[ad_1]

Explanation : Vietnamese origin 6802.23 and 6802.93 GTİP flour in the classified Granite ithlat company anti-dumping duties being applied in some, Bach Viet Co. Ltd. firması için önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı tespit edildiğinden 0 (zero) olarak yeniden düzenlenmiştir.

The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, 15/12/2017 dated 30271 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.:2017/29) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 6802.23 and 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına yönelik olarak başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 published in the Official Gazette No. Import are based on the regulation on preventing unfair competition.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Ministry: The Ministry of Economy,

b) headquarters: The Ministry Directorate General for Imports,

c) G.T.P.: Customs tariff position,

ç) Law: 14/6/1989 dated 3577 No. The Law on Prevention of Unfair Competition in Imports,

d) Decision: 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation enacted by the Council,

e) Regulations: 30/10/1999 dated 23861 No. Import Regulations on Prevention of Unfair Competition published in the Official Gazette,

f) CHC: The People's Republic of China,

g) Vietnam: The Socialist Republic of Vietnam

ğ) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini

express.

Products subject to investigation

MATTER 4 – (1) Products subject to investigation, 6802.23 and 6802.93 G.T.P. altında yer alan granittir.

(2) Granite, en sert doğal taşlardan birisi olup, its, güneş, donma gibi pek çok tabiat olayına karşı dayanıklılığı ve estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle, günümüzde yapı sektöründe dış cephe ve zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezgâhları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Granitin bu dayanıklı yapısı nedeniyle, düzgün şekilde kesilmesi ve parlatılması da diğer taşlara nazaran daha zor ve zahmetli bir işlem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalınlığında kesilen plakalar, kullanılacağı zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca göre de ebatlanmakta olup; plaka olarak veya ebatlanmış halde pazarlanmaktadır.

current legislation relating to products subject to investigation

MATTER 5 – (1) 6802.23 and 6802.93 GTP’leri altında yer alan granitin ÇHC menşeli olanlarının ithalatı, 10/7/2012 dated 28349 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.:2012/14) within 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir.

(2) On the other hand, 17/2/2016 dated 29627 Imports published in the Official Gazette numbered Communiqué on the Prevention of Unfair Competition (Communiqué No.: 2016/4) ile ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Vietnam menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(3) Besides, 22/10/2004 dated 25621 Supervision of Imports published in the Official Gazette No. Communiqué on the Implementation (Communiqué No.: 2004/15) within, 6802.23 and 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “granit”lerin CIF kıymeti 500 ABD Doları/Ton’un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulanmaktadır.

Application and investigation

MATTER 6 – (1) Vietnam’da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. firm, Vietnam menşeli granit ithalatına, Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2016/4) ile teşmil edilen dampinge karşı önlemle ilgili olarak yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur.

(2) Bahsi geçen firma tarafından yapılan başvuru ve sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmeler ışığında, Regulation 36 ncı maddesi uyarınca, başvuru sahibi firma ve ortaklarının, Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıkları ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(3) Regulation 36 ncı maddesi hükmü uyarınca, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması talebiyle ilgili olarak yerli üreticilerden de görüş talep edilmiş, söz konusu başvuruya ilişkin olarak adı geçen firmanın taleplerinin reddine dayanak teşkil edecek nitelikte bir yanıt alınmamıştır.

Informing interested parties, bilgilerin toplanması

MATTER 7 – (1) Soruşturma açılışını müteakip başvuru sahibi üretici/ihracatçıya ve Türkiye’de yerleşik ithalatçısına/temsilcisine soru formlarına erişimlerini mümkün kılmak üzere bildirimde bulunulmuştur. Ayrıca Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliğine de soruşturma açılışına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

(2) Parties including the time they responded to the questionnaire mail 37 Recognized days. Tarafların süre uzatımı yönünde herhangi bir talebi bulunmamıştır.

(3) İhracatçı Bach Viet Co. Ltd. firması soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Söz konusu firma ayrıca, soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) Soruşturma döneminde başvuru sahibi firmadan soruşturma konusu ürünü ithal ettiği belirlenen ve kendisine soru formu gönderilen ithalatçı firmadan yanıt alınmıştır.

On-site verification investigations

MATTER 8 – (1)Regulation 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmanın Vietnam’daki üretim tesisleri ile idari merkezlerinde 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında yerinde doğrulama incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MATTER 9 – (1) Bach Viet Co. Ltd. firmasının gerek başvuru aşamasında gerekse soruşturma esnasında sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, bahse konu firmanın Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduklarına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(2) Başvuru sahibi firma, soruşturma konusu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Communiqué No.: 2016/4) kapsamındaki 6802.23 and 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı granitlerin üretimini yapmaktadır.

(3) Söz konusu başvuru çerçevesinde, Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2017/29) ile başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır.

Decision

MATTER 10 – (1) Soruşturma sonucunda başvuru sahibi Vietnam’da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. Regulation of the company 36 ncı maddesi çerçevesinde yeni ihracatçı firma olduğu, söz konusu eşyanın üreticisi bulunduğu ve halihazırda soruşturma konusu eşyanın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

(2) Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, anılan firma tarafından üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, Communiqué on the Prevention of Unfair Competition in Importation (Communiqué No.: 2016/4)’in 10 uncu maddesinde yer alan tablonun aşağıdaki şekilde değiştirilerek uygulanması kararlaştırılmıştır.

“G.T.P. Description of goods Menşe /Çıkış Ülkesi Company Anti-Dumping Measures
6802.23
6802.93
Granite Vietnam Dong A Granite Stone Co. 0
Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co.
Bach Viet Co. Ltd.
Other 174 ABD Doları/Ton”

Application

MATTER 11 – (1) Customs administrations, 10 uncu maddede G.T.P.’si, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, Without prejudice to the provisions of other legislation, They charged the exact proportions shown in the face of anti-dumping measures on imports under the free circulation regime.

Force

MATTER 12 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 13 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

[ad_2]