گمرک اداره کل “2016/18 Sayılı GenelgeAntrepodaki Eşya” برای قرار دادن متن اینجا کلیک کنید