[ad_1]

Explanation : Tek Pencere Sistemi TPS yapılacak başvuruların e-devlet kapısı üzerinden e-başvuru ile yapılmasına 23.11.2017 de başlanacağı hk.

T.C.

CUSTOMS AND TRADE MINISTRY

Risk Management and Control General Directorate

Number : 73421605-106.05

topic : Single Window System-E-Government

22.11.2017 / 29759111
CIRCULAR

(2017/14)

20.03.2012 date and 28239 published in the Official Gazette No. 2012/6 Within the framework of the Prime Ministry Circular on “Single Window System in Customs Services”, efforts to expand the Single Window System continue under the coordination of our Ministry.. As known 2016-2019 E2.3.1 of the National E-Government Strategy and Action Plan. Within the scope of the numbered “Development of Applications for Joint Administrative Services” action, a decision was made to take the “Single Window System e-application application” to the E-Government Gateway..

In this context, Tek Pencere Sistemi “e-başvuru” uygulamasının E-Devlet ile entegrasyonunun sağlanması ve böylelikle hali hazırda https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere linki kullanılarak başvurusu yapılan belgelere dair mükellefçe yapılan işlemler ile yapılan belge başvurularına dair belge izinlerinin düzenlenerek değerlendirilmesi ve ilgili Kurumlarca onaylanması işlemlerinin E-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi hususunda Bakanlığımız ile Ulaştırma, Technical studies between the Ministry of Maritime Affairs and Communication have been completed.

In this direction; 27.09.2016 dated 2016/54 sayılı Genelge kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Ham Elmas Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 89/14391 Concerning the Protection of the Value of Turkish Currency No. 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. and 7. maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-Bİ-0766-Uygunluk Yazısı”, “TPS-Bİ-0894-Üyelik Yazısı (işlenmemiş altın ve gümüş)”, “TPS-Bİ-0895-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı altın ve gümüş)”, “TPS-Bİ-0896-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart platin ve paladyum)”, “TPS-Bİ-0897-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı platin ve paladyum)”, “TPS-Bİ-0898-Üyelik Yazısı (kıymetli taşlar)”,

26.04.2016 dated 2016/20 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 19.02.2011 dated 27851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen “TPS-BSTB-0850-Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri)”,

21.09.2016 dated 2016/51 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ek 2 maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-BSTB-0985-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi”,

22.09.2016 dated 2016/52 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-BSTB-0986-AR-GE ve Tasarım Merkezleri/Faaliyetleri/Projeleri Muafiyet Belgesi”,

24.02.2017 dated 2017/2 sayılı Genelge kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 31/12/2016 date and 29935 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Tebliği (Imports: 2017/1) A-3: İthalinde Belirli Kurumların Belge Düzenleyeceği Muhtelif Eşya Listesi-(f) çerçevesinde düzenlenen “TPS-ÇSGB-0855-Kontrol Belgesi”,

27.09.2016 dated 2016/53 sayılı Genelge kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Product Safety and Control: 2016/23) ve “Atık Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde düzenlenen “TPS-ÇŞB-0857-Metal Hurda İthalatçı Belgesi”, “TPS-ÇŞB-0900- Tehlikesiz Atık İhracat İzni”, “TPS-ÇŞB-0901-Tehlikeli Atık İhracat İzin Yazısı”,

27.04.2016 dated 2016/26 sayılı Genelge kapsamında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (2016/3 No. Product Safety and Control) çerçevesinde “TPS-ÇŞB-0945-Atık İthalatı Uygunluk Yazısı”, “TPS-ÇŞB-0946-Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı”, “TPS-ÇŞB-0948-Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı”, “TPS-ÇŞB-0949-Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı”,

28.04.2016 dated 2016/34 by the Ministry of Economy within the scope of Circular No. 15.06.2012 dated, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0884- Yatırım Teşvik Belgesi”, “TPS-EB-0885- Teminatlı Ön İzin Belgesi”,

27.04.2016 dated 2016/28 by the Ministry of Economy within the scope of Circular No. 2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0931-İthalat Uygunluk Belgesi(Sınır Ticareti)”, “TPS-EB-0932- Sınır Ticareti Belgesi(Export)”,

27.04.2016 dated 2016/31 by the Ministry of Economy within the scope of Circular No. 2002/2 Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0952-KSS İhracat Uygunluk Yazısı”,

02.05.2016 dated 2016/39 by the Ministry of Economy within the scope of Circular No. 12/07/2008 dated 26934 published in Official Gazette No. (Export:2008/12) sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’in 2 Article of; (a) and (b) bentleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0953- Bedelsiz İhracat İzni”,

30.06.2016 dated 2016/47 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığınca 15.06.2012 dated, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0981-Investment Incentive Certificate(Amount)”, “TPS-EB-0982-Teminatlı İthalat İzni(Amount)”,

04.10.2017 dated 2017/10 Circular No. kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2017/1 Import Communiqué No. Oct:3 e maddesi ve 87/12028 karar sayılı Tüzük çerçevesinde düzenlenen “TPS-EGM-0860-İthalat Uygunluk Yazısı”, “TPS-EGM-0861-İhracat Uygunluk Yazısı”,

26.04.2016 dated 2016/24 sayılı Genelge kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-ETKB-0867-PİGM Uygunluk Yazısı”,

28.04.2016 dated 2016/35 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından 17.01.2005 dated 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararı ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12) çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0878-Dahilde İşleme İzni”,

18.04.2016 dated 2016/18 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134 üncü maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0910-Geçici İthalat İzni”,

21.04.2016 dated 2016/19 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu’nun 16 ıncı maddesi ile 2009/15481 sayılı BKK’nın 4 ila 12 inci maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0933 Nihai Kullanım İzni”,

05.05.2016 dated 2016/41 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu’nun 123 ila 127 inci maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0971-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni”,

18.01.2017 dated 2017/1 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Takas İşlemlerinde KKDF Uygulamasına İlişkin 2017/1 Sayılı Genelge çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0991-Takas İşlemleri Takip Formu”,

11.10.2016 dated 2016/59 sayılı Genelge kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0858-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi”, “TPS-GTHB-0879-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi”, “TPS-GTHB-0880-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi”, “TPS-GTHB-0881-Veteriner İlaç Hammadesi İthalat Uygunluk Belgesi”,

27.04.2016 dated 2016/32 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği çervesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0903-Uygunluk Yazısı (Plant Quarantine)”,

26.04.2016 dated 2016/22 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Production of Other Products with Enzyme Content and Organic Sources, İthalatı İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ile 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0906-Gübre İthalatçı Kayıt Belgesi”, “TPS-GTHB-0912-Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı”, “TPS-GTHB-0913-Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin Numune İthalat Yazısı”, “TPS-GTHB-0915-Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı”, “TPS-GTHB-0917-Kimyevi Gübreler Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön İzni”, “TPS-GTHB-0960-Gübre İhracatçı Kayıt Belgesi”,

27.04.2016 dated 2016/29 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği (Product Safety and Control) çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0934-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün)”, “TPS-GTHB-0935- Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem)”, “TPS-GTHB-0936-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün)”, “TPS-GTHB-0937-Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün)”, “TPS-GTHB-0938- Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan)”,

28.09.2016 dated 2016/55 sayılı Genelge kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde düzenlenen “TPS-HM-0862-Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin Yazısı”,

27.04.2016 dated 2016/30 sayılı Genelge kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen “TPS-KTB-0865-Ekspertiz Belgesi”,

07.10.2016 dated 2016/57 sayılı Genelge kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2014 dated 29222 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan“İthalat Tebliği (Imports: 2015/1) Madde 15” çerçevesinde düzenlenen “TPS-SHGM-0854-Uygunluk Yazısı”,

07.10.2016 dated 2016/56 sayılı Genelge kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2016/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 19. maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-SPK-0889-Uygunluk Yazısı”,

27.10.2016 dated 2016/60 sayılı Genelge kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’nün 14. and 15. agents, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’ nin 61. 62. 63. and 66. maddeleri ile 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği’nin 15. maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-TAEK-0852-Uygunluk Yazısı (Düşümlü)” ve “TPS-TAEK-0893-Uygunluk Yazısı (Tek Kullanım)”

Regarding the documents, the applications to be made to the Single Window System are made through the E-Government Gateway. 23.11.2017 found appropriate from.

In this context, the applications to be made regarding the documents mentioned above will be made from the link regarding the Single Window System service under the Ministry of Customs and Trade at the E-Government Gate..

Information and the need to please.

His Holiness AŞCI

Ministers a.

Undersecretary

[ad_2]