[ad_1]

Explanation : 3907.61.00.00.00 Located in Polyethylene Terephthalate flour GTİP (PET) on imports 2017/10972 sayılı Karar ile açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk

Import Quota and Tariff Allotment Administration Regarding Notification (No: 2018/1) (16.01.2018 t. 30303 s. R.G.)

The Ministry of Economy:

Scope

MATTER 1 – (1) this Communiqué, 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 16/10/2017 dated 2017/10972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.995 It is designated as tone. But, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.332 not exceed tonnes.

Application procedures and principles

MATTER 2 – (1) Applications regarding the tariff quota demand, Ministry of Economy (Ministry) The website (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-imza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) The company is authorized to make an application on behalf of the owner of the electronic signature of the person covered by this Communiqué, 27/12/2017 dated 30283 published in the Official Gazette No. "Electronic Application System Communiqué on Import Operations (Communiqué No.: 2017/3)"Frame is made of.

(3) In applications made under this Communiqué, birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0957-Import License (Protection-Country Based)”, Paper / Paper is selected, this decision. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(4) The application shall not be made because of difficulties that may arise in the electronic environment, Applications can also be physically. application form is then used in Annex 1.

(5) This is the accuracy of the declaration made under the Communiqué and to review related to the imported goods or the Ministry is authorized to make. concerned in cases where discrepancies in the information and documents submitted in the application does not meet demand until the discrepancy is resolved by the applicant. Ministry, if deemed necessary, additional information and documents submitted by originals of documents and information in electronic media may request.

The distribution of tariff quotas

MATTER 3 – (1) Tariff quotas, 14/4/2010 dated 2010/339 Council of Ministers dated on imports was imposed by Decision of the Resolution on the Quota and Tariff Allotment Administration 4 Article in accordance, Distributed by the method according to the first-come-first order of application.

(2) Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 200 not exceed tonnes. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(3) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için, söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş olması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın en az %80’inin ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

Regulation of import licenses, and use notifications

MATTER 4 – (1) Tariff quotas to be made within the scope of import licenses held by the Ministry of imports customs office regarding the registration of customs declaration.

(2) tariff quotas within the framework of the principles and procedures specified in this Communiqué allocations made on behalf of the applicant import license issued by the Ministry and applicants will be notified in electronic form to e-mail addresses located. Notice of Customs and Trade Ministry in electronic media (Single Window System) given 23 document-digit number is located on the historic document. Application has also written notification is not made.

(3) Located in the notification document by the document number and date of declaration required 44 In the box numbered "Certificate Reference Number" and "Document Date" is declared in the area.

(4) The applicant because of the lack of records, the customs authorities, approved the import license fails to record in the Single Window System, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulur. On the statement made by the importer 5 (five) Entry to the customs system built within a business day shall be informed to the Ministry. Otherwise, application having been deemed invalid.

(5) Goods subject to tariff quotas may only be released for free circulation in the period of validity of import licenses. Import licenses issued in the event of physical, The validity period is necessary to return to the ministry after the expiry.

(6) İthal lisansı devredilemez.

Force

MATTER 5 – (1) this Communiqué 8/11/2017 date of entry into force of the publication date to be valid.

Executive

MATTER 6 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.

ATTACHMENTS

  • I 1 – İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
  • EK-2 İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

I-1

IMPORT LICENSE APPLICATION FORM
History: …./…/….
T.C.
The MINISTRY OF ECONOMY
(General Directorate of Imports)
2180 Cad. No: 63 06520 ANKARA Söğütözü

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2018/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. The information contained in this application is correct that, I was legally responsible is not correct, Bakanlık yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, ithal lisansını devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Information and hereby required.

İmza-Kaşe
Adı Soyadı – Unvan

NUMBER OF APPLICATIONS:
IMPORTER INFORMATION
Company name:
Vergi No / TC No: E-mail:
Company Type: The User-Goods Manufacturers; Furniture Manufacturer of industrialists; Geneleksel İthalatçı; New Importer; Other PEP Address
address:
Phone number Ankara Contact Phone Fax
Son İki Yılda Tahakkuk Eden Vergi Miktarı (Income / Institutions) ……………..,…….TL ……………………….TL
INFORMATION ON THE DECLARATION (İthalatçıdan Farklı ise)
Ad Soyad / Title:
Tax number: T.C. identification number:
address: E-Mail:
Phone number: Fax:
SUPPLIER FOR PRODUCER IN THE COUNTRY INFORMATION
Company name:
TR Company Registration No.:
address: Country:
Phone number: Fax:
E-Mail: Web site:
YURTDIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Manufacturer of Different)
Company name:
TR Company Registration No.:
address: Country:
Phone number: Fax:
E-mail: Web site:
IMPORTED GOODS OF THE INFORMATION
gTip (12'at the):
Description:
Intended Use of goods:
Country of Origin: Country Shipment: Delivery method ( FOB, CIF, Other):
Quantity (Kg): FOB Value: Unit Price CIF /(Kg):
Quantity (Piece): CIF Value: Unit Price CIF /(Piece):


I-2

DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO IMPORT LICENSE APPLICATION FORM

1- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. having different unit prices in proforma invoice or commercial products are shown as separate items. product describing clear definition of each invoice items, unit FOB price, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı (gross and net kilograms) shown separately. insurance and freight charges on invoices issued pursuant to delivery CIF also indicated.

2- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 er adet fotokopisi (Sadece fiziki başvurularda istenir.)

3- Fiziki olarak düzenlenmiş ise daha önce alınmış olan ithal lisansının aslı.

[ad_2]