Explanation : 2017/ 4 sayılı Tebliğ kapsamında İhracat , transit Trade , İhracat sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi , Resim ve harç İstisnası Hakkında Tebliğ ile bahsi geçen istisnaların uygulama usul ve esaslarına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi düzenlenmiştir.

The Ministry of Economy:

FIRST PART

Goal, Scope and Definitions

Goal

MATTER 1 – (1) this Communiqué, 23/12/1999 dated 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat, Currency Earning Services and Activities Tax on Deemed Export Sales and Deliveries, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve 1/7/1964 dated 488 Additional Stamp Duty Act No. 2 Third and 2/7/1964 dated 492 Mortar No. addition of Law 1 inci maddelerine istinaden ihracat, transit trade, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası uygulaması suretiyle ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Scope

MATTER 2 – (1) this Communiqué; export, transit trade, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Ministry: The Ministry of Economy,

b) Belgeli ihracat kredileri: Dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,

c) Belgesiz ihracat kredileri: Herhangi bir belge ile bağlantılı olmaksızın ihracatın finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,

ç) Dar Mükellef Firma: 31/12/1960 dated 193 No. Income Tax Act and 13/6/2006 dated 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellefiyetleri tayin ve tespit edilen firmaları,

d) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler: 488 Additional Law No. 2 Article and 492 Additional Law No. 1 inci maddesi çerçevesinde belirlenen ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan hizmet ve faaliyetleri,

e) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya ana ortaklığın %50’sinden fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak/ortakları veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari %50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olduğu işletmeyi,

f) Export: Bir malın yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Bakanlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,

g) İhracat sayılan satış ve teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,

ğ) İhracat taahhüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme yükümlülüğünü,

h) İhracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt edilen malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde ihracatının yapılmasını; ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini; transit ticaretin finansmanında kullanılan kredilerde ise, transit ticaret faaliyetiyle ilgili gelirin tahsil edilmesini,

I) Ortak Girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

i) Taahhüde sayılabilecek döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sonucunda bankalara satışı yapılan döviz ile mal ve hizmet bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,

j) Tam mükellef firma: 31/12/1960 dated 193 No. Income Tax Act and 13/6/2006 dated 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellefiyetleri tayin ve tespit edilen firmaları,

k) Tam mükellef imalatçı firma: 31/12/1960 dated 193 No. Income Tax Act and 13/6/2006 dated 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellefiyetleri tayin ve tespit edilen ve üretim faaliyetinde bulunan firmaları,

l) Uluslararası ihale: the company by domestic and foreign public institutions and organizations separately or together and outputted as for the participation of foreign firms in the tender offer,

m) Vergi resim harç istisnası belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

express.

SECOND PART

Tax, Resim ve Harç İstisnası

Tax, resim ve harç istisnasının kapsamı

MATTER 4 – (1) Tax, resim ve harç istisnası kapsamında;

a) Export, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası krediler (Türk Eximbankın fon temini işlemleri, bu banka tarafından aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Türk Eximbanka açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil) ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,

b) İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri,

c) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler,

ç) İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, export, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar,

13/7/1956 dated 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ihdas edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 1/7/1964 dated 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ihdas edilen Damga Vergisinden, 2/7/1964 dated 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınan harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 12/9/1960 dated 80 sayılı Kanuna göre alınan hal rüsumundan müstesnadır.

(2) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesi için Bakanlıktan belge alınması zorunludur. Bu çerçevede kullandırılan krediler ve uygulanan istisnalar belgeye kaydedilir. Bunun dışındaki hususlarda vergi, resim ve harç istisnası, ilgili kurum ve kuruluşlarca resen uygulanır ve herhangi bir belge ile irtibatlandırılmaz.

(3) Tax, resim ve harç istisnasından yararlanılması için belge alınmasının zorunlu olduğu durumlarda belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere vergi, resim ve harç istisnası uygulanmaz.

Belgesiz işlemler

MATTER 5 – (1) Aşağıda yazılı işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara (gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde işlem yapan kuruluşlarca resen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

a) Exports money payments to be made (Authentication of record export financing that is used by pre-financing, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dahil),

b) assignment of receivables arising from exports by exporters,

c) Agreements will be held for export links,

ç) Purchases of goods in transit trade and sale,

d) purchase of goods to be exported as they are supplied,

e) 27/10/1999 dated 4458 Of Customs Law No. 131 Temporary export of Article pursuant to import package under the temporary importation procedure with total relief from import duty material with solid export and import of the goods packaging materials,

f) Included in the scope of the authorization permit processing time is made in the current import,

g) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı.

(2) Tax, resim harç istisnası belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ile bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l) and (O) guarantees and tender their previous decisions relating to the contract phase operations and activities enumerated in paragraphs, It said about me in the record of the activities and processes of handling all of the mentioned qualities at the same time, belge aranmaksızın resen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

Belgeli işlemler

MATTER 6 – (1) Aşağıda belirtilen ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmalar, Bakanlığa müracaat ederek dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesi almak zorundadırlar. Tax, resim harç istisnası, belgenin geçerlilik süresi içerisinde ve belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla uygulanacak olup, belge müracaat tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere istisna uygulanmaz. But, bu süre içerisinde gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler taahhüde sayılır.

(2) Export transactions; dahilde işleme izin belgesi kapsamında ve bu belgenin geçerlilik süresi içerisinde, ihracat amaçlı olmak kaydıyla; yapılan ithalat ile yurt içinde hammadde, excipients, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemesi alımları ve bunlarla ilgili verilecek her türlü teminat mektupları ile diğer işlemlerdir.

(3) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler;

a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Gendarmerie General Command and Coast Guard Command of public investment in this program will take place from winning the international tender or tenders are issued to those foreign currency funded by the main contractor undertaking the construction (excluding subcontractors);

1) Tam mükellef firma olması halinde, out of all the international tender, The delivery of those funded by foreign money to be made in foreign currency rates corresponding to the, full liability of manufacturers with services and activities, used to work with the said firm installed by producing goods and materials will do the construction work of the sales and delivery of services,

2) Dar mükellef firma olması halinde, The company said the full liability of manufacturers producing goods and materials that you will use this job (işi taahhüt eden firmalar dahil) they make sales and deliver,

3) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı halinde, resident company at the rate of their activities, If other firms (2) numaralı alt bendi çerçevesinde tam mükellef firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

4) Aforementioned (1), (2) and (3) numaralı alt bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince yapılacak teknik müşavirlik, engineering and related services sales,

b) Savunma sanayii, güvenlik veya istihbarat alanında,

1) Defense Industry Undersecretariat approved defense, security or intelligence fields associated with defense projects have been undertaken with full liability for manufacturers, security or intelligence to be made in research and development projects undertaken by the taxpayer with a full manufacturer's sales and deliveries to be made by the company after the sale and delivery arising from repair and maintenance services,

2) Defense Industry Undersecretariat defense, importance in terms of security or intelligence had indicated that the defense, all platforms for security and intelligence, system, software, tools with full liability and defense manufacturing firms producing equipment, security or intelligence to be made in research and development projects undertaken by companies resident in the country's defense industry, they will do to public security or intelligence organizations and institutions related to the sale and delivery of these sales and delivery are born after maintenance and repair services,

3) This subparagraph (1) and (2) numaralı alt bentlerde belirtilen firmalara, We will produce the full liability of the manufacturer sales and delivery,

4) This subparagraph (1) and (2) numaralı alt bentlerde belirtilen işleri yüklenen firmanın dar mükellef firma olması halinde, they will do this by generating sales of full liability companies and manufacturers deliver,

c) Full liability of the manufacturer, Bakanlıkça yayımlanan Tebliğ eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

ç) Full liability of the manufacturer, Investment Incentive Certificate covered by an option that is already mounted and components to companies that can be imported, It can import those parts and they will produce and deliver parts sales,

d) Build-Operate model to be made fully responsible for investment projects of firms which will be held in the framework of services and activities,

e) Public institutions and the international tender issued by companies moving jobs overseas or domestic activities of the resident company that installed,

f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, sea ​​or air transport services and activities,

g) It will be held for contracting abroad, consultancy, software and engineering services,

ğ) Foreign nationals (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), Turkish citizens working abroad, or tourists in our country while they were, currency will be given to health care provision,

h) with their foreign exchange in the domestic travel agencies tourism enterprises and tourism activities abroad during the provision of service sales,

I) Cost of repair and maintenance services performed on behalf of the foreign currency as the resident companies abroad with the condition to be taken, time outside the Turkish and foreign flagged ships, maintenance and repair of aircraft or truck, maintenance and renewal and transformation, repair, Goods made under renovation and conversion (excluding fuel and lubricants) and service sales,

i) Full-payer firms, opening stores abroad to market our products or export operation,

j) Public institutions and organizations in exchange for mineral extraction royalty from mining basin issued an international tender and production activities related to business,

k) news agencies have settled in the country, news-image display or sale of the publications abroad,

l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Bakanlıkça belirlenen yatırım malları, industrial products manufacturer and they will produce the full liability winners of the tender for the sale and delivery of software services,

m) international organizations and bilateral or multilateral international agreements in accordance with the provisions contained in the delivery of industrial products abroad they have the opportunity to bring foreign institutions from abroad who are resident manufacturer, The activities and deliver fully responsible contractors undertaking the construction and repair of facilities of the representatives of foreign countries and organizations,

n) the context of bilateral or multilateral international treaties institutions undertake projects realized in Turkey, organizations or companies (bunlar tarafından yurt içinde projenin yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dahil) uploads the scope of the construction works and delivered by the project company (excluding subcontractors);

i) In case of full liability, do they deliver their services with full liability and industry sales to be made to these companies produce and deliver the company,

ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, taxpayers will perform a full delivery rate of the company's partnerships and services with full liability of the manufacturer producing and selling to these companies they will deliver,

O) Kamu özel işbirliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,

express.

(4) Bu maddede belirtilen ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden, 488 Additional Stamp Duty Act No. 2 Article and 492 Mortar No. addition of Law 1 inci maddesine istinaden yayımlanan İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde yer almayanları, damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılmaz.

(5) Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemler ile bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara damga vergisi ve harç istisnası uygulanması için, both sides of the process is essential to have it arranged in connection with document processing.

THIRD PART

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi

Müracaatların değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi

MATTER 7 – (1) of Companies, vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Ministry, Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi düzenlenebilir. Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgenin bir nüshası firmaya gönderilir. also, düzenlenen belgeye ilişkin bilgiler, elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilir.

(2) Vergi resim harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.

Belge süresi ve ek süreler

MATTER 8 – (1) Vergi resim harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 (yirmidört) aydır. But, This Communiqué 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (e), (g), (i), (j), (l), (m) and (n) bentleri kapsamındaki belgelerin süresi proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafından proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise belge süresi vade süresine paralel olarak tespit edilebilir. also, This Communiqué 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) and (O) bentleri çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi süresi kadardır.

(2) Süre başlangıcı, vergi resim harç istisnası belgesinin tarihidir. also, belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami 3 (three) ay olmak üzere vergi resim harç istisnası belgesi süresi uzatılabilir.

(3) This Communiqué 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l), (m), (n) and (O) bentleri kapsamındaki belgelere ihale makamının, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (i) bendi kapsamındaki belgelere ilişkin projelere ise Türk Eximbank’ın uygun görüşü alınarak belge konusu iş tamamlanıncaya kadar ek süre verilebilir. Ayrıca bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (c) and (ç) bendi kapsamındaki belgelere, gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, belge süresinin bitimini müteakip belge konusu iş tamamlanıncaya kadar ek süre verilebilir.

(4) Gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, belge süresinin bitimini müteakip belge konusu işe ait hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar belge süresinin uzatılması kaydıyla, istisna uygulamasına devam edilir. But, bu durum kredi vadesinin uzatılması anlamına gelmez. Nakdi kredilerde kredi süresi, bu süre ile paralel olarak uzatılmaz ve kredi tasfiye edilememiş ise süreyi aşan zaman diliminde istisna uygulanmaz.

(5) of Companies, bu madde kapsamındaki ek sürelerden yararlanabilmesi için belge süresi sonundan itibaren 3 (three) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmekte olup, belirtilen süre dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.

(6) Belge süresi bitiminden sonra yapılan süre uzatımları belge bitim tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

Belgenin revizesi

MATTER 9 – (1) Vergi resim harç istisnası belgeleri, ilgili firmanın müracaatına istinaden belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Bakanlıkça revize edilebilir.

İhracat taahhüdünün kapatılması

MATTER 10 – (1) Vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; belge süresi sonundan itibaren 3 (three) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi kaydıyla, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usuller çerçevesinde, anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından kapatılır. Kapatma işlemi firmaya ve ilgili vergi dairesine bildirilir. Ayrıca belgenin kapatıldığı bilgisi Bakanlığa elektronik ortamda gönderilir.

(2) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında düzenlenen belgelerin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında Katma Değer Vergisi hariç satış fiyatı esas alınır.

(3) Belge ihracat taahhütleri kapatılırken, döviz karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde satış ve/veya teslimat belgesi ile döviz alım belgesinin veya satış ve/veya teslimat bedeli yabancı paranın ilgilinin hesabına alacak kaydedildiğine dair üzerinde vergi resim harç istisnası belgesinin tarih ve sayısının da yer aldığı banka dekontunun veya iş bitirme belgesinin Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise satış ve/veya teslimat belgesinin ibrazı aranır. also, Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlere ilişkin düzenlenen vergi resim harç istisnası belgelerinde satış ve/veya teslimat belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

PART FOUR

Belgeli İhracat Kredilerinde Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Tax, resim ve harç istisnasının süresi

MATTER 11 – (1) Belgeli ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi, Bakanlıkça düzenlenecek dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesi süresi (including additional time) it is up.

Tax, resim ve harç istisnasının kapsamı

MATTER 12 – (1) Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.

(2) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan krediler için vergi resim harç istisnası belgesinin; ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için ithalatın finansmanında kullanılan kredilerde ise dahilde işleme izin belgesinin düzenlenmesi gerekir. Dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesinin düzenlenmesinden önce veya belge süresinden sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmaz.

(3) Belge kapsamında aynı anda kullanılacak kredilerin toplamı, belgede kayıtlı ihracat taahhüdünü, kredilerin adat (gün x kredi tutarı) toplamı ise belgede kayıtlı taahhüt tutarı ile belge süresinin çarpımı sonucu bulunacak adat toplamını aşamaz. Döviz kredisinin döviz olarak kullandırılması halinde ise, kullandırılan kredi tutarı taahhüdün %75’ini geçemez. In this case, ihracat taahhüdünün tamamının gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

(4) Belge konusu faaliyetle ilgili olarak düzenlenen garanti ve teminat mektupları, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalata ilişkin gümrük idarelerine hitaben düzenlenen teminat mektupları, ithalat akreditifinin açılması sırasında düzenlenen genel kredi sözleşmeleri ile yurt içinden mal alımına ilişkin teminat ve garantiler, belge kapsamında kullanılan kredilerin teminatı için düzenlenen garanti ve teminat mektupları ile Kambiyo Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat alacağının ihracatçı tarafından kredi veren veya ihracat kredi sigortası/garantisi yapan kuruluşa temlikine ilişkin temliknameler; teminat hükmünde olduğundan, herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

(5) But, belge kapsamında yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde, işin yapıldığı ülkeye üçüncü ülkeden mal sevkiyatına ilişkin açılan akreditiflerde, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü aşılamaz.

İhracat taahhüdünün kapatılması

MATTER 13 – (1) Tax, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhütleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen ve belgede taahhüt edilen gelirlerle kapatılır. But, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde (aynı holding veya grup bünyesinde yer alan pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç) aracı ihracatçı kabul edilmez.

(2) In this context, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;

a) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca vergi resim harç istisnası belgesinin,

b) İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalatın finansmanında kullanılan kredilerde ise, Bakanlık taşra teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerince dahilde işleme izin belgesinin,

ihracat taahhüdünün kapatıldığını gösteren taahhüt kapatma bildirim yazılarına istinaden, ilgili banka tarafından sonuçlandırılır.

(3) Vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında kullanılan kredinin belge ihracat taahhüdünden az kullanılmış olması halinde, kullanılan krediye tekabül eden tutarın gerçekleştirilmesi yanında, kredi işlemleri dışında vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılmış ise, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü ile kullanılan kredi tutarı arasındaki farkın asgari %10’u tutarında taahhüdün gerçekleştirilmesi gerekir. Bu tutar, kredi dışındaki işlemler için yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnaları toplamından az olamaz. Kredi kullanılmaması durumunda ise, yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnası toplamının altında kalmamak kaydıyla belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün %10’unun gerçekleştirilmesi gerekir.

(4) Belgeli ihracatta uygulanan istisnalar; her işlem için sıra numarası, tarihi, kredi miktarı (döviz olarak kullanılan döviz kredilerinde düşüm 1/3 fazlası ile yapılır) ve bakiye kısım belirtilerek dahilde işleme izin belgesi veya vergi resim harç istisnası belgesine kaydedilir ve uygulanan vergi, resim ve harç istisnaları, istisnayı uygulayan kurum ve kuruluşlarca ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

PART FIVE

Belgesiz İhracat Kredileri, Transit Ticaret İşlemleri ile Transit Ticaretin

Finansmanında Kullandırılan Kredilerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Tax, resim ve harç istisnasının süresi ve ek süreler

MATTER 14 – (1) Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi 24 (yirmi dört) aydır. also, ilgili firma tarafından taahhüt edilen ihracatın %50’sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 (six) ay uzatılır. Gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerde (hazır gemi hariç) ise gemi inşa faaliyetinin %50’sinin tamamlandığının Deniz Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporuyla tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 (six) ay uzatılır.

(2) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması ile transit ticaretin finansmanında kullandırılan kredilerin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi transit ticaret alış bedelinin transfer tarihinden itibaren 18 (on sekiz) aydır. Ancak transit ticaret alış bedelinin vadeli akreditif vasıtasıyla ödendiği işlemlerde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi, transit ticaret işlemlerinin başlangıcından itibaren 18 (on sekiz) aydır.

Tax, resim ve harç istisnasının kapsamı

MATTER 15 – (1) Belgesiz ihracat kredileri, kredi vadesinin 14 third and 17 nci maddelerde belirtilen süreler içerisinde kalması kaydıyla, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır. Bu sürelerin aşılması durumunda, aşılan süre içerisinde tahakkuk eden vergi, resim ve harçlara istisna uygulanmaz.

(2) Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz. Transit ticaretle ilgili işlemlerde ise transit ticaret satış bedeli tahsil edilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.

(3) Kredi vadesi, krediye ilişkin taahhüt süresine paralel olarak ilgili banka tarafından uzatılabilir. Vadenin uzatılmaması veya orijinal kredi vadesinin kısa olması sebebiyle kredi riskinin birinci fıkrada belirtilen sürelerden önce kapatılması halinde ise, bu süreler içinde yapılan işlemler istisnadan yararlandırılır ve gerçekleştirilen ihracat taahhüde sayılır. Belgesiz ihracat kredileri ile ilgili olarak alınan gayri nakdi krediler herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

(4) Alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın olduğu transit ticaret işlemlerinde, aleyhte farka tekabül eden kısma istisna uygulanmaz.

İhracat taahhüdünün kapatılması

MATTER 16 – (1) Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usuller çerçevesinde, krediyi kullanan firma; ana ortaklıksa kendisinin ve/veya grup firması, grup firmasıysa kendisinin ve/veya ilgili olduğu ana ortaklık ve/veya ilgili olduğu ana ortaklığın diğer grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatı tevsik eden gümrük beyannamelerine istinaden ilgili banka tarafından kapatılır.

(2) İmalatçı ihracatçı firmalar, taahhüt ettikleri ihracatı bizzat ve/veya grup firmaları ve/veya ilgili olduğu ana ortaklık aracılığıyla yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı aracılığıyla yapabilirler. Bu firmaların üretim tesislerinin başka bir firmaya kiralanmış veya devredilmiş olması halinde ise, imalatçı ihracatçı firmaların kullandıkları kredilerin taahhütleri üretim tesisini kiralamış veya devralmış olan firma tarafından kiralama veya devir işleminden sonra gerçekleştirilen ihracat ile kapatılabilir.

(3) İmalatçı olmayan ihracatçı firmaların kullandıkları kredilerin taahhütleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihracat hariç olmak üzere, aracı ihracatçı firmalar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılamaz. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından kullanılan kredilerin taahhütleri ise şirket ortağı olan imalatçı ihracatçı firmalar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılabilir.

(4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithalatın finansmanı amacıyla döviz kredisi kullandırılmış olması halinde; üzerinde dahilde işleme izin belgesi sayısı ve/veya satır kodu kayıtlı olan gümrük beyannamesi konusu ihracatın, ithalat bedelinin transferinde kullanılan kredinin 1/3 fazlasına faiz ve komisyonlar ile varsa diğer masrafların ilavesiyle bulunacak tutarına tekabül eden kısmı, belgesiz ihracat kredisinin ihracat taahhüdüne sayılmaz.

(5) İlgili banka tarafından, kullandıracakları kredilere ilişkin ihracat taahhüdü hesaplanırken (Türk Lirası ihracat kredileri hariç), ana para ile birlikte faiz, komisyon ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilir.

(6) Tax, resim ve harç istisnasından yararlandırılan transit ticaret işlemleri ile transit ticaretin finansmanında kullandırılan kredilerin ihracat taahhütleri transit ticaret faaliyetinden elde edilen gelirlerle kapatılır.

(7) Tax, resim ve harç istisnasından yararlandırılan transit ticarete ilişkin taahhüt kapatma işlemleri istisnayı uygulayan banka tarafından sonuçlandırılır.

(8) İhracat taahhüdünün kapatılması için ilgililerce, transit ticaret alış bedelinin transfer tarihinden, transit ticaret alış bedelinin vadeli akreditif vasıtasıyla ödendiği işlemlerde ise transit ticaret işlemlerinin başlangıcından itibaren en geç 18 (on sekiz) ay içinde alış ve satışa ilişkin faturalar ile satış bedelinin tahsil edildiğini gösterir belgenin (döviz alım belgesi veya satış bedelinin ilgilinin hesabına alındığına dair banka yazısı) istisnayı uygulayan bankaya ibrazı gerekir.

(9) Transit ticaretin finansmanı için kullandırılan kredilere ilişkin ihracat taahhüdü hesaplanırken (Türk Lirası olarak kullandırılan krediler hariç) ana para ile birlikte faiz, komisyon ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilir.

(10) Taahhüt kapatma sırasında transfer edilen transit ticaret alış bedelinin, tahsil edilen satış bedelinden fazla olması halinde eksik tahsil edilen oranda uygulanan istisnaların tahsili için kapatmayı yapan bankaca gerekli işlem yapılır.

PART SIX

Genel Hükümler

Mücbir sebep ve fevkalade haller

MATTER 17 – (1) Aşağıda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hallerin vergi resim harç istisnası belgesi ve belgesiz ihracat kredilerinin süresi içinde vukuu halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren 8 th 14 üncü maddelerde belirtilen sürelere ilave olarak ek süre verilebilir;

a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri, İtfaiye Müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),

b) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması veya durdurulması (firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile),

c) Grev ve lokavt (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden alınacak yazı ile),

ç) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede Devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali,

d) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Mahkeme Kararı ile),

e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

f) Karşılığı ihracat süresi içerisinde yerine getirilmediği için prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin döviz ile ilgili ihracatın yapılamaması (ithalatçı firmadan ihracatın belirlenen süreden daha geç yapılmasının istenildiğine dair alınan yazı veya diğer haklı sebeplere ilişkin bilgi ve belge ile).

(2) Firmaların mücbir sebep ve fevkalade hallerden yararlanabilmesi için; vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (three) ay içerisinde Bakanlığa, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (one) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat etmeleri gerekir. Belirtilen süreler dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki mücbir sebep ve fevkalade haller Bakanlıkça, diğer bentlerdeki mücbir sebep ve fevkalade haller ise, ilgili banka tarafından belirlenir.

(4) İlgili bankaca krediye ilişkin ihracat taahhüdü süresi, mücbir sebep ve fevkalade hale ilişkin ilgili kamu kurumundan alınacak belgede belirtilen süreler dikkate alınarak ve 1 (one) yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 1 (one) yılı aşan süre talepleri ise, ilgili bankanın onayı olması halinde Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle sonuçlandırılır.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mücbir sebep ve fevkalade haller yalnız süre uzatımlarında dikkate alınır, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.

(6) Vergi resim harç istisnası belgesi ve belgesiz ihracat kredisi kapsamında mücbir sebep ve fevkalade hallere istinaden ek süre verilmesi halinde, bu ek süreler içinde yapılan işlemler taahhüde sayılır ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.

Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali

MATTER 18 – (1) Vergi resim harç istisnası belgesi, ilgili firmanın talebi üzerine Bakanlıkça iptal edilir.

(2) Bu Tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili genelgeleri hükümlerine uyulmadığının, vergi resim harç istisnası belgesinin düzenlenmesi ve revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun ve ilgili belge üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Bakanlıkça iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.

(3) also, vergi resim harç istisnası belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması için bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sürede ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine müracaat edilmemesi halinde, bu hususun anılan Banka tarafından Bakanlığa elektronik ortamda gönderilmesini müteakip, belge Bakanlıkça iptal edilir.

(4) İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnaların 19 uncu madde hükmü çerçevesinde iptal işlemi, ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine ve istisnaların tahsil edilmesi için ilgili vergi dairesine bildirilir.

(5) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde vergi resim harç istisnası belgesinin iptaline ilişkin olarak belge sahibine yapılan tebligatı müteakip 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) iptal işlemi geri alınabilir. (this clause, 1/1/2018 Enters into force on.)

Sanction

MATTER 19 – (1) Bu Tebliğe istinaden uygulanan istisnaların gerçekleştirilmeyen ihracat taahhüdüne tekabül eden kısımları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(2) Vergi resim harç istisnası belgesinin iptal edilmesi halinde; belge kapsamında uygulanan istisnalar, 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(3) Kapatma esnasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşılması durumunda, bu belge kapsamı ihracat, transit trade, ihracat sayılan satış ve teslim veya döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyete tekabül eden istisnalar birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri alınır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. İnceleme veya soruşturma sonucunda sahtecilik veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi firma adına 1 (one) yıl süreyle vergi resim harç istisnası belgesi düzenlenmez.

(4) Bu Tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Denetim

MATTER 20 – (1) Ministry, bu Tebliğde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

(2) Tax, resim ve harç istisnaları ile ilgili işlemler; ihracatla ilgili işlem yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları, bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring şirketleri, sigorta şirketleri, noterler ve diğer kuruluşlar tarafından bu Tebliğ hükümleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgelerinde yer alan esaslar dahilinde yürütülür.

Belgeli işlemlerde hizmet ve faaliyetin devri veya gerçekleştirilememesi

MATTER 21 – (1) Belge sahibi firma tarafından belge konusu döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetin tüm hak ve yükümlülükleri ile diğer bir firmaya veya ortak girişime devredilmesi ve bu durumun ihale makamı tarafından uygun görülmesi halinde, devralan firma, belge konusu faaliyetin kalan kısmı için, This Communiqué 7 nci maddesi çerçevesinde yeni bir vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere ihale makamından alınacak işin kalan bedelini ve süresini belirtir yazı ile birlikte Bakanlığa müracaat edebilir. Bu durumda devreden firmanın vergi resim harç istisnası belgesine ilişkin ihracat taahhüdü bu Tebliğin 10 th and 19 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde kapatılır. In this case, belgeli ihracat kredisi kullanılması halinde bu Tebliğin 13 üncü maddesi hükmü saklıdır.

(2) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetin ortak girişim tarafından üstlenildiği durumlarda, ortaklıktan ayrılan firma olması ve bu durumun ilgili ihale makamı tarafından uygun görülmesi halinde, ortaklığa dahil olan yeni firma olup olmadığına bakılmaksızın, yeni ortaklık, işin kalan kısmı için bu Tebliğin 7 nci maddesi çerçevesinde yeni bir vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere ihale makamından alınacak işin kalan bedelini ve süresini belirtir yazı ile birlikte Bakanlığa müracaat edebilir. Bu durumda eski ortaklığa ait vergi resim harç istisnası belgesine ilişkin ihracat taahhüdü, ortaklıktan ayrılan firma için, ortaklıktaki payı oranında gerçekleşmeyen kısma müeyyide uygulanarak bu Tebliğin 10 th and 19 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde kapatılır. In this case, belgeli ihracat kredisi kullanılması halinde bu Tebliğin 13 üncü maddesi hükmü saklıdır.

(3) Belge kapsamındaki işin, belge sahibi firma tarafından, bu firmanın da dahil olduğu bir ortak girişime devredilmesi veya söz konusu işi yüklenen belge sahibi ortak girişime yeni bir veya birkaç ortak eklenmesi ve bu durumların ilgili ihale makamı tarafından uygun görülmesi halinde ilgili belge geçerliliğini korur ve yalnızca belge üzerinde unvan değişikliği yapılır.

(4) Sözleşme imzalandıktan sonra, belge sahibi firmanın herhangi bir kusurunun bulunmaması halinde, idare tarafından söz konusu işin yapımından veya tamamlanmasından vazgeçilmesi veya ihalenin iptal edilmesi veya ihaleye ilişkin düzeltici işlem tesis edilmesi gibi sebeplerle, belge konusu faaliyetin gerçekleştirilmesinin tamamen veya kısmen imkansız hale geldiği durumlarda, belge sahibi firma, ilgili idareden alınacak durumu tevsik eden yazı ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesine taahhüt kapatma müracaatında bulunur. Bu durumda müracaat konusu vergi, resim ve harç istisnası belgesi, nakdi kredi veya teminat mektubu kullanılmadığının ve belge kapsamında daha önce uygulanan müeyyidelerin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla, gerçekleşme değerine bakılmaksızın müeyyidesiz olarak kapatılır.

CHAPTER SEVEN

Miscellaneous and Final Provisions

Authority

MATTER 22 – (1) Ministry, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

(2) Bu Tebliğ ile ilgili olarak Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bankalara gönderilen genelgeler bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir.

(3) Ministry (General Directorate of Exports), vergi resim harç istisnası belgesine yönelik olarak tesis edilen iptal işlemlerini (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) geri almaya yetkilidir.

Uygulama ve atıflar

MATTER 23 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre kullanılan belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler ve düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri ile vergi resim harç istisnası belgeleri kendi mevzuat hükümlerine tabidir. But, henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış belgeler ile transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler ve belgesiz ihracat kredilerine bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanabilir.

(2) 15/7/2016 dated 6728 No. Improvement of the Investment Environment which is the effective date of the Act Amending Certain Laws in order 9/8/2016 since,

a) Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebilmek için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermiş olması gerekmektedir.

b) Tax, resim ve harç istisna belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden işbu Tebliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde belge tanzim edilir.

c) Uluslararası ihalelerden;

(i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesine istinaden pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ihaleye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,

(ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine istinaden belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ön yeterlik değerlendirmesine başvurmasını takiben ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece teklif vermeye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,

(iii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak girişim olarak teklif vermesi

must.

(3) This Communiqué 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (n) and (O) stamp on the activities organized in paragraphs tax and fee exemption, 6728 Law No. 76 Article of the first section (c) and (ç) the date of publication pursuant to the Act 9/8/2016 The project will be implemented as from the history and works. Said apply for an exception in relation to the projects and works in me, 9/8/2016 It held for the first time since a project or have business or an existing project 9/8/2016 It must be related to the portion of the bid from date.

(4) Mevzuatta, 5/12/2008 dated 27075 published in the Official Gazette No. Export, transit Trade, Currency Earning Services and Activities Tax on Deemed Export Sales and Deliveries, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğe (Export: 2008/6) yapılmış olan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Tax, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin geçici uygulama

TEMPORARY TOPIC 1 – (1) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce belge süresi sona ermiş veya bu Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş vergi, resim ve harç istisnası belgelerine (belge kapsamında müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu Tebliğin yayım tarihini takip eden üçüncü ayın son iş gününe kadar gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, This Communiqué 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ek süre verilebilir.

Repealed legislation

MATTER 24 – (1) 5/12/2008 dated 27075 published in the Official Gazette No. Export, transit Trade, Currency Earning Services and Activities Tax on Deemed Export Sales and Deliveries, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (Export: 2008/6) It is repealed.

Force

MATTER 25 – (1) This Communiqué;

a) 18 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2018 in history,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Executive

MATTER 26 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

ATTACHMENTS

 • EK-1 VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
 • EK-2 VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI PROJE FORMU
 • EK-3 İHRACAT TAAHHÜTNAMESİ
 • EK-4 İDARE ADI


I-1

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Petition (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış)

2- Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu (I-2)

3- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazısı fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet tutarını gösteren liste (Banka tasdikli)

4- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter tasdikli örneği)*,

5- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

6- Son yıla ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli (Vergi dairesince veya yeminli mali müşavirce tasdikli),**

7- İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış) (A-3)

8- Faaliyetin firma tarafından yapılabileceğini tevsik eden bilgi ve belgeler (Turizm İşletme Belgesi, Seyahat Acentası Belgesi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Karnesi, Uluslararası Taşıma Organizatörlüğü Belgesi, Gemi Tasdiknamesi, Müteahhitlik Karnesi, Mukavele örneği, imalatçı firmalar için Kapasite Raporu v.b.)

9- Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler (İhalenin uluslararası olduğu veya faaliyetin yabancı para ile finanse edildiğine dair ilgili kurum tarafından hazırlanan yazı (A-4), ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği durumlarda ihaleye davet edilen firma listesi ile Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Kalkınma Bakanlığının cari yıla ait yatırım programında yer almayan kamu yatırımları için ihalenin bir başka kamu kurumu tarafından yapılacak olması durumunda taraflar arasındaki protokol, Tebliğ’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendi için işverenin kamu kurumu olması durumunda kamu kurumundan alınacak iş alındı belgesi vb.)

10- Communiqué 21 inci maddesinde belirtilen sebeplerle belge konusu faaliyetin gerçekleştirmesinin tamamen/kısmen imkansız hale geldiği durumlarda, idareden alınacak durumu tevsik eden yazı,

11- Communiqué 21 Article in accordance, belge konusu işin devri halinde, devralan firma tarafından, vergi resim harç istisnası belgesi başvurusunda bulunulması halinde ihale makamından alınacak işin kalan bedelini ve süresini belirtir yazı.

(*) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmayan kamu kurum ve kuruluşları için kuruluş kanunu ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Ticaret Sicil Gazetesi.

(**) Yeni kurulan firmalar için Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli yerine noter tasdikli Vergi Levhası, Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli düzenlenmeyen kamu ve kuruluşları için vergi dairesinden alınan mükellefiyet belgesi ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli.

NOT:
1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmeyebilir.

2- Ministry, projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine karar vermeye yetkilidir.

3- İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir ve aslı talep sahibine iade edilir.


I-2

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI PROJE FORMU

I. VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ MÜRACAATINDA BULUNAN FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Company:

– Unvanı:
– Adresi:
– Vergi Dairesi Adı ve Vergi Numarası:

II. YAPILACAK FAALİYETİN

Adı ve Özelliği
(Müteahhitlik, tourism, navlun, v.b.)
Country Para Birimi amount

Yetkili İmza ve Kaşe


EK-3

MINISTRY OF ECONOMY

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İHRACAT TAAHHÜTNAMESİ

…………………………….. tarih ve ……………….. sayılı müracaatımıza istinaden firmamız adına düzenlenecek vergi resim harç istisnası belgesinde taahhüt ettiğimiz hizmet ve faaliyetleri, belgede belirtilen şartlara uygun olarak İhracat, Currency Earning Services and Activities Tax on Deemed Export Sales and Deliveries, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve Tebliğ hükümlerine göre yerine getireceğimizi, firmamıza sağlanan istisna ve muafiyetleri amacına uygun olarak kullanacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Yukarıda yazılı taahhüdümüzün aksine hareket ettiğimiz takdirde vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında yararlandırılan her türlü istisna ve muafiyeti hiçbir kanuni kovuşturmaya gerek kalmaksızın 213 sayılı Vergi Usul Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Yetkili İmza ve Kaşe


A-4

İDARE ADI

topic:

The MINISTRY OF ECONOMY

(General Directorate of Exports)

İŞİN ADI VE NİTELİĞİ :

KALKINMA BAKANLIĞI CARİ YIL YATIRIM PROJE NUMARASI :

YABANCI PARA İLE FİNANSE EDİLEN PROJELER İÇİN FİNANSMAN KAYNAĞI VE İŞİN YABANCI PARA İLE FİNANSE EDİLEN KISMI :

YATIRIM PROGRAMININ YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE TARİHİ VE SAYISI:

İHALE KAYIT NO :

İHALE USULÜ (4734 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE):

İHALE BEDELİ :

İHALE TARİHİ :

İŞİN YAPIMINI ÜSTLENEN FİRMANIN ADI:

İŞİN SÜRESİ:

YERLİ YABANCI İSTEKLİYE AÇIKLIĞI: Yeah: [ ] No: [ ]

YABANCI FİRMA (YABANCI FİRMA VEYA YABANCI FİRMANIN DAHİL OLDUĞU ORTAK GİRİŞİM) KATILIMI:

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine İstinaden Gerçekleştirilen Açık ihalelerde:
  Yabancı firma teklifi var mı? Yeah: [ ] No: [ ]
 • 4734 Sayıtı Kamu İhale Kanununun 20. Maddesine İstinaden Gerçekleştirilen Belli istekliler arasında İhalelerde: Ön yeterlik değerlendirmesinde yer alan yabancı firma, ön yeterlik değerlendirmesini takiben idarece teklif vermeye davet edildi mi?
  Yeah: [ ] No: [ ]
  o Davet edilen yabancı firma ihaleye teklif verdi mi? Yeah: [ ] No: [ ]
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21. Maddesine İstinaden Gerçekleştirilen Pazarlık usulü ihalelerde: İhaleye yabancı firma davet edildi mi?
  Yeah: [ ] No: [ ]
  o Davet edilen yabancı firma ihaleye teklif verdi mi? Yeah: [ ] No: [ ]

İşbu belge, adı geçen firmanın Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi başvurusu değerlendirmesine dayanak teşkil etmek üzere düzenlenmiş olup belgede yer alan bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

YETKİLİ KİŞİ

(İHVANI / İMZASI
MÜHÜR

İşbu belge üzerinde yer alan alanlara ilişkin değişiklik, silme veya ilave yapılamaz.