بازنشسته گمرک معاون مدیرعامل Ahmet سها GUROL, 01/07/2017 مرگ در ازمیر در حال.

تاز:0536 970 24 26 - 0538 577 44 01

rahmet Merhuma Allah'tan, به خصوص به تمام اعضای ما و جامعه، از جمله آداب و رسوم همدردی خود را به خانواده و خواسته های خود را اعلام کرد.

خالصانه

İGMD انجمن