[ad_1]

Explanation : Özet Beyan eksiklik/fazlalık takibatına konu olmayan miktar için fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

T.C.

CUSTOMS AND TRADE MINISTRY

Customs General Directorate

Number :40216608-622.03

topic :İstanbul GMD – Özet Beyan
Takibatı Gerektirmeyen Miktar İçin Fatura Düzenlenmesi

17.10.2017 / 28714974

ISTANBUL customs brokers to ASSOCIATIONS
(Kemeralti Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat: 1-2-3 Armory / ISTANBUL)

Interest: a) 26/7/2017 tarihli dilekçeniz,

b) 5/10/2017 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçelerinizde özetle; dökme gelen eşyada %3’ü aşmayan fazlalıklarda özet beyan eksiklik ve fazlalık takibatı yapılmamasından bahisle %3’ü aşmayan fazlalıklar için ek fatura düzenlenip düzenlemeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilmektedir.

As known; 4458 Customs Law No. 237/4 Article of:

“Dökme gelen eşyada yüzde üçü aşmayacak şekilde eşya cinsi itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek oranlardaki eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. …”

Konuyla ilgili olarak 2009/15481 numbered 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ’ın 131 Article:

“(1) Dökme gelen eşyanın taşınması sırasında ortaya çıkan;

a) Ek-13 ‘teki listede yer alan eşyada aynı ekte yer alan oranları aşmayan,

b) Ek-13 ‘teki listede yer almayan eşyada %3 ü aşmayan,

c) Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde %4’ü aşmayan,

farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz. ”

Hükümlerini amirdir.

also; “Özet Beyan Uygulaması” konulu 2012/2 sayılı Genelge’nin “Özet Beyan Eksiklik/Fazlalığı Durumunda Yapılacak işlemler” başlıklı 3 Of the article (d) in paragraph;

“Özet beyan fazlalığı takibatlarında özet beyan itibarıyla, özet beyan eksikliği takibatlarında ise konşimento itibarıyla ayrı ayrı dosya açılacaktır. Söz konusu dosyalarda aşağıdaki belgelerin bulunması gerekmektedir:

d) Ceza miktarını belirleyen yazı ve ceza tahakkukunun yapılması sırasında hesaplamaya yardımcı bilgi ve belgeler (eşyanın faturası, eksik-fazlalık kısmının fatura değeri, günlük kur, eşyanın gümrük giriş tarife istatistik pozisyonu ve vergi oranı) ile tahakkukun nasıl yapıldığını gösterir ayrıntılı liste…”

Aynı maddenin (e) in paragraph;

“…Özet beyan fazlalığının, eşyanın mahrecinden yanlışlıkla yüklenmesinden kaynaklandığının gümrük rejimi beyanından önce kanıtlanması durumunda, düzeltilen taşıma belgesindeki bilgilerle uyumlu bir faturanın ibrazı istenecek, beyandan sonra kanıtlanması durumunda ise fazla çıkan eşyaya ilişkin yeni bir fatura aranacaktır. ”

Denilmektedir.

In this regard; söz konusu Genelge hükümleri dikkate alındığında özet beyan aşamasında, özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına konu olmayan miktar için ek fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

I request the information.

email is signed
Jacob SHIP
Ministers a.
Assistant general manager

[ad_2]