[ad_1]

9/5/2017 مورخ 30061 sayılı Resmi Gazete’de “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile 5607 قاچاق قانون شماره 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca açılan kamu davalarına konu olması sebebiyle elkonulan taşıtların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Anılan yönetmelikte; başvuru şekli ve süresi, Gümrük idaresince ve Vergi dairesince yapılacak işlemler, aracın iadesi için ödenecek tutarın tespiti ve ödenmesi, aracın iadesi için yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.

Yönetmelik kapsamına giren araçlar için ilk iktisapta ödenmesi gereken özel tüketim vergisi üzerinden hesaplanan %25’lik tutarın ödenmesi halinde aracın iadesi kovuşturmayı yapan mahkemeden istenecektir, mahkeme tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine ise araç sahibine iade edilecektir.

Mükelleflerin; 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar yönetmelikte belirtilen başvuru yollarını izleyerek müracaatta bulunmaları ve başvuru tarihinden bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödeme yapmaları gerekmektedir. Bu sayede, satın aldıkları araçlarda eksik kıymet beyanı nedeni ile sonradan 5607 sayılı Kanuna göre takibat başlatılan araçlar nedeni ile mağduriyet yaşayan iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetleri giderilmiş olacaktır.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız

[ad_2]