[ad_1]

Explanation : Gümrüklere gelen serbest bölge adresli eşyalar hakkında Genelge

General Directorate of Free Zones 2003/02 Circular No. (Addressing the goods Free Zone)

No : 2003/2
Release Date : 23/09/2003
Effective Date : 23/09/2003
Not: 2018/1 and 2013/4 sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler işlenmiş olup 2003/2 numbered
Genelge aşağıdaki haliyle geçerlidir.

CIRCULAR 2003/2

MATTER 1 – (1) (Different, 2018/1 Circular No.) Gümrüklere gelen serbest bölge adresli eşyanın gerekli gümrük ve beyan işlemleri yapıldıktan sonra doğrudan serbest bölgeye girişinin yapılması esastır.

MATTER 2 – (1) (Different, 2018/1 Circular No.) Aynı parti kapsamında tek bir konşimentoya bağlı olarak gümrüklere gelen mallardan bir bölümünün serbest bölge adresli olması halinde,bu malların herhangi bir geçici depolama mahalli veya gümrük antreposuna konulması ve en geç kırk beş gün içinde ve tek parti halinde buralardan çıkarılarak serbest bölgeye gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu mallar, serbest bölgeye fiili girişleri yapıldıktan sonra satış işlemine konu edilebilir. On the other hand, kırk beş günden fazla bir süredir beklemekte olan malların serbest bölgeye girişine izin verilmeyecektir.

MATTER 3 – (Different, 2013/4 Circular No.) (1) İkinci maddede belirtilen nitelikteki mallar dışında kalan ve serbest bölge adresli olduğu halde bir gümrük antreposuna veya geçici depolama mahalline konulmuş malların serbest bölgeye girişine izin verilmeyecektir. Aksine hareket eden kullanıcının faaliyet ruhsatı Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

(2) (Different, 2018/1 Circular No.) But, üretim ruhsatı sahibi kullanıcıların yüksek tonajlı girdi ihtiyaçlarının nakliyesi esnasında ortaya çıkacak demuraj ve benzeri maliyetlerin azaltılmasını teminen; söz konusu kullanıcılarca, bu kapsamdaki mallarının serbest bölgeye sevk öncesinde gümrük antreposuna veya geçici depolama mahalline konulması hususunda Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüne istinaden Genel Müdürlükçe firma bazında izin verilebilir. İzin kapsamında yapılacak sevkiyatlar Bölge Müdürlüğünün gözetimine tabidir.

(3) Regional Directorate, mallarını gümrük antreposuna veya geçici depolama mahalline koyan üretim ruhsatı sahibi kullanıcılardan, fatura kapsamı malların, miktarı ile antrepo ve serbest bölge arasındaki mesafe dikkate alınarak makul süre içerisinde serbest bölgeye sevk edileceğine dair taahhütname alır. Kullanıcıların, her bir fatura kapsamı malın bölgeye sevkinin tamamlanmasını müteakiben, Bölge Müdürlüğüne durumu tevsik eden dilekçe ile müracaatı ile
birlikte, fatura başına alınan taahhütname kapatılır.

MATTER 4 – (1) 2001/3 Sayılı Genelge iptal edilmiştir.

MATTER 5 – (1) This Circular enters into force on the date of publication

[ad_2]