[ad_1]

Explanation : 2017/2 sayılı tebliğ kapsamında müeyyideli kapatma veya iptal işlemleri geri alınan dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin, yeniden yapılan değerlendirme sonucunda müeyyidesiz kapatılması halinde, gümrük idaresince takibat ve tahsilat sürecine başlanılmış (ödeme emri gönderilmiş, ek tahakkuk düzenlenmiş ve bunlara ilişkin ceza kararları düzenlenmiş ya da haciz işlemlerine başlanılmış vb.) olsa dahi mezkur karar hükümleri çerçevesinde işlemlerin durdurulması, müeyyide uygulanmaya başlanılmış ancak henüz tahsilatı yapılmamış kısımlar için ithalat esnasında alınan teminatların yükümlüsüne iade edilmesi, tahsil edilmiş tutarların ise yükümlüsüne iade edilmemesi gerekmektedir.

Taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması yada iptal edilmesi kararının geri alınması ile ilgili yargı yoluna başvurulmuş olması halinde, mahkemeden “konusuz kalan davanın reddine karar verilmesi” talep edilir ve mahkemesince alınan karar doğrultusunda işlem tesis edilir.

You can reach our link to the relevant notification of the details.

T.C.
CUSTOMS AND TRADE MINISTRY
Customs General Directorate

Number: 41208501-010.06.02

08.06.2017

topic: Müeyyideli Kapatılan ve İptal Edilen
DİİB/Dİİ Hakkında Genelge

08.06.2017 / 25534738
CIRCULAR
(2017/12)

Interest :28.03.2011 date and 2011/20 Circular No..

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının “İhracat taahhüdünün kapatılması” başlıklı 19 Provisions of Article 1 nci fıkrası “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmaların, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde ilgili bölge müdürlüğüne/ilgili gümrük idaresine sunmaları gerekir. Aksi takdirde bu belgenin/iznin taahhüt kapama işlemleri mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak tekemmül ettirilir.” provision,

Anılan Kararın “Yetki” başlıklı 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ise “Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Bakanlık (General Directorate of Exports); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alınan belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; Although it is applied under sanctions within the scope of document / permit, it has not been collected (the original and / or his personal receivables not collected) Guarantees received during import for the part are returned to the company holding the document / permission by the relevant customs office, however, the amounts that were applied to the sanction within the scope of the document / permission and previously collected (the original and / or his personal receivables collected) Following the commitment closure, the relevant document / permit is not returned to the owner company.. ….” The Article.

In this context, müeyyideli kapatma veya iptal işlemleri geri alınan dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin, yeniden yapılan değerlendirme sonucunda müeyyidesiz kapatılması halinde, gümrük idaresince takibat ve tahsilat sürecine başlanılmış (ödeme emri gönderilmiş, ek tahakkuk düzenlenmiş ve bunlara ilişkin ceza kararları düzenlenmiş ya da haciz işlemlerine başlanılmış vb.) olsa dahi mezkur karar hükümleri çerçevesinde işlemlerin durdurulması, müeyyide uygulanmaya başlanılmış ancak henüz tahsilatı yapılmamış kısımlar için ithalat esnasında alınan teminatların yükümlüsüne iade edilmesi, tahsil edilmiş tutarların ise yükümlüsüne iade edilmemesi must.

Taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması yada iptal edilmesi kararının geri alınması ile ilgili yargı yoluna başvurulmuş olması halinde, mahkemeden “konusuz kalan davanın reddine karar verilmesi” talep edilir ve mahkemesince alınan karar doğrultusunda işlem tesis edilir.

İlgide kayıtlı 2011/20 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Information and the need to please.

His Holiness AŞCI
Ministers a.
Undersecretary

[ad_2]