[ad_1]

بیانیه : 392020210019 GTİP altında yer alan Plastik’den Diğer Eşya için İran’dan yapılacak ithalatlar için 02/07/2017 den 01/07/2020 tarihine kadar çeşitli miktarlarda kota açılmıştır. Kota dağıtımı ilk gelen ilk alır şeklinde yapılacaktır ve bir ithal lisansında verilecek miktar bir seferde 25000 kilogramı aşamayacak şekilde dağıtılacaktır.

وزارت اقتصاد:

حوزه

ماده 1 - (1) این اطلاعیه; 1/7/2017 مورخ 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2017/8) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Diğerleri” tanımlı eşyanın İran İslam Cumhuriyeti (ایران) menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Başvuru usul ve esasları

ماده 2 - (1) این اطلاعیه 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için EK-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK-2’de yer alan belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (وزارت) iletilmesi gerekmektedir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda, Bakanlık ek bilgi ve belge isteyebilir ve söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz.

Kota miktarı

ماده 3 - (1) Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

G.T.İ.P. Tanımı Kota Miktarı (لحن)
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
2/7/2017 - 1/7/2018 2/7/2018 - 1/7/2019 2/7/2019 - 1/7/2020
3920.20.21.00.19 دیگران 1.293 1.331 1.371

Kotanın dağıtılması

ماده 4 - (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kilogramı aşamaz.
İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

ماده 5 - (1) Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kota tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına İthal Lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir. Bu durumda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) vereceği 23 haneli belge numarası ile belge tarihi başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve söz konusu başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda başvuru sahibine ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(3) Elektronik ortamda düzenlenen İthal Lisansları için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 در کادر شماره "شماره مرجع گواهی" و "تاریخ سند" در منطقه اعلام کرد.

(4) Gerekmesi halinde İthal Lisansları fiziksel olarak da düzenlenebilir.

(5) Kota dağıtımına konu eşya ancak İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal Lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

(6) İthal Lisansı devredilemez.

زور

ماده 6 - (1) این اطلاعیه 2/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

اجرایی

ماده 7 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

فایل های پیوست

  • Ek-1 İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
  • Ek-2 İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

Ek-1

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
Tarih: …./…/….
T.C.
وزارت اقتصاد
(اداره کل واردات)
2180 Cad. خیر: 63 06520 Söğütözü ANKARA

Dilekçe ve Taahhütname

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İş bu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, İthal Lisansını devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi:
تلفن: فکس: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretinin verildiği başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı:
Adresi:
تلفن: فکس: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
Vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli suretinin verildiği başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTIP (12 hane):
Tanımı:
Menşe ülkesi: Sevk ülkesi:
مقدار Kg (Net): Kg (Brüt):
Değeri Toplam Değer (CIF):
FOB: Navlun:
Sigorta: Diğer yurt dışı giderler:
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı: کشور:
Adresi: İnternet sitesi:
تلفن: فکس: E-posta:

A-2

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Ayrıca bu belgelerin birer fotokopisi) Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir. Başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası Başvuru Formunda belirtilir.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın iki nüsha sureti. Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt ve net kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.

3- Müteakip başvurular için fiziki olarak düzenlenmiş ise, daha önce alınan İthal Lisansının aslı.

[ad_2]