[ad_1]

20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/6/2017 مورخ 64953 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

واردات رژیم تصمیم ضمیمه تصمیم

ماده 1 - (1) 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

ماده 2 - (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 مورخ 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

ماده 3 - (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. اما, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Karanna ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

ماده 4 - (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

مقاله موقت 1 - (1) به قبل از تاریخ انتشار این تصمیم به ترکیه حمل می شود از یک سند حمل و نقل تنظیم نصب و راه اندازی محصولات از تاریخ انتشار این تصمیم در آخرین ساخته شده 45 در چارچوب روز ثبت نام از قوانین آداب و رسوم و یا مورد آداب و رسوم اعلان برای اعلام خلاصه واردات, این تصمیم باید صدق نمی کند.

ماده 5 - (1) Bu Karar yayımı talihinde yürürlüğe girer.

ماده 6 - (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI* (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
8402.11.00.00.00 Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar 0 0 0 20 20 20 20
8402.12.00.00.00 Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar 0 0 0 20 20 20 20
8402.19.10.00.00 Alev borulu kazanlar 0 0 0 20 20 20 20
8402.19.90.00.11 Duman borulu kazanlar 0 0 0 20 20 20 20
8402.19.90.00.19 دیگران 0 0 0 20 20 20 20
8402.20.00.00.00 Kızgın su kazanları 0 0 0 20 20 20 20
8402.90.00.10.11 Ondüle külhanlar 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.10.19 دیگران 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.90.11 Buhar boruları 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.90.12 Buhar domları 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.90.13 Buhar toplayıcı borular (kollektörler) 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.90.14 Ondüle külhanlar 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.90.19 دیگران 0 0 0 10 10 10 10
8403.10.10.00.00 Dökme demirden olanlar 0 0 0 20 20 20 20
8403.10.90.00.00 دیگران 0 0 0 20 20 20 20
8403.90.10.00.00 Dökme demirden olanlar 0 0 0 10 10 10 10
8403.90.90.00.00 دیگران 0 0 0 10 10 10 10
8404.10.00.10.00 Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.11 Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.12 Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.13 Buhar ve ısı akümülatörleri 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.14 Kurum temizleme cihazları 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.15 Gaz tasarruf cihazları 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.19 دیگران 0 0 0 20 20 20 20
8404.20.00.00.00 Buhar güç üniteleri için kondansörler 0 0 0 20 20 20 20
8404.90.00.10.00 Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların aksam ve parçaları 0 0 0 10 10 10 10
8404.90.00.90.11 Kızdırıcı borular 0 0 0 10 10 10 10
8404.90.00.90.19 دیگران 0 0 0 10 10 10 10
8416.10.10.00.00 Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.10.90.00.00 دیگران 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.20.10.00.00 Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar) 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.20.20.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.20.20.00.19 دیگران 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.20.80.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.20.80.00.19 دیگران 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.30.00.00.00 Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.90.00.00.11 Brülörlere ait olanlar 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8416.90.00.00.19 دیگران 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8428.10.20.90.11 İnsan taşımaya mahsus olanlar 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8428.10.20.90.12 Yük taşımaya mahsus olanlar 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8428.10.20.90.19 دیگران 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8428.10.80.90.00 دیگران 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8428.40.00.00.00 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8431.31.00.00.11 Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli) 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8431.31.00.00.12 Asansör kılavuz rayları 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8431.31.00.00.19 دیگران 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8539.50.00.00.00 LED ampuller 0 0 0 20 20 20 20
*1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, مقدونیه, Bosna-Hersek, FAS, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, تونس, مصر, گرجستان, آلبانی, اردن, شیلی, صربستان, مونته نگرو, کوزوو, Morityus, مولدووا; 2: Güney Kore, 3: مالزی, 4: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 5: کشورهای کمتر توسعه یافته, 6: کشورها از آرایش تشویقی ویژه بهره مند شوند, 7: نسبت به کشورهای توسعه, 8: Diğer Ülkeler

[ad_2]