[ad_1]

Explanation : Related to the obligation to use New Generation Payment Recorders 483 amendment has been made in the General Communiqué on Tax Procedure Law No..

The Ministry of Finance (President of revenue management)'From:

MATTER 1 – 30/9/2017 dated 30196 Tax Procedural Law General Communiqué published in the Official Gazette (sequence No.: 483)'s 3 Article is amended as follows:.

"MATTER 3 – (1) This Communiqué 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen esaslara göre YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler (3100 Law No. OKC and the taxpayers who have to use by the relevant legislation, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını, mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.

(2) according to the first paragraph of this article, Taxpayers who brought the possibility of using existing old generation business in OKC, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluşması halinde, subject to change without keeping the aforementioned fiscal memory devices 15/5/2004 dated 25463 published in the Official Gazette No. 60 Serial No. of Value Added Tax Payers Payment Device Using the Recorder of the Act on the Obligation accordance with the principles set out in the General Regulation scrap and in their place YN OKC obliged to start using the purchase required.

(3) Mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek mükellefler; mevcut eski ve yeni nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar, ÖKC fişlerinin veya bilgi fişlerinin (invoice, e-Invoice, Archive e-Invoice, e-Bilet vb. bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edebileceklerdir. Düzenlenen bilgi fişlerinde müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

(4) This communique from the date of its publication in the Official Gazette, 13/6/2006 dated 5520 No. of Corporate Tax Law 18 and 19 combinations specified in by Article, transfer, division, With stock exchange 13/1/2011 dated 6102 Turkish Commercial Code No. businesses amendment of states and in accordance with the provisions of 31/12/1960 dated 193 No. Income Tax Act within the scope of an entity's individual assets and liabilities with the transfer of ownership of a business in case of death into ashes individual, The company shall continue its activities by the legal heirs except in cases, eski nesil ÖKC’lerin devri mümkün değildir.”

MATTER 2 – The same communiqué 4 üncü maddesinin başlığı “ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e bildirilmesi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) This Communiqué 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükellefler (3100 Law No. OKC and the taxpayers who have to use by the relevant legislation, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (FROM) raporlarına ait mali bilgileri; 1/7/2018 since,

a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,

c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacaktır.”

MATTER 3 – The same communiqué 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) This Communiqué 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükellefler (3100 Law No. OKC and the taxpayers who have to use by the relevant legislation, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ve 1/7/2018 tarihinden sonra GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gereken ÖKC günlük kapanış (FROM) raporlarına ait mali bilgileri; This Communiqué 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üç yöntemden birini tercih ederek elektronik ortamda GİB’e bildireceklerdir.”

MATTER 4 – The same communiqué 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “2016 yılı” ibaresi “2016 veya müteakip yıllar” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Although it covered by the first paragraph of this Article, işletmelerinde kısmen YN ÖKC kullanmaya başlamış olan mükellefler, mevcut eski ve yeni nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar, müşteriye düzenlenerek elektronik ve/veya kağıt ortamda iletilen/verilen e-Fatura, Archive e-Invoice, e-Bilet vb. elektronik belgelere ait tahsilat ve ÖKC Bilgi Fişlerinin düzenlenmesi işlemlerinde kullanmaya devam edebileceklerdir. Düzenlenen bilgi fişlerinde müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.”

MATTER 5 – The same communiqué 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) This Communiqué 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Closing day of the OKC OKC held regarding the retail sales of goods and services performance (FROM) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden biri ile GİB’e iletilme zorunluluğu getirilen mükellefler, mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. İstenilen mali bilgileri bu Tebliğin 5 Article prepared based on the specified format guide, standart ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen süreler içinde elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine iletilmediğinin veya yapılacak denetimler neticesinde söz konusu rapor ile bildirilmiş olan mali bilgilerin eksik veya yanlış bildirildiğinin tespiti hallerinde mükelleflere, Regarding each detected 213 Law No. repeated 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.”

MATTER 6 – This Circular shall enter into force on the date of publication.

MATTER 7 – This Communiqué shall be enforced by the Minister of Finance.

[ad_2]