER 17 – This Regulation shall enter into force on the date of publication.

MATTER 18 – This Regulation shall be enforced by the Commerce Minister.

Regulations published by the Official Gazette
Historical Number
27/8/2011 28038
Published in the Official Gazette of the Regulations Amending Regulation
Historical Number
1- 1/9/2012 28398
2- 20/8/2013 28741

“EK-3

UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN
FİRMA ÜNVANI
TAX NUMBER
AÇIK ADRESİ
İŞ TELEFONU-FAKS
CEP TELEFONU
E-POSTA/KEP ADRESİ
BAŞVURU YAPAN KİŞİ/T.C.KİMLİK NO
BAŞVURU NO

Aşağıda ilgili oldukları karar tarih ve sayılarını, vergi ve ceza türleri ile tutarlarını belirttiğim tahakkuklar üzerine Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi gereğince uzlaşmak istiyorum.

Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim.

Yükümlü veya Temsilcinin1 İmzası Tarih

Ek Tahakkuk-Ceza Kararı
Its number Historical Tebliğ Tarihi Alacak Türü Tutar

TOTAL

____________________________________
1 Temsile ilişkin belgeler bu dilekçeye eklenecektir.”
“EK-5

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ: (UZLAŞILAN)

Historical : …/…/…..
Number :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
address :
Vergi Numarası /T.C. Identification number :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün iştirakiyle …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış, yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar tahakkuk dosyasını inceleyen komisyonumuzca uygun görüldüğünden yapılan tahakkukun aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilerek uzlaşmaya varılmıştır.

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/ Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Uzlaşılan
Rakamla Yazıyla
Total

Explanation: Kamu alacağının sürüncemede kalmadan ödenebilmesi için mükellefin durumu göz önünde bulundurularak yukarıdaki miktarda uzlaşmaya varılmıştır.

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

Uzlaşılan vergilere ilişkin gecikme faizi ayrıca hesaplanacaktır. Uzlaşılan vergi ve cezalar ile gecikme faizleri uzlaşma tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. Uzlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz.

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE
İSİM
Yükümlü/Vekili
SIGNATURE

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
SIGNATURE SIGNATURE

“EK-6

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ: (TEMİN EDİLEMEYEN)

Historical : …/…/…..
Number :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
address :
Vergi Numarası /T.C. Identification number :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz …/…/…… günü saat …:…’da toplanmış, ancak uzlaşma talep eden yükümlünün uzlaşma toplantısına icabet etmemesi/uzlaşma tutanağını imzalamaması/ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi nedeniyle uzlaşma temin edilememiştir.

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/ Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar (Nihai Teklif)
Rakamla Yazıyla
Total

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE

İSİM
Yükümlü/Vekili
SIGNATURE

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
SIGNATURE SIGNATURE

“EK-7

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ: (UZLAŞILAMAYAN)

Historical : …/…/…..
Number :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
address :
Vergi Numarası /T.C. Identification number :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün bizzat iştirakiyle …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış, yapılan uzlaşma görüşmesinde yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar ve talep edilen miktarlar Komisyonumuzca kabul edilmediğinden uzlaşmaya varılamamıştır. But, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yükümlünün komisyonun teklif ettiği nihai miktarları kabul ettiğini itiraz süresinin son günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılacak ve buna göre işlem tesis edilecektir.

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar
(Nihai Teklif)
Rakamla Yazıyla
Total

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE

İSİM
Yükümlü/Vekili
SIGNATURE

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
SIGNATURE SIGNATURE

UZLAŞMA TUTANAĞI

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
…………………….Müdürlüğü

UZLAŞMA TUTANAĞININ: (UZLAŞILAMAYAN)

Historical : …/…/…..
Number :
Dosya No :
Talep Numarası:

YÜKÜMLÜNÜN :

Adı Soyadı veya Unvanı :
address :
Vergi Numarası /T.C. Identification number :

Aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerden teşekkül eden komisyonumuz yükümlünün bizzat iştirakiyle …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış, yapılan uzlaşma görüşmesinde yükümlü tarafından ileri sürülen hususlar ve talep edilen miktarlar Komisyonumuzca kabul edilmediğinden uzlaşmaya varılamamıştır. But, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yükümlünün komisyonun teklif ettiği nihai miktarları kabul ettiğini itiraz süresinin son günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılacak ve buna göre işlem tesis edilecektir.

Verginin/ Cezanın Türü Tahakkukun/Ceza Kararının Tarihi ve Sayısı Alacak Miktarı Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar
(Nihai Teklif)
Rakamla Yazıyla
Total

İşbu uzlaşma tutanağı (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM İSİM İSİM
Komisyon Başkanı Üye Üye
SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE

İSİM
Yükümlü/Vekili
SIGNATURE

Bu tutanağın bir nüshasını …/…/….. tarihinde aldım.

Yükümlü/Vekili

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM İSİM
SIGNATURE SIGNATURE

[ad_2]