[ad_1]

Explanation : In cases where sanctions are required due to violation of inward processing regime, hk how to do transactions.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

Customs General Directorate

Number : 41208501-132.06

topic : Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük
Kanunu’nun 238 (1) substance
Tatbiki Hakkında

07.01.2019 / 40373233

DISTRIBUTION OF PLACE to

Ministry of event that gets us 4458 Customs Law No. 238 Of the Article 1 inci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

As known, Inward Processing Regime Communiqué (Export: 2006/12)'s 45 Of the Article 1 In paragraph; Inward processing measures, those who do not fulfill the inward processing regime and the principles and conditions specified in the document / permit; Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali esnasında alınmayan verginin as of the date of import 4458 With Customs Law 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği ve ayrıca, for imported and exported goods 4458 Of Customs Law No. 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide uygulanacağı, hükme bağlanmıştır.

4458 Customs Law No. 238 Of the Article 1 inci fıkrası ise; “241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) and (m) dams, of the fourth paragraph (g) and (h) and the fifth paragraph (b) Except for the situations specified in clause, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde twice the customs value of goods, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir. But, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.”

The Article.

Anılan madde hükmünde yer alan “Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.” ifadesi gümrük vergileri üzerinden takibata geçildiği duruma işaret etmekte olup eşyanın izin verilen yerlerde tespit edilemediği ve bu nedenle gümrüklenmiş değer üzerinden takibata geçildiği durumlarda, ithal eşyasının (işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil) herhangi bir süre zarfında gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması söz konusu olamayacağından uygulama alanı bulamayacaktır.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, 4458 Customs Law No. 238 Of the Article 1 inci fıkrasının uygulanmasına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, dahilde işleme rejiminin ihlal edilmesi nedeniyle müeyyide uygulanması gereken durumlarda, işlemlerin aşağıda yer verilen tabloda gösterildiği şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

A B C D
Eşyanın rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespit edilmesi in case of Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi tahsil edilir. Gümrük vergilerinin 2 katı oranında para cezası tatbik edilir. (C) Sütununda belirtilen cezanın ödeme süresi içerisinde eşya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmazsa gümrük vergileri kadar ceza tatbik edilir.
Eşyanın rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespit edilememesi in case of Eşyanın ithali esnasında alınmayan vergi Tahsil edilir. Gümrüklenmiş değerin 2 katı tutarında para cezası tatbik edilir.

Information and the need to please.

Mustafa SILVER

Ministers a.

General manager

Distribution:

All the Regional Directorate of Customs and Trade

[ad_2]