Our association Quarter Final Match Football Tournament have been announced.

3.After the first set of the week 2 Sırada tamamlayan takımların eşleşmeleri için CLICK HERE