گمرک اداره کل 17.05.2017 tarih, “BİLGE Sisteminde Tescil ve Onayın Birleştirilmesi” برای قرار دادن متن اینجا کلیک کنید