[ad_1]

بیانیه : Canlı büyükbaş hayvanlar koyun ve keçiler büyükbaş hayvanların eti çeyrek karkas 31/12/2017 و 31/12/2018 tarihlerine kadar sadece Et ve Balık Kurumuna verilmek tarife kontenjanı açılmıştır.

تعدادی از تصمیم گیری: 2017/10604

Ekli “Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/7/2017 مورخ 69215 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

CANLI HAYVAN VE ET İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

ماده 1- (1) 14/4/2010 مورخ 2010/339 شماره Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddeler için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

G.T.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%) Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 500.000 baş 0 31/12/2018
01.04 Canlı koyun ve keçiler 475.000 baş 0 31/12/2018
02.01 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) 75.000 ton 0 31/12/2018
0201.20.20.00.00 Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) 20.000 ton 0 31/12/2017

Gümrük vergisi

ماده 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

ماده 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (اداره کل واردات) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

قوانین

ماده 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

زور

ماده 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

اجرایی

ماده 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]