[ad_1]

بیانیه : Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdan, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar hk.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar – 2018/11201 (25.01.2018 تی. 30312 بازدید کنندگان. R.G.)

تعدادی از تصمیم گیری: 2018/11201

Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/12/2017 مورخ 141554 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 مورخ 193 sayılı Kanunun geçici 80 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 25/10/1984 مورخ 3065 قانون شماره 13 üncü ve geçici 37 هفتم, 29/6/2001 مورخ 4706 اضافی قانون شماره 3 üncü, 29/1/2004 مورخ 5084 اضافی قانون شماره 1 اینچ, 31/5/2006 مورخ 5510 اضافی قانون شماره 2 هفتم, 3/6/2011 مورخ 637 فرمان-قانون شماره 11 هفتم 26 nci maddeleri ile 13/6/2006 مورخ 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

هدف و دامنه

ماده 1- (1) Bu Kararın amacı, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) این تصمیم, EK-l’de yer alan Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde; Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsar.

(3) Bu Karar kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir.

تعاریف

ماده 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakan: Ekonomi Bakanını,

ب) وزارت: وزارت اقتصاد,

ج) Beyaz alan: Sunucu, veri depolama ve ağ birimleri gibi bilgi teknolojileri donanımlarının yer aldığı, yükseltilmiş taban ile kaplı, enerji ve iklimlendirme altyapısı kurulmuş, gaz, yangın, nem gibi tehlikelere karşı önlemlerin alındığı veri merkezi alanını,

ç) ANS1/TIA-942: Veri merkezlerinin yer, mimari, güvenlik, hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslararası standardı,

د) Uptime Institute TİER-3: Veri merkezlerinin yer, mimari, güvenlik, hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslararası standardı,

الکترونیکی) Çağrı merkezi: Kurumların temasta oldukları kişi veya kurumlarla olan ve çeşitli iletişim kanallarıyla gerçekleşen etkileşimlerini yürüttükleri, donanım, yazılım ve çalışanlar ile bunları barındıran binadan müteşekkil merkezi yapıyı,

F) İşletme dönemi: Yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonraki dönemi,

گرم) Komite: Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesini,

ğ) Sabit yatırım tutarı: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını,

ساعت) Veri merkezi: Belirli iş süreçlerinin işletilmesi için gerekli elektronik formdaki bilgilerin depolanıp işlenmesi amacıyla kullanılan donanım ve yazılımlar ile bunları destekleyen ve barındıran fiziksel sistem ve unsurlardan müteşekkil merkezi bilgi işlem yapısını,

من) Yatırımcı: Teşvik belgesi kapsamı yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri,

من) Yatırım teşvik belgesi: Desteklenmesine karar verilen yatırım projesine ilişkin yatırım karakteristiklerinin, şartlarının, sürelerinin ve öngörülen desteklerin kayıtlı olduğu belgeyi,

J) Yeni yatırım: 15/6/2012 مورخ 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğde belirtilen komple yeni, modernizasyon, tevsi, entegrasyon ve ürün çeşitlendirme niteliğindeki yatırımları, صریح.

Destekler

ماده 3- (1) Bu Karar kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır.

Sabit yatırıra tutarı ve asgari kapasite

ماده 4- (1) Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) için;

a) Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası,

ب) Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon Türk Lirası,

ج) Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır,Şanlıurfa illerinde 5 milyon Türk Lirası,

tutarında asgari sabit yatırım şartı aranır.

(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva etmesi gerekir.

Enerji desteği

ماده 5- (1) Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

(2) Komite birinci fıkrada belirtilen limitler dâhilinde desteğin oran, süre ve miktarını; il, sektör veya ürün bazında belirlemeye yetkilidir.

(3) Enerji desteği ödemeleri, illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılır.

(4) Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura tutarları dikkate alınır.

(5) Mevcut tesisler ile teşvik belgeli yatırımların aynı elektrik sayacını kullanması durumunda, enerji desteği uygulaması ilgili sayaca ait elektrik faturasının dördüncü fıkraya göre belirlenen tutarı üzerinden yapılır.

(6) Bu desteğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar tebliğle belirlenir.

Müracaat ve değerlendirme

ماده 6- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için, tebliğle belirlenmiş olan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilir.

(2) Bakanlıkça ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri dönemler itibarıyla Komitenin değerlendirmesine sunulur. Komite tarafından bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir. Bu kapsamda desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ise talep edilmesi halinde yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirilebilir.

Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi

ماده 7- (1) Komite, Ekonomi Bakanının koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanından oluşur.

(2) Komite, yatırım projelerini değerlendirmek üzere yılda en az dört defa toplanır.Komitenin sekretarya görevini Bakanlık yürütür.

(3) Yatırım projelerinden Komite tarafından, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının gerçekleştirilmesi, refahının ve istihdamının artırılması, göçün azaltılması, katma değeri ve yerlilik oranı yüksek ürünlerin üretilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmek suretiyle uygun bulunanlar, Program kapsamındaki desteklerden yararlandırılabilir.

کاربرد

ماده 8- (1) Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur.

(2) وزارت, tebliğler ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemleri diğer kurum ve kuruluşlar aıacılığı ile yürütebilir.

(3) Teşvik belgesi kapsamında; hammadde, ara malı ve işletme malzemesi, kullanılmış makine ve teçhizat, karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları dışında kalan yatırım harcamaları değerlendirmeye alınır.

(4) 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının EK-4’ünde yer alan “teşvik edilmeyecek yatırımlar” bu Karar kapsamında da değerlendirmeye alınmaz.

(5) Bu Karar kapsamında sağlanan destekler, talep edilmesi ve Komite tarafından uygun görülmesi halinde, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 22/11/2016 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden, bu Kararda aranan şartları sağlayan imalat sanayii yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları için düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

(6) Yatırımın gerçekleşmemesi veya Cazibe Merkezleri Programına mesnet teşkil edentaahhütlerin yerine getirilememesi ve talep edilmesi halinde proje, yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. اما, bu Karar kapsamında yararlanılıp Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sağlanamayan destekler ile varsa fazladan yararlandırılan destekler, 9 uncu maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde geri alınır.

تصویب

ماده 9- (1) Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumludur. Yatırımcının öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde destekler, 21/7/1953 مورخ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Vergi indirimi ile gelir vergisi stopajı desteği nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatının harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. اما, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

Diğer hükümler

ماده 10- (1) Bu Karar kapsamında yer almayan hususlardan; destekler ve desteklerin uygulanmasına ilişkin oran ve süreler ile diğer usul ve esaslar, müracaatta aranan belgeler, devir, satış, ihraç, nakil, finansal kiralama, yatının süresi, tamamlama vizesi, teminatla ithalat, mücbir sebep ve fevkalade hal durumları ile uygulamaya yönelik diğer hususlar, yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile söz konusu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır.

(2) Bu Kararda yer alan desteklerin uygulamasından dolayı yatırımcılara aktarılacak olan destek tutarları; müracaat sırası, Hazine nakit dengesi ve diğer zorunlu haller dikkate alınarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır.

قوانین لغو

ماده 11- (1) 28/11/2016 مورخ 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 23/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

زور

ماده 12- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

اجرایی

ماده 13- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

A-1: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER

1. Adıyaman
2. Ağrı
3. Ardahan
4. Batman
5. Bayburt
6. Bingöl
7. Bitlis
8. Diyarbakır
9. Elazığ
10. Erzincan
11. Erzurum
12. Gümüşhane
13. Hakkâri
14. Iğdır
15. Kars
16. Malatya
17. Mardin
18. Muş
19. Siirt
20. Şanlıurfa
21. Şırnak
22. Tunceli
23. Van

[ad_2]