The Ministry of Economy:

Purpose and scope

MATTER 1 – (1) The purpose of this Communiqué, Cam Elyaf Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Rest

MATTER 2 – (1) this Communiqué, 14/6/1989 dated 3577 No. Law on Prevention of Unfair Competition in Imports, 20/10/1999 dated 99/13482 No. of Ministers Decision on Prevention of Unfair Competition in Importation and put into effect by the Council 30/10/1999 dated 23861 No. In Import published in the Official Gazette on Prevention of Unfair Competition Regulation It was prepared based.

Definitions

MATTER 3 – (1) This communiqué last;

a) Ministry: The Ministry of Economy,

b) Cam Elyaf A.Ş.: Cam Elyaf Sanayii A.Ş.’yi,

c) headquarters: The Ministry Directorate General for Imports,

ç) gTip: Customs tariff statistics position,

d) committee: Unfair Competition in Imports Evaluation Board,

e) Egypt: Mısır Arap Cumhuriyetini,

f) TGTC: Position Statistics to split the Turkish Customs Tariff,

g) TUİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ğ) Regulations: 30/10/1999 dated 23861 No. In Import published in the Official Gazette on Prevention of Unfair Competition Yönetmeliği,

h) YUD: The domestic production,

express.

Başvuru konusu ürün

MATTER 4 – (1) Başvuru konusu ürün, “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 GTİP’lerde sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri”dir.

(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

The representativeness of the applicant

MATTER 5 – (1) the evidence presented at the application stage, Regulation 20 nci maddesi uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Cam Elyaf A.Ş. Regulation of the company 18 Article in accordance, tek yerli üretici olarak yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. In this context,, Cam Elyaf A.Ş. firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MATTER 6 – (1) Normal değerin tespitinde Mısır’da geçerli iç piyasa fiyatlarına ulaşılamamış olup oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. YÜD tarafından 2016 yılı için başvuru konusu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, excipients, dolaylı işçilik, energy, packaging, amortisman gibi genel üretim giderleri, satış ve genel idari giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kâr oranı ilave edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespiti için, 2016 yılına ait TÜİK verileri kullanılarak, başvuru konusu ürünün Mısır’dan ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatı, harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında, karşılaştırılmış olup başvuruya konu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu görülmüştür.

Maddi zarar/zarar tehdidi ve nedensellik iddiası

MATTER 7 – (1) Regulation 17 nci maddesi çerçevesinde maddi zarar/zarar tehdidi iddiasının incelenmesi amacıyla şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar bazlı seyri, söz konusu ithalatın pazar payı ve YÜD’ün yurt içi satış fiyatları üzerindeki etkisi, şikâyet konusu ülkenin ilgili ürüne ilişkin üretim kapasitesi ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinin durumu ve soruşturma konusu ürünün stoklarındaki değişim değerlendirilmiştir.

(2) Bu dönemde Mısır menşeli ithalatın birim fiyatlarının genel ithalat birim fiyatlarının oldukça altında olduğu belirlenmiştir.

(3) 2014-2016 yılları arasında söz konusu ürünün tüketiminin artmasıyla birlikte Mısır menşeli ithalatın pazar payının da önemli oranda yükseldiği, tek yerli üretici olan YÜD’ün aldığı pazar payının ise düştüğü anlaşılmaktadır. YÜD’ün büyüyen yurt içi piyasadan pay alamadığı aksine pazar kaybına uğradığı tespit edilmiştir.

(4) Mısır menşeli ithalatın birim fiyatlarının YÜD iç piyasa satış fiyatlarını 2014-2016 yıllarında kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.

(5) 2014-2016 döneminde YÜD’ün yurt içi satış, sınai maliyet ve ticari maliyet gibi ekonomik göstergelerinin yatay seyrettiği; production, ihracat miktarı, istihdam ve kapasite gibi ekonomik göstergelerinde ise bozulmalar yaşandığı görülmüştür.

(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Mısır menşeli ithalatın YÜD üzerinde maddi zarar/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

Decisions and actions

MATTER 8 – (1) Regulation 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, It is understood that there are documents and evidence, Kurul tarafından Mısır menşeli “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 GTİP’lerde sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Investigation, Carried out by the Directorate General.

Questionnaires and information collection

MATTER 9 – (1) Subsequent to an investigation, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirimde bulunulur.

(2) notification, Notification of opening an investigation, non-confidential summary of the application and questionnaire are given access to information on the issues.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Turkish made written and oral communication relating to the investigation. questionnaire and the answers to the related parties other than information that answers all, Belgian, opinions and demands must submit a written Turkish. Presented in a language other than Turkish response, information, Belgian, views and demands are ignored.

(5) The parties concerned, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, Other information considered relevant to the investigation, documents and opinions, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 10 The agent can offer within the time specified in the second paragraph of Article.

(6) claiming the outcome of the investigation may be affected, ancak birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, consumer associations, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi), görüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilir.

(7) The answers to the questionnaire to the parties concerned, Other information available about the investigation, documents and supporting evidence must be submitted in writing with the opinions expressed. name and title of the relevant parties in the written presentation, Address info, E-mail address, telephone and fax numbers are denoted.

(8) Regulation during the investigation 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, certificate and a non-confidential summary of the opinions presented. Non-confidential summary, mainly in the detail would be reasonable to allow bilgin Un to be understood. The parties concerned, In exceptional cases that they may be capable of this information can not be summarized. In such exceptional cases, It should be noted that details of the reasons that can not be summarized.

Deadlines

MATTER 10 – (1) 9 the time to answer a questionnaire to all interested parties as specified in the first paragraph of Article sent the notice provisions, including the period from the date of mailing of the notice concerning the opening of the investigation sent 37 day.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, answer to their opinions about the investigation and questionnaires will start from the date of publication of this communique 37 Can offer in days.

(3) claiming the outcome of the investigation may be affected 9 other parties covered by Article sixth paragraph of, their opinions about the investigation so as to affect the course of the investigation from the date of publication of this communique can offer in the investigation process.

Failure to come to Cooperation

MATTER 11 – (1) Regulation 26 ncı maddesi çerçevesinde, Within the period given one of the interested parties and the desired format is deemed to have come to the necessary information and documents to provide to or be understood that prevents or investigation to deny access to such information and documents or incorrect or that party cooperation in cases of misleading information. Where interim or final determinations within the scope of the investigation such as this, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MATTER 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, It may decide to apply provisional measures during the investigation and precisely measures applicable retroactively.

(2) The concept is no exception and has begun operations in the implementation of measures.

And address of the competent authority

MATTER 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ministry of Economy

General Directorate of Imports

Dumping and Subsidy Research Department

Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. No:63

Çankaya / Ankara

Fax:+90 312 204 8633

E-mail: dms268@ekonomi.gov.tr

The investigation start date

MATTER 14 – (1) Investigation, This is considered to have started on the publication Communiqué.

Force

MATTER 15 – (1) This Circular shall enter into force on the date of publication.

Executive

MATTER 16 – (1) Provisions of this Communiqué are executed by the Minister of Economy.