VERGI AFFI-1

2M Accredited Customs Brokerage and Consulting Services Inc.. as 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümleri çerçevesinde hazırlanan bu çalışmada yer verilen konular genel bilgilendirme amaçlı olup, kamuya açık kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Firmanızı etkileyecek herhangi bir aksiyon almadan evvel yetkin bir profesyonel uzmana danışılmasında yarar görülmektedir. Çalışma ile yapılandırmadan istifade etmek isteyen yükümlülerin yasaya daha hızlı ve kolay nüfuz edebilmeleri hedeflenmiştir. Asıl olan mevcut yasa ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bu kapsamda gerçekleştiren/gerçekleştirilecek alt düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslar dikkate alınarak değerlendirme ve işlem yapılması gerekmektedir.

30425 Sayılı, 18.05.2018 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun ile Maliye Bakanlığı, customs and trade Ministry, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) alacaklarıyla ilgili düzenleme ve yapılandırmaya gidilmiştir.

7143 sayılı Kanunun 1’inci maddesi d fıkrası ile 31.3.2018 Since (including this date) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 Customs duties are followed according to the provisions of Law No., Administrative fines, interest rates, default interest, gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Kanunun 1/2-b maddesinde Gümrük Vergileri tanımına da yer verilmiştir. According to this; “Gümrük Vergileri: In accordance with relevant legislation on goods imported or exported and Customs applied and monitored and collected in customs duties charged by the apartments attached to the Ministry of Commerce, Other taxes, All of the taxes and charges having equivalent effect,” içermektedir.

Düzenlemede dikkat çeken bir husus ise yapılandırmanın kesinleşmiş alacak, kesinleşmemiş alacak, kendiliğinden bildirim, inceleme gibi dört ayrı başlık altında toplandığı görülmüştür.

Alacakların yapılandırma kapsamında değerlendirilebilmesi için gümrük alacağına ilişkin gümrük yükümlülüğünün 31.03.2018 Since ago (including this date) doğması ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, overdue interest, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezası türlerinden olması gerekmektedir.

7143 sayılı Kanunda 6736 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen bir önceki düzenleme ile gümrük vergi alacaklarının yine aynı biçimde sınıflandırıldığı görülmüştür. Yapılandırma kapsamında bir indirimin söz konusu olabilmesi için öncelikle alacağın vergi aslına bağlı olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Zira kanun yapıcı vergi aslına bağlı olan alacaklar ile vergi aslına bağlı olmayan alacaklar konusunda farklı indirimler öngörmektedir. Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezalarının ne anlama geldiğini de burada açıklamak gerekir ise, tutarının belirlenmesinde bir vergi alacağının dayanak olarak alındığı para cezalarıdır şeklinde tanımlanır.

Yine gümrüklenmiş değerin dikkate alınarak hesaplanan idari para cezalarında da farklı indirim oranlarının öngörülmesi nedeniyle, bu tabirin ne olduğunun da bilinmesi yararlı olacaktır. 4458 The Customs Law No. 3/26 maddesine göre Gümrüklenmiş Değer Deyimi: Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CİF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade etmektedir.

Yapılandırmada yine indirim oranı konusunda, alacağın kesinleşmiş ya da kesinleşmemiş olması konusunun belirleyici olduğu görülmektedir. Alacağa ilişkin olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Kanun kapsamında birlikte değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

also, 7143 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçluların bu Kanunun yayımı tarihini (yayım tarihi 18.05.2018) izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 July 2018 up to date) ilgili idareye başvurmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA TAKİP EDİLEN KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN KAPSAMINA (İHTİRAZİ KAYITLI İŞLEMLER/İŞTİRAK HÜKÜMLERİ DAHİL) NELER GİRMEKTEDİR?

Customs and followed by collection of receivables apartment attached to the Ministry of Commerce as of the date of publication of this Law (including this date);

a)In cases where the outstanding matured with all or part of the unpaid customs duties have not yet found the time to pay interest attached to them, overdue interest, The late payment penalties such as ferry public claims rather than until the date of publication of this Act Yi-PPI-month rate of change amount to be calculated on the basis, The only outstanding receivables Yi-PPI-month rate of change rather than take the case to consist fer fer amount will be calculated on the basis, time and in the manner specified in this Act provided that the payment of customs duties completely dependent on interest, overdue interest, Depending never cut all of the administrative penalties such as late payment penalties and original ferry public claims, including those paid before the date of publication of this Law, (7143 SK, 2/2-a)

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’si, (7143 SK, 2/2-b)

c) 30% of the cut administrative fines, depending on the duty paid value of all goods and customs duties if the original interest attached to them, overdue interest, late payment penalties such as ferry public claims rather than until the date of publication of this Act Yi-PPI monthly exchange rates specified in the articles of this law amount to be calculated by taking the time and manner fully repaid, provided interest rates related to actual receivables by 70% the rest of the sentence, overdue interest, All of the ferry as the public will delay hike, (7143 SK, 2-c)

Tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmüştür.

d) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında bu maddenin (a) bendi hükmü uygulanır hükmü ile bu tür alacakların da kesinleşmiş alacak olarak yapılandırılacağı anlaşılmaktadır. (7143 SK, 2/3)

KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARIN (İŞTİRAK HÜKÜMLERİ DAHİL) HANGİLERİ AF KAPSAMINDADIR?

a) As of the date of publication of this Law filed a lawsuit before the courts in the first instance or the duration of the litigation which had not yet replenishment, or ex officio tax assessment made by the administration with the accrual related to customs duties; vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, interest, overdue interest, gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; time specified in this Act and the payment of tax if they so completely / 50% of customs duties, interest, overdue interest, Depending on the default increment and never cut tax penalties / fines and administrative penalties for all of this depends on the time delay is waived. He was born as of the date of publication of the law relating to customs duties and obligations of administrative appeal or administrative appeal authority has expired on the accruals which have been transferred to this provision shall apply. (7143 SK, 3/1)

b) According to the interest as of the date of publication of this Act have not passed the appeal or the appeal period or appeal / appeal or an appeal to the road or demand correction of decision-expired or has been referred to the decision of the correction of replenishment, or ex officio tax assessment made by the administration with the accrual related to customs duties, In determining the principal will be paid according to this article, the imposition of this law's publication date / amount accrued in the last stage which is located prevail. (7143 SK, 3/2)

The most recent decision was made prior to the date of publication of this Law;

b1)In case of a decision to leave, ilk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergilerin/ gümrük vergilerinin %20’si ile bu tutara ilişkin faiz, The default interest and late payment penalties in place until the date of publication of this Act Yi-PPI-month rate of change amount to be calculated on the basis; time specified in this Act and the payment of tax if they so completely / 80% of the remainder of the customs duties, interest, overdue interest, It will cut tax penalties and late payment penalties, depending on the original / administrative fines related to these criminal of all time delays, (7143 SK, 3/2-a)

b2) In case of a decision regarding the approval or amendment ratification, approval of the tax / customs duties all, terkin edilen vergilerin/ gümrük vergilerinin %20’si ile bu tutarlara ilişkin faiz, The default interest and late payment penalties in place until the date of publication of this Act Yi-PPI-month rate of change amount to be calculated on the basis; time and in the manner specified in this Act provided that the payment of taxes is completely deserted / remaining 80% of customs duties, interest, overdue interest, It will cut tax penalties and late payment penalties, depending on the original / administrative fines related to these criminal of all time delays, Is waived. But, In the case that the provisions of the first paragraph of the decision to break the latest decision, In the case of partially disturbing part of this paragraph to be the decision approving ratification parts (b) bands, paragraph shall apply to broken parts. (7143 SK,3/2-b)

c) As of the date of publication of this Act only to tax penalties / fines related administrative cases concerning liability in case of being opened by customs; (7143 SK, 3/3)

ca) They never connected the penalty, taxes / customs duties or be paid before the date of publication of this Law 2 inci maddeye ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının, (7143 SK, 3/3-a)

cb) Never cut regardless of the tax penalty / from administrative fines related to customs obligations in the phase mentioned in the first paragraph of this article that 25% of the penalty, The second clause; (a) 10% of the sentence in which the stage specified in subparagraph, (b) 50% of the amount approved in the penalty phase in specified in subparagraph, while 10% of the penalties specified in this Act shall be canceled and the penalty provided fully repaid the remaining, (7143 SK, 3/3-b)

cc) Never cut without tax penalties attached to / related to the customs debt relating to administrative fines in the event that the decision of breaking the latest decision of the 25% penalty, In case of a decision approving partially partially disrupt, The second paragraph and approved parts (b) In the framework of the principles in subparagraph, According to half of the interest rates in the aforementioned paragraph, Deteriorated for 25% of moieties, time and manner specified in this Act provided fully repaid the remaining penalty, (7143 SK, 3/3-c)

Tahsilinden vazgeçilir.

) Of this paragraph (b) and (c) the provisions of subparagraph, it also applies to any tax penalties are imposed irrespective of the tax will never be litigated together with. (7143 SK, 3/3-ç)

cd) Of the article with respect to administrative fines depending on the cut-bonded article in which a fine phase value indicated in the first paragraph 15%, The second clause; (a) In the penalty phase mentioned in paragraph within 5% of, (b) 30% of the amount approved in the penalty phase in specified in subparagraph, The penalty is 5% of the leave, 15% of the penalties in the event of existence of the decision to break the latest decision, In case of a decision approving partially partially disrupt; upheld by the ratification of the approval or amendment of the penalty appeared to have been approved in the decision of 30%, The penalty is 5% of the leave, 15% of the deteriorated portion, time and manner specified in this Act provided that the penalty be waived fully repaid the remaining. (7143 SK, 3/3-d)

d) As of the date of publication of this Law, third paragraph, and outside the scope of this Act 1 The first paragraph of the Article (b) subparagraph within the scope of administrative monetary penalties and administrative sanctions for the unexpired period in the event of litigation or lawsuits being filed against decisions, 50% of the sentences in which the stage indicated in the first paragraph of this article, The second clause; (a) 20% of the sentence in which the stage specified in subparagraph, (b) all of which have been certified in the penalty phase in specified in subparagraph, leaving the penalty is 20% of the, 50% of the penalties in the event of existence of the decision to break the latest decision, In case of a decision approving partially partially disrupt; In case of a decision of approval or ratification of the amendment for ratification by all the penalties it is certified, leaving the penalty is 20% of the, time specified in this Act deteriorated portion of 50% with this instead of ferry will be applied to penalties of this Act publication date until Yi-PPI-month rate of change amount to be calculated on the basis and manner fully paid is waived the condition that the remaining punishment. (7143 SK, 3/4)

e) cut tax penalties because of participation in relation to the period covered by this Act in, The third paragraph of this article shall ones punished (b) and (c) Benefits as described in subparagraph. In this case, vergi cezasına uygulanan gecikme zammı yerine bu

Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın da bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şarttır. (7143 SK, 3/6)

f) The final decision will be taken as the basis for the determination of credit payable pursuant to this Article, the assessment / accrual for granted and the date of publication of this Law (including this date) the decision that has been conveyed to one side before. (7143 SK, 3/7)

UZLAŞMA HÜKÜMLERİ BAŞVURUSU KAPSAMINDAKİ ALACAKLARDA GÜMRÜK İDARESİ AÇISINDAN DURUM NEDİR?

As of the date of publication of this Law; It was referenced in order to benefit from the provisions reconciliation, day of reconciliation or compromise is not given, the day has come or not achieved consensus, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanabilmektedir. Ayrıca Kanunun 3üncü maddesinde yer alan kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile 4 üncü maddesinde yer alan inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerden yararlananların 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamayacakları ayrıca hüküm altına alınmıştır. (7143 SK, 3/8)

On the other hand; 31.03.2018 Since (including this date) önce Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaşma sağlanmış olan alacakların yapılandırma kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu ise yine Bakanlığın bir önceki yapılandırmada verdiği görüş dikkate alındığında, 31.03.2018 tarihinden önce uzlaşma sağlanmış ve henüz ödenmemiş olan alacakların kesinleşmiş alacaklar olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, yeni yasada da bu kapsamdaki alacakların 7143 sayılı Kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümlerinden faydalanması mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

MAHKEME KARARIYLA KESİNLEŞTİĞİ HALDE YÜKÜMLÜYE TEBLİĞ EDİLMEYEN ALACAKLAR DA AFTAN YARARLANABİLİYOR MU?

Yeah. Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmaktadır. (7143 SK, 4/3)


İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLARIN HANGİLERİ AF KAPSAMINDA BULUNMAKTADIR?

a) With respect to the period covered by this Act, In case that started before the date of publication of this Law, If the tax inspection is not completed, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyladevam edilir. All of these operations after completion of the assessed tax of 50% to this amount to delay the publication date of this Act instead of interest Yi-PPI-month rate of change based on the amount to be calculated after this date will calculate the time to sue determined upon notification of the notice until the deadline delay interest, Depending on the actual tax penalty of 25% in non-criminal; bulunularak a written appeal within thirty days from the date of notification of the notice, two-month period of 50% of the original tax payable in six equal installments on the condition that it appeared to begin in the first month following the notification of payment notice, Depending on the actual tax penalty of 75% in non-criminal, tax applied to all of the delay interest until the date of publication of this Law and depending on the actual tax penalty is waived. (7143 SK, 4/8-a)

b) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tahakkuk üzerine bu fıkranın (a) bendinde belirtilen şekilde belirlenen tutarın, aynı bentte belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tahakkuk üzerine bu fıkranın (a) bendinde belirtilen şekilde belirlenen tutarın, aynı bentte belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. (7143 SK, 4/8-b)

c) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile bu madde hükmünden yararlananlar, also 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar. (7143 SK, 4/6)

ç) Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır. (7143 SK, 4/8-b)

YÜKÜMLÜ TARAFINDAN BEYAN EDİLMEYEN AYKIRILIKLARIN KENDİLİĞİNDEN BİLDİRİMİ DURUMUNDA NE OLACAKTIR?

Yasanın 4/10-c maddesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununa ve ilgili diğer kanunlara göre

tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının, tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmektedir. (7143 SK, 4/10-c)

Gümrük mevzuatı uyarınca verilen vergi aslına bağlı olmayan idari para cezalarının kendiliğinden beyana konu olup olmayacağı değerlendirilmesine yönelik olarak ise; bir önceki 6736 Law No. 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının © bendi hükmü dikkate alınarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen görüşte, düzenlemenin vergi kaybına sebep usulsüzlüklere ilişkin ve vergi kaybını gidermeye yönelik olduğu, because of, ilgili usulsüzlüğün herhangi bir vergi kaybına sebep olmadığı hallerde anılan hüküm uygulanamayacağından, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının kendiliğinden beyan kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmadığı belirtildiğinden, bun görüşünün yeni yasa içinde geçerli olduğu değerlendirilmektedir.

Aykırılıkların kendiliğinden beyanı işlemlerinde Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresince yapılan bir tespit olup olmadığı hususunun değerlendirmeye alınıp alınmayacağı konusunda ise, Ministry 6736 sayılı bir önceki yapılandırma yasasında verdiği “gümrük idaresinin tespitinden önce” şeklinde bir ön şart zikredilmemiş olmasına rağmen, Customs Law 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının genel hüküm olması sebebiyle, söz konusu Kanun kapsamında yükümlüler tarafından yapılacak kendiliğinden beyanlarda daha önce gümrük idaresince aynı konuda tespit olup olmadığı hususu Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.09.2014 dated, 2888552 sayılı Dağıtımlı Yazısı çerçevesinde araştırılacaktır.” yönündeki görüşünün yeni yapılandırma yasası içinde geçerli bulunduğu düşünülmektedir.

6183 SAYILI KANUN VE İLGİLİ KANUNLAR UYARINCA TECİL EDİLMİŞ VE TECİL ŞARTLARINA UYGUN OLARAK ÖDENMEKTE OLAN AMME ALACAKLARI AF KANUNU KAPSAMINDAMIDIR?

7143 Law No. 9/9 uncu fıkrası “Bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımı tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit

tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.” hükmü gereği 6183 sayılı Kanun ve ilgili kanunlar uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Kanun hükümlerinden yararlanmasına olanak verildiği anlaşılmaktadır. (7143 SK, 9/9)

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI YAPILANDIRM KAPSAMINA GİRMEKTEMİDİR?

7143 sayılı Kanunun “Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1 Of the Article (d) bendinde “31/3/2018tarihinden (including this date) before 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı

tahsil daireleri tarafından 6183 Customs duties are followed according to the provisions of Law No., Administrative fines, interest rates, default interest, The hike will be delayed, hakkında uygulanır hükmüme yer verilmesi nedeniyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bir önceki 6736 sayılı yapılandırma yasasında verdiği görüş dikkate alındığında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca verilen idari para cezalarının yapılandırma Kanunu kapsamında bulunmadığı değerlendirilmektedir.

MALİYE BAKANLIĞINA, CUSTOMS AND TRADE MINISTRY, İL ÖZEL İDARELERİNE, BELEDİYELERE VE YİKOB’LARA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNE ÖDENECEK TUTARLARIN BAŞVURU SÜRESİ VE İLK TAKSİTİ NE ZAMAN ÖDENECEKTİR?

7143 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçlular bu Kanunun yayımı tarihini (yayım tarihi 18.05.2018) izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 July 2018 up to date) ilgili idareye başvurmak zorundadırlar.

Ministry of Finance, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir. Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaması öngörülmüştür. (7143 SK, 9/1-a,b, 2,3)

AF KAPSAMINDA ÖDENECEK OLAN TUTARA İLİŞKİN TAKSİTLENDİRME İSTENİLDİĞİNDE NASIL BİR ÖDEME SİSTEMİ VARDIR?

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan

hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, nine, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

  1. Altı eşit taksit için (1,045)
  2. Dokuz eşit taksit için (1,083)
  3. Oniki eşit taksit için (1,105)
  4. Onsekiz eşit taksit için (1,15)

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. But, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. (7143 SK, 9/3-ç)

TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE BİR YAPTIRIM VAR MIDIR?

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 Law No. 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. (7143 SK, 9/6)

İLK İKİ TAKSİTİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI VAR MIDIR?

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. (7143 SK, 9/6)

TAHSİLATTAN VAZGEÇİLEN KÜÇÜK TUTARLI ALACAKLARDA GÜMRÜK İDARESİ AÇISINDAN DURUM NEDİR?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi

31/12/2013 Since (including this date) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir. (7143 SK, 10/3)

Bir önceki 6736 sayılı yapılandırma Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak resen terkin işlemlerinde 50 TL.’nin altında bulunan vergi alacağı için terkin kararı alınması ve ortada vergi aslı kalmadığından buna bağlı para cezasının da terkin edilmesi ve bu işlemlerin idarelerce resen yapılması gerektiği belirtildiğinden, yeni yasa içinde 100 TL’sını aşmayan vergi alacağı için idarece resen terkin kararı alınması, dolayısıyla buna bağlı para cezasının da idarece terkin edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

6552, 6736 and 7020 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE ESKİ YAPILANDIRMALARIN YENİ YASADAKİ DURUMU NEDİR?

7143 sayılı Kanunun 10/1’inci maddesi ile Kanun kapsamına alınmamış olan 6552, 6736 and 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödemesi devam eden tutarların erken ödenmesini teşvik için Yİ-ÜFE tutarında indirim düzenlemesi yapılmıştır. (7143 SK, 10/1)