Question : Created by the Customs and Foreign Trade Law Basic Legal Texts What are?
Reply: basic legal texts are forming the Customs and Foreign Trade Legislation;

· 4458 Customs Law No.

· Import Regime Decision

· Export Regime Decision

· Standardization of Foreign Trade Regime Decision

· Law on the Protection of the Value of Turkish Currency

· Free Zones Law

· 4926 No. Anti-Smuggling Law

· Value Added Tax Law

· Special Consumption Tax Law

Question : What does it mean goods in free circulation?
Reply: provisions of international agreements to which Turkey is a party and without prejudice, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca Türk menşeli sayılan eşya serbest dolaşımda bulunan eşyadır.
Question : What requirements must be fulfilled in order to enter the free movement of goods?
Reply : release for free circulation of goods from the customs territory of Turkey; The implementation of trade policy measures, It is possible with the completion of the other transactions contemplated the importation of goods and the collection of taxes legally due and the fulfillment of other financial obligations.
Question: What is the Transit Regime?
Reply: Import duties and trade policy measures, not subjected to customs procedures related to export finished goods and goods not in free circulation, Transported from one point to another within the customs territory of Turkey enters the transit regime under customs supervision.
Question : What are the documents instead of Customs Declaration?
Reply : Letter of the Embassy declaration is made in accordance with applicable customs regime, Courier Letter, TIR Karnesi, ATA Carnet, The goat List, documents such as declaration en Douane accepted customs declaration.
Question: What is the Inward Processing Regime?
Reply: Inward Processing Regime; serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanmak suretiyle veya bu amaçla serbest dolaşıma giren ya da eşdeğer eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir veya daha fazla işlem görerek, işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Which are based on the expulsion of the product obtained, The realization of collateral in case of export or a return of the tax regime.
Question : What are the processing operations can be done with the Inward Processing Regime?
Reply : Inward Processing processing activities in Legislation;

·Installation of Goods,

· Establishing

· combining with other goods

Subjecting labor, including, processing, regeneration, During the repair process, including making regular on-site completely or partially included even if the product is consumed but treated, enabling or facilitating the production of these products implies the use of some predetermined items.
Question: What are the products that can be imported within the scope Inward Processing Regime?
Reply: The raw material used in obtaining the treated substrate,, excipients, yarı mamul, mamul ile işlem görmüş ürünün bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını sağlayan madde (including fuel and oil) or substance which provides for continuity of service (yedek parça vb.) and packaging material can be imported enterprises.

İşletme malzemesi ifadesinden ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (excluding energy and fuel), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzemenin anlaşılması gerekmektedir. Bununla birlikte şartlı muafiyet çerçevesinde ve belge/izin kapsamında yapılacak işletme malzemesi ithalatında, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil edilir ve ticaret politikası önlemleri uygulanır
Question : What is the Temporary Importation? Permit Where to buy?
Reply: Customs Law 128 Temporary import regime in Article, serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır. Geçici ithalat izni için Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu ve ilgili belgelerle birlikte gümrük müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.
Question : What are the types of Temporary Import?
Reply: Within the framework of Temporary Import Regime, eşyanın tam muafiyet ya da kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilmesi mümkündür. Tam muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyanın vergileri teminata bağlanmakta ve söz konusu eşyanın yurt dışı edilmesi durumunda alınan teminat iade edilmektedir. Kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyadan ise Türkiye Gümrük Bölgesinde kaldığı her ay için söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergilerin %3’ü tahsil edilmekte ve eşyanın yurt dışına gönderilmesi durumunda tahsil edilen vergiler geri verilmemektedir. Türkiye Gümrük Bölgesine tam muafiyet ve kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilebilecek eşya ilgili mevzuatta belirlenmiştir. Tam muafiyet ve geçici muafiyet kapsamında geçici ithal edilebilecek eşya türlerine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Question: The temporary staying period in Turkey the goods are imported and this can be extended up what is like?
Reply: The legislation on the Temporary Importation, bir takım eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabileceği süre belirlenmiştir. Kalış süresi belirlenmeyen eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’nde kalış süresi ise, eşyanın özelliği ve eşya sahibinin talebi doğrultusunda gümrük müdürlükleri tarafından belirlenmektedir. Force the extension of the time given in the presence of the reasons there are possible, ancak eşya mülkiyetinin devredilememesi veya eşyanın uzun süreli yatırımlarda kullanılması halleri dışında 24 For more than month extension can be made.
Question : Export Regime and what is the actual export?
Reply : İhracat rejimi serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Fiili ihracat ise ihraç edilmek istenen eşyanın, cases where the relevant export declaration during the registration and qualification, gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesidir.
Question : What is Outward Processing Regime? What are the facilities provided in the framework of this regimen?
Reply : Customs Law 135 Processing Regime in Article, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır. Outward Processing Regime from said motion definition, üretim maliyetlerini azaltarak rekabet güçlerini arttırmak isteyen üreticilerin, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yaptıkları işleme faaliyetleri olarak tanımlanması da mümkündür. Outward Processing Regime, the benefits can be summarized as follows;

· Turkey can benefit from cheaper labor outside the Customs Territory,

· Türkiye Gümrük Bölgesi’nde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan işleme faaliyetlerini gerçekleştirebilirsiniz,

· You can make the repairs your machine needs to be repaired abroad
Question : Do you need to pay back taxes on the importation of goods sent abroad for the purpose of repair?
Reply : Tamir amacıyla yurt dışına gönderilen eşyanın geri dönüşünde serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanır. Repairs of the said goods, Under guarantee, söz konusu eşyadaki imalat hatasının düzeltilmesi gibi nedenlerle yapılmış olması ve karşılığında herhangi bir ödeme yapılmamış olması durumunda, söz konusu eşya serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girmektedir. Which cases were identified in the legislation will not be fully exempt. The payment of a fee in exchange for the said repairs, eşyanın gümrük kıymeti tamirat bedeli üzerinden, eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki vergi oranı ve vergilendirmeye ilişkin diğer unsurlara göre belirlenir.
Question : What is the return to their source? Defective, What should be done for incoming goods in contravention of the provisions of the contract?
Reply : returned to their source, goods, where it is sent back by the importer. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmiş ancak herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmamış eşyanın, Get the goods to warehouse or goods in free circulation, mahrecine iade edilmesi mümkündür. But, mahrecine iade edilen eşyanın serbest dolaşıma sokulması nedeniyle ödenen vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması, söz konusu eşyanın kusurlu veya sözleşme hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilebilmesi için gerekli ilk kullanım dışında kullanılmamış olmasına bağlıdır.
Question : What is HS?
Reply : GTİP’in açılımı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’dur Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. This code first 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) code, 9- 10 opened position indicating codes due to the different tax treatment of our figures Article, 11-12 th numbers are used to indicate the statistical codes.
Question : Binding Tariff Information (BTB) what?
Reply : BTB, bir gerçek veya tüzel kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırılmasına ilişkin idari bir karardır.
Question: Furniture in general the circumstances in which liquidation shall apply?
Reply: Customs Law 177 nd under Article, · Geçici depolama yerlerinde ve antrepolarda bulunan ve Kanunda belirtilen süreler zarfında gümrük işlemleri tamamlanmayan veya süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın çabuk bozulma ve telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan, · 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiye edilecek duruma gelen eşya tasfiye hükümlerine tabi tutulur.
Question: Who can follow the work of the customs administration?
Reply : Customs Law 5 pearl according to Article; all persons, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Representation, There two ways, directly or indirectly. Doğrudan temsil durumunda temsilci başkasının adına hareket eder, dolaylı temsilde ise temsilci kendi adına ancak başkasının hesabına hareket etmektedir. Gümrük Kanunu uyarınca dolaylı temsil ancak gümrük müşavirleri tarafından yapılabilmektedir.
Question : What does the Certificate of Origin and Certificate EUR.1?
Reply : The certificate of origin is a document showing the preferred article of the non-originating. EUR.1 Dolaşım Sertifikası ise ihraç konusu eşyanın akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildirir belgedir diğer bir anlatımla EUR.1 Belgesi eşyanın tercihli menşeini tevsik etmektedir.
Question : What is the supplier's declaration?
Reply : Suppliers Declaration, From Turkey to the Community or from the Community to Turkey dispatched Pan- The European cumulation of origin of goods originating in one of the countries included in the system, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında, tercihli muameleden yararlanabilmek amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda, origin is used as supporting documents, eşyanın ilgili tercihli menşe kurallarını sağladığını ve beyan sahibinin bu beyanı destekleyici her türlü kanıtı ibraz etmeye hazır olduğunu göstermektedir.
Question : What is the Document Form?
Reply : Form Document in the article document shows preferential origin such as EUR.1. Ancak Form A belgesi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tercihli rejimden yararlanması istenilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılmaktadır. Bu itibarla Form A da eşyanın tercihli menşeini göstermekle birlikte EUR.1 Belgesinden farklıdır.
Question : certificate of origin which is issued for the goods covered by the ECSC?
Reply : ECSC products are excluded from the customs union established between the EU and Turkey. Bu nedenle söz konusu ürünlerin ticaretinde de tercihli menşe kuralları işlemekte ve söz konusu ürünlerin tercihli menşei EUR.1 Belgesi ya da fatura beyanı ile tevsik edilmektedir.
Question : What does it mean Warehouse?
Reply: Warehouse; ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın konulabildiği yerlerdir. Antrepoda bulunan eşya antrepoda bulunduğu müddetçe gümrük gözetiminde kalır ve bu süre zarfında eşyaya terettüp eden vergiler ödenmez.
Question: What is the ATR Movement Certificate?
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ‘da A.TR Dolaşım Belgesi; Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge olarak tanımlanmaktadır. A.TR Dolaşım Belgesi ilişkili olduğu eşyanın gümrük birliğinde serbest dolaşımda olduğunu göstermektedir. Bu itibarla gümrük birliği kapsamındaki bir ülkeden gelen ancan A.TR Dolaşım Belgesi bulunmayan bir eşyaya 3 Applicable tax rates are applied to third countries. A. TR Movement Certificates of our country, is organized by the Association of Turkey Chambers and Commodity Exchanges.
Question : "Free Movement of Goods" What is?
Reply: Free Movement of Goods; Tümüyle Türkiye veya Toplulukta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, necessary customs duty, It has been collected duties and taxes of equivalent effect, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır. In this respect there is a difference between the origin and concept of free movement.
Question : ATR for goods in the Free Zone Movement Certificate editable?
Reply : According to Customs Regulations, Türkiye'den serbest bölgelere gönderilen eşyaya ilişkin olarak düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı her türlü eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla, serbest bölgeye giriş aşamasında veya transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için de, bölgeye giriş aşamasında ön statü belgesi düzenlenmektedir. Free Zone exports to the EU in, ihraç eşyasına ilişkin A.TR Dolaşım Belgesi düzenletilmek istenmesi durumunda, ilgili Oda’ya ve gümrük idaresine eşyaya ilişkin ön statü belgesi ibraz edilmesi gerekir.
Question : The goods' customs value "definition?
Reply: The customs value of goods, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, Gümrük Kanunu çerçevesinde belirlenen kıymettir. The customs value of imported goods is the cost of goods sold. Sale price, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta Gümrük Kanunu uyarınca gerekli düzeltmelerin de yapıldığı fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.
Question : How to determine the customs value of goods?
Reply : The customs value of goods following 6 It is determined according to the method;

1. Sales value method,

2. The transaction value of identical goods method,

3. The transaction value of similar goods method

4. Reduction method,

5. The computed value method

6. Last method,