[ad_1]

29.12.2012

16.01.2013

2012-2013 Yılları Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Karşılaştırması

2013 yılında geçerli olacak ücretleri gösterir liste ile 2012 yılında aynı işlemler için geçerli olan ücretlerin gösterildiği listeyi karşılaştırmalı olarak görebilmek adına ekte bulabilirsiniz.

2012 yılında uygulanan ücretlere 2013 yılından geçerli olmak üzere ortalama % 7,8 oranında zam yapılmıştır.

2012 yılında listede yer almayan ÖZ-3 isimli madde yeni eklenmiştir. Bu madde aşağıdaki gibidir:

ÖZ-3 : Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge işlemleri : 70 TL

UYGULAMA ESASLARI

1- Birinci madde aynen geçerliliğini korumakta olup tarifede yer alan tutarlardan yüksek fiyatta işlem yapılabileceği ancak, tarifenin altına inilemeyeceği yinelenmiştir.

2- İkinci madde de aynı şekilde geçmekte olup özellik arz eden işlemler başlıklı bölümdeki tutarlar, ihracata konu işlemler için yapılacaksa ½ oranında uygulacaktır. Burada herhangi bir firma ayrımı söz konusu değildir. Tüm firmalar için geçerlidir. (Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi veya Onaylanmış İhracatçı Yetkisi sahibi firmalar vs)

3- Üçüncü maddenin “a” bendinde yer alan ifadelerde değişiklik yapılmıştır. 23.03.2012 مورخ 07666 sayılı tasarruflu yazıda belirtildiği üzere ihracat beyannameleri ile ilgili adet sınırlaması olmadan indirim uygulanabilmesi için Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile Onaylanmış İhracatçı Yetki Belgesi’ ne aynı anda sahip olunması gerekmekte idi. Bu madde de değişiklik yapılmış olup madde de geçen “ve” bağlacı yerine “veya” bağlacı kullanılmış ve anlaşılacağı üzere ayrı ayrı da olsa bu belgelere sahip olan firmaların ihracat işlemleri için indirim uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Bu madde de 2012 yılında aynı gümrük müşavirliği firması kısıtlaması bulunmamakta idi. Fakat şu anda % 35 و % 50 indirim için aynı gümrük müşavirliği firmasıyla yapılan ihracat beyanname sayıları kıstas alınmaktadır.

İthalat için de aynı kısıtlama 2012 yılında bulunmamakla birlikte 2013 yılında yukarıdaki gibi aynı gümrük müşavirliği ibaresi eklenmiştir.

نه: 2012 yılında aynı gümrük müşavirliği firmasından olan beyannameler için indirim uygulanabileceği belirtilememiş olsa dahi Gümrük Müşavirleri Derneklerine muhtelif zamanlarda yapılan başvurular neticesinde aynı gümrük müşavirliği firmasından yapılan işlemler için indirim uygulanmakta idi. 3 yıl sonra da olsa doğru bir metin olarak yazılmış olması olumlu bir ilerleme olmuştur.

Üçüncü maddenin “b” bendinde de ciddi bir değişiklik yapılmıştır. 2012 yılında aynı gümrük müşavirliği firmasından bir takvim yılı içinde tescil ettirilen hem ithalat hem de ihracat beyanname sayısı toplamda 1000 adedin üzerine çıktığında indirim uygulanmakta idi. اما, değişime göre ithalat ve ihracat beyanname sayıları toplamları değil ithalat için 1000, ihracat için 1000 beyannamenin aşılması gerekecektir.

4- Dördüncü maddede yer alan “İTH-13” beyanname tavan ücreti de % 7,8 lik artış ile 2.500 TL den 2.695 TL’ ye çıkartılmıştır. Eğer karşılıklı olarak bu tutar tavan fiyat olarak anlaşılmamışsa üstünde bir tutar da kesilebilecektir.

5- Beşinci madde de bir değişiklik olmayıp, kıymet esasına göre yapılan ücret hesaplamalarında vergi matrahının hesaplamasında göz önünde bulundurulan CIF İstatistiki kıymeti esas alınacaktır.

6- Altıncı madde de bir değişiklik olmayıp, Ücretlere KDV dahil edileceği, bu tarifede yer alan tutarlardan az olmamak üzere müşteri adına düzenlenen fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilecektir.

7- Yedinci madde de bir değişiklik olmayıp, Gümrük işlemlerinde kullanılan ve ücretli olarak temin edilen tüm belgelerin ücretleri yükümlü firma tarafından ödenecektir (Beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu v.b.).

8- Sekizinci madde de bir değişklik olmayıp, listede yer alan tutarlar altında tutarlarla hizmet veren Müşavirlik firmalarına her beyanname için GK 241/1. Maddesine istinaden usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.

9- Dokuzuncu madde de bir değişiklik olmayıp, dökme eşya tabiri anlatılmıştır.

10- Onuncu madde de bir değişiklik olmayıp, tarifede yer almayan hizmetler için uygulanacak tutarlar karşılıklı anlaşmaya başlıdır. Tarife uygulamasında karşılaşılacak ihtilaflarda ilgili Gümrüm Müşavirleri Derneğine başvurulacaktır. Derneklerin ortak görüş kararı ilgili dernek tarafından bildirilecektir.

11- On birinci madde de değişiklik olmayıp, aynı beyannamede birden fazla rejim bulunması halinde ücretlerden yüksek olan uygulanır.

12- On ikinci madde de değişiklik olmayıp, 01.01.2010 tarihinden önce yapılan kamu ihalelerinde geçerli sözleşmeler, sözleşme sona erene kadar geçerli sayılacaktır.

13- On üçüncü madde de değişiklik olmayıp, İHR-8, İTH-,14 TR-3 ve ANT-3 hizmet kadunun karşısında yer alan tutarlar 10 adede kadar uygulanacaktır. 10 adet sonrası karşılıklı anlaşma ile belirlenecektir.

14- On dördüncü madde de değişiklik olmayıp, Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Danışmanlık ücretleri hizmet konuları kısmında geçen asgari ücret tarifesi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için de geçerlidir.

15- On beşinci maddeye göre 2013 yılı asgari ücret tarifesi 16.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Murat DAĞLI

Gümrük Müşavir Yardımcısı

DLK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ -2013
HİZMET KODU HİZMET KONUSU 2013 (TL) 2012 (TL)
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (BEHER BEYANNAME)
İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) – Kara 92,00 85,00
İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) – Hava 92,00 85,00
İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) – Deniz 119,00 110,00
İHR-2 Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil) 178,00 165,00
İHR-3 ATA Karneli işlem 178,00 165,00
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 119,00 110,00
İHR-5 İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu hariç) 237,00 220,00
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri Beher Fatura için 6.-TL İlave edilir. 119,00 110,00
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat İşlemleri 356,00 330,00
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci Ve Sonraki Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 29,00 27,00
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (BEHER BEYANNAME)
İTH-1 İthalat İşlemleri (Kara) 148,00 137,00
İTH-1 İthalat İşlemleri (Hava) 130,00 121,00
İTH-2 İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 205,00 190,00
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrıca) 95,00 88,00
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri 561,00 520,00
İTH-5 Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri 442,00 410,00
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi 237,00 220,00
İTH-7 ATA Karneli işlem 178,00 165,00
İTH-8 Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat 205,00 190,00
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 356,00 330,00
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri (CIF kıymeti 1.000.000 USD’ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CIF Kıymeti 1.000.000 USD’yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir )’nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir) 216,00 200,00
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı) 95,00 88,00
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 149,00 138,00
İTH-13 Beher İthalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.
a)CIF Kıymeti 0- 50.000 USD’ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.
ب)CIF Kıymeti 50.001-200.000 USD’ye kadar, 50.000 USD’yi aşan kısım için %0.3’ü (binde üç) uygulanır.(a+b)
ج) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD’ye kadar, 200.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,1’i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)
د) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD’ye kadar, 2.000.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,01’i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)
الکترونیکی) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003′(yüzbinde üç) ‘inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)
İTH-14 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 59,00 55,00
TR TRANSİT İŞLEMLERİ
TR-1 Transit işlemleri 178,00 165,00
TR-2 Özet beyan 47,00 44,00
TR-3 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 47,00 44,00
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ
ANT-1 Antrepo beyannamesi 59,00 55,00
ANT-2 Antrepoda / Geçici Depolam Yerinde eşya devri 162,00 150,00
ANT-3 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 47,00 44,00
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 59,00 55,00
ÖZ-1 Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (beher teminat için) 36,00 33,00
ÖZ-2 Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher işlem için 95,00 88,00
ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge işlemleri 70,00 -
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 119,00 110,00
DAN-1-1 Takip eden her saat için 59,00 55,00
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 296,00 275,00
DAN-2-1 Takip eden her saat için 119,00 110,00
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 296,00 275,00
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 593,00 550,00

[ad_2]