گمرک اداره کل 05.05.2017 tarih, “2017/10 Sayılı Genelge” برای قرار دادن متن اینجا کلیک کنید