گمرک اداره کل “2017/24928728 Sayılı Onay Kapsamı İşlemlerin Sisteme Tanıtılması” برای قرار دادن متن اینجا کلیک کنید