[ad_1]

بیانیه : 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (من) لیست شماره (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.

تعدادی از تصمیم گیری: 41

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (من) لیست شماره (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Ağustos 2018

15/8/2018 TARİHLİ VE 41 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR

ماده 1- (1) - 6/6/2002 مورخ 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (من) لیست شماره (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi مالیات
Tutarı
(TL)
Birimi
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan
1,9944 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)
1,9944 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
دیگران
1,9944 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan
2,1575 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2,1575 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
دیگران
2,1575 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
1,3610 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)
Motorin
1,3610 Litre
2711.12 (Sıvılaştırılmış)
Propan
0,8105 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)
Bütan
0,8105 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)
دیگران
0,8105
0,8105
Kilogram
Kilogram
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar)
Propan
0,8105 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)
Bütan
0,8105 Kilogram

ماده 2- (1) این تصمیم 1 inci maddesinde 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 و 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar için tespit edilen özel tüketim vergisi tutarları, 14/5/2018 مورخ 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 14/5/2018 مورخ 2018/11818 شماره Kararnamenin Eki Karar çerçevesinde aynı mallar için 16/8/2018 tarihinde indirilmesi gereken özel tüketim vergisi tutarları göz önünde bulundurularak tespit edildiğinden, bu Kararın yürürlük tarihinden itibaren söz konusu mallar için 1 inci maddede belirlenen özel tüketim vergisi tutarları uygulanır.
ماده 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

ماده 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

14/5/2018 مورخ 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
17/5/2018 30424

[ad_2]