[ad_1]

بیانیه : 05.05.2017 شماره 30057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gezi Tekneleri ve kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 2. maddesinde ürünlerin tasarım ve üretim gerekliliklerini ve bu ürünlerin gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere , CE uygunluk işaretlemesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup detaylara linkimizden ulaşabilirsiniz.

حمل و نقل, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

بخش

هدف, حوزه, پشتیبانی, تعاریف, Temel Gereklilikler ve Serbest Dolaşım

هدف

ماده 1 - (1) هدف از این مقررات; 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünlerin tasarımı ve üretim gerekliliklerini ve bu ürünlerin gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere, CE uygunluk işaretlemesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

حوزه

ماده 2 - (1) این مقررات;

a) Gezi teknelerine ve kısmen tamamlanmış gezi teknelerine,

ب) Kişisel deniz taşıtlarına ve kısmen tamamlanmış kişisel deniz taşıtlarına,

ج) Ek-2’de belirtilen ve ayrı olarak piyasaya arz edilen bileşenlere,

ç) Deniz taşıtına tesis edilmiş veya tesis edilmesi amaçlanmış sevk motorlarına,

د) Deniz taşıtına tesis edilmiş olan sevk motorlarından büyük tadilata tabi olanlara,

الکترونیکی) Büyük tadilata tabi olan deniz taşıtlarına,

uygulanır.

(2) Aşağıda belirtilenler bu Yönetmeliğin kapsamında değildir.

a) Ek-1 Kısım A’da düzenlenen tasarım ve üretim gereklilikleri bakımından;

1) Kürekli eğitim tekneleri ve kürekli yarış tekneleri dâhil, imalatçısı tarafından sadece yarış için tasarlanan ve etiketlenmiş deniz taşıtları,

2) Gondollar, deniz bisikletleri ve insan gücü ile sevk edilecek şekilde tasarımlanmış kanolar ve kayaklar,

3) Ayakta duran kişi veya kişiler tarafından kullanılan, rüzgâr gücü ile sevk edilmek üzere tasarımlanmış sörf tahtaları,

4) Sörf tahtaları,

5) Orijinal tarihî deniz taşıtları ve 1950 yılından önce tasarımlanmış genelde orijinal malzemelerden tek olarak üretilen ve imalatçısı tarafından bu şekilde etiketlenen kopyaları,

6) Piyasaya arz edilmemek şartıyla deneme amacıyla üretilen deniz taşıtları,

7) Kullanıma başlandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kişisel kullanım için imal edilen deniz taşıtları,

8) Yolcu sayısına bakılmaksızın, bu maddenin üçüncü fıkrasıyla çelişmeden, ticarî amaçla yolcu taşıyan ve mürettebat bulunduran deniz taşıtları,

9) Denizaltılar,

10) Hava yastıklı tekneler,

11) Ayaklı tekneler (hydrofoils),

12) Kömür, kok, odun, fueloil veya gaz yakılarak elde edilen buhar gücüyle çalıştırılan deniz taşıtları,

13) Hem suda hem de karada kullanılabilen tekerlekli veya paletli amfibi araçlar.

ب) Ek-1 Kısım B’de düzenlenen egzoz emisyonu bakımından;

1) Sadece yarış amaçlı olan ve imalatçısı tarafından bu şekilde etiketlendirilmiş bulunan deniz taşıtları, piyasaya arz edilmemek şartıyla deneme amacıyla üretilen deniz taşıtları, yolcu sayısına bakılmaksızın, bu maddenin üçüncü fıkrasıyla çelişmeden, ticarî amaçla yolcu taşıyan ve mürettebat bulunduran deniz taşıtları, denizaltılar, hava yastıklı tekneler, ayaklı tekneler (hydrofoils) ve amfibi gibi hem karada hem de suda raylı veya tekerlekli olarak kullanılan motorlu taşıtlara; tesis edilmiş veya tesis edilmesi özellikle amaçlanmış sevk motorları,

2) پاراگراف دوم (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen teknelerde kullanılan orijinal tarihî sevk motorları ve 1950 yılından önceki tasarımlara dayanan ve tek olarak üretilen kopyaları,

3) Deniz taşıtının kullanımına başlandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kişisel kullanım için imal edilen sevk motorları.

ج) Ek-1 Kısım C’de düzenlenen gürültü emisyonu bakımından;

1) پاراگراف دوم (ب) bendinde belirtilen tüm deniz taşıtları,

2) Kullanıma başlandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kişisel kullanım için imal edilen deniz taşıtları.

(3) Deniz taşıtının piyasaya gezi amaçlı olarak arz edilmesi hâlinde, aynı zamanda bu deniz taşıtının kiralanması veya spor ve amatör teknecilik eğitiminde kullanılıyor olması, deniz taşıtının bu Yönetmeliğin kapsamına girmesini engellemez.

پشتیبانی

ماده 3 - (1) این مقررات, 26/9/2011 مورخ 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 سوم و 28 inci maddesi ile 29/6/2001 مورخ 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

تعاریف

ماده 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

ب) وزارت: حمل و نقل, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

ج) Bileşen: Ek-2’de belirtilen ve ayrı olarak piyasaya arz edilen deniz taşıtı bileşenlerini,

ç) “CE” işareti: İmalatçısının ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören ilgili teknik mevzuatın uygulanabilir gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ettiği işareti,

د) “CE” İşareti Yönetmeliği: 16/12/2011 مورخ 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği,

الکترونیکی) Dağıtıcı: Bir ürünü, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

F) Deniz taşıtı: Gezi teknesi veya kişisel deniz taşıtını,

گرم) Geri çağırmak: Son kullanıcıya ulaşmış ürünün ilgili iktisadi işletmecisine geri dönüşüne yönelik herhangi bir önlemi,

ğ) Gezi teknesi: Sevk sistemine bakılmaksızın, spor ve gezi amaçlı, tekne boyu 2,5 metreden 24 metreye kadar olan, kişisel deniz taşıtı haricindeki herhangi bir deniz taşıtını,

ساعت) Hizmete sunmak: Bu Yönetmeliğin kapsadığı ürünün, son kullanıcısı tarafından ilk kullanımını,

من) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcının herbirini,

من) İmalatçı: Bir ürünü üreten veya tasarımlanmış veya üretilmiş bir ürünü piyasaya arz etmek üzere elinde bulunduran ve kendi adına ya da ticari markası ile ürünü piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

J) İthalatçı: Bir ürünü ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

K) Kişisel deniz taşıtı: Birincil sevk sistemi olarak su jeti pompasına sahip içten bir sevk motorunun kullanıldığı oturan, ayakta duran veya diz çökmüş vaziyetteki bir kişi veya kişiler tarafından kumanda edilen, ارتفاع 4 metreden küçük spor ve gezi amaçlı deniz taşıtını,

L) Kişisel İthalatçı: Ticari faaliyet amacı gütmeksizin, yurt dışından ithal ettiği bir ürünü, kendi kullanımı amacıyla hizmete sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

متر) Kişisel kullanım için imal edilmiş deniz taşıtı: Üretimi takiben kullanacak kişi tarafından kendi kullanımı için imal edilmiş deniz taşıtını,

N) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

o) Motor ailesi: Tasarımlarındaki özellikler sebebiyle, benzer egzoz ve gürültü emisyonu karakteristiklerine sahip motorların ithalatçıları tarafından yapılan gruplandırmayı,

ö) Motorda büyük tadilat: Sevk motorunda gerçekleştirilen ve motorun emisyon sınırlarının Ek-1 Kısım B’de belirtilen sınırları aşmasına sebep olabilecek veya sevk motorunun anma gücünü % 15’ten fazla artıran tadilatları,

پ) Piyasaya arz: Bir ürünün piyasada ilk defa bulundurulmasını,

R) Piyasada bulundurma: Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya arzını,

بازدید کنندگان) Piyasadan çekmek: Bir ürünün tedarik zinciri içerisinde piyasada bulundurulmasını önlenmesine yönelik herhangi bir önlemi,

کار) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin, sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yararının korunması bakımından tehlike oluşturmalarını önlemek ve varsa ilgili teknik düzenlemeye uygun olmalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluş tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan tedbirleri,

تی) Sevk motoru: Doğrudan veya dolaylı olarak sevk maksadıyla kullanılan, buji veya sıkıştırma ile ateşlenen içten yanmalı herhangi bir motoru,

به) Sevk sistemi: Deniz taşıtının sevk edilme metodunu,

ü) Tekne boyu: Uyumlaştırılmış standarda göre ölçülen tekne boyunu,

V) Teknede büyük dönüşüm: Deniz taşıtının sevk sisteminin değişmesini, motorda büyük tadilat yapılmasını veya bu Yönetmelikte belirlenmiş temel güvenlik ve çevresel gereklilikleri karşılayamayacak şekilde deniz taşıtında yapılan değişiklikleri,

و) Teknik mevzuat: Ürünün pazarlama şartlarını belirleyen uyumlaştırılmış ulusal mevzuatı,

از) Ulusal akreditasyon kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK),

AA) Uygunluk değerlendirmesi: Bir ürüne, sürece, hizmete, sisteme, kişiye veya kuruluşa ilişkin belirli şartların yetirine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

BB) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,

cc) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

çç) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan gerçek veya tüzel kişiyi,

صریح.

Temel gereklilikler

ماده 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler, Ek-1’de belirtilen uygulanabilir temel gereklilikleri karşılamak koşuluyla, doğru bir şekilde bakımları yapıldığı ve amacına uygun olarak kullanıldığı takdirde; insan sağlığını ve güvenliğini, mal varlığını ve çevreyi tehlikeye atmamaları hâlinde hizmete sunulabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünler, birinci fıkradaki gereklilikleri karşılamadığı sürece, piyasada bulundurulamaz ve kullanım için hizmete sunulamaz.

Seyir ile ilgili hükümler

ماده 6 - (1) Bu Yönetmeliğin hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilgili kurumlarının; çevrenin korunması, suyollarının yapısının korunması ve suyollarının güvenliğinin sağlanması amacıyla, bazı suyollarında seyirle ilgili kurallar koymasını engellemez. Ancak bu kurallar gerekçeli ve uygun olmak ve bu Yönetmeliğe uygun deniz taşıtlarında değişiklik gerektirmemek zorundadır.

Serbest dolaşım

ماده 7 - (1) 6 ncı maddede öngörülen kurallara aykırı olmamak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerini karşılayan deniz taşıtlarının piyasaya arzı veya hizmete sunulması engellenemez.

(2) İmalatçı veya ithalatçı tarafından, kısmen tamamlanmış deniz taşıtlarının Ek-3’te yer alan hükümlere göre başkaları tarafından tamamlanacağını beyan etmesi hâlinde piyasada bulundurması engellenemez.

(3) Bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunu gösteren ve 16 ncı maddede belirtildiği gibi imalatçı veya ithalatçının düzenleyeceği beyanına uygun olarak, deniz taşıtlarının içine dâhil edilmesi amaçlanan bileşenlerin piyasaya arzı veya hizmete sunulması engellenemez.

(4) Aşağıda yer alan sevk motorlarının piyasaya arzı veya hizmete sunulması engellenemez:

a) Bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluk gösteren, deniz taşıtı içerisine yerleştirilmiş veya yerleştirilmemiş motorlara,

ب) Deniz taşıtlarına yerleştirilmiş, 20/6/2007 مورخ 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) ile uyumlu olacak şekilde tip onaylı, yine aynı Yönetmeliğin Ek-1 4.1.2 nci maddesinde açıklandığı üzere, iç suyolu teknelerinin, lokomotiflerin ve vagonların sevkinden başka uygulamalarda kullanılan CI (sıkıştırma ateşlemeli motor) motorlar için aşama III A, aşama III B veya aşama IV emisyon sınırları ile uyumlu, Ek-1-B başlığı altında verilen egzoz emisyonu gereklilikleri hariç tutularak bu Yönetmelik ile uyumlu motorlara,

ج) Deniz taşıtlarına yerleştirilmiş, 3/8/2011 مورخ 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009) ile uyumlu olacak şekilde tip onaylı, Ek-1-B başlığı altında verilen egzoz emisyonu gereklilikleri hariç tutularak bu Yönetmelik ile uyumlu motorlara.

(5) Bir deniz taşıtının içerisine yerleştirilmek üzere uyumlu hale getirilen bir motor söz konusu olduğunda (ب) یا (ج) bentleri uygulanır. Söz konusu motoru uyumlu hale getirmeyi üstlenen kişi, motor imalatçısından kullanılabilir veri ve diğer bilgilerin tamamının alınmasını sağlar. Motor, uyumlu hale getiren kişi tarafından kurulum talimatlarına uygun olarak yerleştirildiğinde, motor imalatçısı tarafından beyan edilen Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) veya Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım İlgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’teki egzoz emisyon gereksinimlerini karşılamaya devam eder. Motoru uyumlu hale getiren kişi, 16 ncı maddede belirtildiği üzere, kurulumu talimatlara uygun olarak gerçekleştirdiğinde, motor imalatçısı tarafından beyan edilen Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) veya Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım İlgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 595/2009) egzoz emisyon gereksinimlerini karşılamaya devam edeceğini beyan eder.

(6) 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünlerden bu Yönetmelik gereklerine uymayanların, bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlanmadan piyasaya arzı veya hizmete sunulmayacağını açıkça belirten bir işaretin görülebilir bir şekilde konması şartıyla; ticarî fuar, sergi, gösteri ve diğer benzeri etkinliklerde sergilenmesi engellenemez.

بخش دوم

İktisadi İşletmeciler ve Kişisel İthalatçıların Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

ماده 8 - (1) İmalatçı, ürünlerini piyasaya arz ettikleri zaman, ürünleri 5 inci maddenin birinci fıkrası ve Ek-1’de düzenlenmiş gerekliliklere uygun olarak tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar.

(2) İmalatçı, 26 ncı maddeye göre teknik dosya hazırlamak ve 20 سوم و 23 üncü maddeler ile 25 inci madde gereğince uygulanabilir uygunluk değerlendirme prosedürüne sahip olmak zorundadır. Bu prosedür sonucunda ürünün ilgili gereksinimlere uygun olması halinde imalatçı, 16 ncı maddede belirtilen AB uygunluk beyanını hazırlar ve 18 هفتم 19 uncu maddelerde düzenlenen CE işaretini iliştirir.

(3) İmalatçı, 16 ncı maddede belirtilen AB uygunluk beyanının bir kopyasını ve teknik dosyayı ürün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza eder.

(4) İmalatçı, ürünün bu Yönetmeliğe uygunluğunun seri üretim boyunca da sürdürülmesini sağlar. Ürünün karakteristik özelliklerindeki veya tasarımındaki değişiklikler ve ürünün beyan edilen uygunluğuna ilişkin uyumlaştırma standartlarındaki değişiklikler dikkate alınır. İmalatçı, bir ürün ile ilgili riskleri göz önünde bulundurarak gerekli gördüğü hallerde, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulundurulan ürünlerden test numunesi alır, araştırır ve gerekirse şikâyetlerin, uygun olmayan ürünlerin ve ürün geri çağırmaların kaydını tutar ve bu tür herhangi bir izlemeden dağıtıcıları haberdar eder.

(5) İmalatçı, ürünlerinin üzerinde tipinin, parti veya seri numarasının veya ürünlerin tanıtılmasına izin veren diğer unsurların bulunmasını sağlar ya da bileşenlerin boyutu veya doğası gereği bunun mümkün olmadığı durumlarda, gerekli olan bilgilerin ambalaj üzerinde veya ürünle birlikte bir belgede yer almasını temin eder.

(6) İmalatçı, ürün üzerinde ismini, tescilli ticaret ünvanını, kendisi ile iletişim kurulabilecek elektronik posta adresi ve posta adresini, ürünün buna müsait olmaması durumunda ise ambalajın üzerinde veya ürün beraberindeki bir belge ile bunu temin etmek zorundadır. Adres, imalatçı ile bağlantı kurulabilecek tek bir noktayı belirtmelidir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmak zorundadır.

(7) İmalatçı, piyasaya arz etmiş olduğu ürünlere ait talimatların ve emniyet bilgilerinin Türkçe olarak kullanıcı kılavuzu içerisinde ürünle birlikte sunulmasını sağlamak zorundadır. Bu talimatlar, emniyet bilgileri ve etiketleme açık, anlaşılır ve okunaklı olmak zorundadır.

(8) İmalatçının piyasaya arz etmiş olduğu herhangi bir ürünün bu Yönetmelikle uyumlu olmadığını düşünmesi veya böyle düşünmesini gerektirecek sebepler tespit etmesi halinde, imalatçının ilgili ürünün uyumunu sağlamak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alması, gerekirse ürünü piyasadan çekmesi ya da geri çağırması gerekmektedir. همچنین, ürünün tehlike arz ettiği durumlarda, imalatçı, Bakanlığa derhal bu yönde bilgi vermek zorundadır. Bu bilgilerin arasında özellikle uyumsuzluğun sebebi ve alınan düzeltici önlemler belirtilir.

(9) İmalatçı, Bakanlıktan gelen gerekçeli taleplere cevap verir ve ilgili ürünün bu Yönetmeliğe uygunluğunun gösterilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, kâğıt üzerinde ve/veya elektronik ortamda Türkçe sunmak zorundadır. Piyasaya sürdüğü ürünlerin arz ettiği riskleri bertaraf etmek için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde, istenmesi halinde Bakanlıkla işbirliği yapmak zorundadır.

Yetkili temsilciler

ماده 9 - (1) İmalatçı, yazılı bir yetki belgesi ile yetkili bir temsilci tayin edebilir.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin görevleri arasında yer almaz.

(3) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirmek zorundadır. Yetkili temsilci, bahse konu belge ile asgari aşağıdaki işlemleri yapmak için yetkilendirilir;

a) 16 ncı maddede atıfta bulunulan AB uygunluk beyanının bir kopyasını ve teknik dosyayı ürün piyasaya arz edildikten sonra 10 yıl boyunca muhafaza etmek ve Bakanlığın talebi halinde hazır bulundurmak,

ب) Bakanlıktan bir talep olması durumunda, ürünün uygunluğunu ispatlamak için tüm gerekli bilgi ve belgeleri sağlamak,

ج) Bakanlığın talebi halinde, Bakanlık ile temsilcisi oldukları üründen kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak için alınacak önlemler ve yapılacak her türlü eylemde işbirliği yapmak.

İthalatçıların yükümlülükleri

ماده 10 - (1) İthalatçı, sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygun ürünleri piyasaya arz etmek zorundadır.

(2) İthalatçı, ürünü piyasaya arz etmeden önce gerekli uygunluk değerlendirme prosedürünün imalatçı tarafından yerine getirildiğinden emin olur. İthalatçı, imalatçının teknik dosyayı hazırladığını, ürünün 18 inci madde gereği CE işareti taşıdığını, 16 ncı madde ve Ek-1- A-2.5, Ek-1-B-4 ve Ek-1-C-2 gereğince gerekli dokümanlarının ürün ile birlikte olduğunu ve imalatçının 8 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen gereksinimlere uygun davrandığını garanti etmek zorundadır. Herhangi bir ürünün 5 inci maddenin birinci fıkrası ve Ek-1’de belirtilen temel güvenlik gerekleriyle uyumlu olmadığını düşündürecek bir sebebi olan veya bundan şüphe duyan ithalatçı, söz konusu ürün uyumlu hale getirilene kadar ürünü piyasaya arz etmemek, ayrıca ürünün tehlike arz ettiği durumlarda imalatçıyı ve Bakanlığı bu yönde bilgilendirmek zorundadır.

(3) İthalatçı, ürünün üzerine adlarını, kayıtlı ticari adlarını veya tescilli ticari markalarını, kendileriyle iletişim kurulabilecek posta adresini yazmak veya bunun mümkün olmadığı hallerde, ürünün ambalajında veya ürünle birlikte gelen bir belgede bulundurmak zorundadır.

(4) İthalatçı, Türkçe hazırlanmış; talimatları ve güvenlik bilgilerini içeren bir kullanıcı el kitabının ürün ile birlikte bulundurulmasını sağlamak zorundadır.

(5) İthalatçı, sorumluluğu altında bulunan herhangi bir ürünün muhafaza ya da nakliye koşullarının, 5 inci maddenin birinci fıkrası ve Ek-1’de belirtilen temel güvenlik gerekleri ile uyumlu olmasını sağlamak zorundadır.

(6) İthalatçı, herhangi bir ürün vasıtasıyla oluşan riskler konusunda gerek gördüğü hallerde, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için piyasada bulundurulan ürünlerden test numunesi alma, araştırma ve gerekirse şikâyetlerin, uygun olmayan ürünlerin ve ürün geri çağırmaların kaydını tutma ve bu tür herhangi bir izlemeden dağıtıcıları haberdar etmekle yükümlüdür.

(7) Piyasaya arz edilmiş olan herhangi bir ürünün bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşündürecek bir sebebi olması veya bundan şüphe duyması halinde ithalatçı, ilgili ürünün uyumunu sağlamak için derhal gerekli düzeltici önlemleri almak, gerekirse ürünü piyasadan çekmek ya da geri çağırmak zorundadır. همچنین, ürünün tehlike arz ettiği durumlarda, ithalatçı, Bakanlığa derhal bu yönde bilgi vermek zorundadır. Bu bilgilerin arasında özellikle uygunsuzluğun ne olduğu ve alınan düzeltici önlemler de belirtilir.

(8) İthalatçı, 16 ncı maddede atıfta bulunulan AB uygunluk beyanının bir kopyasını ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmek ve teknik dosya ile birlikte, Bakanlığın talebi halinde hazır bulundurmak zorundadır.

(9) İthalatçı, Bakanlıktan gelen gerekçeli taleplere cevap vermek ve ilgili ürünün bu Yönetmeliğe uygunluğunun gösterilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, kağıt üzerinde veya elektronik formatta sunmak zorundadır. İthalatçılar, piyasaya arz ettikleri ürün kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde istenmesi halinde Bakanlıkla işbirliği yapmak zorundadır.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

ماده 11 - (1) Dağıtıcı, herhangi bir ürünü piyasada bulundurduğunda, bu Yönetmelik gereksinimlerini yerine getirmek zorundadır.

(2) Dağıtıcı, piyasada herhangi bir ürünü bulundurmadan önce, ürünün 18 inci madde gereği CE işareti taşıdığını, 8 inci maddenin yedinci fıkrası, 16 ncı madde ve Ek-1- A-2,5, Ek-1-B-4 ve Ek-1-C-2’de belirtilen gerekli evraklarla beraber Türkçe kullanım ve güvenlik bilgilerinin ve gerekli diğer bilgilerin ürünle birlikte sunulduğunu, imalatçının ve ithalatçının 8 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen gereklilikleri karşıladıklarını doğrulamak zorundadır. Herhangi bir ürünün 5 inci maddede ve Ek-1’de belirtilen temel güvenlik gereksinimleriyle uyumlu olmadığını düşünen veya bundan şüphe duyan dağıtıcı, söz konusu ürün uyumlu hale getirilene kadar ürünü piyasada bulunduramaz. همچنین, piyasada bulundurduğu ürünün risk oluşturduğu durumlarda dağıtıcı, imalatçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı bu yönde bilgilendirmek zorundadır.

(3) Dağıtıcı, sorumluluğunda bulunan herhangi bir ürünün muhafaza ya da nakliye koşullarının, 5 inci maddenin birinci fıkrası ve Ek-1’de belirtilen temel güvenlik gerekleri ile uyumlu olmasını sağlamak zorundadır.

(4) Dağıtıcılar, ürün kendi sorumlulukları altındayken depolanma veya taşınma şartlarının ürünün, 5 inci maddenin birinci fıkrası ve Ek-1’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunu tehlikeye düşürmemesini sağlar.

(5) Piyasada bulundurdukları herhangi bir ürünün bu Yönetmeliğe uygun olmadığını düşündürecek bir sebebi olan ya da bundan şüphe duyan dağıtıcının, ilgili ürünün uygunluğunu sağlamak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alması, gerekirse ürünü piyasadan çekmesi veya geri çağırması gerekmektedir. همچنین, ürünün tehlike arz ettiği durumlarda dağıtıcı, Bakanlığa derhal bu yönde bilgi vermek zorundadır. Bu bilgilerin arasında özellikle uygunsuzluğun ne olduğu ve alınan düzeltici önlemleri de belirtmek zorundadır.

(6) Dağıtıcı, Bakanlıktan gelen gerekçeli taleplere cevap vermek, ilgili ürünün bu Yönetmelikle uyumunun gösterilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, kâğıt üzerinde veya elektronik formatta Bakanlığa sunmak zorundadır. Dağıtıcılar, piyasaya arz ettikleri ürün kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde istenmesi halinde Bakanlıkla işbirliği yapmak zorundadır.

İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılar için de geçerli olduğu durumlar

ماده 12 - (1) İthalatçı veya dağıtıcı, kendi adı ya da ticari markası altında piyasaya bir ürün arz ettiğinde veya hali hazırda piyasada olan bir ürünü, bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirdiğinde, bu Yönetmeliğe istinaden imalatçı olarak değerlendirilir ve 8 inci maddede düzenlenen imalatçının yükümlülüklerine tabi olur.

Kişisel ithalatçıların yükümlülükleri

ماده 13 - (1) Eğer imalatçı, ürünün bu Yönetmeliğe uygunluğuna dair sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, kişisel ithalatçı, ürünü hizmete sunmadan önce, ürünün 5 inci maddenin birinci fıkrası ve Ek-1’de belirtilen gerekliliklere uygun olarak tasarlandığını ve üretildiğini ve 8 inci maddenin ikinci, üçüncü, yedinci ve dokuzuncu fıkralarında düzenlenen imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmeyi veya yerine getirileceğini sağlar.

(2) Eğer gerekli teknik dosya imalatçıdan sağlanamıyorsa, kişisel ithalatçı, uygun uzmanlıkları kullanarak, teknik dosyayı hazırlatır.

(3) Kişisel ithalatçı, ürünün uygunluk değerlendirmesini yapan onaylanmış kuruluşun isim ve adresinin ürünün üstüne işaretlenmesini sağlar.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

ماده 14 - (1) İktisadi işletmeciler, talep üzerine, Bakanlığa aşağıda belirtilen bilgileri sunar:

a) Kendilerine ürün temin eden iktisadi işletmecilerin bilgilerini,

ب) Kendilerinin ürün temin ettiği iktisadi işletmecilerin bilgilerini.

(2) İktisadi işletmeciler, birinci fıkrada belirtilen bilgileri, kendilerine ürün temin ettikten sonraki 10 yıllık periyotta ve kendilerinden ürün temin edildikten sonraki 10 yıllık periyotta sunabilecek durumda olmak zorundadır.

(3) Bakanlığın talebi üzerine, kişisel ithalatçılar kendilerine ürün sağlayan iktisadi işletmecisini tanımlar. Kişisel ithalatçılar, birinci fıkrada belirtilen bilgileri, kendilerine ürün temin ettikten sonraki 10 yıllık periyotta sunabilecek durumda olmak zorundadır.

بخش سوم

Ürünün Uygunluğu

Uygunluk varsayımı

ماده 15 - (1) Uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlar veya bunların bir kısmı ile uyumlu olan ürünlerin, 5 inci madde ve Ek-1’de belirtilen güvenlik gerekliliklerine uygun olduğu kabul edilir.

(2) Uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların yer aldığı liste tebliğ ile Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanır.

AB uygunluk beyanı ve Ek-3’e göre beyan

ماده 16 - (1) AB uygunluk beyanı, 5 inci maddenin birinci fıkrası ve Ek-1 veya 7 nci maddenin dördüncü fıkrasının (ب) یا (ج) bentlerinde belirlenen gereklilikleri karşılamak zorundadır.

(2) AB uygunluk beyanı, Ek-4’de belirtilen model yapısına sahip olmak zorundadır. AB uygunluk beyanı “CE” İşareti Yönetmeliğinin A-2’si ve bu Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan ilgili modüllerde belirtilen unsurları içerir ve sürekli güncellenir. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana Türkçe tercümesi de eklenir.

(3) AB uygunluk beyanının düzenlenmesi ile imalatçı, kişisel ithalatçı veya 7 nci maddenin dördüncü fıkrasının (ب) و (ج) bentlerinde belirtildiği şekilde motoru uyumlaştıran kişi ürünün uygunluğunun sorumluluğunu üstlenir.

(4) Üçüncü fıkrada atıfta bulunulan AB uygunluk beyanı, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan aşağıdaki ürünlerle birlikte verilir:

a) Deniz taşıtı,

ب) Piyasaya ayrıca arz edilen bileşenler,

ج) Sevk motorları.

(5) Ek-3’te düzenlenen, kısmen tamamlanmış su araçları için imalatçı ve ithalatçının beyanı, Ek-3’te belirtilen unsurları içerir ve kısmen tamamlanmış deniz taşıtı ile birlikte verilir. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana Türkçe tercümesi de eklenir.

CE işaretinin genel esasları

ماده 17 - (1) CE işareti, “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

CE işaretinin konusu olan ürünler

ماده 18 - (1) Aşağıdaki ürünler, piyasaya arz edildiklerinde veya hizmete sunulduklarında CE işaretine tabidir:

a) Deniz taşıtları,

ب) Bileşenler,

ج) Sevk motorları.

(2) وزارت, birinci fıkrada belirtilen CE işareti taşıyan ürünlerin bu Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını kabul eder.

CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili kurallar ve koşullar

ماده 19 - (1) CE işareti, 18 inci maddenin birinci fıkrasında atıfta bulunulan ürünlere, görünür bir yerde, okunaklı olarak ve silinmeyecek şekilde konulur. Bileşenlerin boyutu veya doğası gereği mümkün olmayan durumlarda, gerekli olan bilgiler ambalaj üzerinde veya ürünle birlikte bir belgede verilir. Deniz taşıtlarına iliştirilmesi durumunda, CE işareti deniz taşıtı tanıtım numarasından ayrı olarak, deniz taşıtı imalatçı plakasına konulur. Sevk motoru olması durumunda ise CE işareti motora konulur.

(2) CE işareti, ürün piyasaya arz edilmeden veya hizmete sunulmadan önce konulur. CE işaretini ve üçüncü fıkrada atıfta bulunulan deniz taşıtı tanıtım numarasını takiben, özel bir risk veya kullanımı gösteren bir şekil ya da herhangi bir işaret konulabilir.

(3) CE işaretini takiben, üretim kontrol safhasında veya üretim sonrası değerlendirmesinde bulunmuş onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası konulur. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kuruluşun kendisi tarafından veya kuruluşun talimatları doğrultusunda, imalatçı veya yetkili temsilci tarafından ya da 20 nci maddenin ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarında atıfta bulunulan kişi tarafından konulur.

بخش چهارم

Uygunluk Değerlendirmesi

Uygulanabilir uygunluk değerlendirme prosedürleri

ماده 20 - (1) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünleri, piyasaya arz etmeden önce, 21 اینچ, 22 سوم و 23 üncü maddelerde belirtilen modüllerde düzenlenmiş prosedürleri uygular.

(2) Kişisel ithalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünleri, hizmete sunmadan önce, eğer imalatçı ilgili ürünün uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirmemişse, 24 üncü maddede atıfta bulunulan prosedürü uygular.

(3) Motorda büyük tadilat veya teknede büyük dönüşüm sonrasında sevk motoru veya deniz taşıtını, piyasaya arz eden veya hizmete sunan ya da bu Yönetmelik kapsamında olmayan bir deniz taşıtını, bu Yönetmelik kapsamına girecek şekilde kullanım amacını değiştiren bir kişi, ürünü piyasaya arz etmeden veya hizmete sunmadan önce, 24 üncü maddede belirtilen prosedürü uygular.

(4) 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan, kişisel kullanım için imal edilen deniz taşıtını 5 yıllık süre sona ermeden piyasaya arz eden bir kişi, ürünü piyasaya arz etmeden önce 24 üncü maddede belirtilen prosedürü uygular.

Tasarım ve üretim

ماده 21 - (1) Gezi teknelerinin tasarım ve üretimi ile ilgili, CE İşareti Yönetmeliğinin Ek-3 ‘ünde düzenlenen aşağıdaki prosedürler uygulanır:

a) Ek-1-A-1 maddede atıfta bulunulan tasarım sınıfları A ve B için:

1) Tekne boyu 2,5 m ve üzeri olup 12 m’den az olan gezi tekneleri için Modül A1 (İç üretim kontrolü + denetimli ürün testi), Modül B (AB tip incelemesi) ile birlikte Modül C, D, E veya F, Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk), Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk) lerden herhangi biri,

2) Tekne boyu 12 m ve üzeri olup 24 m’ye kadar olan gezi tekneleri için Modül B (AB tip incelemesi) ve birlikte Modül C, D, E veya F, Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk), Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk) lerden herhangi biri,

ب) Ek-1-A-1 maddede atıfta bulunulan tasarım sınıfı C için:

1) Tekne boyu 2,5 m ve üzeri olup 12 m’den az olan gezi tekneleri için Ek-1-A’da yer alan temel gerekliliklerin 3.2. و 3.3. maddeleriyle ilgili uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların gerekliliklerini karşılaması durumunda; Modül A (İç üretim kontrolü), Modül A1 (İç üretim kontrolü + denetimli ürün testi), Modül B (AB tip incelemesi) ile birlikte Modül C, D, E, F veya Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk) veya Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk), Ek-1-A’da yer alan temel gerekliliklerin 3.2. و 3.3. maddeleriyle ilgili uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların gerekliliklerini karşılamaması durumunda; Modül A1 (İç üretim kontrolü + denetimli ürün testleri), Modül B (AB tip incelemesi) ile birlikte Modül C, D, E, F, Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk) veya Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk) lerden herhangi biri,

2) Tekne boyu 12 m ve üzeri olup 24 m’ye kadar olan gezi tekneleri için; Modül B (AB tip incelemesi) ile birlikte Modül C, D, E veya F, Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk), Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk) lerden herhangi biri,

ج) Bu Yönetmeliğin Ek-1-A-1 maddesinde atıfta bulunulan tasarım sınıfı D için:

1) Tekne boyu 2,5 m’den 24 m’ye kadar olan gezi tekneleri için; Modül A (İç üretim kontrolü), Modül A1 ( İç üretim kontrolü + denetimli ürün testi), Modül B (AT tip incelemesi) ile birlikte Modül C, D, E veya F, Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk), Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk) lerden herhangi biri.

(2) Kişisel deniz taşıtlarının tasarım ve üretimi ile ilgili, CE İşareti Yönetmeliğinin Ek-3’ünde düzenlenen aşağıdaki prosedürler uygulanır:

a) Modül A (İç üretim kontrolü),

ب) Modül A1 (İç üretim kontrolü + denetimli ürün testleri),

ج) Modül B (AB tip incelemesi) ile birlikte Modül C, D, E veya F,

ç) Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk),

د) Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk).

(3) Bileşenlerin tasarım ve üretimi ile ilgili, CE İşareti Yönetmeliğinin Ek-3’ünde düzenlenen aşağıdaki prosedürler uygulanır:

a) Modül B (AT tip incelemesi) ile birlikte Modül C, D, E veya F,

ب) Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk),

ج) Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk).

Egzoz emisyonları

ماده 22 - (1) Egzoz emisyonlarıyla ilgili olarak; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) و (د) bentlerinde belirtilen ürünler için; motor imalatçısı “CE” İşareti Yönetmeliğinin Ek-2’sinde düzenlenen aşağıdaki prosedürleri uygular:

a) Uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlar kullanılarak yapılan testlerde, aşağıdaki modüllerden herhangi biri:

1) Modül B (AB tip incelemesi) ile birlikte Modül C, D, E veya F,

2) Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk),

3) Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk).

ب) Uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlar kullanılmadan yapılan testlerde, aşağıdaki modüllerden herhangi biri:

1) Modül B (AB tip incelemesi) ile Modül C1,

2) Modül G (Birim doğrulamaya dayalı uygunluk).

Gürültü emisyonları

ماده 23 - (1) Entegre egzoz sistemine sahip olmayan kıçtan tahrikli veya tekne içine yerleştirilmiş motoru bulunan gezi teknelerinin ve entegre egzoz sistemi olmayan kıçtan tahrikli motoru veya tekne içine yerleştirilmiş motoru bulunan, teknede büyük dönüşüm yapılmış ve dönüştürmeyi izleyen beş yıl içerisinde piyasaya arz edilmiş gezi teknelerinin, gürültü emisyonlarıyla ilgili olarak, imalatçı “CE” İşareti Yönetmeliğinin Ek-3’ünde düzenlenen aşağıdaki prosedürleri uygular:

a) Uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlar kullanılarak yapılan gürültü ölçümlerinde, aşağıdaki modüllerden herhangi biri:

1) Modül A1 (İç üretim kontrolü + denetimli ürün testleri),

2) Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk),

3) Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk).

ب) Uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlar kullanılmadan yapılan gürültü ölçümlerinde, Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk).

ج) Froude sayısı ve Güç Deplasman oranı metodu uygulanmış ise, aşağıdaki modüller:

1) Modül A (İç üretim kontrolü),

2) Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk),

3) Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk).

(2) Kişisel deniz taşıtlarının ve dıştan takma motorların ve gezi teknesine yerleştirilecek entegre egzoz sistemi olan kıçtan tahrikli motorların, gürültü emisyonlarıyla ilgili olarak, kişisel deniz taşıtı veya motor imalatçısı, “CE” İşareti Yönetmeliğinin Ek-3’ünde düzenlenen aşağıdaki prosedürleri uygular:

a) Uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlar kullanılarak yapılan gürültü ölçümlerinde, aşağıdaki modüllerden herhangi biri:

1) Modül A1 (İç üretim kontrolü + denetimli ürün testleri),

2) Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk),

3) Modül H (Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk).

ب) Uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlar kullanılmadan yapılan gürültü ölçümlerinde, Modül G (Birim doğrulamasına dayalı uygunluk).

Üretim sonrası değerlendirme

ماده 24 - (1) 20 nci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında atıfta bulunulan üretim sonrası değerlendirmesi, Ek-5’te belirtildiği gibi yerine getirilir.

İlave gereklilikler

ماده 25 - (1) “CE” İşareti Yönetmeliğinin Ek-3-4 maddesinde açıklanan Modül B’nin kullanıldığı hallerde, AB Tip incelemesi, aynı maddenin ikinci fıkrasının (ب) bendinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Modül B’de anılan “Ürün Tipi” aşağıdakileri kapsamak şartıyla ürünün birkaç versiyonunu içerebilir:

a) Ürünün çeşitli versiyonları arasındaki farklılıklar, ürünün güvenlik seviyesini ve ürün performansına yönelik diğer gereklilikleri etkilememek zorundadır.

ب) Gerektiğinde sertifikanın aslında yapılacak düzeltmeler vasıtasıyla, karşılık gelen AB Tip İnceleme Sertifikasında ürünün çeşitli versiyonlarına atıfta bulunulur.

(2) “CE” İşareti Yönetmeliğinin Ek-3-2 maddesinde açıklanan Modül A-1’in kullanıldığı hallerde, ürün testleri, imalatçının üretimini yansıtan bir veya bir kaç deniz taşıtında gerçekleştirilir ve Ek-6’da belirtilen ilave istekler uygulanır.

(3) Uygunluk değerlendirmesi, “CE” İşareti Yönetmeliğinin Ek-3-2 maddesinde (Modül A1) ve Ek-3-6 maddesinde (Modül C1) atıfta bulunulan işletme içi akredite bir birim tarafından yapılması mümkün değildir.

(4) Bu Yönetmeliğin egzoz emisyonu gerekliliklerine yönelik uygunluk değerlendirmesi için, “CE” İşareti Yönetmeliğinin Ek-3-12 maddesinde açıklanan Modül F’nin kullanıldığı hallerde, bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde açıklanan prosedür uygulanır.

(5) Bu Yönetmeliğin egzoz emisyonu gerekliliklerine yönelik uygunluk değerlendirmesi için, “CE” İşareti Yönetmeliğinin Ek-3-5 maddesinde açıklanan Modül C’nin kullanıldığı hallerde ve imalatçı, “CE” İşareti Yönetmeliğinin Ek-3-15 maddesinde açıklanan Modül H’ ye uygun bir kalite sistemi altında çalışmıyor ise; imalatçının kalite sisteminin, işletme içi ürün kontrollerini kapsadığını doğrulamak amacıyla, ürün testleri kontrolleri imalatçının belirleyeceği bir onaylanmış kuruluş tarafından yapılır veya onaylanmış kuruluş tarafından belirlenecek rastgele aralıklarla seçilen ürünlerde bu kontroller yapılır. Kalite sisteminin yetersiz görüldüğü veya imalatçı tarafından sunulan bilgilerin geçerliliğinin doğrulanmasının gerekli görüldüğü hallerde, Ek-8’de belirtilen prosedür uygulanır.

Teknik dosya

ماده 26 - (1) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan teknik dosya, ürünün, 5 inci maddenin birinci fıkrasında ve Ek-1’de düzenlenen temel gereklere uygunluğunu sağlamak için imalatçı tarafından kullanılan ilgili bütün verileri veya araçları kapsar. Teknik dosya, özellikle Ek-9’da listelenen ilgili belgeleri kapsar.

(2) Teknik dosya, ürünün tasarım, üretim, kullanım ve uygunluk değerlendirilmesinin kolayca anlaşılmasına imkân sağlar.

بخش پنجم

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Onaylanması

Bildirim

ماده 27 - (1) وزارت, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilmesini uygun bulduğu kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluşlar

ماده 28 - (1) وزارت, 33 üncü madde hükümlerine uygun olarak, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve denetlenmesi için gerekli tüm prosedürleri oluşturur.

Yetkili kuruluşun sorumlulukları

ماده 29 - (1) وزارت;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile arasında çıkar ilişkisi bulunmayacak şekilde faaliyetlerini yürütür.

ب) Yapılan işlerin objektifliğini ve nesnelliğini temin eder ve devamlılığını sağlar.

ج) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının bildirimine ilişkin kararını veren yetkili personeli ile bu kuruluşun uygunluk değerlendirmesini yapan personeli farklı olacak şekilde organize eder.

ç) Ticari olarak veya rakip olacak şekilde, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği hiçbir faaliyeti gerçekleştirmez ve danışmanlık hizmeti vermez.

د) Elde ettiği bilgilerin gizliliğini temin eder.

الکترونیکی) Faaliyetlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek için yeterli sayıda uzman kişiyi bünyesinde bulundurur.

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

ماده 30 - (1) وزارت, onaylanmış kuruluşların izlenmesi, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ile ilgili prosedürleri ve bu prosedürlerde meydana gelen değişiklikler hakkında Komisyonu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili gereklilikler

ماده 31 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında onaylanmış kuruluş olabilmek için, uygunluk değerlendirme kuruluşları, bu maddenin ikinci fıkrasından onbirinci fıkrasına kadar olan kısımda belirtilen gereklilikleri karşılar.

(2) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, ulusal mevzuat kapsamında kurulur ve tüzel kişiliğe sahip olur.

(3) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, değerlendirdiği organizasyon veya üründen bağımsız, üçüncü taraf bir kuruluştur. Değerlendirilen ürünün tasarımı, üretimi, tedariki, montajı, kullanımı veya bakımı gibi işlemlerde yer alan ticari veya mesleki bir birliğe bağlı bulunan bir kuruluş, bağımsız olması ve çıkar çatışması bulunmaması şartıyla, böyle bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak değerlendirilebilir.

(4) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürütmekten sorumlu personeli, değerlendirmesini yaptığı ürünü tasarlayan, imal eden, tedarik eden, montajını yapan, satın alan, sahipliğinde bulunduran, kullanan veya bakımını yapan veya söz konusu tarafların herhangi birinin temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirmesi yapılmış ürünlerin, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için veya şahsi amaçla kullanılmasını engellemez. Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürütmekten sorumlu personeli, değerlendirmesini yaptığı ürünün tasarımında, imalatında, pazarlamasında, kurulumunda, kullanımında veya bakımında doğrudan yer alamaz veya söz konusu tarafları temsil edemez. Görevlendirildikleri alandaki uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin bütünlüğü veya değerlendirmelerinin bağımsızlığı ile aykırılık oluşturucak herhangi bir faaliyet ile meşgul olamazlar. Bu husus özellikle danışmanlık hizmetleri için geçerlidir. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirme kuruluşunun uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin gizliliğini, nesnelliğini veya tarafsızlığını etkilememesini sağlar.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onun çalışanları, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini en yüksek derecede profesyonel bütünlükle ve belirli alanda gereken teknik yeterlilikle gerçekleştirir. Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onun çalışanları, özellikle bu faaliyetlerin sonucuyla ilgili kişi veya kişilerden gelen, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini ve bu konudaki nihai kararlarını etkileyebilecek her türlü baskı ve teşvikten, özellikle finansal bakımdan uzak olmak zorundadır.

(6) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, 20 nci madde ile 25 inci madde arasındaki hükümler kapsamında görevlendirildiği uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kendisi tarafından veya onun sorumluluğunda ve onun adına yapılması fark etmeksizin gerçekleştirecek yeterlilikte olmak zorundadır. Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, yetkilendirildiği alana yönelik her bir uygunluk değerlendirme prosedürünü ve her çeşit veya kategorideki ürünlerle ilgili aşağıdaki gereklilikleri her zaman hazır bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştirebilecek teknik bilgiye, uygun ve yeterli tecrübeye sahip personel,

ب) Şeffaflığı ve prosedürlerin yeniden üretilmesini sağlayacak şekilde hangi uygunluk değerlendirmesinin yürütüldüğü ile uyum prosedürlerinin tanımı,

ج) Onaylanmış kuruluş olarak gerçekleştirilen faaliyetleri ile diğer faaliyetlerini ayıran uygun politikalar ve yürürlükte bulunan prosedürler,

ç) İşin büyüklüğü, faaliyette bulunulan sektör, sektörün yapısı, söz konusu ürünün teknolojisinin karmaşıklık derecesi, toplu veya seri üretim sürecinin yapısını dikkate alan, faaliyetlerin performansı için prosedürler,

د) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, faaliyetleriyle bağlantılı teknik ve idari konuları, uygun bir yöntemle yürütecek imkânlara ve ayrıca gerekli ekipmanlara veya tesislere erişim imkânı.

(7) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütmekten sorumlu personel aşağıdaki özelliklere sahip olmak zorundadır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun görevlendirildiği uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini kapsayan teknik ve mesleki eğitim,

ب) Yürütülen uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin gereklilikleri hakkında tatmin edici derecede bilgi ve bu değerlendirmeleri gerçekleştirmek için gerekli yetki,

ج) İlgili temel gereklilikler, uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartları ve ulusal mevzuatı, anlama ve bilme,

ç) Değerlendirmelerin gerçekleştirildiğini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları hazırlayabilme yeteneği.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirmesi yapan personelin tarafsızlığı sağlanır. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirmesi yapan personelinin hizmet karşılığı alacağı ücret, gerçekleştirilen değerlendirmelerin sayısına veya bu değerlendirmelerin sonuçlarına bağlı olamaz.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının mesleki sorumluluk sigortası yaptırması gerekmektedir.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Bakanlıkla ilişkileri haricinde, 20 nci madde ile 25 inci madde arasında tanımlanan işlemleri yürütürken elde edilen tüm bilgi hakkında mesleki gizliliği sağlar. Bu bilgiler ile ilgili mülkiyet haklarını korur.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun faaliyetlerine katılırlar veya kendi değerlendirme personelinin bilgilendirilmesini sağlarlar ve bu grup çalışması sonucunda alınan idari kararları ve oluşturulan dokümanları genel kılavuz olarak kullanırlar.

Uygunluk varsayımı

ماده 32 - (1) Uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlar veya bunların bir kısmı ile uyumlu olan ürünlerin, 31 inci maddede düzenlenen gereklilikleri karşıladığı ve uygulanabildiği kadarıyla uyumlaştırılmış standartların bu gereklilikleri kapsadığı kabul edilir.

(2) Uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlarının yer aldığı liste Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanır.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

ماده 33 - (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi ile ilgili belli bir görevi şube, temsilcilik veya yükleniciye verirse, şube, temsilcilik ve yüklenici 31 inci maddede düzenlenen gereklilikleri yerine getirir ve bu doğrultuda Bakanlığı bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, kuruldukları yerlere bakılmaksızın, onaylanmış kuruluşun şubesi, temsilcisi veya yüklenicisi tarafından yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunu üstlenir.

(3) İşlerin onaylanmış kuruluşun şubesi, temsilcisi veya yüklenicisi tarafından yapılması ancak müşterinin onayı ile gerçekleşebilir.

(4) Onaylanmış kuruluş şubesi, temsilcisi veya yüklenicisinin vasıflandırılma değerlendirmesini içeren ilgili dökümanları ve onlarla birlikte gerçekleştirdiği 20 سوم و 25 inci maddeler arasında bulunan maddelerde düzenlenen faaliyetlere ait tüm dokümanları, Bakanlığın kullanımı için hazır bulundurur.

Görevlendirme başvurusu

ماده 34 - (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek üzere Bakanlığa başvurur.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen başvuru, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tanımı, uygunluk değerlendirme modül veya modülleri, kuruluşun yetkin olduğunu ileri sürdüğü ürün veya ürünlerin yanı sıra TÜRKAK tarafından yayınlanmış, uygunluk değerlendirme kuruluşunun 31 inci maddede belirlenmiş gereklilikleri yerine getirdiğini doğrulayan akreditasyon sertifikası ile birlikte yapılır.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, akreditasyon sertifikası sunamadığı durumlarda, 31 inci maddede belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanması, tanınması ve düzenli olarak izlenmesi için gerekli olan tüm belgeye dayalı kanıtları Bakanlığa sunar.

Bildirim süreci

ماده 35 - (1) وزارت, 31 inci maddede belirlenmiş gereklilikleri karşılayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirebilir.

(2) وزارت, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye devletlere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinin, uygunluk değerlendirmesi modül veya modüllerinin, ilgili ürün veya ürünlerin tüm ayrıntılarını ve ilgili yeterlilik onayını içerir.

(4) Komisyona bildirim tarihinden itibaren, onaylanmış kuruluş adayının yeterliliğinin değerlendirilmesinde akreditasyon belgesi kullanılmış ise iki hafta, kullanılmamış ise iki aylık süre içinde Komisyon veya Avrupa Birliğine üye devletler, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir. Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar.

(5) Onaylanmış kuruluşların görevlendirme kapsamında meydana gelen değişiklikler de Komisyon ve üye devletlere bildirilir.

Onaylanmış kuruluşların kimlik kayıt numaraları ve listeleri

ماده 36 - (1) Bildirim yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile Bakanlık bu kuruluşu onaylamış kuruluş olarak atar.

Görevlendirmelerde değişiklikler

ماده 37 - (1) وزارت, onaylanmış kuruluşun 31 inci maddede belirlenen gereklilikleri karşılayamadığını veya zorunluluklarını yerine getiremediğini tespit ettiği veya bu konuda bilgilendirildiği durumlarda, bu gerekliliklerin karşılanamamasının veya zorunlulukların yerine getirilememesinin ciddiyetine göre Bakanlık uygun gördüğü şekilde onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık en kısa sürede, konu hakkında Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.

(2) Faaliyetlerin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini kendi sona erdirdiği durumlarda, وزارت, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine itiraz

ماده 38 - (1) وزارت, onaylanmış kuruluşu görevlendirilmesine temel oluşturan veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri talebi halinde Komisyona sunmak üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.

(2) وزارت, Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri

ماده 39 - (1) Onaylanmış kuruluşlar uygunluk değerlendirmelerini, 20 و 25 inci maddeler arasında belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştirirler.

(2) Uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, uygun bir şekilde, iktisadi işletmeciler ve kişisel ithalatçılar için gereksiz yüklerden kaçınılarak yapılır. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, işin büyüklüğü, faaliyetin gerçekleştirildiği sektör, sektörün yapısı, söz konusu ürünün teknolojisinin karmaşıklık derecesi ve toplu veya seri üretim prosesinin yapısı gibi parametreleri dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirirler. Bu durumda onaylanmış kuruluş bu Yönetmelik kapsamında ürünün uygunluğu için öngörülen zorluk derecesi ve koruma seviyesini dikkate alır.

(3) Bir onaylanmış kuruluş, 5 inci maddenin birinci fıkrası ve Ek-1’de veya yerini tutan uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlarda düzenlenmiş gerekliliklerin bir imalatçı veya kişisel ithalatçı tarafından karşılanmadığını tespit ettiğinde, imalatçı veya kişisel ithalatçının uygun düzeltici önlemler alması gerekir ve bu kapsamda bir uygunluk belgesi yayımlayamaz.

(4) Sertifikanın yayımını takiben, uygunluk izlemesi esnasında, onaylanmış kuruluş ürünün artık uyumlu olmadığını tespit ederse, imalatçının uygun düzeltici önlemler alması gerekir ve eğer gerek görülürse, sertifika askıya alınır veya iptal edilir.

(5) Düzeltici önlemler alınmadığında veya gerekli etkiyi göstermediğinde, onaylanmış kuruluş, uygun görüldüğü şekilde, sertifikayı kısıtlar, askıya alır veya iptal eder.

İtiraz prosedürü

ماده 40 - (1) وزارت, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı itiraz mekanizmasının mevcut olmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların bildirim yükümlülüğü

ماده 41 - (1) Onaylanmış kuruluşlar aşağıdaki durumlarda Bakanlığı bilgilendirir:

a) Bir sertifikanın reddi, kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi,

ب) Görevlendirme kapsamını ve şartlarını etkileyen durumlar,

ج) Piyasa gözetimi ve denetimi yetkililerinden, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak alınan bilgi talebi,

ç) Talep olması halinde, görevlendirme kapsamında yürütülen uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ile yüklenicilerin faaliyetleri gibi diğer faaliyetler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmeliğe göre görevlendirilmiş diğer onaylanmış kuruluşlara, aynı ürünler üzerinde benzer uygunluk değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirdikleri durumlarda, olumsuz uygunluk değerlendirme sonuçları ile ilgili sorunları ve istek üzerine olumlu uygunluk değerlendirme sonuçları ile ilgili bilgileri sunar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

ماده 42 - (1) Bakanlık görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların, doğrudan veya belirlenmiş temsilciler vasıtasıyla, Avrupa Birliğinde oluşturulan koordinasyon grup veya gruplarının çalışmalarına katılmalarını sağlar.

بخش ششم

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Denetimi ve Korunma Önlemleri

Piyasa gözetimi ve denetimi, piyasaya arz edilmiş ürünlerin denetimi

ماده 43 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlere 13/11/2001 مورخ 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ulusal düzeyde risk oluşturan ürünlerde izlenecek prosedür

ماده 44 - (1) وزارت, bu Yönetmelik kapsamındaki bir ürünün insan sağlığına veya güvenliğine, mal varlığına veya çevreye karşı bir risk oluşturduğuna inanmaları için yeterli sebepleri olduğunda, söz konusu ürünle ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilen ilgili gereklilikleri kapsayan, bir değerlendirme gerçekleştirirler. İlgili iktisadi işletmeciler veya kişisel ithalatçılar, Bakanlık ile gereken işbirliğini yaparlar.

(2) İktisadi işletmeciler söz konusu olduğunda, Bakanlığın değerlendirmesi sırasında ürünün bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklere uygun olmadığını saptamaları halinde; وزارت, riskin niteliği ile orantılı olarak alacakları karar doğrultusunda, gecikme olmaksızın ilgili iktisadi işletmeciden, ürünü ilgili gereksinimlere uygun hale getirecek düzeltici faaliyetlerin yapılmasını, piyasadan çekilmesini ya da makul bir süre içinde geri çağırmasını talep ederler.

(3) Kişisel ithalatçılar söz konusu olduğunda, Bakanlığın değerlendirmesi sırasında ürünün bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklere uygun olmadığını saptamaları halinde; kişisel ithalatçı Bakanlık tarafından, riskin niteliği ile orantılı olarak alacakları karar doğrultusunda, gecikme olmaksızın kişisel ithalatçıyı, ürünü ilgili gereksinimlere uygun hale getirecek düzeltici faaliyetlerin yapılması ve ürünün hizmete sunulmasının veya kullanılmasının durdurulması ile ilgili bilgilendirilir. وزارت, bu hususta ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen tedbirler için Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) وزارت, uygunsuzluğun ulusal sınırlarımızla kısıtlı olmadığını değerlendirmesi durumda, Komisyonu ve Avrupa Birliği üye ülkelerini, değerlendirmenin sonuçları ve ilgili iktisadi işletmeciden yapmasını talep ettiği eylemler hakkında Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile bilgilendirir.

(6) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm ürünlerle ilgili, uygun düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlar. İktisadi işletmeci, piyasaya arz ettiği ve/veya piyasada bulundurduğu tüm ürünlerle ilgili, uygun düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlar.

(7) Kişisel ithalatçı, kendi kullanımı için ithal edilmiş üründe, uygun düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlar.

(8) İlgili iktisadi işletmecinin, ikinci fıkrada atıfta bulunulan süre içerisinde yeterli düzeltici faaliyetleri yapmaması durumunda, وزارت, ürünün ulusal pazarda kullanımını yasaklayacak veya kısıtlayacak, ürünü piyasadan çekecek veya geri çağıracak gerekli tüm uygun geçici önlemleri alır.

(9) Kişisel ithalatçının, yeterli düzeltici faaliyetleri yapmaması durumunda, وزارت, ürünün hizmete sunulmasını yasaklayacak veya ülke sınırları içinde kullanımı kısıtlayacak ya da yasaklayacak tüm uygun geçici önlemleri alır.

(10) وزارت, Komisyonu ve Avrupa Birliği üye ülkelerini, gecikme olmaksızın, önlemler konusunda Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile bilgilendirir.

(11) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgiler, tüm ayrıntıları, özellikle uygun olmayan ürünün tanımlanması için gerekli bilgileri, ürünün menşei, iddia edilen uygunsuzluğun yapısı ve ortaya çıkardığı riskleri, alınan ulusal önlemlerin yapısı ve süresi ve ilgili iktisadi işletmeci veya kişisel ithalatçı tarafından öne sürülen iddiaları içerir. Özellikle, Bakanlık uygunsuzluğun aşağıdakilere bağlı olup olmadığını belirtir:

a) Kişilerin sağlığının veya güvenliğinin, mal varlığının veya çevrenin korunmasını sağlamasında bu Yönetmelikte belirtilen ilgili gereksinimleri karşılamadaki yetersizlikler,

ب) Uygunluk varsayımı veren 15 inci maddede bulunan, uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlardaki eksiklikler.

(12) وزارت, Avrupa Birliği pazarında bu madde kapsamında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden, ilgili ürünün uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, gecikmeksizin Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(13) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir üye devlet veya Komisyon tarafından sekizinci fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(14) وزارت, gecikme olmaksızın, söz konusu ürünle ilgili ürünün piyasadan çekilmesi gibi gerekli kısıtlayıcı önlemlerin alınmasını sağlar.

Korunma önlemleri prosedürü

ماده 45 - (1) 44 üncü maddenin altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında belirtilen tedbire karşı Avrupa Birliği ülkelerinden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse, Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

Şekli uygunsuzluklar

ماده 46 - (1) 45 inci madde hükümleri ile çelişmemek şartıyla, Bakanlık aşağıdaki bulgulardan birini tespit ettiğinde, söz konusu uygunsuzluğun ilgili iktisadi işletmeci veya kişisel ithalatçı tarafından giderilmesi gerekir:

a) CE işareti, 17 هفتم, 18 inci veya 19 uncu maddelere aykırı olarak konulmuşsa,

ب) CE işareti, 18 inci maddede atıfta bulunulan ürünlere konulmamışsa,

ج) Ek-3’te atıfta bulunulan AB uygunluk beyanı hazırlanmamışsa,

ç) Ek-3’te atıfta bulunulan AB uygunluk beyanı doğru olarak hazırlanmamışsa,

د) Teknik dosya mevcut değilse veya tamamlanmamışsa,

الکترونیکی) 8 inci maddenin altıncı fıkrası veya 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen bilgiler bulunmuyorsa, yanlışsa veya tamamlanmamışsa,

F) 8 inci madde veya 10 uncu maddede verilen diğer idari gerekliliklerin herhangi biri yerine getirilmemişse.

(2) Birinci fıkrada atıfta bulunulan uygunsuzluk devamlılık gösterdiğinde, Bakanlık söz konusu ürünün piyasada bulundurulmasının kısıtlanması veya yasaklanması için gerekli tüm önlemleri alır ya da piyasadan çekilmesini veya geri çağırılmasını sağlar veya ürünün kişisel ithalatçı tarafından kendi kullanımı için ithal edildiği durumlarda, ürünün kullanımını kısıtlar veya yasaklar.

فصل هفتم

مقررات مختلف و نهایی

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

ماده 47 - (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, 20/11/2013 tarihli ve 2013/53/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınmıştır.

Cezalar

ماده 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, 4703 اعمال مقررات قانون شماره.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

ماده 49 - (1) 28/12/2006 مورخ 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş dönemi

مقاله موقت 1 - (1) Gezi Tekneleri Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan ve üretilen ürünler, 1/7/2018 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir veya hizmete sunulabilirler.

(2) Ek-1-B-2.1 maddesinde düzenlenen Seviye I egzoz emisyon sınır değerlerini karşılayan, güçleri 15 kW’a eşit veya daha az olup 250 işçiden az ve yıllık cirosu Merkez Bankası Döviz Kuruna göre 50 milyon Avro veya yıllık bilançosu 43 milyon Avroya denk Türk Lirasını geçmeyen küçük ve orta ölçekli üreticilerce imal edilen kıvılcım ateşlemeli dıştan takma motorlar 18/1/2020 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir veya hizmete sunulabilirler.

(3) 3/3/2017 مورخ 29996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (خیر: 2017/3) kapsamında ithal edilen teknelerden, bu Yönetmelik kapsamına girenlere bu Yönetmelik hükümleri 1/7/2018 tarihinden itibaren uygulanır.

زور

ماده 50 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

اجرایی

ماده 51 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.


A-1

TEMEL GEREKLİLİKLER

A. ماده 2(1) DE BELİRTİLEN ÜRÜNLERİN TASARIMI VE ÜRETİMİ İÇİN TEMEL GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

1. DENİZ TAŞITI TASARIM SINIFLARI

Tasarım Sınıfı Rüzgar Kuvveti (Bofor Ölçeği) Karakteristik Dalga Yüksekliği ( H 1/3. metre)
A 8’i aşan 4’den fazla
B 8’e kadar (8 dâhil) 4’e kadar (4 dâhil)
C 6’ya kadar (6 dâhil) 2’ye kadar (2 dâhil)
D 4’e kadar (4 dâhil) 0.3’e kadar (0.3 dâhil)

Açıklama Notları:

A. Tasarım sınıfı A olarak belirlenen bir gezi teknesinin tasarımının, طوفان, kuvvetli fırtına, kasırga, hortum ve ağır deniz şartları veya aşırı büyük dalgalar gibi normal dışı şartlar hariç olmak üzere, bofor ölçeğine göre 8’i aşabilecek rüzgar kuvveti ve karakteristik dalga yüksekliğinin 4 metrenin üzerinde olduğu durumlar dikkate alınarak yapıldığı göz önünde bulundurulacaktır.

B. Tasarım sınıfı B olarak belirlenen bir gezi teknesinin tasarımının, bofor ölçeğine göre 8’e kadar ( 8 dâhil) rüzgar kuvveti ve karakteristik dalga yüksekliğinin 4 metreye kadar (4 dâhil) olduğu durumlar dikkate alınarak yapıldığı göz önünde bulundurulacaktır.

C. Tasarım sınıfı C olarak belirlenen bir deniz taşıtının tasarımının, bofor ölçeğine göre 6’ya kadar (6 dâhil) rüzgar kuvveti ve karakteristik dalga yüksekliğinin 2 metreye kadar (2 dahil) olduğu durumlar dikkate alınarak yapıldığı göz önünde bulundurulacaktır.

D. Tasarım sınıfı D olarak belirlenen bir deniz taşıtının tasarımının, bofor ölçeğine göre 4 e kadar ( 4 dahil) rüzgar kuvveti ve karakteristik dalga yüksekliğinin 0,3 metreye kadar (0,3 dâhil) ve arasıra olmak üzere azami 0,5 metre dalga yüksekliği olduğu durumlar dikkate alınarak yapıldığı göz önünde bulundurulacaktır.

Her bir kategoride yer alan deniz taşıtlarının tasarımı ve üretimi, bu ek’te listelenen denge, yüzebilirlik ve diğer ilgili temel gerekler ile ilgili parametreleri karşılayacak şekilde yapılmalı ve iyi kullanım özelliklerine sahip olmalıdır.

2.GENEL GEREKLİLİKLER

Bu Yönetmeliğin 2 در بند نخست از مقاله (a) bendinde belirtilen ürünler, kendilerine uygulanan temel kurallara uygun olacaktır.

2.1. Deniz taşıtı tanıtım plakası

Her deniz taşıtı, aşağıdaki bilgileri içeren bir tanıtım numarasına sahip olacaktır:

(1) İmalatçının ülke kodu.

(2) Bakanlık tarafından tahsis edilen imalatçıya özgü imalatçı kodu,

(3) Deniz taşıtına özgü seri numarası,

(4) Üretimin ay ve yılı,

(5) Model yılı.

İlk paragrafta sözü edilen tanıtım numarasına ait ayrıntılar, konu ile ilgili uyumlaştırılmış standart ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartta düzenlenmiştir.

2.2. Deniz taşıtı imalatçı plakası

Her bir deniz taşıtının, tekne tanıtım plakasından ayrı olarak monte edilmiş ve kalıcı olarak yerleştirilmiş ve en az aşağıdaki bilgileri içeren bir plakası olacaktır.

(a) İmalatçının adı, tescilli ticari adı veya tescilli markası, iletişim adresi.

(ب) 19 uncu maddede öngörüldüğü üzere CE işareti.

(ج) Kısım 1 gereği deniz taşıtının tasarını sınıfı,

(ç) Sabit tankların dolu ağırlıkları çıkartıldıktan sonra bu ek’in 3.6. ncı maddesine göre imalatçı tarafından tavsiye edilen taşınabilecek azamî yük ağırlığı.

(د) Deniz taşıtının tasarım sınıfına göre, imalatçısı tarafından tavsiye edilen taşınabilecek kişi sayısı.

Üretim sonrası değerlendirme durumunda, (a) bendinde belirtilen ayrıntılar uygunluk değerlendirmesini gerçekleştiren uygunluk değerlendirme kuruluşunun bilgilerini içerecektir.

2.3 Denize düşmeyi önleme ve tekrar tekneye çıkış donanımları

Deniz taşıtının tasarımı, denize düşme riskini en aza indirecek ve denize düşme hâlinde tekneye tekrar çıkış imkânı verecek şekilde yapılacaktır. Tekneye tekrar çıkış donanımı, yardım almaksızın suda bulunan bir kişi tarafından ulaşılabilir veya harekete geçirilebilir olmalıdır.

2.4 Ana kumanda yerinden görüş

Gezi teknelerinde ana kumanda yerindeki kullanıcı, normal hız ve yük şartları altında, seyir hâlindeyken tüm çevreyi iyi bir şekilde görebilmelidir.

2.5 Kullanıcı el kitabı

8(7) و 10(4) maddeleri uyarınca her ürün ile birlikte, Türkçe olarak da hazırlanmış bir kullanıcı el kitabı sağlanmalıdır. Bu el kitabı ürünün güvenli kullanımına özel önem vermek üzere, bakımı, düzenli işletimi, risklerden korunma ve risk yönetimini içermelidir.

3. BÜTÜNLÜK VE YAPISAL GEREKLİLİKLER

3.1 Yapı

Malzemenin seçimi ve bileşimi ve tekne yapımı, tüm yönleriyle teknenin sağlam olmasını temin edecektir. Bu ek’in 1 inci maddesinde verilen tekne tasarım kategorisine ve 3.6 ncı maddesine göre imalatçının tavsiye ettiği taşınabilecek azamî yük ağırlığına özellikle dikkat edilecektir.

3.2 Denge ve fribord

Deniz taşıtı, bu ek’in 1 inci maddesindeki tekne tasarını kategorisine ve 3.6 ncı maddesindeki imalatçının tavsiye ettiği taşınabilecek azamî yük ağırlığına göre yeterli denge ve triborda sahip olacaktır.

3.3 Yüzebilirlik ve batmazdık

Deniz taşıtı, bu ek’in 1 inci maddesine göre tekne tasarım kategorisini ve 3.6 ncı maddesine göre imalatçının tavsiye ettiği taşınabilecek azamî yük ağırlığım dikkate alan uygun yüzebilirlik karakteristiklerini sağlayacak şekilde inşa edilmiş olacaktır. Yaşam mahalleri bulunan çok gövdeli bütün gezi teknelerinin tasarımı, alabora olduğu zaman batmayacak şekilde yapılacaktır.

Kendi tasarım kategorisinde kullanıldığında, dalgada su alabilecek boyu 6 metreden küçük deniz taşıtlarının tamamen suyla dolması durumunda, uygun yöntemlerle teknenin yüzebilirliği sağlanmış olacaktır.

3.4 Tekne, güverte ve üstyapıdaki açıklıklar

Tekne, güverte ve üst yapıdaki açıklıklar; deniz taşıtının yapısal bütünlüğünü veya kapalı olduklarında teknenin su geçmezligini bozmamalıdır.

Pencereler, lumbuzlar, kapılar ve kaportalar; özel durumlarda karşı karşıya kalınabilecek muhtemel su basıncı ve güvertede hareket eden insanların ağırlığı ile oluşan noktasal yüklere karşı dayanıklı olmalıdır.

Bu ek’in 3.6 ncı maddesine göre imalatçının tavsiye ettiği taşınabilecek azamî yük ağırlığı mevcut iken, su hattının altında bulunan ve su giriş ve çıkışını sağlayan açıklıklara, kolayca ulaşılabilen kapatma donanımı konulmalıdır.

3.5 Su alma

Bütün deniz taşıtlarının tasarımı batma riskini en aza indirecek şekilde yapılmalıdır. Uygulanabilir yerlerde,

(a) Kokpitlerin ve su biriken kısımların kendinden tahliyeli olmasına veya suyun tekne içine girmesine engel olan diğer donanımlara sahip olmasına.

(ب) Havalandırma bağlantılarına,

(ج) Suyun pompalarla veya diğer donanımlarla tahliye edilmesine, özel önem verilmelidir.

3.6 İmalatçının tavsiye ettiği azamî yük

Teknenin tasarımında dikkate alınan imalatçının tavsiye ettiği azamî yük (yakıt, kumanya, خود. çeşitli donanım ve taşıyacağı insan sayısının kg olarak toplam ağırlığı); bu ek’in 1 inci maddesindeki “tasarım kategorisi”, bu ek’in 3.2 nci maddesindeki “denge ve fribord” ve 3.3 üncü maddesindeki “yüzebilirlik ve batmazlık” özelliklerine uygun olarak belirlenmelidir.

3.7 Can salı yerleştirilmesi

A ve B tasarım sınıfındaki tüm gezi tekneleri ve boyları 6 metreden uzun, C ve D tasarını sınıfındaki gezi tekneleri için; imalatçı tarafından taşınması tavsiye edilen azami kişi sayısını içine alabilen yeterli büyüklükteki can sal(lar)ının tekneye yerleştirileceği bir veya daha fazla sayıda yer tahsis edilmelidir. Bu yer(ler), her zaman için kolayca ulaşılabilecek konumda olmalıdır.

3.8 Tekneyi terk

Yaşam mahalli bulunan tüm çok gövdeli gezi tekneleri, ters dönme durumunda insanların tekneyi terk etmesine yarayacak uygun kaçış düzeneklerine sahip olacaktır. Ters dönme durumunda kullanılmak üzere sağlanan bu kaçış donanımı, gezi teknesi düz veya ters dönmüş halde iken, yapı (3.1), denge ve fribord (3.2), yüzebilirlik ve batmazlık (3.3) maddelerini riske atmamalıdır.

Yaşam mahalli bulunan tüm gezi tekneleri, yangında kullanılabilir kaçış düzenekleri ile donatılmalıdır.

3.9 Demirleme, palamar ve yedekleme işlemleri

Özellikleri ve tasarım sınıflan göz önüne alınarak, tüm deniz taşıtları; demirleme, palamar ve yedekleme yüklerini emniyetle karşılayabilecek bir veya birkaç güçlü bağlama noktası veya diğer düzeneklerle donatılmalıdır.

4. KULLANIM ÖZELLİKLERİ

İmalatçı, deniz taşıtının kullanım özelliklerinin, tasarımı ve üretimi yapılan deniz taşıtı için ön görülen azamî motor gücüyle uyumlu olmasını sağlayacaktır. Tüm sevk motorları için, en yüksek anma gücü, kullanıcı el kitabında beyan edilmelidir.

5. DONATIM GEREKLİLİKLERİ

5.1 Makineler ve makine daireleri

5.1.1 Deniz taşıtı içine yerleştirilmiş makineler

Deniz taşıtı içine takılacak tüm makineler; yaşam mahallinden ayrılmış kapalı bir bölüm içerisine yerleştirilmeli, yangın riskini ve yangının büyüme hızım en aza indirecek şekilde monte edilmeli, yaşam mahalleri: zehirli dumanlardan, ısıdan, gürültü ve titreşimden korunacak şekilde tesis edilmelidir.

Sık sık muayene ve/veya bakım gerektiren makine kısımlarına ve yardımcı donanımlara kolayca ulaşılabilmelidir.

Makine dairelerindeki yalıtım malzemeleri yanmayı sürdürmeyecek tipte olmalıdır.

5.1.2 Havalandırma

Makine dairesi, tesis edilecek cebri çekişli havalandırma sistemi ile havalandırmalıdır. Tüm açıklıklardan makine dairesine su girişi en aza indirilecektir.

5.1.3 Korumasız kısımlar

İnsanların yaralanmasına veya zarar görmesine yol açabilecek açıklıkta hareket eden motorlar ve kısımları, uygun koruyucu donanımlarla koruma altına alınmalı, sıcak parçaların kapatılma işlemi de etkin bir şekilde yapılmalıdır.

5.1.4 Dıştan takma motorlarda ilk hareket

Herhangi bir deniz taşıtına monte edilen dıştan takma tüm motorlardan, aşağıdakiler hariç olmak üzere, motor viteste iken çalışmasını önleme donanımları bulunmalıdır:

(a) Motorun statik itme kuvveti 500 newton’dan az olanlar,

(ب) Motorun ilk hareketinde üretilen statik itme kuvvetini 500 Newton’da sınırlayan bir sınırlama tertibatına sahip olanlar.

5.1.5 Kullanıcısı üzerinde değilken kişisel deniz taşıtının çalışması

Kişisel deniz taşıtı, kullanıcı taşıtı isteyerek terk edince veya üzerinden düşünce; motoru otomatik olarak durduran bir donanıma sahip olmalı veya otomatik olarak düşük hızda ileri doğru dairesel hareket yapacak şekilde tasarlanmalıdır.

5.1.6

Yeke donanımlı kıçtan takma motorlar, sürücüye bağlanabilen bir acil durdurma aparatı ile donatılmış olmalıdır.

5.2 Yakıt sistemi

5.2.1 Genel

Yakıtın doldurulması, depolanması, deponun havalandırılması, yakıt besleme düzenlemeleri ve tesisatları, yangın ve patlama risklerini en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir.

5.2.2. Yakıt tankları

Yakıt tankları, boru devreleri ve hortumlar: sabitlenmeli, tehlike oluşturacak önemli ısı kaynağından korunmalı veya ayrılmalıdır. Tankların malzemesi ve yapım yöntemi; yakıtın cinsi ve tankın kapasitesine uygun olmalıdır.

Benzin tank mahalleri ve bunun gibi patlayıcı ortamların oluşabileceği bütün kapalı alanlar sürekli olarak havalandırılmalıdır.

Benzin tankları, tekne gövdesinin bir parçasını oluşturmayacak ve bu tanklar:

a) Herhangi bir motordan veya diğer tüm tutuşma kaynaklarından yangına karşı korunacaktır.

ب) Yaşam mahallerinden ayrılmış olacaktır.

Dizel yakıt (motorin) tankı, tekne gövdesi ile bütünsel olabilir.

5.3 Elektrik sistemi

Elektrik sistemleri; normal kullanım şartlarında deniz taşıtının kusursuz işletilmesini sağlayacak, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur.

Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemenin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır.

Motor çalıştırma devreleri dışında, akülerden beslenen tüm elektrik devreleri, aşırı yüke karşı maruz kalman durumlarda güvenli kalabilmelidir.

Elektrikli sevk motorları devreleri, diğer amaçlar için tasarlanmış devrelerle, işletilmelerine engel olacak şekilde etkileşime girmemelidir.

Akülerden yayılabilecek patlayıcı gazların birikimini engelleyecek şekilde havalandırma sağlanmalıdır. Aküler, sıkıca sabitlenerek, emniyet altına alınmalı ve su girişine karşı korunmalıdır.

5.4 Dümen sistemi

5.4.1 Genel

Dümen ve sevk kontrol sistemleri; öngörülen çalışma şartları altında dümen yüklerinin iletilmesine izin verecek şekilde tasarlanmalı, inşa ve tesis edilmelidir.

5.4.2 Acil durum donanımları

Tüm yelkenli gezi tekneleri ve uzaktan kontrollü dümen sistemine sahip tek makineli yelkenli olmayan gezi tekneleri; düşük hızlarda teknenin dümenine kumanda edilebilmesini sağlayan acil durum dümen donanımları ile donatılmalıdır.

5.5 Gaz sistemleri

Mutfakta kullanılan gaz sistemleri, alevi geri almayacak, sızıntıları ve patlama riskini önleyecek şekilde tasarlanmış ve tesis edilmiş, sızıntılara karşı test edilebilir şekilde döşenmiş olmalıdır. Sistemin malzemesi ve bileşenleri, deniz çevresinde maruz kalınabilecek tehlike ve zorluklara karşı koymak üzere, kullanılacak özel tipteki gaza uygun olmalıdır.

Kullanım amacı imalatçısı tarafından tayin edilen herbir gaz yakan cihaz, imalatçısının talimatlarına göre tesis edilmelidir. Gaz yakan her bir bek donanımı, dağıtım sisteminden ayrı bir kol ile beslenmeli ve her donanım, ayrı bir kapama tertibatı ile kontrol edilmelidir. Yanma ürünlerinin ve gaz sızıntılarının tahliyesi için yeterli havalandırma sağlanmış olmalıdır.

Sabit gaz tesisatı bulunan tüm deniz taşıtlarında; bütün gaz tüplerinin yerleştirileceği kapalı bir bölme bulunmalıdır. Bu bölme, yaşam mahallerinden ayrılmış, yalnızca dışarıdan girilebilir ve gaz sızıntısının dışarıya tahliye edilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır.

Özellikle, kalıcı olarak tesis edilen herhangi bir gaz sistemi, tesisatının döşenmesinin bitiminden sonra test edilmelidir.

Bu bölüme ateşle yaklaşılmasını engelleyecek tedbirler alınmalı, ateşle yaklaşılmamasına ilişkin gerekli ikaz ve uyarı işaretleri konulmalıdır.

5.6 Yangından korunma

5.6.1 Genel

Tekne planı yapılırken ve tesis edilen teçhizatın tipi belirlenirken, yangın ve yangının yayılma riski dikkate alınmalıdır. Açık alevli cihazların çevrelerine, sıcak alanlara, makinelere ve yardımcı makinelere, yağ ve yakıt taşmalarına, korunmamış yağ ve yakıt borularına ve makinelerin sıcak alanlarının üzerinden elektrik kablosu geçirilmemesine özel dikkat gösterilmelidir.

5.6.2 Yangınla mücadele donanımı

Tekne, yangın tehlikesine karşı, uygun yangınla mücadele donanımı ile donatılmalı veya yangın tehlikesi ile uyumlu yangınla mücadele donanımının konumu ve kapasitesi belirtilmelidir. Uygun yangınla mücadele donanımı bulunması gereken yerde olmadığı takdirde tekne hizmete alınmaz. Benzinli motorların muhafazaları, yangın durumunda muhafazayı açmayı gerektirmeyecek şekilde yangınla mücadele sistemi ile korunur. Uygulanabilmesi hâlinde, taşınabilir yangın söndürücüler, kolayca erişilebilir olmalı ve yangın söndürücülerden bir tanesi, teknenin ana kumanda mahallinden kolayca erişilebilir bir konuma yerleştirilmelidir.

5.7 Seyir fenerleri, şekiller ve ses işaretleri

Deniz taşıtı seyir fenerleri, şekiller ve ses işaretleri ile donatılmış ise, bunlar 1972 COLREG ( Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü) veya CEVNl (iç sular için dahili seyrüsefer Avrupa kodu) düzenlemeleri ile uyumlu olmalıdır.

5.8 Boşaltmayı önleme ve atıkları kıyıdaki tesise boşaltma donanımı

Deniz taşıtı, kirletici maddelerin (yağ, yakıt ve benzeri) tekneden dışarıya kazara boşaltılmasını önleyecek şekilde inşa edilecektir.

Gezi teknelerine konulan tuvaletler bir toplama tankına ya da su arıtma sistemine bağlı olmalıdır.

Kalıcı depolama tankı bulunan teknelerde, tekne boşaltma boru hattını, atık alma tesisine bağlamak için standart boyutta boşaltma bağlantısı bulunacaktır.

همچنین, insan atıkları için kullanılan borda boşaltım boruları, kapalı pozisyonda emniyetle kalabilen vanalarla donatılmalıdır.

B. SEVK MOTORLARI KAYNAKLI EGZOZ EMİSYONLARI İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER

Sevk motorlarının egzoz emisyonları bakımından karşılaması gereken temel, gereklilikler bu kısımda düzenlenmiştir.

1. SEVK MOTORU TANITIM PLAKASI

1.1 Her bir motorda aşağıdaki bilgiler açık bir şekilde yazılmış olmalıdır:

(a) Motor imalatçısının adı. iletişim adresi, tescilli ticari ismi veya tescilli ticarî markası ve eğer varsa motoru adapte eden kişinin adı ve iletişim adresi.

(ب) Motor tipi, motor ailesi (uygulanabilir ise),

(ج) Motor seri numarası,

(ç) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde öngörüldüğü üzere “CE” uygunluk işareti.

1.2 1.1 inci maddede belirtilen bu işaretlemeler, motorun normal ömrü boyunca devamlı kalıcı, açıkça okunabilir ve silinmez olmalıdır. Eğer etiketler veya plakalar kullanılırsa, bunlar motorun normal ömrü süresince kalıcı olacak ve hasar vermeden sabitlendiği yerden sökülmeyecek şekilde sabitlenmiş olmalıdır.

1.3 Bu işaretlemeler, motorun normal çalışması için gerekli bir parçası gibi sabitlenmiş olmalı, normalde motorun ömrü süresince yenisi ile değiştirilmesi gerekmemelidir.

1.4 Bu işaretlemeler, motorun çalışması için gerekli bütün bileşenleriyle birlikte tesis edilmesinden sonra, kolayca görülebilecek şekilde konumlandırılmış olmalıdır.

2. EGZOZ EMİSYONU GEREKLİLİKLERİ

Sevk Motorları, doğru olarak tesis edildiklerinde ve normal kullanımda, egzoz emisyonu değerleri. 2.1 inci maddedeki Çizelge 1 و 2.2 nci maddedeki Çizelge 2 ve Çizelge 3’ ten elde edilecek sınırları geçmeyecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve doğru bir şekilde monte edilmelidir.

2.1 Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası ve bu maddenin 2.2 nci fıkrasındaki çizelge 2 gerekliliklerini karşılayacak sınırlar:

Çizelge 1

Tip Karbon Monoksit CO = A + B/PNN Hidrokarbonlar HC = A + B/PNN Azot Oksitler NOX ParçacıklarPT
A B N A B N
İki Zamanlı Kıvılcım Ateşlemeli 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Uygulanamaz
Dört Zamanlı Kıvılcım Ateşlemeli 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Uygulanamaz
Sıkıştırma Ateşlemeli 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0

Burada; A, B ve n çizelgede gösterilen sabitlerdir. PN, kW olarak motorun anma gücüdür.

2.2 Bu Yönetmeliğin yayımladığı tarihten itibaren uygulanacak değerler:

Çizelge 2

Sıkıştırma ateşlemeli (SA) motorlar için egzoz emisyonu sınırlar (++)

Süpürme Hacmi Motor Anma gücü Parçacıklar PT(g/kWh) Hidrokarbonlar + Azot Oksitler HC + NOx (g/kWh)
SHl < 0,9 PN <37 Çizelge 1 de anılan değerler
37 ≤ PN<75 (+) 0,30 4,7
75 ≤ PN<3700 0,15 5,8
0.9 ≤ SH < 1,2 0,14 5,8
1,2 ≤ SH < 2.5 0.12 5,8
2.5 ≤ SH < 3.5 0.12 5,8
3.5 ≤ SH < 7.0 0.11 5.8
(+) Alternatif olarak, motor anma gücü 37 kW veya üstünde ve 75 kW‘ın altında ve ayrıca süpürme hacmi 0,9 L/çevrim değerinin altında olan sıkıştırma ateşlemeli motorların, parçacık (PT) emisyon sınırı 0,20 g/kWh ve birleştirilmiş HC + NOx emisyon sınırı 5,8 g/kWh’yi aşmayacaktır.( ++ ) Sıkıştırma ateşlemeli motorların, karbonmonoksit (CO) emisyon sınırı 5,0 g/kWh’yi aşmayacaktır.

Çizelge 3

Kıvılcım ateşlemeli (KA) motorlar için egzoz emisyonu sınırları

Motor Tipi Motor Anma gücü Karbonmonoksit CO(g/kWh) Hidrokarbonlar + Azot Oksitler HC + NOx (g/kWh))
Kıçtan Tahrikli ve İçten Takma Motorlar PN 373 75 5
373 < PN 485 350 16
PN > 485 350 22
Dıştan Takma Motorlar ve Kişisel Deniz Taşıtı Motorlar PN 4,3 500 - (5,0 x PN) 30
4,3 < PN 40 500 - (5,0 x PN)

PN |> 40 300

2.3 Test çevrimi

Uygulanacak test çevrimi ve ağırlık faktörü:

Aşağıdaki tabloda belirtilen değerler dikkate alınarak. ISO 8178-4:2007 standardının gereklilikleri kullanılacaktır.

Değişken hızlı SA (sıkıştırma ateşlemeli) motorlar için, test çevrimi olarak El veya E5 kullanılacaktır.

130 kW’ın üstünde, alternatif olarak, test çevrimi E3 uygulanabilir, Değişken hızlı KA (kıvılcım ateşlemeli) motorlar için test çevrimi olarak E4 kullanılacaktır.

El çevrimi, Mod numarası 1 2 3 4 5
Devir Anma devri Orta devir Rölanti devri
Tork,% 100 75 75 50 0
Ağırlık Faktörü 0,08 0,11 0,19 0,32 0.3
Devir Anma devri Orta devir Rölanti devri
E3 çevrimi, Mod numarası 1 2 3 4
Devir, % 100 91 80 63
Güç, % 100 75 50 25
Ağırlık Faktörü 0,2 0,5 0,15 0,15
E4 çevrimi, Mod numarası 1 2 3 4 5
Devir, % 100 80 60 40 rölanti
Tork, % 100 71,6 46,5 25,3 0
Ağırlık Faktörü 0,06 0,14 0,15 0,25 0,40
E5 çevrimi, Mod numarası 1 2 3 4 5
Devir, % 100 91 80 63 rölanti
Güç, % 100 75 50 25 0
Ağırlık Faktörü 0.08 0,13 0,17 0,32 0,3

Onaylanmış kuruluşlar, uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlarda tanımlanan ve motorların çalışma çevrimine uygulanabilir diğer test çevrimlerine göre yapılan testleri kabul edebilir.

2.4. Sevk motoru ailesi uygulaması ve esas örnek motorun seçimi

Motor imalatçısı, bir motor ailesine dahil olan ürün yelpazesi içerisinden, bu motorları belirlemekten sorumlu olacaktır.

Bir esas örnek motor, bir motor ailesi içerisinden, o ailenin tümünün egzoz emisyon özelliklerini yansıtacak şekilde seçilecektir. Normalde, uygulanabilir test çevrimi ile ölçüldüğünde, egzoz emisyon değerlerinin (g/kWhı olarak) en yüksek olacağı beklenen motor, esas örnek motor olarak seçilmelidir.

2.5. Test yakıtları

Egzoz emisyonu testi için kullanılacak test yakıtı aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır;

Benzin Yakıtlar

Özellik RF-02-99 Kurşunsuz RF-02-03 Kurşunsuz
که در آن بیشترین که در آن بیشترین
Seçilebilir Oktan Sayısı (mg/1) 95 - 95 -
Motor Oktan Sayısı 85 - 85 -
15°Cde Yoğunluk (kg/m3 ) 748 762 740 754
Başlangıç Kaynama Noktası (°C) 24 40 24 40
Sülfür Kütle Oranı (mg/kg) - 100 - 10
Kurşun İçeriği (mg/1) - 5 - 5
Reid Bulıar Basıncı (kpa) 56 60 - -
Buhar Basıncı (kpa) - - 56 60

Dizel Yakıtlar

Özellik RF-06-99 R.F-06-03
که در آن بیشترین که در آن بیشترین
Setan Sayısı 52 54 52 54
15 °Cde Yoğunluk (kg/m3) 833 837 833 837
Nihai Kaynama Noktası (°C) - 370 - 370
Parlama Noktası. (°C) 55 - 55 -
Sülfür Kütle Oranı (mg/kg) Raporlanacak 300 (50) - 10
Kül Kütle Oranı (%) Raporlanacak 0,01 - 0,01

Onaylanmış kuruluşlar uyumlaştırılmış standart ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartta belirtildiği şekliyle, diğer yakıt testlerine dayanılarak yapılan testleri kabul edebilirler.

3.SÜREKLİLİK

Motor imalatçısı, motor ile birlikte motorun tesis edilmesi ve bakımı ile ilgili talimatları da verecektir. Bu talimatlara uyulması halinde ve normal kullanım şartları altında motor, normal ömrü süresince 2.1 و 2.2 nci maddelerinde düzenlenen sınırlara uygun olmaya devam edecektir. Bu bilgi, motor imalatçısı tarafından daha önce yapılan dayanıklılık testi verileri kullanılarak, normal çalışma çevrimine dayanılarak ve bileşenlerindeki yorulma hesaplanarak elde edilir. Böylece gerekli bakım talimatları, imalatçı tarafından hazırlanır ve piyasaya arz edilen yeni motorlarla birlikte verilir.

Motorun normal ömrü aşağıdaki gibidir:

(a) Sıkıştırma ateşlemeli motorlar için, hangisi daha önce gerçekleşirse, 480 saat çalışma süresi veya 10 yıl.

(ب) Deniz taşıtı içerisine yerleştirilmiş veya entegre egzoz sistemi bulunan veya bulunmayan kıçtan tahrikli kıvılcım ateşlemeli motorlar için,

(من) Motor anma gücü PN 373 kW ise; hangisi daha önce gerçekleşirse. 480 saat çalışma süresi veya 10 yıl.

(دوم) Motor anma gücü 373 kW < PN> 485 kW ise: hangisi daha önce gerçekleşirse, 150 saat çalışma süresi veya 3 yıl,

(ج) Motor anma gücü PN > 485 kW ise; hangisi daha önce gerçekleşirse. 50 saat çalışma süresi veya 1 yıl,

(ج) Kişisel deniz taşıtlarının motorları için; hangisi daha önce gerçekleşirse, 350 saat çalışma süresi veya 5 yıl.

(د) Dıştan takma motorlar için; hangisi daha önce gerçekleşirse, 350 saat çalışma süresi veya 10 yıl.

4. KULLANICI EL KİTABI

Her bir motor ile birlikte, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın, kabul edeceği bir dilde hazırlanmış kullanıcı el kitabı verilecektir.

Bu el kitabında;

a) Motorun 3 üncü kısımda (süreklilik) belirtilen kuralları sağlayarak düzgün çalışmasını temin etmek için ihtiyaç duyulan kurulum, kullanım ve bakım talimatları bulunmalı.

ب) Uyumlaştırılmış standart ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standarda göre ölçüldüğünde motorun gücü belirtilmiş olmalıdır.

C. GÜRÜLTÜ EMİSYONLARI İÇİN TEMEL GEREKLER

Tekne içine yerleştirilmiş motoru bulunan veya entegre egzoz sistemine sahip olmayan kıçtan tahrikli motoru bulunan gezi tekneleri, kişisel deniz taşıtları, dıştan takma motoru bulunan ve entegre egzoz sistemine sahip kıçtan tahrikli motoru bulunan gezi tekneleri, gürültü emisyonları ile ilgili olarak, aşağıdaki temel gereklere uygun olacaktır.

1. GÜRÜLTÜ EMİSYON SEVİYELERİ

1.1. Tekne içine yerleştirilmiş motoru bulunan veya entegre egzoz sistemine sahip olmayan kıçtan tahrikli motoru bulunan gezi tekneleri, kişisel deniz taşıtları, dıştan takma motoru bulunan gezi tekneleri ve entegre egzoz sistemine sahip kıçtan tahrikli motoru bulunan gezi tekneleri, uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartta belirtilen testlere göre ölçüldüğünde gürültü emisyonları aşağıdaki çizelgede belirtilen sınırları aşmayacak şekilde tasarımlanacak, üretilecek ve tesis edilecektir.

Motor Anma Gücü (tek motor) (kW) En Yüksek Ses Basınç Seviyesi = LPASMAX (dB)
PN 10 67
10<PN ≤40 72
PN > 40 75

Burada; PN, tek bir motorun kW olarak anma gücü (anma devrinde), LPASMAX dB olarak en yüksek ses basınç seviyesidir.

Tüm motor tiplerinde çift motor veya çoklu motor üniteleri için, 3 dB ilâve yapılabilir.

1.2 Ses ölçme testine alternatif olmak üzere; gezi teknesi içine tesis edilmiş motoru bulunan veya entegre egzoz sistemine sahip olmayan kıçtan tahrikli motora bulunan gezi tekneleri, motor ve egzoz sistemi motor imalatçısının talimatlarına göre tesis edilmiş, Froude sayısı ≤1,1. ve Gücün Deplasmana oranı ≤ 40 ise, 1.1 inci maddede belirtilen gürültü gerekliliklerini karşıladığı kabul edilir,

1.3 ‘Froude sayısı’ FN. gezi teknesinin en yüksek hızının V(m/s), su hattı boyunun Lwl (متر) yerçekimi ivmesi ile çarpımının kareköküne bölünmesi suretiyle hesaplanır.

“Güç – Deplasman Oranı”, kW olarak motor gücünün (PN), teknenin deplasmanına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

2. KULLANICI EL KİTABI

Tekne içine yerleştirilmiş motoru bulunan veya entegre egzoz sistemine sahip olan veya olmayan kıçtan tahrikli motora bulunan gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları için. Kısım A’nın

2.5 inci maddesinde istenilen kullanıcı el kitabında, tekne normal kullanımda iken teknenin ve egzoz sisteminin belirlenmiş gürültü sınırlarına uygunluğunu mümkün olduğunca devam ettirebilmek için gerekli bilgiler bulunmalıdır.

Dıştan takmalı motorlar için Kısım B’nin 4 üncü maddesinde istenilen kullanıcı el kitabında, normal kullanımda iken motorun belirlenmiş gürültü sınırlarına uygunluğunu mümkün olduğunca devam ettirebilmek için gerekli talimatlar bulunmalıdır.

3. SÜREKLİLİK

Kısım B 3 üncü maddenin süreklilik ile ilgili hükümleri, bu Kısmın 1 inci maddesinde düzenlenen gürültü emisyonu gerekliliklerini karşılaması koşulu ile uygulanacaktır.

A-2

DENİZ TAŞITININ BİLEŞENLERİ

(1) Deııiz taşıtı içerisine yerleştirilmiş ve kıçtan tahrikli benzinli motorlar ve benzin tankı mahalleri için tutuşmadan korunma donanımı.

(2) Dıştan takma motorlarda, motor viteste iken ilk hareketi önleme donanımı.

(3) Dümen simitleri, dümen mekanizmaları ve tel donanımları.

(4) Sabit olarak tesis edilecek yakıt tankları ve yakıt hortumları.

(5) Hazır (prefabrik) kaporta ve lumbuzlar.

A-3

KISMEN TAMAMLANMIŞ DENİZ TAŞITI İÇİN İMALATÇI VEYA İTHALATÇININ BEYANI

7 nci maddenin ikinci fıkrasına atfen imalatçı veya ithalatçı taralından verilmesi gereken beyan aşağıdakileri içerecektir:

(a) İmalatçının adı ve adresi,

(ب) İmalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi veya ürünün piyasaya arzından sorumlu kişinin adı ve adresi.

(ج) Kısmen tamamlanmış deniz taşıtının tasviri,

(ç) Kısmen tamamlanmış deniz taşıtının, bu yapım aşamasında uygulanan temel gereklere uygun olduğuna dair beyan. Bu beyan, bu yapım aşamasında kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartları veya bu Yönetmeliğin ilgili isteklerini karşılaması beyan edilen teknik şartnameye atıfları içermelidir. همچنین, bu beyan, kısmen tamamlanmış deniz taşıtının diğer gerçek veya tüzel kişi tarafından bu Yönetmeliğe tamamen uyum sağlayacak şekilde tamamlanacağı ifadesini de içermelidir.

A-4

AB UYGUNLUK BEYANI No xxxxx (1)

1. No xxxxx (Ürün: ürün, parti numarası, tipi veya seri numarası):

2. İmalatçının veya imalatçının yetkili temsilcisinin (yetkili temsilci, imalatçının ticari adını ve adresini de vermelidir) veya kişisel ithalatçının adı ve adresi,

3. Bu uygunluk beyanı, imalatçının veya kişisel ithalatçının veya bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen kişilerin münhasır sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

4. Bu beyanın amacı (ürünün izlenebilirliğini sağlayan özellikleri, uygun olan durumlarda bir fotoğraf eklenebilir)

5. 4 üncü maddede açıklanan beyanın amacı, uyumlaştırılmış Yönetmeliklere uygun olmalıdır.

6. İlgili uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartlara veya ilgili teknik şartnameye atıflar.

7. Eğer uygulanabilir ise, uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun bilgileri (adı, numarası) ve gerçekleştirdiği faaliyet (faaliyetin açıklaması).

8. İmalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi adına imza atacak yetkili kişinin bilgileri.

9. İlave bilgiler:

AB uygunluk beyanı, sevk motoru imalatçısının ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası (ب) و (ج) bentleri gereğince motoru uyumlu hale getiren kişinin beyanını içerecektir. Bu gereklilikler:

(a) Bir deniz taşıtma tesis edildiğinde, motor ile birlikte olan kurulum talimatı gereğince, motor aşağıdaki hususları karşılamalıdır:

(من) Bu Yönetmeliğin egzoz emisyon gereklilikleri,

(دوم) 20/6/2007 مورخ 26558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz Ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği” (97/68/AT) ile uyumlu olacak şekilde tip onaylı ve aynı Yönetmeliğin ek-1 4.1.2 nci maddesinde açıklandığı üzere, iç su yolu teknelerinin, lokomotiflerin ve vagonların şevkinden başka uygulamalarda kullanılan sıkıştırma ateşlemeli motorlar için aşama III A, aşama III B veya aşama IV egzoz emisyon sınırları: یا

(ج) 3/8/2011 مورخ 28014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından Ve Araç Tamir Ve Bakım İlgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik” ((AT) 595/2009) ile uyumlu olacak şekilde tip onaylı ve aynı Yönetmeliğin egzoz emisyon sınırları.

Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, motorun tesis edildiği deniz taşıtının uygunluğu beyan edilinceye kadar motor hizmete alınmayacaktır.

Eğer motor, geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ilave geçiş periyodu sırasında piyasaya arz edilecekse, AB Uygunluk beyanında bu durum belirtilmelidir.

………………….Adına

(yayımlanma tarihi ve yeri)

(isim, unvan) (imza)

(1)Uygunluk beyanına bir numara vermek isteğe bağlıdır.

EK-5

ÜRETİM SONRASI DEĞERLENDİRMESİNE BAĞLI EŞDEĞER UYGUNLUK (MODÜL PCA)

1. Üretim sonrası değerlendirmesine bağlı uygunluk, ürünün, bu Yönetmeliğe uygunluğunun sorumluluğunu imalatçının üstlenmediği ve böylece bu Yönetmeliğin 20 از مقاله (2), (3) یا (4) numaralı fıkralarında atıfla bulunulan, ürünü kendi sorumluluğu altında piyasaya arz eden veya hizmete sunan gerçek veya tüzel kişinin üstlendiği, ürünün eşdeğer uygunluğa göre değerlendirilmesi prosedürüdür. Bu gerçek veya tüzel kişi, bu ek’in 2 سوم و 4 üncü maddelerinde belirlenmiş yükümlülükleri yerine getirecek ve ilgili ürünün tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu beyan edecek ve ayrıca ürünün bu ek’in 3 üncü maddesi hükümlerinin konusu olan bu Yönetmeliğin uygulanabilir gerekliliklerine uyumluluğunu sağlar.

2. Ürünü piyasaya arz eden, veya hizmete sunan kişi, ürünün üretim sonrası değerlendirmesi için, bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunmalıdır. Onaylanmış kuruluş, ürünün bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmesine olanak verecek belge ve teknik dosyayı, ürün ilk kez hizmete sunulduktan sonra ürünün kullanımıyla ilgili tüm mevcut bilgileri sağlayacaktır.

Böyle bir ürünü piyasaya arz eden veya hizmete sunan kişi, bilgi ve belgeleri üretim sonrası değerlendirme prosedürü gereğince eşdeğer uygunluğuna ürünün değerlendirilmesi yapıldıktan sonraki 10 yıl boyunca, Bakanlığın talebi halinde vermek üzere saklayacaktır.

3. Onaylanmış kuruluş, ürünün bu Yönetmeliğin ilgili gerekliliklerine eşdeğer uygunluğunun ispatını sağlayacak kapsamda tekil ürünü inceleyecek ve hesaplamaları, testleri ve diğer değerlendirmeleri yapacaktır.

Onaylanmış kuruluş, yapılan değerlendirmenin uygunluğuna ilişkin, bir sertifika ve ilgili raporu hazırlayacak ve yayımlayacaktır. Ayrıca sertifikanın ve uygunluk raporunun kopyalarım, Bakanlığın talebi halinde vermek üzere, yayımladıktan sonraki 10 yıl boyunca saklayacaktır.

Onaylanmış kuruluş, onaylı ürünün CE işaretinin yanma kendi kimlik kayıt numarasını ilişterecek veya kendi sorumluluğu altında iliştirilmesini sağlayacaktır.

Değerlendirilen ürünün bir deniz taşıtı olması durumunda, onaylanmış kuruluş bu Yönetmeliğin ek-1 Kısım A 2 nci maddesinin birinci fıkrasında atıfta bulunulan, deniz taşıtı tanıtım plakasını kendi sorumluluğu altında ayrıca iliştirilmesini sağlayacaktır. Bu plaka oluşturulurken, imalatçının ülke kodu hanesi onaylanmış kuruluşun yerleşik olduğu ülkeyi belirtmek için, Bakanlık tarafından verilen imalatçı kodu hanesi, onaylanmış kuruluşa verilmiş olan üretim sonrası değerlendirme kodunu belirtmek için kullanılacaktır. Deniz taşıtı tanıtım plakasındaki üretimin ay, yılı ve model yılı haneleri, üretim sonrası değerlendirmesinin ay ve yılını belirtmek için kullanılacaktır.

4. CE işareti ve AB Uygunluk Beyanı

4.1 Ürünü piyasaya arz eden veya hizmete sunan kişi CE işaretini ve bu ek’in 3 üncü maddesinde atıfta bulunulan onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında, değerlendirmeyi yapan ve bu Yönetmeliğin ilgili gerekliliklerine eşdeğer uygunluğu sertifikalandıran onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını ürüne iliştirmelidir.

4.2 Ürünü piyasaya arz eden veya hizmete sunan kişi, bir AB uygunluk beyanı hazırlayacak ve Bakanlığın talebi halinde vermek üzere, üretim sonrası değerlendirme sertifikası düzenlendikten sonraki 10 yıl boyunca saklayacaktır. Hazırlanmış uygunluk beyanı, ürünü tanıtacaktır.

AB uygunluk beyanının bir kopyası Bakanlığın talebi üzerine hazır bulundurulacaktır.

4.3 Değerlendirilen ürünün deniz taşıtı olması durumunda, deniz taşıtını piyasaya arz. eden veya hizmete sunan kişi, Ek-l-A-2.2 nci maddede atıfta bulunulan, “üretim sonrası değerlendirmesi” kelimelerini içerecek deniz taşıtının imalatçı plakasını ve Ek-1-A-2.1 inci maddede atıfta bulunulan deniz taşıtı tanıtım plakası numarasını bu Ek’in 3 üncü maddesinde düzenlenen hükümler gereğince iliştirmelidir.

5. Onaylanmış kuruluş, ürünü piyasaya arz eden veya hizmete sunan kişiye, üretim sonrası değerlendirme prosedürü altındaki yükümlülüklerini bildirmelidir.

EK-6

MODÜL Al’DE DÜZENLENEN İÇ ÜRETİM KONTROLÜ + DENETİMLİ ÜRETİM TESTLERİ KULLANILDIĞI DURUM İÇİN (ماده 25(2)) İLAVE GEREKLİLİKLER

Tasarım ve Üretim

İmalatçının üretimini temsil eden bir veya daha fazla deniz taşıtında aşağıdaki testlerden, eşdeğer hesaplamalardan veya kontrollerinden bir veya daha fazlası imalatçı tarafından veya imalatçı adına yapılacaktır:

(a) Ek-l-A-3.2 nci madde gereğince denge testi

(ب) Ek-l-A-3.3 üncü madde uyarınca yüzme özellikleri testi

Gürültü Emisyonları

Tekne içine yerleştirilmiş motoru bulunan veya entegre egzoz sistemine sahip olmayan kıçtan tahrikli motoru bulunan gezi tekneleri ve kişisel deniz taşıtları için, deniz taşıtı imalatçısının üretimini temsil eden bir veya daha fazla deniz taşıtında, Ek-1 -Cde tanımlanan gürültü emisyon testleri, deniz taşıtının imalatçısı tarafından veya adına, imalatçı tarafından seçilmiş onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında yapılacaktır.

Dıştan takma ve entegre egzoz sistemine sahip olan kıçtan tahrikli motorlarda, motor imalatçısının üretimini temsilen her bir motor ailesinden bir veya daha fazla motorda. Ek-1 – Cde tanımlanan gürültü emisyonu testleri motor imalatçısı tarafından veya onun adına, imalatçı tarafından seçilen onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında yapılacaktır.

Motor ailesinde birden fazla motor test edildiğinde, uygunluğun sağlanması için Ek-7’de tanımlanan istatistiksel metot uygulanacaktır.

EK-7

EGZOZ VE GÜRÜLTÜ EMİSYONLARI İÇİN ÜRETİM UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

Bir motor ailesinin uygunluğunu doğrulamak için, üretim serisinden numune motor alınır. İmalatçı, onaylanmış kuruluşla mutabık kalarak alınacak numune motor sayısını (N) belirler. Numunelerdeki her ayarlanmış bileşen için elde edilen egzoz emisyonu değerinin ve gürültü emisyonu değerinin aritmetik ortalaması X olarak hesaplanır. Üretim serisinin, aşağıdaki şartı sağlaması halinde (geçer kararı), gereklilikleri sağladığı kabul edilir:

X + k.S ≤ L

S, standart sapma olup, burada:

S2 = ∑(x – X)2 / (n— 1)

X = Sonuçların aritmetik ortalaması. x = Her bir numunenin verdiği sonuç,

L = Uygulanan sınır değer,

n = Numunedeki motor sayısı,

k = n değerine bağlı olarak aşağıdaki çizelgeden elde edilen istatistiksel katsayıdır.

EK 7

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0.279
N 11 12 13 14 15 16 17 18 19
K 0.265 0,253 0,242 0,233 0.224 0,216 0,210 0.203 0.198

Eğer n ≥20 ise; k = 0,860 √n alınabilir.

EK8

İÇ ÜRETİM KONTROLÜNE (MODÜL C) DAYALI TİPE UYGUNLUK KAPSAMINDA UYGULANACAK İLAVE PROSEDÜR

Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkrasında atıfta bulunulan durumlarda, kalite seviyesi yetersiz göründüğünde, aşağıdaki prosedür uygulanacaktır:

Seriden bir motor alınır ve Ek-l-B ‘de tanımlanan testlere tabi tutulur. Test motorları, bir kısmı veya tamamı, imalatçının talimatlarına göre çalıştırılır. Eğer seriden alınan motorun kendine has egzoz emisyonları, Ek-l-B’de verilen sınır değerlerini geçerse imalatçı, ölçümlerin başta alman motor dâhil olmak üzere seriden alınacak bir numune motor grubunda yapılmasını isteyebilir. Motor numunelerinin bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için Ek-7’de tanımlanan istatistiksel metot uygulanacaktır.

EK-9

TEKNİK DOSYA

8 inci maddenin ikinci fıkrasında ve 26 ncı maddede atıfta bulunulan teknik dosya, değerlendirme ile ilgili olduğu kadarıyla aşağıdakileri içerir:

(a) Tipin genel bir tanımı.

(ب) Kavramsal tasarım ve üretim çizimleri ile bileşenlere, alt montaj gruplarına, devrelere vb. ait şemalar ve diğer ilgili veriler,

(ج) Yukarıdaki çizim ve şemaların yanı sıra ürünün işleyişinin anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar,

(ç) Tümüyle veya kısmen uygulanan ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde atıfta bulunulan standartların bir listesi ve bu standartların uygulanmaması hâlinde, temel gerekleri yerine getirmek için benimsenen çözümlerin tanımlamaları,

(د) Yapılan tasarım hesaplarının sonuçları, gerçekleştirilen muayeneler ve diğer ilgili veriler,

(الکترونیکی) Ek-l-A-3.2 maddesine göre “Denge” ve Ek-l-A-3.3 maddesine göre “Yüzebilirlik” ile ilgili hesaplamalar veya test raporları,

(F) Ek-l-B-2 maddesinin gerekliliklerine uygunluğunu gösteren egzoz emisyonu test raporları,

(گرم) Ek-l-C-1 maddesinin gerekliliklerine uygunluğunu gösteren gürültü emisyonu test raporları.

[ad_2]