[ad_1]

بیانیه : اداره کل گمرک 27.04.2017 مورخ 24579396 sayılı yazısı ile gözetime konu eşyanın devir sonrası ithalatçısına dava açılıp açılmayacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Buna göre Gümrük Yönetmeliği’nin 180. maddesi kapsamında yapılan kontrolde, gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacağı ,kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlülerin, tekrar yukarıda izah edilen uygulamadan faydalanamayacağı hüküm altına alınmıştır. در این مثال, yükümlüler, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4. maddesinde yer alan “ İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra “Gözetim Belgesi “de aranır.” hükmü gereğince Ekonomi Bakanlığından ilgili eşya için alacakları Gözetim Belgesini ibraz etmek zorundadır.

Yukarıdaki hükümler dikkate alınmak suretiyle kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen firmanın gözetime tabi aynı veya başka bir eşyayı tekrar yurda getirmesi, antrepo beyannamesi kapsamında antrepoya koyması ve akabinde başka bir firmaya devretmesi halinde devralan firmanın eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istemesi halinde gözetim belgesi ibraz etmesi gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu şekilde antrepoda eşyayı devralan firmanın 2016/18 sayılı Genelgemizde izah edildiği şekilde dava açmamış olması kaydı ile eşyanın serbest dolaşıma girişinde, gözetim tebliğinde belirtilen kıymetten yüksek kıymet beyan etmesi veya 2016/18 sayılı Genelge ile değişik 2012/3 sayılı Genelgenin 3. maddesinde belirtildiği şekildeek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlaması halinde eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır.

Eşyayı antrepoda devralan firmanın dava açması halinde ise anılan Genelge hükümlerinden faydalanması mümkün bulunmamakta olup Gözetim Belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.

T.C.

گمرک و تجارت وزارت

گمرک اداره کل

شماره : 85593407-165.99

موضوع : 2016/18 Sayılı Genelge-Antrepodaki Eşya

27.04.2017 / 24579396

توزیع از محل به

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 2016/18 sayılı Genelgeye göre kıymet artırımına karşı dava açan firmaların tekrar gözetime tabi eşyayı Türk Gümrük Bölgesine getirdiği, ancak eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmayarak antrepo beyannamesi tescil ettiği ve eşyayı antrepoda başka bir firmaya devrettiği anlaşılmaktadır.

29/11/2016 مورخ, 2016/18 sayılı Genelge ile 2012/3 sayılı Genelgemizin 3. maddesi,

"Gümrük Yönetmeliği’nin 180. maddesi kapsamında yapılan kontrolde, gözetim belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlü ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlarsa eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır. Söz konusu ek beyan, BİLGE programında usulüne uygun olarak “Yurt Dışı Diğer Giderler” altında yapılabilecektir. Mükellefin ek kıymet beyanı sonucu oluşan kıymet, eşyanın nihai kıymeti olarak değerlendirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın, serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.

اما; daha önce yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmasına karşın kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlüler, tekrar yukarıda izah edilen uygulamadan faydalanamayacaktır. در این مثال, yükümlüler, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4. maddesinde yer alan “ İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra “Gözetim Belgesi “de aranır.” hükmü gereğince Ekonomi Bakanlığından ilgili eşya için alacakları Gözetim Belgesini ibraz etmek zorundadır. Gözetim Belgesi ibraz edilmemesi halinde ise eşyanın serbest dolaşıma girmesine izin verilmeyecektir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere; kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen firmanın gözetime tabi aynı veya başka bir eşyayı tekrar yurda getirmesi, antrepo beyannamesi kapsamında antrepoya koyması ve akabinde başka bir firmaya devretmesi halinde devralan firmanın eşyayı serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmak istemesi halinde gözetim belgesi ibraz etmesi gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu şekilde antrepoda eşyayı devralan firmanın 2016/18 sayılı Genelgemizde izah edildiği şekilde dava açmamış olması kaydı ile eşyanın serbest dolaşıma girişinde, gözetim tebliğinde belirtilen kıymetten yüksek kıymet beyan etmesi veya 2016/18 sayılı Genelge ile değişik 2012/3 sayılı Genelgenin 3. maddesinde belirtildiği şekilde “ek beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını sağlaması halinde eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır."

Eşyayı antrepoda devralan firmanın dava açması halinde ise anılan Genelge hükümlerinden faydalanması mümkün bulunmamakta olup Gözetim Belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

Mustafa GÜMÜŞ

باکان.

مدیر کل V.

توزیع:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Bölge Müdürlükleri

[ad_2]