[ad_1]

وزارت اقتصاد:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Konak Rakor Sıhhi Tesisat Malzemeleri İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. STI. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Brezilya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “boru bağlantı parçaları (diğerleri)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) وزارت: وزارت اقتصاد,

ب) برزیل: Brezilya Cumhuriyetini,

ج) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyetini,

ç) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

د) اندونزی: Endonezya Cumhuriyetini,

الکترونیکی) مرکز فرماندهی: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

F) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

گرم) هندوستان: Hindistan Cumhuriyetini,

ğ) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,

ساعت) تایلند: Tayland Krallığını,

من) Trakya Döküm: Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

من) مقررات: 30/10/1999 مورخ 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

صریح.

Önlem konusu ürün

ماده 4 - (1) Önleme tabi ürün, 7307.19 GTP altında kayıtlı “diğerleri” olarak adlandırılan boru bağlantı parçalarıdır.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

ماده 5 - (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, تنظیم 20 nci maddesi uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Trakya Döküm firmasının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. در این زمینه،, Trakya Döküm firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

ماده 6 - (1) 27/4/2000 مورخ 24032 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (2000/3) uyarınca Brezilya menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak CIF bedelinin %50’si oranında; ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak CIF bedelinin %95’i oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 7/9/2006 مورخ 26282 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2006/23) uyarınca; önlemlerin, Brezilya menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak 400 ABD Doları/Ton; ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak 800 ABD Doları/Ton olarak değiştirilerek uygulanmasına devam edilmiştir.

(2) 7/9/2006 مورخ 26282 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2006/24) uyarınca Bulgaristan, اندونزی, هندوستان, Sırbistan-Karadağ ve Tayland menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatında Bulgaristan’a yönelik olarak 400 ABD Doları/Ton, Endonezya’ya yönelik olarak 253-400 ABD Doları/Ton, Hindistan’a yönelik olarak 305-400 ABD Doları/Ton, Tayland’a yönelik olarak 147-400 ABD Doları/Ton ve Sırbistan-Karadağ’a yönelik olarak 400 ABD Doları/Ton seviyesinde dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) 22/5/2012 مورخ 28300 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2012/10) uyarınca Brezilya, Bulgaristan, ÇHC, اندونزی, Hindistan ve Tayland menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak önlemin mevcut haliyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Gerekçe

ماده 7 - (1) تنظیم 35 اینچ maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 14/7/2016 مورخ 29770 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2016/32) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, برزیل, Bulgaristan, ÇHC, اندونزی, Hindistan ve Tayland menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

ماده 8 - (1) Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile Brezilya, Bulgaristan, ÇHC, اندونزی, Hindistan ve Tayland menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ve 35 اینچ maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

ماده 9 - (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. تنظیم 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

ماده 10 - (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkündür.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

ماده 11 - (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 10 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

ماده 12 - (1) تنظیم 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

ماده 13 - (1) تنظیم 35 اینچ maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

ماده 14 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. وزارت اقتصاد

اداره کل واردات

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Cad. خیر:63 Cankaya نیست / ANKARA

فکس: +90 312 204 86 33

E-posta: ngs180@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

ماده 15 - (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

زور

ماده 16 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 17 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]