[ad_1]

بیانیه : 2011/17 sayılı Başbakanlık genelgesi ile düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulunun adı, Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu olarak değiştirilerek yeniden oluşturulmuştur.

umhurbaşkanlığından:

موضوع: Dünya Ticaret Örgütü
Koordinasyon Kurulu

گرد
2019/7

Ülkemizin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslararası ticarete ilişkin temel kural ve disiplinlerin belirlendiği; aynı zamanda serbest, öngörülebilir ve adil ticaret hedefi ile hareket eden ve uluslararası ticareti etkileyen konularda yeni kural ve disiplinlerin belirlendiği müzakerelerin gerçekleştirildiği bir uluslararası teşkilattır. İkinci Dünya Savaşı sonrası Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) imzalanmasıyla temelleri atılan DTÖ, çok taraflı ticaret sisteminin merkezini oluşturmaktadır.

Mal ticaretinde tarife indirimleri ile başlayan ve DTÖ’nün kuruluşu ile sonuçlanan GATT süreci, hem çok taraflı ticaret sistemine taraf ülke sayısının, hem de uluslararası serbest ticarete açılan sektör sayısının artmasıyla hareketli bir seyir takip etmektedir. Bunun yanı sıra mal ticareti ile başlayan ve hizmet ticaretine doğru genişleyen küresel ticaret gündemi; uluslararası politika, üretim koşulları ve teknolojide kaydedilen gelişmelerle sürekli değişime uğramaktadır. Söz konusu değişimler, ticaret müzakerelerinin kapsamını ve gündemini güncellemektedir.

Müzakere gündeminin değişen ve genişleyen kapsamı, ülkemizin DTÖ Anlaşmalarından doğan hak ve yükümlülüklerinin takibi ve bunlarla uyumlu politikaların uygulanabilmesi açısından kurumlar arası koordinasyonu gerekli kılmaktadır.

در این زمینه،, 2011/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile düzenlenen “Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu”nun adı “Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu” olarak değiştirilerek Ticaret Bakanının veya Ticaret Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile Rekabet Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla yeniden oluşturulmuştur.

Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Kurul toplantılarına, gerekli görüldüğünde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecektir.

Kurul çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı teknik bilgilerin alınması ve değerlendirilebilmesi amacıyla, müzakereye açılan konulara ilişkin alt kurullar, teknik komiteler ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. Bu kurul, komite ve gruplarda gerekli görüldüğünde; diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de yer alabilecektir.

Konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığının görev ve yetki alanına giren hususlar, bu Bakanlık tarafından yürütülecek ve sonuçlarından Ticaret Bakanlığına bilgi verilecektir.

Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacaktır.

2011/17 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

26 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

[ad_2]