[ad_1]

Bilindiği üzere elektronik kimliğe sahip tüm cihazların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu ile kaydının yapılması gerekmektedir.
Bu kaydın yapılabilmesi için gümrük beyannamelerin 44. Hanesine, aşağıda tamamı verilen 12.07.2014 tarih 29058 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ in 8. Maddesinde de görüldüğü üzere ‘marka, model, pazar adı, fatura tarihi ve numarası, TAREKS referans numarası’ bilgileri yazılı olmalıdır.
Aynı zamanda ithalatın ne amaçlı yapıldığının da beyannamenin 44.
Hanesine yazılması gerekmektedir. Çünkü satış amaçlı, numune amaçlı yada satış amaçlı olmayan tüm başvurularda prosedürler ve süreçler farklı ilerlemektedir.

Üyelerimizin bilgilerine;

12.07.2014 مورخ 29058 روزنامه رسمی 'de yayınlanan ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, حوزه, پشتیبانی, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, ithal veya imal edilen ya da yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme yapabilmesi için elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasına, haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine, bertaraf edilmesine veya ihraç edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) این اطلاعیه, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsar.
پشتیبانی
ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 5/11/2008 مورخ 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 53, 55, 56, 57 و 58 مقاله با
12/7/2014 مورخ 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;
a) Değişim amaçlı cihaz: İthalatı veya imalatı yapılan cihaza teknik servis hizmeti verilmesi amacıyla yedek parça olarak ithal/imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz anakartı veya takas amaçlı ithal veya imal edilen cihazı,
ب) Elektronik imza: 15/1/2004 مورخ 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenen güvenli elektronik imzayı,
ج) GSMA (GSM Association): GSM Birliğini,
ç) Kapasite raporu: İmalatçı firmaların yıllık üretim kapasitesini gösteren ve ilgili sanayi odası tarafından düzenlenen raporu,
د) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
الکترونیکی) TAC (Type Approval Code): Cihaza ilişkin marka, model ve benzeri bilgileri ifade eden ve IMEI numarasının ilk 8 hanesinden oluşan kodu,
F) Teknik kontroller: İthal veya imal edilen ya da yolcu beraberinde getirilen cihaza ait elektronik kimlik bilgisinin beyaz listeye aktarılması öncesinde yapılan IMEI numarasının daha önce beyaz listede olup olmadığına ilişkin kontrolü, IMEI numarasının kayıp, çalıntı veya elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olarak belirlenip belirlenmediğine ilişkin kontrolü, TAC kontrolünü, basamak kontrolünü veya ilgili diğer kontrolleri, صریح.
بخش دوم
Yolcu Beraberinde Getirilen Cihazlara Ait IMEI Numaralarının Kaydı Başvuru MADDE 4 - (1) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınmasına ilişkin başvurular yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların sahipleri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılır.
(2) Bu başvurularda cihaz sahibi tarafından beyan edilen bilgiler ilgili merciler tarafından elektronik ortamda doğrulanmasını müteakip Kuruma iletilir.
(3) İlgili mevzuat gereğince e-Devlet kapısından kendisi üzerine kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler cihazlarına ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması için ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki belgeler ile işletmeci abone kayıt merkezine başvurur:
a) دادخواست.
ب) Pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi gösterir sayfanın fotokopisi.
ج) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen belgeler.
Bu başvuruda sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt merkezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim bilgileri yer alır.
(4) 18 yaşından küçükler için kayıt başvuruları anne, baba ya da yasal temsilcileri tarafından yapılır.
(5) Üçüncü fıkrada belirtilen başvurularda eksik belge yer alması durumunda bu eksikliğin tamamlanmasını teminen doğrudan Kuruma başvuru yapılabilir. Bu başvuruda belgelerin birer nüshası üzerinde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) İşletmeci abone Kayıt Merkezi yetkilisine, notere veya kamu kurumu yöneticisine ait ad, soyad ve ıslak imza.
ب) “Aslı Görülmüştür” kaşesi.
ج) Açık adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu ilgili kurum/kuruluş kaşesi/mühürü.
(6) Cihaza ait IMEI numarası veya numaraları, gerekli kontrollerden geçmesi halinde beyaz listeye alınır.
(7) Gönderilen bilgi veya belgelerin mevzuata uygun olmadığının belirlenmesi ve ilgili IMEI numarasının beyaz listede olması halinde bu IMEI numarası beyaz listeden çıkarılır.
Yabancı uyruklu kişilerin başvuruları
ماده 5 - (1) Yabancı uyruklu kişiler, yurtdışından beraberlerinde getirdikleri cihazlarını sadece bir abone numarası ile kullanabilirler.
Bundan faydalanmak isteyen kişiler, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merkezine başvurur.
İşletmeci sunulan bu bilgi ve belgeler ile birlikte abonelik sözleşmesinin aslı ya da fotokopisini Kuruma gönderir.
(2) Cihaza ait IMEI numarası gerekli kontrollerden geçmesi halinde bildirilen abone numarası ile eşleştirilir.
(3) Başvuruda sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt merkezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim bilgileri yer alır.
(4) Bu maddede belirtilen kişilerin Türkiye’de görev yapan diplomat, askeri personel, Türkiye’de öğrenim gören öğrenci olması ya da Türkiye’de ikamet etmesi halinde, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla başvuruları 4 üncü madde kapsamında değerlendirilir.
İnceleme ve değerlendirme
ماده 6 - (1) Kurum kendisine iletilen bilgi ve belgeler üzerinde gerekli kontrolleri yapar.
(2) Yapılan kontroller sonucunda bilgi veya belgelerinde uygunsuzluk tespit edilen başvuruda yer alan IMEI numarası ilgili listeden çıkarılır.
(3) Kurum; birinci fıkrada yer alan kontrolleri ilgili mercilerle elektronik ortam üzerinden yapması halinde başvuru sahibinden belge talep etmeyebilir.
بخش سوم
İthal veya İmal Edilen Cihazlara ait IMEI Numaralarının Kaydı Kullanıcı Hesabı MADDE 7 - (1) İthalat veya imalat işlemini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler; ithal veya imal edilen cihazların kayıt altına alınması için Kuruma elektronik ortamda başvurur.
(2) Elektronik ortamda başvuru yapılabilmesi için ithalatçı veya imalatçı kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek kişiye ait bilgiler ile ithalatçıya veya imalatçıya ait bilgileri tam ve doğru biçimde belirlenen internet sayfası üzerinden Kuruma bildirir.
(3) İthalatçı veya imalatçı verdiği bilgilerin yer aldığı elektronik imza taahhütnamesini ıslak imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte elektronik başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Kuruma ulaşacak şekilde gönderir.
(4) Talep edilen belgelerin suret olarak gönderilmesi halinde “aslı gibidir” kaşeli noter tasdiki aranır.
(5) İletilen bilgi ve belgeler Kurum tarafından kontrol edilir ve uygun bulunması halinde kullanıcı hesabı tahsis edilir.
(6) Üçüncü fıkrada belirtilen süre içerisinde belgesi iletilmeyen başvurular dikkate alınmaz.
(7) Tahsis edilen kullanıcı hesabı ile yapılacak her türlü işlemden ithalatçı veya imalatçı sorumludur.
Başvuru bilgileri
ماده 8 - (1) İthal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması kapsamında ithalatçı tarafından;
a) Gümrük Beyannamesinde yer alan aşağıdaki bilgiler,
1) Gümrük belge numarası,
2) Ülke (menşei),
3) Tescil ve kapanış tarihi,
4) Cihaz adedi,
5) Bildirilen cihaza ait kalem sıra numarası,
6) Kalemin 44 no'lu alan bilgileri (marka, model, pazar adı, fatura tarihi ve numarası, TAREKS referans numarası),
ب) İthal edilen cihazlara karşılık gelen ve TAC listesinden seçilen cihaz markası ve modeli ile cihaza ait IMEI adedi,
ج) İthal edilen cihazların IMEI numaraları,
ç) Bu maddede sayılan belgelerin taranmış kopyaları,
د) Kurum tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler, elektronik ortamda Kuruma bildirilir.
(2) 25/12/2010 مورخ 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye'de Üretilen, İmal Edilen veya Montajı Yapılan Cihazların Bildirimine Dair Tebliğ kapsamında bildirimi yapılan ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması için imalatçı tarafından;
a) Kapasite raporuna ilişkin bilgiler,
ب) İmal edilen cihazlara karşılık gelen ve TAC listesinden seçilen cihaz markası ve modeli ile cihaza ait IMEI adedi,
ج) İmal edilen cihaz adedi,
ç) İmal edilen cihazların IMEI numaraları,
د) Bu maddede sayılan belgelerin taranmış kopyaları,
الکترونیکی) Kurum tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler, elektronik ortamda Kuruma bildirilir.
(3) Bildirilen IMEI numaraları, teknik kontrollerden geçmedikçe kayıt altına alınmaz.
(4) Kayıt altına aldırılmak istenen cihaza ait TAC’ın MCKS’de tanımlı olmaması halinde marka, model, pazar adı, cihaza ait IMEI adedi ve cihaz özellikleri; ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kuruma bildirilir. TAC’ın MCKS’ye tanımlanabilmesi için, TAC numarasına karşılık gelen marka, model ve cihaza ait IMEI adedi bilgilerinin GSMA tarafından yayımlanan tahsis edilmiş TAC listesinde yer alması gerekir.
(5) Başvuru sırasında gönderilen bilgi ve belgelerin doğruluğu ve bütünlüğü başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.
(6) İthalatçı veya imalatçının verdiği bilgilerde değişiklik olduğunun Kuruma bildirilmemesi ve Kurum tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
Başvuru belgeleri
ماده 9 - (1) Kayıt altına alma başvurusu kapsamında;
a) İthalatçı tarafından;
1) Gümrük beyannamesi,
2) Gümrük beyannamesinde cihazın mobil haberleşme kabiliyeti olduğuna dair açık bir bilgi bulunmaması halinde ilgili gümrük beyannamesine ait fatura, eşyanın mobil haberleşme kabiliyeti olduğunu ispatlayan teknik bilgileri (frekans bandı çıkış gücü ve benzeri) içeren doküman, ihracatçı firmadan alınan modül beyan yazısı (Yurtdışı ticaret odası ve ticaret odasının bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış),
ب) İmalatçı tarafından;
1) Kapasite raporu (Başvuru tarihi itibariyle son bir aylık süre içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ya da ilgili oda tarafından “aslı gibidir” onaylı), elektronik ortamda MCKS’ye bildirilir.
(2) Kurum elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asıllarını isteyebilir.
(3) Kurum gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
(4) Kurum kayıt altına alma sürecinde ilgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda veri alışverişi sağlayarak bilgileri teyit edebilmesi halinde gerekli belgeleri talep etmeyebilir.
İnceleme ve değerlendirme
ماده 10 - (1) Kurum, yapılan başvuru üzerine bilgi ve belgelerde gerekli incelemeleri yapar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimi yapılan cihazların IMEI numaralarını kayıt altına alır.
(2) İthalatçı veya imalatçı tarafından sağlanan bilgi veya belgelerde eksiklik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.
(3) Başvuru içeriğinde yer alan bilgilerde veya belgelerde tutarsızlık veya yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru reddedilir.
Kayıt ücreti
ماده 11 - (1) 8 inci madde kapsamında kayıt altına alınacak her bir IMEI numarası için 46 Kuruş IMEI kayıt ücreti Kurum gelirlerine kaydedilmek üzere ithalatçı veya imalatçı tarafından ödenir.
(2) Kayıt altına alınacak ithal veya imal edilen IMEI numaraları için yatırılacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda tekrar hesaplanır. Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir.
بخش چهارم
مقررات مختلف و نهایی
Değişim amaçlı cihaz
ماده 12 - (1) İthal edilen değişim amaçlı cihazlara ilişkin kayıt başvuruları 8 هفتم 9 uncu maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin sağlanması suretiyle yapılır.
(2) Değişimi yapılacak cihaza ait IMEI numarası ile değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Cihazların değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde yer alması gerekir. Cihaz değişimlerine ilişkin bildirimler yalnızca değişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından gerçekleştirilir.
(3) Yolcu beraberinde yurtdışından getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya da ana kartının değiştirilmesi durumunda; ilk kayıt başvuru sahibinin Kuruma başvurusu ile IMEI değişim işlemi yapılabilir.
Değişim işlemine ilişkin başvuruda değişimi yapan firmadan alınan değişim belgesi sunulur. Değişim talebinin değerlendirilebilmesi için değişim belgesinin aşağıdaki hususları sağlaması gerekir:
a) Değişim belgesinin antetli kağıt olması veya firma kaşesini içermesi.
ب) Değişimi yapan firmanın adı/ünvanı ile adresi veya telefonunu içermesi.
ج) Değişim işleminin arıza nedeniyle yapıldığına dair bilginin bulunması.
ç) Değişimi yapılan eski ve yeni IMEI numaralarını içermesi.
(4) Değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası; teknik kontrollerden geçmesi halinde değişimi yapılacak cihazın IMEI numarası beyaz listeden çıkarıldıktan sonra beyaz listeye alınır. Her iki IMEI numarasının da aynı marka cihaza ait olması koşulu aranır.
Test cihazı
ماده 13 - (1) İşletmeciler, kendi şebekelerini test etmek amacıyla kullandıkları cihazlara ilişkin kayıt başvurularını 8 هفتم 9 uncu maddelerde yer alan bilgi ve belgelerin sağlanması suretiyle yapar.
(2) İthalatçının veya imalatçının, test amacıyla kullanacağı cihazlara ait IMEI numaraları dört ay süreyle beyaz listeye alınır. Bu cihazlar GSMA listesinde prototip veya test cihazı olarak tanımlanmış olmalıdır.
(3) Test cihazlarının elektronik kimlik bilgilerinde standartlara uygunluk aranmaz.
(4) İthal edilen cihazların test cihazı olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde yer alması gerekir.
IMEI düzeltme
ماده 14 - (1) 8 هفتم 9 uncu maddeler kapsamında yapılmış ve onaylanmış bir başvuruya ilişkin hatalı olarak bildirildiği fark edilen IMEI numarasının düzeltilmesi için hatalı olarak bildirilen IMEI numarası ile doğru IMEI numarası, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip üç ay içerisinde elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
(2) Hatalı olarak bildirilen IMEI numarası ile doğru olarak bildirilecek IMEI numarasının aynı marka-model cihaza ait olması gerekir.
(3) Kurum tarafından yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan düzeltme işlemi başvurularına onay verilir.
Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
ماده 15 - (1) 6/9/2012 مورخ 28403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
زور
ماده 16 - (1) این اطلاعیه 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası Tebliğin yayımından dört ay sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
اجرایی
ماده 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

منبع : http://mcks.gov.tr/tr/KonuDetay.php?BKey=32

[ad_2]