گمرک اداره کل 02.06.2017 tarih, “4458 و 5607 Sayılı Kanun Kapsamında Araçların İadesi” برای قرار دادن متن اینجا کلیک کنید